Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
ИмеНаредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
страница1/2
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер283 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pod-toplina.bg/images/content_library/download/normativna uredba/NAREDBA_9.rtf
  1   2
НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 34 от 27.04.2004 г., бр. 57 от 12.07.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г., доп., бр. 86 от 24.10.2006 г., изм. и доп., бр. 39 от 15.05.2007 г., в сила от 19.05.2007 г., бр. 28 от 14.04.2009 г.

Библиотека закони - АПИС, т. 11, р. 1, № 390г

Раздел I


Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат:


1. начинът и редът за оценка на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и определяне на стойността на нетните му активи;


2. начинът и редът за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурително дружество;


3. задълженията на пенсионноосигурително дружество във връзка с оценката на активите и пасивите на управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване и на собствените му активи и пасиви;


4. изчисляването и обявяването на стойността на един дял на фонд за допълнително пенсионно осигуряване;


5. изискванията към воденето на индивидуалните партиди на осигурените лица във фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Раздел II


Начин и ред за оценка на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и определяне на стойността на нетните му активи

Чл. 2. Оценката на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва всеки работен ден от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, въз основа на:


1. информация от банката попечител за всички приключени операции с активите на фонда за предходния работен ден;


2. извършено осчетоводяване на задълженията на фонда и на операциите с активите му за предходния работен ден;


3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) информация за пазарните цени на активите на фонда за предходния работен ден;


4. определяне на справедливата стойност на активите, които нямат пазарни цени, чрез използване на съответни приложими методи.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Оценката на финансовите активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва:


1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.) при първоначално придобиване (признаване) - по цена на придобиване;


2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) при последващо оценяване - по съответния ред и начин, определен в тази наредба;


3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) при невъзможност да се приложат редът и начините за оценка по тази наредба последващата оценка може да се извърши по подробно мотивирани и документирани от пенсионноосигурителното дружество ред и начин, при спазване на принципа на предпазливостта;


4. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) по изключение, когато получената по реда на тази наредба оценка е в явно противоречие с принципа на предпазливостта, пенсионноосигурителното дружество може да използва определената по реда на наредбата цена за предходния работен ден.


(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 пенсионноосигурителното дружество информира в срока по чл. 23, ал. 1 заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", наричан по-нататък "заместник-председателя", за мотивите и за реда и начина на извършване на оценката.

Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Оценката по чл. 3, т. 2 на финансовите активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, наричана по-нататък "последваща оценка", се извършва за всеки финансов инструмент, включително и за първоначално признатите към датата на оценката.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Последваща оценка на държавните ценни книжа, емитирани в страната, се извършва по средна цена на всяка емисия за предходния работен ден на вторичния междубанков пазар. Средната цена на емисия се формира като средноаритметична от цените "купува" и "продава", обявени от не по-малко от трима първични дилъри на държавни ценни книжа, определена по начин, посочен в правилата по чл. 17.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., отм., бр. 39 от 2007 г.).


(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 се използва методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане и падеж или други общоприети методи, определени в правилата по чл. 17.

Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2004 г., бр. 57 от 2005 г., изм., бр. 32 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Последваща оценка на акции и права, приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден, обявена в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 1 на сто от обема на съответната емисия.


(2) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, цената на акциите, съответно на правата, се определя като средноаритметична на най-високата цена "купува" от поръчките, които са активни към края на търговската сесия на фондовата борса за предходния работен ден, и среднопретеглената цена на сключените със съответните ценни книжа сделки за същия ден. Цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки и подадени поръчки с цена "купува".


(3) В случай че за предходния работен ден няма сключени сделки с ценни книжа от съответната емисия, последващата оценка на акциите, съответно на правата, се извършва по най-високата цена "купува" от поръчките, активни към края на търговската сесия на фондовата борса за същия ден.


(4) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1, 2 и 3 последващата оценка на акции се извършва по един от следните методи - метод на дисконтираните нетни парични потоци, метод на нетната балансова стойност на активите, метод на съотношението цена - печалба на дружества аналози. Избраният метод се записва в правилата по чл. 17 и се прилага последователно.


(5) При невъзможност да се приложат ал. 1, 2 и 3 последващата оценка на права се извършва по подходящ модел за оценка на права, посочен в правилата по чл. 17.


(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Последваща оценка на акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване до 12 часа в деня на оценката. В случай че до 12 ч. не е обявена цена за обратно изкупуване, оценката се извършва по последната обявена цена, като пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя за това.


(7) В случаите, когато не е достигнат законово определеният минимален размер на нетната стойност на активите на договорен фонд, последващата оценка на издадените от него дялове се извършва по последната определена и обявена емисионна стойност на един дял, намалена с размера на предвидените в правилата на договорния фонд разходи по емитирането и по обратното изкупуване на един дял.


(8) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) В случаите на временно спиране на обратното изкупуване на акциите, съответно на дяловете, по ал. 6, последващата им оценка се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност на една акция, съответно на един дял, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния вписан в публичния регистър на Комисията за финансов надзор счетоводен баланс на колективната инвестиционна схема - която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на схемата.

Чл. 7. (1) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г.) Последваща оценка на облигации по чл. 176, ал. 1, т. 4, 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по среднопретеглена нетна цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден (ден "Т"), обявена в борсовия бюлетин, към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в борсовия бюлетин от ден "Т-2", ако обемът на сключените с тези облигации сделки за деня е не по-малък от 3 на сто от обема на съответната емисия.


(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2007 г., доп., бр. 28 от 2009 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, последващата оценка се извършва по обявената в борсовия бюлетин най-висока нетна цена "купува" от поръчките за ценни книжа от съответната емисия, които са активни към края на търговската сесия за предходния работен ден (ден "T"), към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в борсовия бюлетин от ден "T-2", при условие че общата нетна стойност на поръчките с най-висока нетна цена "купува" е не по-ниска от 30 000 лв.


(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., отм., бр. 39 от 2007 г.).


(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., доп., бр. 39 от 2007 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1 и 2, последваща оценка на облигации се извършва по метода на дисконтираните парични потоци или по друг подходящ метод, посочен в правилата по чл. 17.


(5) (Предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г., бр. 28 от 2009 г.) Последващата оценка на общински и обезпечени корпоративни облигации, които не се търгуват на регулирани пазари, се извършва по метода на дисконтираните парични потоци.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм., бр. 32 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г.) Последваща оценка на издадените в чужбина от българската държава облигации и на ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 10, т. 11, букви "а" и "б" и т. 12, букви "а" и "б" от Кодекса за социално осигуряване се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация за финансови инструменти. Когато на съответния пазар се обявява нетна цена на облигации, последващата им оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата, за която се отнася оценката.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, последващата оценка на ценните книжа се извършва по последна цена "купува" за предходния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация за финансови инструменти. Когато на съответния пазар се обявява нетна цена на облигации, последващата им оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата, за която се отнася оценката.


(3) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 и 2 се използва методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане и падеж или други общоприети методи, определени в правилата по чл. 17.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Последваща оценка на ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 11, буква "в" и т. 12, буква "в" от Кодекса за социално осигуряване се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.


(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 4, последващата оценка на ценните книжа се извършва по най-високата цена "купува", обявена за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който тези ценни книжа се търгуват. В случай че и този ред не може да бъде приложен, последващата оценка на конкретния вид ценни книжа се извършва при съответното прилагане на чл. 6, ал. 4 и 5.


(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Последваща оценка на акции, съответно на дялове по чл. 176, ал. 1, т. 13 от Кодекса за социално осигуряване, се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване до 12 ч. българско време в деня на оценката. В случай че до този час не е обявена цена за обратно изкупуване, оценката се извършва по последната обявена цена, като пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя за това.


(7) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) В случаите на временно спиране на обратното изкупуване на акциите, съответно на дяловете, по ал. 6 последващата им оценка се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния оповестен счетоводен баланс на колективната инвестиционна схема - която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на схемата. Извън тези случаи, когато правилата на колективна инвестиционна схема предвиждат определени условия, при които не се осъществява обратно изкупуване на акции, съответно на дялове, последващата им оценка се извършва по последната определена и обявена нетна стойност на активите на една акция, съответно на един дял.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., бр. 28 от 2009 г.) В случаите, когато борсова търговия не се провежда в работни за Република България дни поради обявена последна търговска сесия за годината, за последваща оценка за работните дни до края на годината на ценните книжа, приети за търговия на регулиран пазар, за които са налице условията по чл. 6, ал. 1 - 3, чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 7а, ал. 1, 2, 4 и 5 към деня на последната търговска сесия, се приема последващата оценка, валидна за деня, следващ деня на последната търговска сесия. При последваща оценка на облигации по реда на предходното изречение се отчита и натрупаната лихва за съответните дни.


(2) Правилото по ал. 1 не се прилага, когато на регулирания пазар не се провеждат търговски сесии за повече от 5 работни дни.


(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Правилото по ал. 1 се прилага и в случаите, когато на регулиран пазар не се провежда търговска сесия поради неработен в съответната страна ден, който е работен в Република България.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Банковите депозити, парите на каса, паричните средства по разплащателни сметки и краткосрочните вземания се оценяват към края на предходния работен ден, както следва:


1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) банковите депозити - по номиналната им стойност и натрупаната лихва към датата, за която се отнася оценката;


2. парите на каса - по номинална стойност;


3. паричните средства по разплащателни сметки - по номинална стойност;


4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход - по себестойност;


5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход - по себестойност, увеличена с полагащата се съгласно договора натрупана лихва или доход.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Инвестиционните имоти се оценяват при спазване на следните изисквания:


1. при първоначално придобиване на инвестиционните имоти - по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката;


2. при последващо оценяване - по справедлива стойност.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г., бр. 28 от 2009 г.) Последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност се извършва към последния работен ден на всяко тримесечие от независим оценител, притежаващ правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти съгласно Закона за независимите оценители.


(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.).


(3) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.).


(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., бр. 28 от 2009 г.) Независимият оценител не трябва да:


1. притежава пряко или чрез свързани лица акции в пенсионноосигурителното дружество;


2. е член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество;


3. е свързано лице с член на управителния или контролния орган на пенсионноосигурителното дружество или с лице, което притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на дружеството;


4. е продавач на недвижимия имот, член на управителен или контролен орган, съдружник или акционер на продавача, както и свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер;


5. може да бъде повлияно от друга форма на зависимост или конфликт на интереси.


(5) Обстоятелствата по ал. 4 се удостоверяват от оценителите с декларация.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм., бр. 39 от 2007 г.) (1) Фючърсите се оценяват от пенсионноосигурителното дружество по цена на сетълмент за фючърса за предходния работен ден, обявена от съответния регулиран пазар, на който те се търгуват.


(2) Опциите се оценяват от пенсионноосигурителното дружество по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.


(3) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 1 или 2 последващата оценка се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 17.


(4) Форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап, сключени за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионния фонд, се оценяват по обявената от контрагента цена на договора за деня, за който се отнася оценката.


(5) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 4 последващата оценка на форуърдни валутни договори и договори за лихвен суап се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 17.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Финансовите активи, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден за деня, за който се отнася оценката.


(2) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.).


(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Инвестиционните имоти, които се водят по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, който е бил в сила при определянето на тази стойност.

Чл. 12. (1) За определяне на стойността на нетните активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва оценка на пасивите на фонда.


(2) Пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, които се вземат предвид при определяне стойността на нетните му активи, са:


1. задълженията към пенсионноосигурителното дружество за заплащане на таксите и удръжките по чл. 201, ал. 1 и чл. 256 от Кодекса за социално осигуряване;


2. задълженията към пенсионноосигурителното дружество за заплащане на таксите и удръжките по чл. 202 и чл. 257, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;


3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) начислените суми за изплащане на осигурени лица и пенсионери съгласно чл. 26, ал. 2, 4 и 5;


4. други задължения на фонда, различни от задълженията към осигурените лица и пенсионерите.


(3) Оценката на пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по ал. 2 се извършва в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

Чл. 13. Стойността на нетните активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се определя, като от стойността на активите се приспадне стойността на пасивите на фонда по чл. 12, ал. 2. В стойността на нетните активи се включва стойността на резерва за гарантиране на минималната доходност, формиран съгласно чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 14. Всички разходи, свързани с оценката на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда.

Раздел III


Начин и ред за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурително дружество

Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Активите и пасивите на пенсионноосигурителните дружества се оценяват при спазване на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и правилата по чл. 17.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Активите, в които са инвестирани средствата на резервите по чл. 192, ал. 2, чл. 193, ал. 8 и чл. 213, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, се оценяват при спазване на принципите за оценка на активите по раздел II.

Чл. 16. Оценката на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество се извършва в първия работен ден на всеки месец въз основа на информация за тяхното състояние към 18 часа на последния работен ден от предходния месец.

Раздел IV


Задължения на пенсионноосигурителното дружество във връзка с оценката на активите и пасивите на управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на собствените му активи и пасиви

Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2007 г.) Управителните органи на пенсионноосигурителното дружество утвърждават и представят за одобрение от заместник-председателя, правила за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.


(2) Две или повече пенсионноосигурителни дружества могат да приемат въз основа на договор общи правила за оценка на активите и пасивите на дружествата и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Общите правила задължително се утвърждават от управителните органи на всяко пенсионноосигурително дружество - страна по договора, и се представят за одобрение по реда на ал. 1.


(3) Правилата по ал. 1 и 2 задължително съдържат:


1. избраните източници и системи за събиране на ценова информация за финансовите инструменти и инвестиционните имоти;


2. описание на начина за определяне на средната цена по чл. 5, ал. 1;


3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) описание на избраните методи за оценка на активите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване съгласно изискванията на наредбата;


4. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) описание на начините за определяне на дисконтовия процент за всеки един от прилаганите методи за оценка от пенсионноосигурителното дружество, при които се използва такъв процент;


5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) описание на начина и критериите за определяне на дружества аналози при прилагане на съответния метод;


6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) наименование на индекса по чл. 10, ал. 1 и на организацията, която го определя;


7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) организация на дейността по оценка на активите и пасивите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, включително реда и начина за корекции в направената оценка, функциите на звената, осъществяващи тази дейност, и отговорността на съответните длъжностни лица;


8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) системата за съхраняване на документацията, свързана с оценката на активите и пасивите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Измененията и допълненията в правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се представят за одобрение от заместник-председателя в 7-дневен срок от утвърждаването им от управителните органи на дружеството.


(5) Оценката на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се извършва в съответствие с одобрените правила по ал. 1 и 2.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", прилаганата счетоводна политика от съответното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване. При промяна в представената счетоводна политика, дружествата я представят в комисията в 7-дневен срок от утвърждаването й по съответния ред.

Чл. 18. (1) Задълженията на специализираната служба за вътрешен контрол на пенсионноосигурителното дружество във връзка с дейността по раздели II - VI се определят в правилата по чл. 123е, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.


(2) Ръководителят на специализираната служба за вътрешен контрол на пенсионноосигурителното дружество определя длъжностно лице от службата, което следи за спазване на изискванията на наредбата.

Чл. 19. (1) Пенсионноосигурителните дружества съхраняват на хартиен носител и в електронен вариант най-малко 5 години информацията за цените и техните източници, въз основа на които се извършва оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.


(2) Решенията за избор на цени за оценка на активите се съхраняват на хартиен носител в срока по ал. 1.

Раздел V


Изчисляване и обявяване на стойността на един дял

Чл. 20. (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден.


(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните активи на фонда към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден.


(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.

Чл. 21. Общият брой на дяловете на фонд за допълнително пенсионно осигуряване е равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди, дяловете, записани в партидата на резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, и дяловете в партидата по чл. 27, ал. 1.

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) (1) Допусната грешка при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, в резултат на която е завишена или занижена стойността на един дял на фонда с над 0,05 на сто, следва да се отстрани от пенсионноосигурителното дружество не по-късно от три работни дни от датата на установяването й.


(2) В десетдневен срок от датата на установяване на грешка по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество е длъжно за своя сметка да възстанови на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, съответно на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници, разликата между всички дължими средства, изчислени по коригираната стойност на един дял, и изплатените средства.


(3) Начинът за корекции на допуснати грешки по ал. 1 се определя от заместник-председателя.


(4) Допуснатата грешка се обявява от пенсионноосигурителното дружество при съответното прилагане на чл. 22 в деня на отстраняването й по реда на ал. 1, като задължително се посочват датата, на която е извършена грешката, стойността на един дял преди корекцията и стойността на един дял след направената корекция.

Чл. 22. (1) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от пенсионноосигурителните дружества до 18 ч. на всеки работен ден в офисите на дружествата и в техните електронни страници.


(2) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на дружествата и в техните електронни страници.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят в комисията до 18 ч. на всеки работен ден справки за стойността на нетните активи към края на предходния работен ден и за стойността на един дял, валидна за текущия ден, на всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване по образец, утвърден от заместник-председателя.


(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм., бр. 32 от 2006 г.) Заедно със справките по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества представят:


1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) изходните величини за изчисление на цената на новопридобит актив, оценяван по един от методите по чл. 17, ал. 3, т. 3, и обосновка на избора на всяка величина;


2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) официалния източник, от който дружеството ползва информация при извършване на оценката на всеки новопридобит актив.


(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., доп., бр. 32 от 2006 г.) Информацията по ал. 2 се представя и при всяка промяна в изходните величини или ползваните източници.


(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец, в комисията справка за стойността на нетните активи към края на отчетния месец на всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване по образец, утвърден от заместник-председателя.

Раздел VI


Изисквания към воденето на индивидуалните партиди

Чл. 24. (1) Индивидуалната партида на осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съдържа:


1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице;


2. номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за служебно разпределение на лицето;


3. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;


4. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;


5. дата и размер на удържаните такси;


6. брой дялове, съответстващи на всяка вноска, съответно прехвърлени средства и стойност на един дял, при която е определен броят дялове;


7. дата и размер на изплатени средства от индивидуалната партида;


8. брой дялове, съответстващи на изплатените средства, и стойност на един дял, при която е определен броят дялове;


9. (нова - ДВ, бр. 34 от 2004 г.) друга информация.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Индивидуалната партида на осигурено лице във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване задължително съдържа:


1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице или съответните данни за чужди граждани;


2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) идентификационни данни (наименование, Булстат, съответно трите имена и ЕГН или аналогични данни за чуждестранните лица) на осигурителя, на другия осигурител или на предприятието осигурител;


3. номер и дата на осигурителния договор;


4. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;


5. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;


6. дата и размер на удържаните такси;


7. брой дялове, съответстващи на всяка вноска или прехвърлени средства, и стойност на един дял, при която е определен броят дялове;


8. дата и размер на изтеглените или изплатени средства от индивидуалната партида;


9. брой дялове, съответстващи на изтеглените или изплатени средства, и стойност на един дял, при която е определен броят дялове.


(3) В индивидуалната партида на осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се водят отделно съгласно сключените договори:


1. средствата и дяловете от личните вноски;


2. средствата и дяловете от вноски на лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване;


3. средствата и дяловете от вноски на други осигурители - физически или юридически лица.


(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) В индивидуалната партида на осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се водят отделно съгласно сключените договори:


1. средствата и дяловете от личните вноски на осигуреното лице;


2. средствата и дяловете от вноски на предприятието осигурител.

Чл. 25. При сключване на пенсионен договор в индивидуалната партида се отразяват:


1. номерът и датата на пенсионния договор;


2. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) трите имена и ЕГН на ползващите лица или съответните данни за чужди граждани.

Чл. 26. (1) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от дялове се увеличава броят на дяловете по индивидуалната партида.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по партидата.


(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) При изплащане на средства по ал. 2 пенсионноосигурителното дружество подава до банката - попечител на фонда, нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането за изплащане.


(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.


(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя:


1. за първото плащане - към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;


2. за всяко следващо плащане - към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния месец.


(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност до петия знак след десетичната точка.

Чл. 27. (1) Постъпилите в пенсионните фондове неперсонифицирани суми от вноски на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна неперсонифицирана партида в стойност и в брой дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването.


(2) След персонифициране средствата се разпределят по съответните индивидуални партиди, като:


1. дължимите такси по чл. 201, ал. 1, т. 1 и чл. 256 от Кодекса за социално осигуряване се удържат в деня на разпределяне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица;


2. се определя броят на дяловете, съответстващи на дължимите такси, като дължимите суми за такси се разделят на стойността на един дял в деня на постъпването на средствата в неперсонифицираната партида;


3. с определените по т. 2 брой дялове се намалява броят на дяловете на пенсионния фонд в деня на начисляване на дължимите такси по сметката на пенсионноосигурителното дружество;


4. по индивидуалните партиди на съответните лица се записват сумите след приспадане на дължимите такси и броят на дяловете, получени, като се разделят тези суми на стойността на един дял в деня на постъпване на средствата в неперсонифицираната партида.

Чл. 28. Записите по индивидуалните партиди на осигурени лица и пенсионери във фондове за допълнително пенсионно осигуряване се извършват от служители, определени с писмена заповед на изпълнителните директори на пенсионноосигурителното дружество.

Чл. 29. Информационната система на пенсионноосигурителното дружество се изгражда по начин, позволяващ изготвянето на извлечения за състоянието на индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите с посочените в чл. 24 данни към определена дата.

Раздел VII


(Нов - ДВ, бр. 34 от 2004 г.)


Административнонаказателна отговорност

Чл. 30. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 от Кодекса за социално осигуряване.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя или от упълномощено от него длъжностно лице.


(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  1   2

Свързани:

Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconНаредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., Дв, бр. 109 от 16. 12. 2003 г., в сила от 07. 2004 г
Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconИздадена от Комисията за финансов надзор
Г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното...
Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconНаредба №12 от 10. 12. 2003 г за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително
Обн., Дв, бр. 110 от 19. 12. 2003 г., в сила от 01. 2004 г., попр., бр. 1 от 01. 2004 г., изм и доп., бр. 17 от 03. 2004 г., бр....
Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconНаредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconНаредба №10 от 26. 11. 2003 г за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към
Наредба №10 от 26. 11. 2003 г за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното...
Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconНаредба №10 от 26. 11. 2003 г за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към
Наредба №10 от 26. 11. 2003 г за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното...
Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Наредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното iconИнструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом