Правилник за устройството и дейността
ИмеПравилник за устройството и дейността
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер103.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pz.government.bg/anticorup/pravil_osppk.doc
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД ПАЗАРДЖИК

/ОСППК/


РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Този Правилник урежда реда, устройството, функциите и организацията на работа на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център град Пазарджик /ОСППК-Пазарджик/, наричан за краткост “Съвета”.


Чл.2 /1/ Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията е консултативен орган към Областния управител за организиране, координация и контрол на дейността по превенция и противодействие на корупцията, създаден в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006 г. – 2008 г. /приета на 25.01.2006 г./.

/2/ Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията се създава за неопределен срок.

/3/ Дейността на Съвета се основава на принципите на: доброволност на участието, равнопоставеност, партниране, прозрачност и законност.


Чл.3 Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията има следните основни цели :

а/ мобилизиране на органите на държавната власт и местната администрация, представителите на местния бизнес, неправителствените организации и средствата за масово осведомяване за гарантиране на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за упражняване на граждански контрол и мотивиране на предприемачеството чрез създаване на антикорупционен климат и условия за честна конкуренция в област Пазарджик.

б/ постигане на координация и сътрудничество между институциите и организациите, представени в съвета, както и създаване на единен подход в борбата с корупцията и ограничаването на последната до граници, съобразени с обществените очаквания и специфичните потребности на всички обществени групи и съизмерими с показателите в тази област в страните от ЕС.


Чл.4 /1/ Председател на Съвета е Областният управител на област с административен център гр. Пазарджик. Председателят ръководи заседанията на Съвета и го представлява пред трети лица.

/2/ Дейността на Председателя се подпомага от Заместник- председател и Секретар.

/3/ Заместник-председателят и Секретарят са членове на областния административен състав и се назначават от Председателя на Съвета.

/4/ Заместник-председателят на Съвета подпомага работата на председателя и при отсъствието му го замества.


Чл.5 В състава на Съвета се включват представители на:

1. Органите на съдебната система,

2. Териториални структури на органите на изпълнителната власт;

3. Органи на местното самоуправление;

4. Стопанската сфера и частния бизнес;

5. Неправителствени организации;

6. Отраслови и браншови организации;

7. Местните медии;

8. Други юридически и физически лица, които писмено са заявили своето доброволно желание за участие в съвета.


Чл.6 В ОСППК се сформира Работна група.

Членският състав и организацията на дейността на Работната група се определят с Вътрешни правила, изработени от членовете на групата и утвърдени от Съвета.


Чл.7 /1/ Секретарят на Съвета приема предложения и подготвя дневния ред, води протокола от заседанията, координира, контролира и информира за изпълнението на взетите решения и съхранява архива на Съвета.

/2/ Секретарят на Съвета, след резолюция на Областния управител, разглежда постъпилите в Областна администрация корупционни сигнали и жалби, обработва документацията по тях за внасяне на заседания на Работната група и на Съвета и изпраща отговор, относно предприетите действия на подалия сигнала или жалбата.

/3/ Секретарят на Съвета съхранява постъпилите жалби и сигнали, както и цялата събрана документация по тях.


Чл.8 /1/ Техническата дейност, свързана с организацията на заседанията и с дейността на Съвета се извършва от служител от Областна администрация, който се назначава от Председателя на Съвета.

/2/ Служителят приема и завежда в отделен регистър корупционните жалби и сигнали, подадени до Областния управител и до Съвета, по образец-Приложение №1.

Чл.9 /1/ Членовете на Съвета се избират с обикновено мнозинство от присъстващите на заседание на Съвета.

/2/ В заседанията на Съвета участват неговите членове. Когато някой от членовете е възпрепятстван да участва в заседание, същият може предварително да предостави становището си в писмен вид на секретаря на Съвета или да изпрати свой упълномощен представител.

/3/ Членовете на Съвета не получават възнаграждения за участието си в заседанията.


Чл.10 /1/ Съветът е отворен за участие към всички национални, регионални и местни организации и сдружения, имащи активност на територията на област с административен център гр.Пазарджик.

/2/ При обсъждане на определени въпроси, по решение на Съвета могат да бъдат привлечени за участие в заседанията и други специалисти и експерти.


Чл.11 /1/ За изпълнение на целите и задачите си Съветът ползва човешкия, експертен и материален ресурс на членуващите в него институции и организации.

/2/ Организационно-техническото обслужване на Съвета се осигурява от Областна администрация-Пазарджик.


Чл.12 Съставът, програмата и годишният отчет на Съвета се публикува в интернет-страницата на Областна администрация на област с административен център град Пазарджик.


РАЗДЕЛ II

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ


Чл.13 В съответствие с основните си цели Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията:


/1/ Анализира и изследва условията и причините, пораждащи корупционна среда;


/2/ Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция;


/3/ Оценява ефективността на предприетите организационно-управленски действия за борба с корупцията от органите на държавната и местната власт на територията на област


/4/ Прави предложения за приемане на адекватни мерки и дава конкретни препоръки за корекция и допълване на антикорупционните програми на държавните и местните органи на властта в област Пазарджик.


/5/ Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията в област Пазарджик;


/6/ Съобразява дейността си с приоритетите на Националната стратегия за противодействие на корупцията и програмите за изпълнението й, приети от Министерски съвет;


/7/ Разглежда внесените от Работната група жалби и сигнали за корупция с голяма обществена значимост;


/8/ Препраща сигналите и жалбите на съответните държавни и местни органи на властта, съобразно кръга на техните компетенции;


/9/ Извършва обмен на информация по сигнали с обществена значимост и установяват наличието на корупционни предпоставки в нормативната уредба и начините на нейното прилагане.


/10/ Допринася за уеднаквяване на практиката на държавните институции относно мерките, които предприемат против проявите на корупция и синхронизирането им с изискванията на съдебната система.


/11/ Приема годишна програма за дейността си в началото на съответната календарна година;


/12/ Изготвя годишен отчетен доклад за дейността си с анализи и препоръки за подобряване работата на държавните и местни органи по противодействие на корупцията;


/13/ Запознава се с международния и национален опит в сферата на противодействието и борбата с корупцията и обсъжда, разработва и прилага програми в тази насока на областно ниво;


/14/ Прави предложения, относно превантивни и ефективни антикорупционни мерки до компетентните органи от законодателната, изпълнителната и съдебната власт;

/15/ Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местните органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса;


/16/ Информира обществеността за проблемите на превенцията и борбата с корупцията, с цел приобщаване на гражданите за тяхното решаване.


Чл.14 За осъществяване на своята дейност Съветът може:

/1/ Да изисква извършването на проверки от компетентните органи за получени сигнали и жалби за прояви на корупция.

/2/ Да изисква информация и документи, освен ако последните не представляват държавна, служебна или търговска тайна, по смисъла на ЗЗКИ и ТЗ, във връзка с разглеждането на постъпилите жалби и сигнали, извършването на проверка по тях и разработването на конкретни мерки за ограничаване и предотвратяване на корупционните практики.

/3/ Да изисква информация от ръководителите на териториални структури на органи на изпълнителната власт, кметове на общини, общински съвети, неправителствени организации и др., за предприетите от тях действия и мерки на регионално ниво, за превенция и борба с корупцията, в съответствие с техните законови правомощия.


РАЗДЕЛ IІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА


Чл.15 /1/ Редовните заседания на Съвета се провеждат веднъж на шест месеца.

/2/ При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания. Извънредно заседание се свиква от Председателя на Съвета, по искане на Работната група или на една трета от членовете на Съвета.

/3/ Заседанията на Съвета се организират и свикват от Председателя, който определя дневния ред и материалите за обсъждане.

/4/ Поканата с дневния ред и материалите за заседанията се подготвят от Секретаря на Съвета.

/5/ Поканата с дневния ред се изпращат на членовете на Съвета най-късно 5 дни преди датата на заседанието.

/6/ Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване в дневния ред, както и да внася становища на органа или организацията, които представлява по обсъжданите в Съвета въпроси.


Чл.16 /1/ Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя, а в случаите на неговото отсъствие-от Заместник-председателя.

/2/ Заседанията на Съвет са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове, по решение на Председателя на Съвета.

/3/ Заседанията на Съвета са закрити. На Съвета може да се взема решение за информацията, която ще се предоставя на медиите и обществеността. Предоставената информация следва да бъде в обобщен вид, без конкретика по отделните случаи.

/4/ С решение на Съвета на заседанията могат да присъстват и други лица – представители на институции и организации, които са внесли материали за обсъждане или имат пряко отношение към тях.

/5/ Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

/6/ За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, както и приетите решения. Всички писмени материали се съхраняват от Секретаря на съвета.

/7/ Членовете на Съвета получават, при поискване, копие от протокола с приетите решения.


Чл.17 В Съвета се разглеждат жалби и сигнали за корупция, подадени както следва:

- в кутии за жалби и сигнали, в сградите на Областна администрация–гр. Пазарджик и другите държавни администрации.

- по нарочен телефон за приемане на сигнали, жалби и молби от гражданите.

- заведени в Деловодствата на Областна администрация–гр. Пазарджик и другите държавни администрации.

- подадени на електронен адрес.

- подадени лично на приемен ден на Областния управител и на Зам.Областните управители,

- подадени в Приемната на Областния обществен съвет срещу корупцията.


Чл.18 Сигналите следва да бъдат предварително обработени от Работната група, преди да се представят в Съвета, което се изразява в преценка на тяхната сериозност, обоснованост и степен на обществена значимост, както и окомплектоването им с изискани становища и обяснения от всички посочени в сигнала страни.


Чл.19 Сигналите, внесени в Съвета се предоставят на институцията, представена в Съвета, компетентна да вземе решение и да предприеме законови мерки по сигнала. На следващо заседание на Съвета се отчитат извършените действия по сигнала и резултатите от тях и за това се уведомява писмено лицето, подало този сигнал.


Чл.20 При постъпване на анонимен сигнал за корупционна проява от голяма обществена значимост, по решение на Съвета се извършва проверка дали са налице обстоятелствата, изложени в него.


Чл.21 От името на Съвета се сезира Главния прокурор и Централната комисия за противодействие на корупцията, когато постъпилите сигнали са от тяхната компетентност.


Чл.22 Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията отчита дейността си годишно на заседание на Съвета.


ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Настоящият Правилник може да бъде изменен и допълнен на заседание на Съвета, по предложение на Председателя или на член на Съвета. Решението за изменение и/или допълнение се приема с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета.


§2. Този Правилник се изготвя и приема в съответствие със Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006 г.–2008 г., приета с Решение на Министерски съвет от 12.01.2006 г., както и с правомощията на Областния управител, регламентирани в Закона за администрацията.


§3. Правилникът отменя Вътрешните правила за организацията и дейността на Консултативния съвет за борба с организираната престъпност и корупцията.


§4. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му на заседание от 05.03.2009 г.на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията за област-Пазарджик.


ИЗГОТВИЛ:

Петя Докова-Жардим

/Секретар на ОСППК-Пазарджик и

Гл. юрисконсулт в Обл. Адм.-гр.Пазарджик/


УТВЪРДИЛ:

ГЕОРГИ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ

Областен управител на област-Пазарджик

и Председател на ОСППК-Пазарджик


Приложение №1


ДО

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

В ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР

ГРАД ПАЗАРДЖИК


СИГНАЛ / ЖАЛБА /


от

.......................................................................................................................................................

(Име, презиме, фамилия)

ЕГН :............................, л.к.№......................изд. от.....................................на...........................

.......................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

(Адрес, телефон, e-mail)


АДМИНИСТРАЦИЯ, СРЕЩУ КОЯТО Е СИГНАЛА :..........................................................

ЛИЦЕ, СРЕЩУ КОЕТО Е СИГНАЛА :...................................................................................

(Име, фамилия)

ПОЗИЦИЯ НА ЛИЦЕТО, СРЕЩУ КОЕТО Е СИГНАЛА :...................................................

(Дирекция, отдел, сектор)

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ДАТА НА КОРУПЦИОННИЯ АКТ :....................................................

(дд,мм,гг)

ВИД/ТИП НА КОРУПЦИОННИЯ АКТ :

законово нарушение грабеж

административно нарушение подкуп

конфликт на интереси роднини

лошо управление лошо отношение

друг

ПРИБЛИЗИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА КОРУПЦИОННИЯ АКТ :

няма до 100 лв.

до 500 лв. до 1000 лв.

над 1000 лв.


ОПИСАНИЕ

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


ПРИЛОЖЕНИЯ

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................


Дата : Подпис :

................................... .....................................

гр.Пазарджик

Свързани:

Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за устройството и дейността iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на отдел
Му – Плевен, Правилник за устройството и дейността на отдел „Международни връзки” – pl07 – V01- 29. 09. 2003, стр от
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на държавно предприятие
Чл. С този правилник се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Държавно предприятие "Българо-германски център...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Поморие, община Поморие, област Бургас, наричан за...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата
Чл. С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на Сметната палата, функциите на структурните й звена и...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд
Чл. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Гаранционния фонд, наричан по-нататък "фонда"
Правилник за устройството и дейността iconПравилни к за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом