Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
ИмеПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер46.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://chelopech.org/uploaded/13432072068513.docx
untitled


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА


РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу „Центъра”/ и конкретизира правата и задълженията на потребителите на социалната услуга и служителите, работещи по трудово правоотношение.

Чл. 2. Дейността на центъра се контролира от Община Челопеч /наричана по-долу „Доставчик”/.

Чл. 3. Център за услуги в домашна среда е социална услуга в общността за предоставяне на комплекс от почасови социални услуги в домашна среда-за извършване на комунално-битови дейности и подкрепа за социално включване на хора с трайни увреждания и самотни възрастни хора.

РАЗДЕЛ I I

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

1. Основна цел на центъра

Чл. 4. Създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и интеграция в обществото на възрастни хора от Община Челопеч чрез въдеждане и прилагане на иновативни практики в социалната сфера.

Чл.5. Създаване на условия за приемственост и гарантиране обслужването на лица, които до момента са ползвали различни услуги в домашна среда.

Чл.6. Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

Чл.7. Утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда.

Чл.8. Създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица.

2. Предоставяни услуги

Чл.9. В рамките на услугата по чл.3 се включват следните дейности:

Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и други дейности в подкрепа на социалното включване.

3. Потребители на услугата

Чл.10. лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самоообслужване;

Чл.11. възрастни хора с ограничения или невъзможност за самоообслужване;

4.Доставчик на социалната услуга.

Чл.12. Доставчик на услугата Център за услуги в домашна среда е Община Челопеч.


РАЗДЕЛ IІІ

УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

Чл.13. Дейността на Център за услуги в домашна среда се ръководи от Управител

Чл. 14. Управителят на центъра има следните задължения:

 • Организира, ръководи, координира и контролира цялостната дейност на Центъра;

 • Контролира спазването на работните графици на персонала, следи за строгото спазване на трудовата дисциплина;

 • Оценява изпълнението на длъжността на служителите;

 • Изготвя програми за работа и отчети за дейността на Центъра;

 • Контролира воденето на задължителната документация по предмета на дейност;

 • Осигурява включването на потребителите, ползващи социални услуги в Центъра;

 • Осигурява безопасна и сигурна среда за потребителите на социални услуги, защита на техните интереси, както и повишаване на общото им благосъстояние;

 • Осигурява безопасни условия на труд за персонала;

 • Осигурява спазването на всички изисквания на компетентните контролни органи;

 • Предоставя на персонала необходимата за неговата работа документация на Центъра;

 • Поддържа връзка със семействата и близките на потребителите, разяснява реда и условията за предоставяне на социални услуги в Центъра;

Чл.15. Предоставянето на услугата се реализира чрез екипа на Център за услуги в домашна среда, който включва следните лица – социални работници и домашни помощници.

/1/ Домашният помощник има следните задължения:

Организира и осъществява дейност, осигуряващанеобходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги, а именно:

 • Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене

  • Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства

 • Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от обгрижваните лица

  • Извършване на плащания за битови услуги - със средства на лицето

  • Административни услуги

  • При спешен случай незабавно информира личния лекар на потребителя на социални услуги и посоченото за контакт лице

  • Предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в домашната среда на потребителя

 • Не дава гласност на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на служебните му задължения

 • Спазва установените технически и технологични правила за съответната дейност

 • Грижи се за здравето и безопасността на потребителите на социални услуги.

/2/Социалният работник има следните задължения:

 • Издирва, анализира и картотекира лица желаещи да ползват социалните услуги в Центъра

 • Участва в изготвянето на индивидуалния план за работа на всеки потребител и оценка на същия на определен период от време

 • Води личните досиета на потребителите на социални услуги и регистъра на потребителите

 • Подпомага останалите специалисти в работата им с потребителите

 • Прилага индивидуален и диференциран подход в работата с потребителите

 • Изготвя справка за движението на документооборота

/3/ Екипът отговаря за изготвянето и промяната на индивидуалните планове за грижи за всеки потребител, като се съобразява с неговите желания, възможности и потребности.


РАЗДЕЛ VІ

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 16. Работно време: всеки работен ден от седмицата от 8.00 – 17.00 ч.

Чл.17. Обедната почивка за работещите в Център за услуги в домашна среда е 60 минути.

Чл. 18. На основание чл. 155 от Кодекса на труда всички работници, които имат най- малко 8 месеца трудов стаж, ползват основен платен годишен отпуск в размер на 20 дни.


РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Изменения и допълнения към Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда могат да се извършват текущо при промяна на нормативни актове или на условията на работа.


Настоящия „Правилник за дейността на центъра за услуги в домашна среда” е приет с Решение №82/28.06.2012г. на Общински съвет Челопеч

Свързани:

Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....
Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения iconПравилник за реда и начина за безплатно осигуряване на акушеро-гинекологични услуги на нуждаещи се жени от рискови социални групи и в тежко социално положение. Раздел I общи положения
Чл. 1 По реда на този раздел безплатно се предоставят следните видове акушеро-гинекологични услуги
Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения iconОбщи положения
Правилник за устройството и дейността на Националния център по заразни и паразитни болести
Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения iconПроект" Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол"
Списък на допуснати кандидати по документи за длъжностти “социален асистент”, „ личен асистент” и „домашен прислужник” в звено за...
Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения iconОбщи условия за куриерски услуги, предоставяни от "ованесови" оод – град русе, регистрация №0111/ 26. 05. 2008Г. За извършване на неуниверсални пощенски услуги раздел I предмет и общи положения
Ованесови” оод е пощенски оператор извършващ куриерски услуги съгласно Закона за пощенските услуги чл. 3, т. 4 и чл. 7
Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения iconПравилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. 3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл....
Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Поморие, община Поморие, област Бургас, наричан за...
Правилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения iconПравилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения
Чл Този правилник урежда устройството, функциите и задачите на Дирекциите на природни паркове (дпп) към Националното управление на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом