Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата
ИмеЗаседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер46.95 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на М. А. Ж. от гр.Г. Д., ул.”. №.,.4, А.

против мълчалив отказ /бездействие/ на О. Г. Д. по писмо изх.№ГД-

551-01-927/06.07.2010г. на РДНСК-Югозападен район. В последното съдебно

заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата

адв.Тюхков, че се обжалва бездействие на К. на О. Г. Д. по писмо изх.№ГД-

551-01-927/06.07.2010г. на РДНСК-Югозападен район за извършване на проверка по жалба на М. Ж.. Иска се К. на О. Г. Д. да бъде задължен да извърши проверка

съобразно цитираното писмо и да бъде отговорено писмено. Претендират се

разноски по делото.

Съдът, като прецени наведените доводи, както и приложените по делото

доказателства, намира направеното оспорване за процесуално недопустимо, по

следните съображения:

Оспорващата Ж. е депозирала жалби до МОСВ, РИОКОЗ-гр.Благоевград и К. на О. Г. Д. относно помещение, находящо на партера в съсобствена къща /нот.акт №119,т.І,рег.№1253, д.№112/2007г./, в гр.Г. Д., ул.”Г. С.Р.” №*, в което се

намира химическо ателие, като не е сменено предназначението на същото за

търговска дейност. С писмо вх.№ГД-551-03-060/29.06.2010г. на Директора на РИОКОЗ-Благоевград жалбата на оспорващата е изпратена по компетентност на РДНСК-Благоевград и К. на О. Г. Д..

Със писмо изх.№ГД-551-01-927/06.07.2010г. на РДНСК-Югозападен район е наредено на К. на О. Г. Д. да извърши проверка по получения сигнал и за резултатите от проверката да бъдат уведомени заинтересованите страни и сектор Благоевград. С писмо изх.№ГД-551-02-454/29.09.2010г. служител при сектор Благоевград към РДНСК Югозападен район повторно е задължил ОбА да извърши необходимите проверки.

С писмо изх.№24-00-432/06.10.2010г. до Началника на сектор Благоевград към РДНСК Югозападен район и до оспорващата М. Ж. К. на О. Г. Д. е уведомил същите, че с оглед на извършена проверка е установил, че за търговски обект, находящ се в УПИ І, кв.123 по плана на гр.Г. Д. с административен адрес:гр.Г. Д., ул.”Г. С. Р.” №* има съгласувана виза за проектиране, изготвени са

строителни книжа и издадено разрешение за строеж, което е в процес на обявление.

С оглед на установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Защитата срещу неоснователните бездействия от страна на административен орган се уреждат в глава ХV, раздел II на АПК, в две хипотези. В първата, по чл. 256 АПК, административния орган следва да е сезиран с искане да извърши фактически действия, които е длъжен да извърши по силата на закон, но в продължение на 14 дни бездейства, а при втората административния орган не изпълнява свое задължение, произтичащо пряко от нормативен акт (чл. 257). Общото изискване е наличието на правен интерес от търсената съдебна защита, третиран като изискване за нарушени или застрашени права, свободи и интереси на съответния субект. Разликата в двете хипотези е, че при първата административния орган следва да бъде сезиран с искане да извърши фактически действия, а при втората хипотеза задължението произтича пряко от нормативен акт.В контекста на цитираните нормативни предписания, съдът намира, че непроизнасянето на сезирания административен орган по писмо на РДНСК-Югозападен район /във връзка с жалба на Ж./ не може да бъде квалифицирано като бездействие по смисъла на чл. 256 от АПК. Съставомерна в тази хипотеза е липсата на активно поведение (бездействие) на административен орган по надлежно отправено и законово обосновано искане за извършване на конкретни фактически действия. На следващо място следва да се посочи, че в ЗУТ, явяващ се специален закон, липсва императивна разпоредба, вменяваща в задължение на органите на Общинската администрация и по-конкретно К. на общината извършването на конкретни действия. Проведената процедура по искането на оспорващата и последвалото изрично произнасяне изх.№24-00-432/06.10.2010г. поначало изключват твърдението за бездействие на К. на О. Г. Д. по смисъла на чл. 256 от АПК, като липсва и мълчалив отказ по смисъла на АПК. Не е налице и хипотезата на чл.257 от АПК.На следващо място следва да се има предвид, че производствата по сигнали на граждани са изцяло административни и по отношение на тях не е предвиден съдебен контрол, предвид разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от АПК. Жалбоподателката не е активно легитимирана да обжалва и мълчалив отказ на К. на общината да извърши проверка и издаде актове по смисъла на ЗУТ, тъй като нейното искане за проверка и произнасяне за конкретния обект съставлява само сигнал за проверка, която административният орган е извършил, видно от материалите по административната преписка. В компетентността на този орган е преценката дали да издаде съответен акт или не, като мълчаливият отказ /ако е налице такъв/, не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214, ал. 1 ЗУТ, който да засяга законни права и интереси на жалбоподателката.

Освен изложеното следва да се има и предвид, че разпоредената проверка е

извършена и с писмо изх.№24-00-432/06.10.2010г. К. на О. Г. Д. е установил, че

за търговски обект, находящ се в УПИ І, кв.123 по плана на гр.Г. Д. с

административен адрес:гр.Г. Д., ул.”Г. С. Р.” №* има съгласувана виза за проектиране, изготвени са строителни книжа и издадено разрешение за

строеж, което е в процес на обявление. Посоченото писмо е в изпълнение на писмо

изх.№ГД-551-01-927/06.07.2010г. на РДНСК-Югозападен район, като е извършена

проверката, за резултатите са изпратени писма до страните, каквото е било

искането на оспорващата. При това фактическо положение правният интерес на

жалбоподателката от оспорване на бездействие на административния орган е

отпаднал и подадената жалба не подлежи на разглеждане като процесуално

недопустима.

По изложените съображения, съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Водим от горното, на основание, чл.159, т.1 и т.4 от АПК, съдът


О П Р Е Д Е Л И:


ОТМЕНЯ протоколно определение от 21.10.2010 г., в частта с която е даден ход на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М. А. Ж. от гр.Г. Д., ул.”. №.,.*,А., против бездействие /мълчалив отказ/ на К. на О. Г. Д. по писмо изх.№ГД-

551-01-927/06.07.2010г. на РДНСК-Югозападен район, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №754/2010 г. по описа на Административен съд-Благоевград.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен

административен съд, в 7-дневен срок от съобщението му до страните, че е

изготвено.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Марияна Мицева


Вярно с оригинала!

Е

Свързани:

Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Зоозз и чл. 28, ал. 1 от ппзооз. В съдебно заседание жалбата се поддържа от процесуалния представител на оспорващата а иска се отмяна...
Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconРешение. След като изслуша становището на процесуалния представител на ответника, съдът
На 29. 03. 2012 год е постъпила молба от оспорващата, с която изпраща копие на изисканите документи
Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconПроизводството е с правно основание чл. 59 и сл от занн
В съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуален представител поддържа жалбата и излага съобраения по същество. Административнонаказващият...
Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconИ за да се произнесе взе предвид следното
В съдебно заседание, проведено на 29. 03. 2012г е направено уточнение на исковата молба, като се уточнява, че действително ищеца...
Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconДо Комисия за финансов надзор
Във връзка с направено уточнение, допълнително Ви уведомяваме за извършена промяна в представляващия юридическото лице „бик холд”...
Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconВ. К. Б., с адрес : гр. Б., ж к. "З. с Егн *, е предявил срещу Д. Ф. "З."
В съдебно заседание ищецът, лично, и чрез процесуалния си представител- адв. Боянина, поддържа предявения иск
Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Ддс. Иска се отмяна на обжалвания акт. В съдебно заседание оспорващият Ч. процесуалния си представител А. А. поддържа жалбата
Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconСрещу ответника- сп "Български спортен тотализатор"
...
Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconЗаседание М. се явява лично и поддържа касационната жалба. Ответникът Началника на ру. Г. Д. не изпраща представител и не изразява
Занн), във връзка чл. 208 и следващите от Административно процесуалния кодекс (апк)
Заседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата iconИ за да се произнесе взе предвид следното
М. Е. Ш. и Р. Р. Ш., Ч. процесуалния им представител А. Ж. Ч. срещу Решение /без номер/ от дата 07. 12. 2011г., постановено по Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом