С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп
ИмеС решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер32.22 Kb.
ТипРешение
източникhttp://83.228.23.161:82/BCAP/Blg_Adm/webaccess.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006da751/22f4abc12e1f
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от Б. А. П., Д. Б. С., Б. И. С. и В. А. Б., всички от Г.

С. против Решение № 172/30.05.2012 г. на О. С. – С., с което е отменено Решение

№ 104/29.03.2012 г. на същия С., с искане за прогласяване на неговата

нищожност.

По делото са представени писмени доказателства.

Административен съд – Благоевград намира, че жалбата е процесуално недопустима

поради липса на предмет - годен за обжалване административен акт.

От представените с административната преписка писмени доказателства е видно,

че по искане на В. Б. вх. № 94-С-2318/18.11.2011 г. за изготвяне на РУП, в

качеството й на собственик на ПИ № 1589, който е част от УПИ VІІІ, кв. 80 по

плана на община С., е изготвено Становище изх. № 06-00-250/30.12.2011 г. на

кмета на общината, подписано и от Гл. архитект, внесено за съгласуване от

Общинския С. на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ. От становището е видно,

че собственици на ПИ № 1588, който е част от УПИ VІІІ, кв. 80 са Б. А. П., Д.

Б. С. и Б. И. С., а останалата част от УПИ VІІІ е общинска собственост. Именно

правото на собственост на общината върху ид. ч. от площта на УПИ VІІІ е

фактическото основание да се иска съгласие от собственика – Общинския С. за

изменение на ПУП – ПР и ПЗ и РУП в производство по допускане за изменение на

ПУП по чл. 124, ал. 3 от ЗУТ с издаване на заповед от кмета на общината за

процесния УПИ.

С Решение № 104/29.03.2012 г. ОбС – С. е дал съгласие за изменение на ПУП –

ПРЗ и РУП за УПИ VІІІ, кв. 80 по плана на града с отделяне на нови три УПИ, а с

обжалваното Решение № 172/30.05.2012 г. е отменил предходното свое решение,

което представлява оттегляне на съгласието.

В настоящият случай Решение № 104/29.03.2012 г. не е административен акт, тъй

като по правната си природа представлява съгласие по чл. 134, ал. 2, т. 6 от

ЗУТ, доколкото не е спорно, че общината е съсобственик на УПИ VІІІ и единствено

компетентен е Общинският С. да даде съгласие за изменение на ПУП. Предвид

липсата на белезите по чл. 21, ал. 1 от АПК на посоченото решение, то не може

да се приеме, че е влязъл в сила административен акт, каквито доводи се

поддържат. Не е административен акт и обжалваното Решение № 172/30.05.2012 г.

на ОбС, тъй като същото представлява оттегляне на дадено съгласие, преди

издаване на заповед по допускане и одобряване на ПУП. Наличието на съгласие по

реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ е условие за законосъобразна процедура по

допускане и одобряване на ПУП, като от неговото наличие, респ. отсъствие не

възникват права и не се пораждат задължения за оспорващите, поради което не

подлежи на контрол за законосъобразност. Съгласието не поставя началото на

процедурата и не е част от нея, подлежащ на самостоятелно основание на съдебен

контрол. Право на съсобственика на имота е да даде или да откаже да даде

съгласие за исканото изменение.

Предвид липсата на годен за обжалване административен акт жалбата е без

предмет, поради което е недопустима за разглеждане, а образуваното производство

следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 159, ал. 1 от АПК, Административен съд –

Благоевград


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б. А. П., Д. Б. С., Б. И. С. и В. А. Б.,

всички от Г. С. против Решение № 172/30.05.2012 г. на О. С. – С..

ПРЕКРАТЯВА производството адм. д. № 400/2012 г. по описа на Административен

съд – Благоевград.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС, в 7-мо дневен срок

от получаване на съобщението до страните.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Илонка Рашкова


Вярно с оригинала!

И

Свързани:

С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Зут, е одобрен пуп – изменение пр на упи ХХV, имот с идентификатор 04279. 612. 104 в кв. 29 по плана на цгч на Б. по имотна граница...
С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconРешение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
Протокол №6/26. 01. 2012 г./Решение №61 по Протокол №8/07. 03. 2012 г.; Решение №86 по Протокол №9/11. 04. 2012 г.; Решение №110...
С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconЗаседание на Обс кирково на 05. 05. 2011г
Относно: Докладна записка от Кмета на общината относно изменение на пуп в с. Чорбаджийско
С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconЗаповед №59
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 35, ал. 6 от зос чл. 41ал. 6 от Наредба №2 от ОбС гр. Лозница, Решение 104 от Протокол №20/06....
С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconЗаседание на Обс-кирково на 28. 05. 2010 г
Относно: Докладна записка от Кмета на общината относно изменение на пуп в с. Малкоч, община Кирково
С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconОбщина самуил – разградска област
На основание чл. 44,ал. 2 от змсма; Решение №4. 36/09. 02. 2012г.; Решение №5. 055/21. 03. 2012г.; Решение №10. 186/26. 07. 2012г.;Решение...
С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconЕвропейски съюз
Овппс на Съвета за изменение на Решение 2011/782/овппс относно ограничителни мерки срещу Сирия, Решение за изпълнение 2012/172/овппс...
С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconОбщина казанлък
Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 1354, 1355 и 1356 от 24. 07. 2012 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решение No 288/28....
С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconОбщина казанлък
Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 1850, 1851, 1852 и 1853 oт 12. 10. 2012 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решение...
С решение №104/29. 03. 2012 г. Обс с е дал съгласие за изменение на пуп iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни
Частично изменение на пуп – план за застрояване и пуп – Работен устройствен план, упи № vі3071, кв. 199, гр. Чирпан
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом