Стратегия за развитие на птг "Д-р Никола Василиади" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година
ИмеСтратегия за развитие на птг "Д-р Никола Василиади" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер95.3 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://ptg-gabrovo.com/files/normativnidoumenti/strategiq_za_razvitie_2011_2016.rtf


Стратегия за развитие

на ПТГ “Д-р Никола Василиади” – гр. Габрово

за периода 2011 – 2016 година


Стратегията за развитие на ПТГ “Д-р Никола Василиади” – гр. Габрово се основава на принципите и насоките на ЗНП и Правилника за прилагането му, приоритетите на МОН и на РИО на МОН – гр. Габрово и на спецификата на ПТГ “Д-р Никола Василиади” – община Габрово. Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 150, ал. 1 т. 1 от ППЗНП, Стратегия „Бьлгария 2020”- качествено образование чрез добро управление и грижа за учителя, приета е на заседание на ПС на 09.09.2011 година.

Визия на училището


През 116-годишното си съществуване училището е подготвило над 17 350 средни технически специалисти от цялата страна.

Днес в просторни кабинети, в съвременно обзаведени лаборатории и учебни работилници се обучават над 500 ученици по девет специалности.


С прием след завършен седми клас и

с интензивно изучаване на английски език


Специалност: “Компютърна техника и технологии” – модулно обучение

Специалност: „Системно програмиране”

Специалност: „Електрообзавеждане на производството”

Специалност: “Машини и системи с ЦПУ”


С прием след завършено основно образование


Специалност: “Машини и системи с ЦПУ” – модулно и немодулно обучение

Специалност: „Системно програмиране”

Специалност: “Електрообзавеждане на производството”

Специалност: “Автотранспортна техника”

Специалност: “ Електрообзавеждане на транспортна техника”


Интеграционните връзки с редица фирми, акционерни дружества и с ТУ – гр. Габрово дават възможност за съвременна професионална подготовка на учениците, по време на която те самите са и производители на доказала качествата си в реални производствени условия продукция. 1. Анализ на състоянието на училището


Изхождайки от новите задачи в образованието, планирането и дейността ни са насочени към:

 • издигане качеството на учебно-възпитателния процес;

 • показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;

 • утвърждаване на принципа на осъзната дисциплина в общоучилищната общност;

 • обогатяване творческата дейност на учителите и учениците чрез прилагане на нови форми и методи на обучение;

 • повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;

 • задълбочаване на контактите с обществените организации и институции за съвместна дейност и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и работа по проекти;

 • привличане и приобщаване на родителската общност и Училищното настоятелство за активно участие в решаването на училищните проблеми.
 1. Цели на стратегията
 1. В съответствие с утвърдения списък с професиите и специалностите от МОМН /СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, допълнен и изменен със Заповед № РД 09-748/13.06.2011 г. / техническата гимназия се насочва към перманентно актуализиране на професиите и специалностите в бъдещия план-прием за периода 2012-16 година:

 • Техник по транспортна техника, специалност Автомобилна мехатроника

 • Мехатроника, специалност Мехатроника

 • Десениране на текстил, специалност Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия

 1. Формиране на подрастващите като граждани на демократично общество с широка обща култура, уважаващи законите и правата на другите, познаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности.

 2. Изграждане на физически и морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности.

 3. Възпитаване на национално самосъзнание, родолюбие и съпричастност у учениците към глобалните проблеми на човечеството.

 4. Формиране потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване на обучаваните.

 5. Осигуряване на необходимото равнище на образователна и практическа подготовка на подрастващите, позволяващо им непрекъснато да се образоват и самообразоват чрез осигуряване на условия за учене през целия живот.

 6. Използване възможностите на Интернет за развитие на творческия потенциал на учениците и мотивирането им към овладяване на новите научни постижения, необходими за тяхната бъдеща професионална реализация.
 1. Приоритети
 1. Образователната политика в училището да се базира на отговорност и професионализъм в съответствие със Стратегия „Бьлгария 2020”- качествено образование чрез добро управление и грижа за учителя.

 2. Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване организацията на учебния процес и участие на учениците като партньори в учебната дейност. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

 3. Акцентиране върху подготовката на учениците за държавните зрелостни изпити и за държавните изпити по професионална подготовка.

 4. Стимулиране на учениците за придобиване на степен на професионална квалификация, чрез което се подпомага изграждането им като образовани и пълноценни личности с възможности за реализация в живота.

 5. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

 6. Обогатяване творческата дейност и повишаване квалификацията чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 7. Подобряване на материално-техническата база, необходима за провеждането на съвременен учебен процес и задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците.

 8. Засилване на публично-частното партьорство с представители на бизнеса от региона, страната и чужбина за съвместна дейност и осигуряване на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности.

 9. Задълбочаване контактите с обществените организации и институции, с предприятия, фирми и акционерни дружества с цел финансовото подпомагане както на учебния процес, така и на учениците чрез стипендии.

 10. Разширяване участието на училището в програми и проекти с регионална и национална значимост, както и на общоевропейско ниво.

 11. Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на училищните прблеми.IV. Задачи за реализиране на целите и приоритетите


1. Възпитание на взаимно уважение и създаване положителен психиклимат в колегията и училищната общност.

2. Максимално използване на педагогическите ресурси за организиране на образователния процес.

3. Адаптиране на образователните методи и дейности към конкретната учебна ситуация за максималното усвояване на учебното съдържание.

4. Прилагане на разнообразни интерактивни техники на обучение за ефективно използване на учебното време.

5. Овладяване на общочовешките ценности и поведенчески модели, свързани с утвърждаване на личностната позиция и реализацията на личността.

6. Стимулиране на позицията на “Аз-а” за развитие на самооценка, самоанализ и самоконтрол на индивида.

7. Съвместна работа с представители на бизнеса и дейности по национални и европейски проекти.

8. Осигуряване на възможности за реализация на съвместни проекти с представители от ТУ – гр. Габрово за методическо подпомагане на професионалното обучение в техническата гимназия и за повишаване на квалификацията на педагогическата колегия.


V. Дейности за осъществяване на стратегията


1. Учебна дейност

1.1. Повишаване на педагогическата и професионална подготовка и създаване на мотивация за усъвършенстване на учителите.


1.2. Използване на интерактивни методи на обучение, обмен и прилагане на “добрите практики” за превръщане на взаимодействието учител – ученик в партньорство.

1.3. Въвеждане в учебния процес на нови педагогически технологии, широко използване на мултимедия в учебния процес с цел поставяне на ученика в активна позиция при усвояване на знания и формиране на умения.

1.4. Привеждане на чуждоезиковото обучение в съответствие с изискванията на европейската езикова рамка.

1.5. Постигане на баланс между общообразователни и социални умения.

1.6. Ориентиране на учебните програми за общообразователна подготовка към изграждане на умения за прилагане на знания в практически ситуации.

1.7. Ориентиране на учебните програми по професионална подготовка към потребностите на пазара на труда.

1.8. Осигуряване на междупредметни връзки и интердисциплинарно, интегрирано обучение.

1.9. Използване възможностите на Интернет за развитие на творческия потенциал на учениците и учителите.

1.10. Изграждане на умения “как да се учи” в условията на свободен достъп до информация и подготовка за работа и живот в информационното общество.

1.11. Разширяване на контакти с научни институции и ТУ – гр. Габрово с цел ефективно подпомагане на учебния процес.

1.12. Създаване на взаимна обвързаност между професионалното образование в ПТГ “Д-р Никола Василиади” и фирмите в региона, съобразно нуждите на бизнеса, пазара на труда и реализиране на “изнесена практика” в реални производствени условия.

1.13. Работа по проекти на регионално, национално и европейско ниво, свързани с потребностите на училищната общност и подпомогнати от Училищното настоятелство.


2. Възпитателна дейност


2.1. Обучението по гражданско образование да включва усвояване на базисни умения за развитие на личността и на стратегии за отговорно поведение в гражданското общество.

2.2. Подпомагане на процеса на личностно развитие и себепознание в контекста на взаимодействието с другите хора, обучение в общуване, сътрудничество и работа в екип, придобиване на знания за семейни отношения, запознаване с основните закони и човешки права.

2.3. Развитие на училищна политика, насочена към комплексно здравно образование, включващо всички възрастови групи и класове, ориентирано към превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин на живот.

2.4. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището.

2.5. Засилване на взаимодействието с родителската общност за постигане синхрон между семейното и училищното възпитание. Организиране на Училище за родители, за да се подпомогнат изоставащите в обучението и децата в риск.

2.6. На родителски срещи родителите да се запознаят с новите нормативни документи в сферата на образованието и с Правилника за вътрешния ред в училището.

2.7. Реализиране на планове за съвместна извънкласна дейност с родителите, учениците и Училищното настоятелство.

2.8. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

2.9. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практики и идеи.

2.10. Координиране дейността на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко отношение към борбата с девиантното поведение на учениците.

2.11. Разширяване знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер.


3. Квалификационна дейност


3.1. Квалификационната дейност на учителите от ПТГ „Д-р Никола Василиади” да се изразява в:

- участие в работата на проблемните групи;

- участие в курсове и семинари, организирани от МОМН, РИО на МОМН и центровете за повишаване на квалификацията на учителите;

- участие в тематични курсове и обучения, организирани в училище по теми, предложени от проблемните групи;

- участие в квалификационни курсове по европейски проекти.

3.2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за кариерно развитие и самоусъвършенстване на учителите.

3.3 Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване, активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически практики, запознаване и обучение с новите технологии и различни професионални програмни продукти.

3.4. Преодоляване на изолацията на учителите в рамките на училищната информация, създаване на връзки и контакти между училището и останалите структури на образователната система и придобиване на социална компетентност.


4. Материално – техническа база

4.1. Подобряването на материално-техническата база да се извършва със средства от бюджета, средства от проекти и от спонсорства и дарения.

4.2. Прилагане на енергоспестяващи технологии, решения и материали по отношение на сградния фонд.

4.3. Преоборудване на съществуващите учебни лаборатории, кабинети и работилници със съвременни машини, апарати и учебно-технически средства.

4.4. Подмяна на остарялото обзавеждане в училищната база.

4.5. Обновяване на наличния библиотечен фонд с научна, справочна, учебна и художествена литература.

4.6. Използване на съвременни електронни средства за получаване на актуална информация и ефективно използване на Интернет от учители и ученици.

4.7. Разширяване и осъвременяване на спортната база с акцент върху изграждане на закрит спортен комплекс и съвременно оборудване.

4.8. Обогатяване на материално - техническата база на училището посредством съвместна дейност с водещи фирми и заводи от Европейския съюз с цел ползване на съвременните машини и технологии в областта на машиностроенето, електрониката, автомобилостроенето, електрообзавеждането.

4.9. Ръководството на техническата гимназия и Училищното настоятелство да проучат и набележат мероприятия за подобряване на МТБ чрез реализиране на проекти и публично-частно партьорство.

Цялостната стратегия да се контролира чрез периодичен мониторинг и отчет.


Свързани:

Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconПроект „Стъпка към разумното усилие" птг „Д-р Никола Василиади"- гр. Габрово
Стъпка към разумното усилие”, изпълняван от училищното настоятелство към птг „Д-р Никола Василиади” в Габрово. Проектът е по линия...
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconДо птг „Д-р Н. Василиади Габрово ценово предложение
Обект ”Укрепване на външна стена в сутерена на сградата на птг „Д-р Н. Василиади”, Корпус 1 – град Габрово ”
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconПроект „Стъпка към разумното усилие
Общата цел на проекта е развитие на училищната политика за ограничаване на рисковото сексуално поведение сред учениците на птг”Д-р...
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconДоговор № за изпълнение на смр за обект "Укрепване на външна стена в сутерена на сградата на птг „Д-р Н. Василиади", Корпус 1 – град Габрово "
Смр за обект ”Укрепване на външна стена в сутерена на сградата на птг „Д-р Н. Василиади”, Корпус 1 – град Габрово ”
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconОферта за участие в избор на изпълнител за обект "Укрепване на външна стена в сутерена на сградата на птг „Д-р Н. Василиади", Корпус 1 – град Габрово "
За участие в избор на изпълнител за обект ”Укрепване на външна стена в сутерена на сградата на птг „Д-р Н. Василиади”, Корпус 1 –...
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconТехническо предложение
Относно избор на изпълнител за: обект ”Укрепване на външна стена в сутерена на сградата на птг „Д-р Н. Василиади”, Корпус 1 – град...
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconОбщина Габрово Стратегия за развитие на системата на средното образование на Община Габрово (2011 -2015 г.)
Настоящата стратегия се основава на анализ на състоянието на средното образование в Община Габрово за периода от 2007 г до 2010 г....
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconМетодика за оценка и класиране
При избор на изпълнител за обект ”Укрепване на външна стена в сутерена на сградата на птг „Д-р Н. Василиади”, Корпус 1 – град Габрово...
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconСтратегия за развитие на училището за периода 2012 2016 година
Нашите приоритети са ориентирани към постигането на реални резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година iconПроект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година (по-долу наричана за краткост Стратегията)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом