Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница7/10
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер480.71 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/OPRAVLENIE NA REKLAMNATA DENOST.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ГЛАВА ТРЕТА. РАЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ

1. Идентифициране и анализиране на рекламната цел


Рекламната цел е група от хора, към които е насочена рекламата. Идентифицирането и анализирането на рекламната цел са важни, защото останалите стъпки в развитието на кампанията се основават на тях.

Рекламната цел често включва всички в целевия пазар на фирмата. Маркетолозите могат обаче да се възползват от някои възможности да предприемат кампания само към част от целевия пазар.

Рекламодателите анализират рекламните цели» за да разработят информационна база за кампанията. Необходимата информация включва определянето и географското разпределение на целевата група: разпределение по възраст, по доход, пол, раса и образование и по отношението на потребителите към продажбите и към използването както на рекламираните, така и на конкурентните продукти. Точните видове информация, която една организация ще намери за полезни, зависят от вида на рекламирания продукт, от характеристиките на рекламната цел и от вида и количеството на конкуренцията.

Общо казано колкото повече знаят рекламодателите за рекламната цел, толкова повече те ще могат да разработят ефективна рекламна кампания. Когато рекламната цел не е идентифицирана точно и не е анализирана правилно, компанията има по-малък шанс за успех.

2. Определяне на рекламните цели


Следващата стъпка на рекламодателя е да вземе под внимание какво се надява да постигне фирмата чрез рекламната кампания. Тъй като рекламните цели ръководят развитието на кампанията, рекламодателите трябва внимателно да определят техните цели, за да са сигурни, че кампанията ще постигне каквото желае. Рекламни кампании, основаващи се на лошо определени цели, рядко са успешни.

Рекламните цели трябва да се определят ясно и прецизно и да бъдат в измеряеми термини. Прецизността и измеряемостта позволяват на рекламодателите да оценят рекламния успех и да определят дали и колко добре са постигнати целите след завършването на кампанията. За да се постигне прецизност и измеряемост, рекламните цели трябва да съдържат референтни точки - сегашното състояние или положение, и да посочват колко рекламодателят иска да се отдалечи от тях. Например рекламодателят трябва да декларира сегашното развитие на продажбите и очакваните продажби след рекламата. Рекламната цел също трябва да определи времето, за което трябва да се постигне целта. Да предположим, че средномесечните продажби са 4500000 лева, фирмата може да си постави за цел след рекламата продажбите да се увеличат на 5400000 лева. Въпреки че този пример изглежда ясен и точен, това не е така. Това също подсказва на рекламодателя кога да започне да оценява ефективността на кампанията.

Когато рекламодателят определи целите чрез продажбите, целите, фокусирани върху увеличаването на продажбите, са определен процент или увеличаване на пазарния дял на фирмата. Дори и когато дългосрочната цел на рекламодателя е да увеличи продажбите, не всички кампании са разработени така, че да доведат до незабавни продажби. Някои кампании са насочени към увеличаване на осведомеността за продукта и за търговската марка, за подобряване на отношението на потребителите или за увеличаване значението на потребителя за чертите на продукта. Тези цели са изразени чрез комуникации. Когато Аррlе Соmputer например въведе домашния компютър, нейната първоначална кампания не фокусира върху продажбите, а върху формирането на продуктово запознаване и ограмотяване на потребителите относно чертите и приложението на домашните компютри. Определена комуникационна цел може да бъде например да се увеличи осведомеността за продукта от 0 до 40% в целевия пазар в края на шестия месец.

3. Създаване на рекламна платформа


Преди да започнат политическа кампания, партийните лидери се срещат и разработват политическа платформа, която излага основните въпроси, върху които партията ще основава своята кампания. Подобно на политическата платформа една рекламна платформа се състои от основните въпроси от продажбени точки, които рекламодателят желае да включи в рекламната кампания. В рекламната кампания една единствена реклама може да съдържа един или няколко въпроса от платформата. Въпреки че платформата съдържа основните въпроси, тя не показва как те трябва да се представят.

Рекламната платформа на рекламодателя трябва да съдържа въпроси, които са важни за потребителите. Един от най-добрите начини да определим кои са тези въпроси, е да се допитаме до потребителите, за да разберем какво смятат за най-важно в избора и използването на даден продукт. Продажбените черти не трябва да бъдат важни само за потребителите - ако е възможно, те трябва да имат също черти, които конкурентните продукти нямат. Сигурността на парите е важна за банковите клиенти, но въпреки това те смятат, че почти всички банки са еднакво безопасни. Така че рекламната платформа на дадена банка не трябва да подчертава безопасността, а маркетологът трябва да търси други продажбени черти, които са важни за банковите клиенти и липсващи в конкурентните банки, например разширеното работно време и по-високият лихвен процент върху депозитите.

Проучването - въпреки че е най-ефективният метод за определяне въпросите в рекламната кампания, е скъпо. В резултат на това рекламната платформа най-често се основава на мненията на персонала във фирмата, и на лицата в рекламните агенции, ако се използват агенции. Този подход на опит и грешка обикновено води до известни успехи, но понякога и до неуспехи.

Тъй като рекламната платформа е основата за изграждане на посланието, маркетолозите трябва да анализират този етап внимателно. Една кампания може да бъде перфектна до избора и анализа на рекламната цел, до определянето на нейните цели, нейната медийна стратегия и до формата на нейното послание. Все пак кампанията ще пропадне, ако рекламата комуникира информация, която потребителите не смятам за важна, когато те избират и използват продукта.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом