Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм" на шуменския университет „епископ константин преславски" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм" (Програма)
ИмеИнституционална програма за действие по секторна програма „еразъм" на шуменския университет „епископ константин преславски" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм" (Програма)
страница1/3
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер299.21 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://erasmus.shu.bg/wp-content/uploads/2011/10/institucionalna-programa-za-deist1.docx
  1   2   3
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”


Глава първа. Основни положения

Чл. 1. Предмет

Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм” (Програма) урежда въпросите, свързани с организацията и администрирането на всички дейности по секторна програма „Еразъм” (Еразъм) (студентска мобилност с цел обучение – СМО, преподавателска мобилност с цел преподаване – ПМ, мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение – МПНО, организация на мобилността - ОМ), които се основават на документите на Европейската комисия – ЕК и координиращия орган по програмата за „Учене през целия живот” за България – Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Чл. 2. Статут

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” – (Шуменски университет) е държавно висше училище, което обучава студенти по широк кръг от специалности в областта на хуманитарните, природните, обществените, математическите и техническите науки и допринася за тяхното развитие. Правото за участие на Шуменския университет в секторна програма „Еразъм” се основава на Университетската Харта Еразъм, получена за периода (2007-2013).

Чл. 3 Приложения

Във връзка с тази Програма всяка година се актуализират следните приложения:

 1. Модел на двустранно споразумение (Bilateral Agreement);

 2. Модел на писмо за намерение (Letter of Intent);

 3. Критерии за подбор на студенти за участие в студентска мобилност;

 4. Критерии за подбор на преподаватели за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване;

 5. Критерии за подбор на кандидатите за участие в мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение;

 6. Образец на протокол за селекция на студенти;

 7. Образец на протокол за селекция на преподаватели;

 8. Образец на протокол за селекция на преподавателски и непреподавателски състав;

 9. Заявление за участие на студенти в СМО;

 10. Заявление за участие на студенти в СМП;

 11. Образец на споразумение за обучение по СМО (Learning Agreement);

 12. Обща декларация за СМО;

 13. Образец на пълномощно;

 14. Обща декларация за СМП;

 15. Заявление за участие в ПМ;

 16. Заявление за участие в МПНО;

 17. Обща декларация за ПМ;

 18. Потвърждение за пристигане (Confirmation for Erasmus Student’s Arrival);

 19. Потвърждение за проведено обучение (Certificate for Attendance);

 20. Потвърждение за престой и преподаване на преподавател (Certificate for Erasmus Teaching Period);

 21. Потвърждение за обучение на персонал (Certificate for Erasmus Staff Exchange);

 22. Споразумение за обучителна практика и (Training agreement);

 23. Ангажимент за качество (Quality Committment);

 24. Работен план за ПМ;

 25. Работен план за МПНО;

 26. Работен план за входящи преподаватели;

 27. Протокол за признаване на дисциплини и кредити;

 28. Академична справка (Transcript of Records);

 29. Transcript of Work;

 30. Доклад за задгранична командировка по секторна програма „Еразъм”;

 31. Формула за преразпределение на неусвоените средства;

 32. Декларация към пълномощно;

 33. Нова – Протокол на АС № 5/27.01.2012 г.) Extension of Erasmus stay at Konstantin Preslavsky University of Shumen

(34) (Нова – Протокол на АС № 5/27.01.2012 г.) Модел на доклад за сключване или подновяване на сътрудничество


Глава втора. Ръководство

Чл. 4. Отговорно лице

 1. Ректорът на Шуменския университет е лицето, което ръководи и контролира дейността по СМО, ПМ, МПНО и ОМ. Той подписва формуляра за кандидатстване за финансова субсидия по децентрализираните дейности по секторна програма „Еразъм”, подписва и парафира кандидатурите за финансиране, подавани към ЦРЧР, финансовите споразумения между Шуменския университет и ЦРЧР, както и прилежащите им анекси, подписва междинните и финални отчети по Еразъм, сключва индивидуалните договори със студентите / преподавателите / административния персонал. Освен това следи за правилното функциониране на други ключови за Еразъм дейности.

 2. В случаите, в които Ректорът е възпрепятстван да подписва, документите биват разписвани от зам.-ректора по учебната дейност, като към изпращаните в ЦРЧР официални документи се прилага копие от заповедта, с която Ректорът упълномощава своя заместник.

Чл. 5. Координатори по секторна програма „Еразъм”

 1. Институционалният Еразъм коориднатор е лицето отговарящо за:

 1. цялостната административна и финансова организация на Еразъм в Шуменския университет;

 2. Изготвянето и актуализирането на нормативните актове на Шуменския университет, по отношение на Еразъм;

 3. Подписването на двустранните споразумения и писмата за намерение с потенциалните университети-партньори;

 4. Парафира документите, подготвяни административният Еразъм координатор, свързани с изпълнението на всички дейности по Еразъм;

 5. Представя на Ректорския съвет критериите за подбор на участниците в мобилност по Еразъм;

 6. Участва в комисии за подбор на студенти, преподаватели и административен персонал, осъществяващи мобилност по Еразъм;

 7. Веднъж годишно представя пред Ректора годишен доклад за дейността на Центъра за международно сътрудничество и проекти, който включва дейността по Еразъм.

 1. Административният Еразъм координатор е служител в Центъра за международно сътрудничество и проекти, който:

 1. Изготвя двустранните споразумения между Шуменския университет и потенциалните университети-партньори;

 2. Попълва кандидатурите за получаване на финансиране, изпращани до ЦРЧР;

 3. Изготвя съвместно със счетоводителя междинните и финални отчети, изпращани до ЦРЧР;

 4. Изготвя и предоставя за одобрение индивидуалните договори на лицата, участващи в студентска, преподавателска и мобилност на персонала, както и прилежащите към тях анекси;

 5. Предлага на Ректорския съвет за одобрение проектно преразпределение на неусвоените по различните пера средства;

 6. Разпространява информация за възможностите за мобилност на студенти, преподаватели и персонал, консултира кандидатите при подаването на документите им;

 7. Съхранява документите от селекцията, мобилността и отчитането на всеки участник в Еразъм;

 8. Участва в комисиите за подбор на участници;

 9. Съдейства по време на процедурата на кандидатстване към приемащия университет и помага при подготвянето на документите на изходящите и входящите Еразъм-студенти, преподаватели и персонал;

 10. Организира и обслужва целия процес на обучение на входящите и изходящите Еразъм-студенти;

 11. Актуализира информацията в уеб сайта на Еразъм (erasmus.shu.bg)

 1. Координаторите на факултети и катедри са преподаватели от съответния факултет или катедра отговорни за:

 1. Селектирането и консултирането на входящи и изходящи Еразъм-студенти и преподаватели, която се състои в:

  1. Участие в комисии за селекция на кандидати за мобилност по Еразъм;

  2. Консултиране на изходящите Еразъм-студенти при избора им на дисциплини в приемащия университет;

  3. Подписване на документите за кандидатстване на изходящите и входящите Еразъм-студенти;

  4. Организиране на процеса на признаване на положените от студентите в приемащия университет изпити;

  5. Одобрение на работни програми и приемане на гостуващи по Еразъм преподаватели.

 1. Консултирането или изпълняването на функцията на контактни лица по двустранни споразумения на Шуменския университет и потенциални университети-партньори;Глава трета. Администриране на студентската мобилност с цел обучение, студентската мобилност с цел практика, преподавателската мобилност с цел преподаване, преподавателската и непреподавателската мобилност с цел обучение и организацията на мобилността

Чл. 6. Изходяща студентска мобилност с цел обучение

 1. Организация на селекционната процедура

1. Стартиране на селекционната процедура

Всяка година, през месец февруари, преди периода на селекция, Институционалният Еразъм координатор изпраща Писмо за коректно кандидатстване към ръководителите на звената в Шуменския университет и задава срок, в който те да подадат приблизителния брой на кандидатите за мобилност. За да изготвят своя отговор на ръководителите на звената се предоставят копия от актуалните двустранни споразумения и статистика за състоянието на мобилността (видове мобилност, направления, брой студенти, преподаватели, персонал, осъществил мобилност и др.). След получаването на официалната информация административният Еразъм координатор подготвя обяви със заявените по съответното двустранно споразумение места, които включват срок за подаване на документи по съответната мобилност. Обявите се оповестяват чрез информационните табла в сградите на Шуменския университет, изпращат се до всички деканати и катедри, поставят се на сайта на Еразъм – erasmus.shu.bg, както и на страницата на Еразъм в Шуменския университет във Фейсбук. В случай, че след приключването на селекцията на желаещите се отчетат незаети места, през септември месец, процедурата по обявяване на свободните места се повтаря.

2. Назначаване и работа на комисията за селекция на студентите

Всяка комисия, селектираща студентите, кандидатстващи за участие в секторна програма „Еразъм”, се назначава от Ректора и се избира в съответствие с областта на знание на договора, по който ще се осъществява мобилността.

3. Разгласяване на информацията за провеждане на конкурса до всички заинтересовани лица

След назначаването на комисията, административният Еразъм координатор обявява датата, часа и мястото на провеждане на интервюто с кандидатите на сайта на Еразъм и разпраща същата информация по електронната поща на кандидатите.

4. Провеждане на селекционната процедура

Комисията провежда интервю с кандидатите за мобилност с цел обучение, като прави подбор на желаещите по критериите за селекция на студенти (Приложение 3 от настоящата Програма), утвърдени от Шуменския университет. След извършването на процедура по селекция, комисията изготвя протокол (Приложение 6 от настоящата Програма ) и го предава в ЦМСП на административния Еразъм координатор.

5. Комисия за проверка на езиковата компетентност на студентите

(Изм. – Протокол на АС № 5/27.01.2012 г.) След изтичане на срока за подаване на документи за мобилност по СМО, се проверява състава на кандидатите и специалността, в която се обучават. При установяване на кандидати, чиято специалност не е филологическа или обучението в приемащата институция няма да се състои на език, съответстващ на специалността на студентите, то те подлежат на изпит за проверка на езиковата компетентност. Назначава се комисия, която провежда с кандидатите писмен изпит за проверка на езиковата компетентност на кандидатите. Резултатът от изпита не трябва да е по-нисък В2 по европейската езикова рамка.

6. Разпространяване на информацията за провеждане на изпита до всички заинтересовани лица

След назначаването на комисията, административният Еразъм координатор обявява датата, часа и мястото на провеждане на изпита с кандидатите, на сайта на Еразъм и разпраща същата информация по електронната поща на кандидатите.

7. Език на обучение

(Изм. – Протокол на АС № 5/27.01.2012 г.) В случай, че обучението няма да се проведе на английски, немски, руски или турски език, студентът, трябва да представи сертификат за владеене на езика на обучение (поне В2 по Европейската езикова рамка)

8. Организация на селекционната процедура

Селекционната процедура се организира така, че да гарантира безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. Нужно е да се удостовери и липса на конфликт на интереси от страна на лицата, осъществяващи селекцията. За тази цел всеки оценител подписва Декларация за отсъствие на конфликт на интереси.

9. Резултати от селекция

След получаване на протоколите за проведена селекция от административният Еразъм координатор, обявява резултатите от селекция на сайта на Еразъм (erasmus.shu.bg), а селектираните и отхвърлени кандидати се уведомяват чрез писма по електронната поща (адресът, на която е указан от кандидата предварително).

(2) Организиране на периода на мобилност

1. Студентите, одобрени от комисиите за осъществяване на мобилност с цел обучение, сключват с Шуменския университет индивидуален договор, в който се указва начина, по който ще бъде изплащан индивидуалният грант на студента. След завръщането си от мобилност, студентът трябва да предостави на Административния Еразъм координатор банково извлечение за получаване на полагащият се грант.

2. Всички студенти на Шуменския университет, осъществяващи мобилност по секторна програма „Еразъм”, запазват правото си да получават университетската си стипендия.

3. Студентите, осъществяващи мобилност с цел обучение по Еразъм, са задължени да заплащат академичните си такси към Шуменския университет в посочения от Университета срок.

4. Студентът подготвя изискваните от приемащия университет документи и ги представя за подпис пред катедрения и институционалния координатор. Катедреният координатор, лицето за контакти по договора, както и административният Еразъм координатор указват помощ на студентите, в случай на трудности при попълването на посочените документи. Студентът подготвя споразумението си за обучение (Learning Agreement – Приложение 11 от настоящата Програма) след като се е консултирал с координатора на съответната катедра, контактното лице по даденото споразумение и след проверка на дисциплините, заложени в учебния му план.

5. След завръщането си студентът представя на Административния Еразъм координатор всички документи, описани в индивидуалния договор на студента с Шуменския университет.

6. След приключване на мобилността студентът подава в Деканата на съответния факултет молба и прилага към нея копие от академичната справка, получена от приемащата институция. След подаването на молбата служителят в деканата издава заповед за назначаване на комисия за признаване на получените от студента кредити.

7. Комисията за признаване на кредити е отговорна за превръщането на получените от студента оценки в оценки по националната система. След провеждането на заседанието комисията създава протокол за признаване на учените от студента дисциплини. След издаването му студентът е длъжен да предаде копие от този протокол в ЦМСП на Административния Еразъм координатор.

8. Семестрите, които студентът е в приемащия университет, се заверяват служебно от служителя в Деканата на съответния факултет, като тази заверка не отнема правото на студента на една служебна заверка по време на периода на обучение.

9. Дисциплините, които са изучавани от студентите по време на обучението им в приемащия университет, се изписват в Дипломното приложение и в Европейското дипломно приложение на студента.

Чл. 7. Входяща студентска мобилност с цел обучение

(1) Организация на входящата студентска мобилност с цел обучение

Всяка година Шуменският университет подготвя и актуализира информацията за документите и процедурите, отнасящи се до входящите Еразъм-студенти. Университетът издава брошура (Erasmus guide), която съдържа най-важната информация за пристигащите студенти.
  1   2   3

Свързани:

Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconФормула за преразпределение на неусвоените средства по секторна програма „Еразъм
Препоръчителния грант за съответната държава. Използваният списък с препоръчителните грантове е определен от црчр и изпратен като...
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconШуменски университет
За осведоменост и съгласие по студентска мобилност с цел обучение по секторна програма „еразъм”
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconДоклад от
На заседание на катедрата по бе взето решение за сключване на договор за сътрудничество по секторна програма „Еразъм” с
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconПокана за кандидатстване
Във връзка с отбелязване на 25 години секторна програма „Еразъм” Центърът за развитие на човешките ресурси учтиво Ви кани да участвате...
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconЦентърът за международно сътрудничество и проекти
На основание получено по договор за отпускане на финансова подкрепа за мобилност по секторна програма „Еразъм” финансиране
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова...
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconДоклад от доц директор на програма "Администрация и управление"
Относно: Акредитиране на курсове на ф.№ студент в програма реализирал студентска мобилност по програма еразъм в университета в италия,...
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconФизически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г
Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта Еразъм 2007-2013
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм\" на шуменския университет „епископ константин преславски\" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм\" (Програма) iconДеклараци я по Студентска мобилност по чл. 20 ал. 1 от Закона за защита на личните данни
Във връзка с участието ми в студентска мобилност по секторна програма "Еразъм" през
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом