Харта на клиента
ИмеХарта на клиента
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер68.6 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.rio-targovishte.com/doc/harta_na_klienta.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието, младежта и науката

Регионален инспекторат по образованието - Търговище

ХАРТА НА КЛИЕНТА


Дейността на Регионален инспекторат по образованието-Търговище се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административното обслужване. Всеки потребител на предоставяните от Регионален инспекторат по образованието-Търговище административни услуги ще открие информация за:

 • Административните услуги, извършвани от Регионален инспекторат по образованието-Търговище и срока на изпълнение.

 • Общите и собствени стандарти за качествено административно обслужване.

 • Начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по прилагане на стандартите.

 • Правата на потребителите и организацията.

 • Структура на Регионален инспекторат по образованието-Търговище.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-ТЪРГОВИЩЕ

 • Административнопроцесуален кодекс.

 • Закон за администрацията.

 • Закон за държавния служител.

 • Закон за защита на личните данни.

 • Закон за народната просвета.

 • Закона за достъп до обществената информация.

 • Закон за професионалното образование и обучение.

 • Закон за висшето образование.

 • Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване.

 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието.

 • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-ТЪРГОВИЩЕ


  1. Удостоверение за признаване на завършени срок/клас на училищно обучение (от І до VІІ клас) по документи, издадени от училища на чужди държави.

  2. Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

3. Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.


4. Удостоверение по образец УП-1, 2, 3 и образец УП-30, и на служебни бележки от общ характер.

5. План-прием в държавните и общински общообразователни и професионални училища за учебна година в област Търговище. (в интернет среда)

6. Регистър на училища, обслужващи звена и детски градини в област Търговище.

(в интернет среда)


ОСНОВНИ ЦЕЛИ, КОИТО РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-ТЪРГОВИЩЕ ПОСТАВЯ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Да улесни гражданите и юридическите лица (потребители на услуги) при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове.

 • Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга.

 • Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги.

 • Да ограничи до минимум възможностите за корупция чрез пресичане на прекия контакт между заявителя на услугата и служителя, реално работещ върху предоставянето на услугата.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-ТЪРГОВИЩЕ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Да се облекчат максимално административните процедури.

 • Да се създаде обстановка на взаимно доверие и уважение между потребителите и служителите от РИО.

 • Да се осъществява обективен контрол върху дейността на служителите от РИО, извършващи административни услуги.

 • Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряването на административното обслужване, осигуряващи еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства.

 • Надеждна обратна връзка.

 • Изпълнение на задълженията, свързани с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила.

 • Качество на предоставяните услуги.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Всеки служител при изпълнение на служебните си задължения носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и отдела, към които принадлежи.

 • Всеки служител в държавната администрация се идентифицира чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.

 • Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.

 • Заявлението по Закона за достъп до обществена информация се разглежда от Регионален инспекторат по образованието в 14-дневен срок, а в случаите по чл. 30 и чл. 31 от същия закон, срокът може да бъде удължен.

 • Времето за получаване от потребителите на информация и/или за приемане на документи при посещение на деловодството е не повече от 20 минути. Удълженото време, отклонение от общия стандарт, се урежда във вътрешните правила на администрацията.

ОБЩИ СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите.

 • Конфиденциалност към жалбите и поставените въпроси.

 • Равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения.

 • Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за решаване на проблема на всеки потребител.

 • Прозрачност на административното обслужване.

 • Коректност относно спазването на оповестените срокове за извършване на всяка административна услуга.

 • Разнообразни и достъпни начини за подаване на предложения, оплаквания и похвали.

СОБСТВЕНИ СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Постигане на професионализъм в работата.

 • Наблюдателност, гъвкавост и адаптивност в различни ситуации.

 • Предоставяне на достоверна, систематизирана и пълна информация на потребителя.

 • Противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия.

 • Избягване на конфликтни ситуации, а при възникването им - запазване на спокойствие и прилагане умения за преодоляването им.

 • Стремеж към търсене на алтернативно решение на проблема на потребителя.

 • Нетърпимост към обиди и заплахи за физическа саморазправа от страна на потребителите.

ГАРАНТИРАНИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Всеки потребител има право да изрази своето мнение, предложение, похвала за добро изпълнение на общите и вътрешните стандарти на административното обслужване или възражение за неизпълнение на същите, чрез:

 • Подаване на молба, сигнал и жалба по реда на Административнопроцесуалния кодекс – извършва се в деловодството всеки работен ден от 9.00 до 13.00 и от 13.30 до 17.30 ч.

На всички подадени молби, сигнали и жалби Регионален инспекторат по образованието-Търговище отговаря писмено в сроковете по Административнопроцесуалния кодекс. В случаите, когато е необходима проверка, крайният срок за получаване на отговор е два месеца.


ОЧАКВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЗАЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Административното обслужване да се възприема като един непрекъснат процес на подобрение, за чиито успех и двете страни са еднакво важни.

 • Предоставяне на пълна и точна информация от потребителя, необходима за извършването на исканата административна услуга.

 • Уважение към служителите от Регионален инспекторат по образованието-Търговище при предоставяне на търсената услуга.НАЧИНИ ЗА ДОПИТВАНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ

 • Обратната връзка с потребителите се осъществява чрез събиране и анализ на анкетни карти, предложения, сигнали, похвали и оплаквания.

 • Средствата за осъществяване на обратната връзка с потребителите са кутия за мнения и коментари, интернет връзка.

 • Преки контакти с потребителите за получаване на съвети, мнения и препоръки.

АДРЕСЪТ и ТЕЛЕФОНИТЕ за връзка със служителите, осъществяващи административното обслужване са, както следва:

гр.Търговище, ул.”Иван Вазов” № 1, етаж ІІ, стая 2, 5, 11, 13

Телефони: 6 28 37; 6 28 35

ул. “Иван Вазов”№ 1, ет. ІI, п.к. 202, тел.6 28 37, факс 6 33 19

Интернет страница: http://rio-targovishte.com

Електронен адрес: riotg@abv.bg

ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ на служителите, осъществяващи административното обслужване е от 9,00 до 13,00 и от 13,30 до 17,30 часа.

НАСТОЯЩАТА ХАРТА Е ОТВОРЕНА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, СЪОБРАЗЕНИ С НОРМАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ, ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Хартата е утвърдена със Заповед № РД 06-73/01.03.2010г. на началника на РИО-Търговище и допълнена със Заповед № РД 06-544/28.12.2011г. на началника на РИО-Търговище.

Свързани:

Харта на клиента iconХарта на клиента
Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна...
Харта на клиента iconХарта на клиента на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация
Хартата на клиента на административни услуги е създадена в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
Харта на клиента iconХарта на клиента Район "Южен"
Но тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента...
Харта на клиента iconХарта на на клиента в община търговище
Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване. Създаването на Хартата е стъпка в посока удовлетворяване...
Харта на клиента iconХарта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения
...
Харта на клиента iconОбщинска администрация върбица
Основната цел на настоящата Харта на клиента е да способства за повишаване качеството на административното обслужване
Харта на клиента iconРепублика българия
Въз основа на тези принципи е разработена настоящата Харта на клиента, с която сме си поставили следните цели
Харта на клиента iconХарта на клиента
Общинска администрация Брусарци, като орган на изпълнителната власт осъществява държавната политика на Р. България в сферата на публичните...
Харта на клиента iconИзпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента
Националната служба по зърното (нсз) е специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните
Харта на клиента iconУтвърждавам : Директор дгс
Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Ние...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом