Общи положения. Цели. Състав
ИмеОбщи положения. Цели. Състав
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер84.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sliven.government.bg/doc/pravilnik_anikor.doc
ПРАВИЛА

ЗА ФУНКЦИИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ С АДМИНСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД СЛИВЕН


РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ. СЪСТАВ.


Чл. 1. С настоящите правила се регламентират функциите, дейността и организацията на работа на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Сливен, наричан за краткост по-нататък „Обществен съвет” или „Съвета”.


Чл. 2. Основните цели на Обществения съвет са:

 1. Изграждане на институционална и информационна антикорупционна среда

 2. Подобряване взаимодейстивето между институциите, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване за превенция, разкриване противодействие на корупцията

 3. Партньорство в сферата на обществения контрол върху дейността на администрацията и защита правата на гражданите

 4. Публичност на административно-управленските процеси.


Чл. 3. Съставът на Обществения съвет включва председател, заместник - председател и членове.


Чл. 4. Председателя на Съвета е Областният управител на Област с административен център гр. Сливен. Изборът на заместник – председател и членове се извършва с решение на Учредителното събрание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията. Въз основа на решението със Заповед на Областния управител на област с административен център гр. Сливен се определя поименния състав на Съвета.


Чл. 5. /1/ Промени в състава на Обществения съвет могат да бъдат извършвани по предложение на неговия председател или по предложение на ръководителя на съответното ведомство, респ. лицето, представляващо организацията или сдружението, представени в Съвета

/2/ Решението за промяна състава на Обществения съвет се приема с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Въз основа на решението Областния управител на област с административен център гр. Сливен издава заповед за промяна състава на Съвета.


РАЗДЕЛ ІІ

ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ


Чл. 6. /1/ Дейността на Обществения съвет се основава на приоритетите, целите, основните задачи и мероприятия, залегнали в Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и превенция и противодействие на корупцията за 2006 г.

/2/ При осъществяване на дейността си Обществения съвет се ръководи от методическите и организационни указания на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.


Чл. 7. Обществения съвет:

 1. Изготвя и разглежда предложения за прилагане на антикорупционни практики.

 2. Разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на борбата с корупцията, насочени към предотвратяване и ограничаване на потенциалните възможности за възникване на корупционни ситуации.

 3. Събира, обобщава и анализира информацията за най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви и условията, способстващи тяхното извършване, като предлага конкретни действия от страна на компетентните органи, съобразно нормативно установените им правомощия за превенция, ограничаване и управление на рисковете от злоупотреби и корупция.

 4. Осъществява координация и стимулира партньорското взаимодействие между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствени организации за превенция и борба с корупцията.

 5. Разработва ежегодни областни програми за противодействие на корупцията, в началото на всяка календарна година.

 6. Информира обществеността за проблемите, предприетите мерки и резултатите от превантивната дейност и борбата с корупцията.

 7. Изготвя становища до органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.

 8. Осъществява обмена на добри практики с Обществени съвети от други региони.

 9. Разглежда сигнали и жалби за проява на корупцията по процедура, приета от Съвета.


Чл. 8. За осъществяване на своята дейност Обществения съвет може:

 1. Да извършва или изисква извършването на проверки от компетентните органи на получени сигнали и жалби за прояви на корупция.

 2. Да изисква информация и документи, освен ако последните не представляват държавна, служебна или търговска тайна по см. на ЗЗКИ, респ. на ТЗ, във връзка с разглеждането на постъпилите жалби и сигнали, извършването на проверка по тях и разработването на конкретни мерки за ограничаване и предотвратяване на корупционни практики.

 3. Да изисква информация от ръководителите на териториални структури на органи на изпълнителната власт, кметове на общини, общински съвети, неправителствени организации и др., за предприетите от тях действия и мерки на регионално ниво, за превенция и борба с корупцията, в съответствие с техните законови правомощия, респ. обществени цели и съобразно Стратегията за прозрачно управление и превенция и противодействие на корупцията за 2006г. и задачите от Програмата за нейното изпълнение.


Чл. 9. Обществения съвет изготвя и представя на Комисията по превенция и противодействие на корупцията годишен доклад за своята дейност, включващ отчет на извършената работа, анализ на най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви, идентифициране на факторите и условията, способстващи тяхното извършване и предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.


РАЗДЕЛ ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ


Чл. 10. Организацията на работата на Съвета се извършва въз основа на приетите ежегодни работни програми.


Чл. 11. Председателят на Съвета:

 1. Ръководи цялостната работа на Обществения съвет.

 2. Представлява Съвета.

 3. Утвърждава дневния ред, свиква и ръководи заседанията на Съвета.

 4. Организира, координира и контролира изпълнението на решенията на Съвета.

 5. Определя със заповед служителите от Областна администрация с административен център гр. Сливен, които да подпомагат и осигуряват административно и организационно-технически работата на Съвета.


Чл. 12. /1/ Заместник – председателят се избира от Обществения съвет.

/2/ Заместник – председателя изпълнява функциите по чл. 11 (с изключение на тези по т. 5) при отсъствие на председателя.


Чл. 13. За изпълнението на отделни задачи с решение на Обществения съвет могат да бъдат създавани временни или постоянни комисии или работни групи. В работата им с оглед експертното и техническото подпомагане на комисиите (групите), след решение на Обществения съвет, могат да бъдат привлечени служители от ведомствата и организациите, представени в Съвета.


Чл. 14. /1/ За осъществяване на своята дейност Обществения съвет провежда заседания.

/2/ Заседанията са редовни и извънредни.

/3/ Редовните заседания се провеждат веднъж на всеки два месеца.

/4/ Извънредното заседание на Обществения съвет може да бъде свикано от председателя по негова инициатива, по искане на заместник – председателя или по предложение на 1/3 от неговите членове, ако важни обстоятелства налагат това.


Чл. 15. /1/ Заседанията се провеждат по предварително изготвен дневен ред, който се предоставя на членовете на Обществения съвет не по-късно от 7 дни преди заседанието, ако същото е редовно.

/2/ При извънредни заседания дневният ред се изпраща на членовете на Обществения съвет не по-късно от три работни дни преди датата на провеждане на заседанието. В същия срок при редовни заседания председателят, заместник – председателят и всеки член на Съвета може да направи предложение за включване за разглеждане на въпроси в дневния ред. Направените предложения се докладват от Председателя и се включват в дневния ред на заседанието след решение на Съвета.


Чл. 16. /1/ Заседанията на Обществения съвет се провеждат в сградата на Областна администрация с административен център гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович” № 3.

/2/ При наличие на важни обстоятелства или с оглед на въпросите, включени в дневния ред за разглеждане и обсъждане, по решение на председателя, заседанията могат да бъдат проведени и на друго място.


Чл. 17. /1/ Заседанията на Съвета са закрити.

/2/ Всеки член на Съвета участва лично в заседанията. По изключение, членовете могат да бъдат представлявани в работата на Обществения съвет от пълномощник, упълномощен изрично и писмено от ръководителя на съответното ведомство, респ. организация.

/3/ Освен членовете на Съвета на заседанието присъства и определен/и/ от Председателя служител/и/ от Областна администрация с административен център гр. Сливен, подпомагащ/и/ дейността на Обществения съвет.

/4/ За участие в заседанията на Съвета, във връзка с разглеждането на конкретни въпроси, могат да бъдат канени и други длъжностни лица или експерти. Същите участват в разглеждането и обсъждането на съответните въпроси, без право на глас.

/5/ По решение на Съвета конкретното заседание може да бъде открито.


Чл. 18. Заседанията на Обществения съвет се провеждат, ако присъстват поне 2/3 от неговите членове, респ. упълномощени представители.


Чл. 19. /1/ В изпълнение на своите задачи Общественият съвет приема решения.

/2/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията по ал. 3 и ал. 4.

/3/ С мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета се приемат:

а) ежегодната областна програма за противодействие на корупцията;

б) процедурата за разглеждане на сигнали и жалби за проява на корупцията;

в) решенията относно:

- избор на секретар на Съвета и заместник – председател на Съвета;

- промяна състава на Съвета;

- приемане за разглеждане и извършване на проверки по анонимни жалби (сигнали).

/4/ С квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от всички членове на Съвета се приемат изменения и допълнения на Правилата за функциите, дейността и организацията на работа на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център гр. Сливен.

/5/ Всички решения се приемат с явно гласуване.


Чл. 20. /1/ За всяко заседание на съвета се съставя протокол със списък на присъстващите, който се подписва от председателя и секретаря.

/2/ В протокола се отразяват проведените обсъждания по въпросите от дневния ред и взетите решения, като се прилагат документите, разгледани на заседанието и съответните пълномощни (при участие на упълномощени представители).


Чл. 21. След всяко заседание на Съвета се провежда брифинг със средствата за масово осведомяване.


Чл. 22. Членовете на Обществения съвет, служителите от Областна администрация с административен център гр. Сливен, подпомагащи неговата дейност и всички поканени да присъстват лица, са длъжни да опазват тайната и да не разпространяват информацията и данните, станали им известни при и във връзка с работата на Съвета.


РАЗДЕЛ ІV

АДМИНИСТРАТИВНО И ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ


Чл. 23. Административно и организационно – техническо обслужване на Съвета се осигурява от Областна администрация с административен център гр. Сливен.


Чл. 24. /1/ По предложение на Председателя, Обществения съвет избира секретар – служител от Областна администрация с административен център гр. Сливен.

/2/ Секретарят на Съвета:

 1. Изготвя и представя за утвърждаване от Председателя проекто-дневен ред за заседанията;

 2. Подготвя материалите за заседанията на Съвета;

 3. Организира, осигурява и обезпечава информационно, документално и технически провеждането на заседанията;

 4. Ръководи, координира и контролира дейността на служителите от Областна администрация с административен център гр. Сливен, подпомагащи работата на Съвета.

 5. Уведомява членовете на Съвета за датата, мястото и дневния ред на заседанията;

 6. Води входящ дневник на постъпилите и внесени за разглеждане в Съвета жалби и сигнали за прояви на корупция;

 7. Води регистър на приетите от Обществения съвет решения с отбелязване на сроковете и отговорните за тяхното изпълнение лица;

 8. Изпълнява и други задачи, свързани с организацията и провеждането на заседанията на Съвета и неговата дейност, възложени му от Председателя.

/3/ Секретарят не е член на Обществения съвет. Той участва в заседанията на Съвета със съвещателен глас.


Правилата за функциите, дейността и организацията на работа на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център гр. Сливен са приети с решение № 1 на Учредителното събрание, проведено на 22.03.2006 г. в гр. Сливен.

Свързани:

Общи положения. Цели. Състав iconОбщи положения
Чл. Ядрената енергия и ядрените материали се използват само за мирни цели в съответствие с този закон и с ратифицираните и влезли...
Общи положения. Цели. Състав icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи положения. Цели. Състав iconОбщи положения
Чл. (1) Този закон урежда основните принципи за развитието на академичния състав в Република България, както и условията и реда за...
Общи положения. Цели. Състав iconХимн – „Мила родино – тържествена песен за прослава; ставаме прави. Знаме
Общество – групи от хора с общи интереси, цели и задачи – семейство, клас, танцов състав
Общи положения. Цели. Състав iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
Общи положения. Цели. Състав iconДесетгодишният времеви обхват на стратегията отразява задълбочения анализ и дългосрочните прогнози за развитието на миграцията и обосновава рамка за развитие на устойчива политика за управление на миграционните процеси. II. Общи положения цел
Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията цели формирането на ефективни и единни национални политики...
Общи положения. Цели. Състав iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Цели. Състав icon«Географическое положение России»
Цели и задачи: Изучить особенности географического положения России, показать значение географического положения для развития природы,...
Общи положения. Цели. Състав iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Общи положения. Цели. Състав iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом