Общиназлатиц а
ИмеОбщиназлатиц а
страница1/3
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер255.32 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.zlatitsa.bg/wp-content/uploads/2011/12/Програма2013-ДЗ.doc
  1   2   3

О Б Щ И Н А З Л А Т И Ц А

2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,

тел: 0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatica@mail.bg

www.zlatitsa.bgДО

Г-Н СТОЯН ГЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТИЦА


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Магдалена Иванова - Кмет на община Златица


Относно: План – Програма за развитие на туризма в община Златица


УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Общинска администрация Златица е разработила План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, План за развитие на община Златица 2007г.-2013г. Основната цел е да формира устойчива политика за развитие на туризма в Община Златица.


Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Златица


проект на решение:


На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Златица


Р Е Ш И:


Приема План – Програма за развитие на туризма в община Златица.


С уважение, /п/

ИНЖ. МАГДЕЛЕНА ИВАНОВА

Кмет на община Златица


Съгласувал: /п/

Антоанета Герджикова

юрисконсулт


Изготвили: /п/

сектор „ПП”


ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ПРОГРАМА


ЗА


РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА


В


ОБЩИНА ЗЛАТИЦА


СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ.................................................................................................................................3


I.СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА...................................................................................3


 1. Местоположение...........................................................................................................3

 2. Техническа инфраструктура.....................................................................................4

2.1. Транспортна инфраструктура.....................................................................................4

2.2. Енергийна инфраструктура и електроснабдяване....................................................5

2.3. Водостопанска система...............................................................................................5

2.4.Съобщителна система...................................................................................................5


3. Социална инфраструктура............................................................................................5

3.1. Образователна инфраструктура.................................................................................5

3.2. Инфраструктура на здравеопазването.......................................................................6

3.3. Инфраструктура на културата....................................................................................6

3.4. Спортна инфраструктура............................................................................................6


 1. Икономическа характеристика.................................................................................7
 1. Туристическа характеристика...................................................................................7


6. SWOT анализ...................................................................................................................9


II. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА.....................................................................................................................................10


 1. Стратегически цели и задачи................................................................................10

  1. Подобряване на техническата и туристическата инфраструктура.............................11

  2. Популяризиране на Община Златица като туристическа дестинация.......................11

1.3. Прилагане на иновативни подходи за развитие на туризма........................................12 1. Ресурсно осигуряване................................................................................................12

2.1. Организационно осигуряване.........................................................................................12

2.2. Инвестиционно осигуряване..........................................................................................13


 1. Очаквани резултати....................................................................................................13


План за действие по реализация на програмата за развитие на туризма в община Златица (приложено).......................................................................................15

ВЪВЕДЕНИЕ


В началото на двадесет и първи век туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като един от най-динамично развиващите се сектори по отношение на растежа на икономиката и разкриването на работни места. Нарастващото значение на туристическата дейност пораждат редица предизвикателства, които налагат въвеждане на механизми и подходи на стратегическо управление на сектора. Целта е да се осигури устойчива туристическа политика, която задоволява интересите и повишава благосъстоянието на местното население, като същевременно се опазват природните и социално-културните ресурси на местната среда за бъдещите поколения.


Програмата за развитие на туризма в община Златица е разработена в съответствие с Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, План за развитие на община Златица 2007г.-2013г.


Основната цел на програмата е да формира устойчива политика за развитие на туризма в Община Златица.


Основната цел е декомпозирана на следните подцели:

 • Подобряване на техническата и туристическата инфраструктура;

 • Популяризиране на община Златица като туристическа дестинация;

 • Прилагане на иновативни подходи за развитие на туризма;


Основни направления на разнитие на туристическата дейност:

 Културно-исторически туризъм;

 Селски туризъм;

 Спортно-развлекателен туризъм;


Ресурсното осигуряване на програмата е съобразено с финансовия, организационен и кадрови потенциал на общинската администрация, възможностите за привличане на външно финансиране, включително и чрез европейски и други донорски програми, както и ползване на услугите на външни експерти, организации и заинтересовани страни.


Програмата за развитие на туризма в община Златица е със срок на действие до края на 2013г. Мониторингът по изпълнението на заложените дейности ще включва междинна и последваща оценка.


I. СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА


 1. Местоположение


Община Златица е разположена в Златишко-Пирдопската котловина. На север се простират Южните склонове на Стара планина, а най-отдалеченото село – Петрич е разположено в северните части на Ихтиманска и Същинска Средна гора. Съседни на Златица са общините Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково и Етрополе.

Територия на общината е 163,306 кв. Обхваща четири населени места –в гр. Златица; с. Карлиево, с. Църквище, с.Петрич. Население е общо 5 853 души.


 1. Техническа инфраструктура


Техническата инфраструктура обхваща материално-техническите мрежи и съоръжения на четири основни инженерни системи: транспортна; енергийна; водостопанска; съобщителна.


2.1. Транспортна инфраструктура

На територията на община Златица има добре развита транспортна мрежа.

Републиканската пътна мрежа е представена от главен път І-6 София-Бургас, който преминава в близост до гр. Златица. Друг важен транспортен коридор е пътят Е-37, преминаващ през с. Църквище и гр. Златица и свързващ, през Златишки проход, населените места от котловината със Северна България. Продължавайки на юг, този път е основна връзка с гр. Панагюрище и с цяла Южна България.

По-отдалечено от общинския център е село Петрич, разположено в Ихтиманска Средна гора. До него съществуват изградени пътни връзки, които са части от пътища 31-75 (от разклона при ханче “Мирково” до границата с Поибрене) и 31-74 (от разклона за Смолско).

Общинската пътна мрежа е добре развита в пространствено отношение, но има нужда от допълнително поддържане и финансиране. Това се отнася предимно до четвъртокласната пътна мрежа.

През територията на общината преминава железопътна линия, която свързва Златица, както със столицата, така също и с Черноморието.


2.2. Енергийна инфраструктура и електроснабдяване

На територията на общината няма изградени енергийни източници - ТЕЦ или ВЕЦ. Всички населени места са електрифицирани. В нито едно населено място не се подава електричество с напрежение под 220 V.

Като цяло електроразпределителната система е поддържана на добро равнище.


2.3. Водостопанска система

Водоснабдителната инфраструктура на територията на общините е сравнително добре изградена.

Питейната вода за населението в общината се осигурява по гравитачен път от планински водохващания, изградени по южните склонове на Стара планина. Гравитачното подаване на вода обуславя сравнително ниските цени на питейната водата в общината.

В община Златица има изградена канализационна мрежа, но няма пречиствателни станции за отпадъчни води. Необходими са инвестиции за доизграждане до 100% на канализациите на всички населени места (към момента всичките са канализирани на 70%).


2.4.Съобщителна система

Съобщителната инфраструктура в общината е добре развита. Качеството на връзките е на сравнително добро ниво.

Всички мобилни оператори предлагат обслужване с мобилни комуникации, като общината има добро покритие. Населението на община Златица се обслужва от Териториално поделение “Български пощи”.


3. Социална инфраструктура


3.1.Образователна инфраструктура

В община Златица функционират четири учебно-възпитателни заведения – съсредоточени в град Златица. Училищната мрежа включва едно средно общообразователно училище (СОУ “Паисий Хилендарски”) и една профилирана гимназия (Аграрно техническа професионална гимназия). На територията на общината има и две детски заведения – ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” и ЦДГ „Слънце”.

СОУ “Паисий Хилендарски” е построено през 1909 г. и в него се обучават ученици и от съседни общини.

В АТПГ се обучават специалисти от направления икономика, селско стопанство, автотранспорт, електротехника.

3.2. Инфраструктура на здравеопазването

Здравеопазването в общината е осигурено от еднолично ООД с фирма “Медицински център І – Златица” ЕООД, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ и определено от Закона за лечебните заведения като “медицински център” с предмет на дейност “ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, КЛИНИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗ, СВЪРЗАНИ С ПРОФИЛА НА АМБУЛАТОРИЯТА”. Дружеството е учредено без определен срок на дейност.

Останалата част от мрежата на здравеопазването е представена от зъботехническа лаборатория и 4 аптеки.


3.3. Инфраструктура на културата

Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението в общината са НЧ „Христо Смирненски”, гр. Златица и читалищата в селата.

Читалище “Христо Смирненски“ има 122 годишна традиция и развива активна културно-просветна дейност. В читалището в с. Петрич е организирана и постоянна изложба – живопис. Уредената библиотека разполага с 10 000 тома литература.

Сред читалищните библиотеки се откроява тази в гр. Златица, която разполага с около 60 хил. тома литература. По програма „Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки” е доставено оборудване, включващо 13 настолни компютри, включително камери, слушалки и микрофони; 1 лаптоп; цветен лазерен принтер; мултифункционално устройство (скенер, копирна машина, принтер); мултимедиен прожектор. Инициативата се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на населението.

В рамките на същата програма е осигурено оборудване и за библиотеките в с. Църквище и с. Петрич.

Дейността на читалищата е насочена към местния и национален фолклор, театрално-художествената и музикално-танцова самодейност.


3.4. Спортна инфраструктура

Традиционно развиваните и предпочитани видове спорт в община Златица са борба, баскетбол, волейбол, тенис на маса и корт, минифутбол. Регистриран е спортен клуб „Стоян Николов”, на името на родения в Златица европейски, световен и олимпийски вицешампион по борба.

През последните години общинското ръководство полага усилия за доизграждане и модернизиране на спортната инфраструктура.

Реализиран е проект „Изграждане на многофункционална открита спортна площадка” в двора на СОУ “Паисий Хилендарски”. Източник на финансиране е Национална програма за съфинансиране от МОН на общински проекти насочени към подобряване на материалната база в училищата. В рамките на проекта е изградена многофункционална открита спортна площадка 685 кв.м, на която могат да се упражняват тенис на корт, хандбал, футбол и баскетбол.

По Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, е представен за одобрение проект: „Изграждане на общински спортен комплекс в гр. Златица, община Златица. Целта на проектното предложение е да се изгради общински спортен комплекс в гр. Златица, вкл. футболно игрище, 2 тренировъчни спортни площадки, административна сграда, трибуна за зрители. Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е 4 672 960 лв.


4. Икономическа характеристика


Структуроопределящо предприятие в района е Аурубис България АД- лидер в металургичния бизнес в страната и водеща медодобивна компания в югоизточна Европа. Фирма Аурубис България е получила отличия като: 2008г.- Най-добър корпоративен инвеститор в България; 2007г. – Най-добър работодател със забележителни постижения в областта на безопасност и здраве на работа; 2006г. – Инвеститор «Първи клас».

Успешно работят множество частни малки и средни фирми в сферата на търговията и услугите, промишлеността, транспорта и селското стопанство.

Развитието на селското стопанство в областта на растениевъдството обхваща картофопроизводство и добив на житни култури. Традиционно се отглеждат овце, говеда и коне. Не малък брой лица се занимават и с пчеларство. Преобладават дребните стопанства с натурален и полу-пазарен характер.

Общата площ на горския фонд на общината е 50 395,27 дка.

Старопланинската ограда на котловината е от палеозойски и горнокредитни скали, стръмна и обеззалесена. Средногорската ограда е от гранити, покрита с букови гори. Преобладават делувиално - пролувиални и кафяви горски почви. Големи площи са заети от ливади и пасища.

От естествено разпространените дървесни видове, най-широко участие имат бял бор, черен бор, бук, дъб, цер и др. Тези дървесни видове образуват както чисти, така и смесени насаждения. От храстите най-често се срещат глог, люляк, драка, дрян, леска, шипка, къпина и други.

Тревната покривка е сравнително бедна, представена предимно от житни треви, детелина, ягода, къпина, коприва, млечка и др. От билките най-често се срещат белият равнец, жълтият кантарион, риганът, боровинки и др. Има добри условия за добив на билки, горски плодове и гъби.


5. Туристическа характеристика

  1   2   3

Свързани:

Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
Относно: Приемане проект на Наредба за обществения ред на територията на община Златица
Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
Относно: Приемане проект на Програма за управление на дейностите по отпадъци на територията на Община Златица
Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
Относно: Приемане проект на Програма за управление на дейностите по отпадъци на територията на Община Златица
Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
Относно: Приемане проект на Програма за управление на дейностите по отпадъци на територията на Община Златица
Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
Относно: Приемане на Инструкция за паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания на територията на община Златица
Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
Относно: Разглеждане и приемане на План за действие и защита при бедствия на територията на община Златица
Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
Относно: Приемане на Инструкция за паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания на територията на община Златица
Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба...
Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
Наредба по чл. 95, ал. 1 от зг/, както и във връзка с протокол №1 от 27. 12. 2011 г и утвърден от 30. 12. 2011 г от проведения търг...
Общиназлатиц а iconОбщиназлатиц а
На основание чл. 44, ал. 2 Змсма и чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 15 до чл. 24 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом