Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница1/10
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер480.71 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/OPRAVLENIE NA REKLAMNATA DENOST.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ДИПЛОМНА РАБОТАТема: “Организация и управление на рекламната дейност на фирмата”
РАЗРАБОТИЛ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:


фак.№

спец. Стопанско управление

редовно обучение


2000г.

Съдържание


Съдържание 2

УВОД 4

ГЛАВА ПЪРВА. РЕКЛАМА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 6

1. Определение на рекламата 6

2. Историческо развитие на рекламата 7

3.Икономическа ефективност на рекламата. Ефект на рекламата върху обществото и икономиката 13

ГЛАВА ВТОРА. ИКОНОМИКА И РЕКЛАМА 17

1.Икономически функции на рекламата 17

2. Рекламата като съставка на маркетинг-микса 19

3.Рекламата като комуникационна система 23

4. Приложения на рекламата 26

ГЛАВА ТРЕТА. РАЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ 34

1. Идентифициране и анализиране на рекламната цел 34

2. Определяне на рекламните цели 35

3. Създаване на рекламна платформа 36

4. Определяне на рекламния бюджет 37

5. Разработка на план за медиите 40

6. Създаване на рекламно послание 42

7. Изпълнение на кампанията 46

8. Оценка на ефективността на рекламата 47

9.Кой разработва рекламната кампания? 50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 53

ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 56УВОД


Рекламата е тясно свързана с обществото, тъй като осъществява връзката между някои негови членове /т.е. рекламиращите/ с други членове от него /т.е. настоящите и бъдещите потребители/.

Рекламата се влияе от заобикалящата я общество и същевременно мъ въздейства. Тя си взаимодействува с условията на живот на хората, с техните идеали, ценности и нрави. Рекламата влияе на обществото като го активизира, използвайки различни приемливи или неприемливи похвати.

Лошата рекламата нанася сериозна вреда НА обществото. Добрата реклама има благоприятни наследници върху него, тъй като успява да го активизира.

В теоретичната литература възникват редица спорове относно икономическите аспекти на рекламната дейност и отражението на изразходените с такава цел средства върху цената на рекламираните стоки и услуги, от една страна, и върху производството и потреблението като цяло, от друга.

Икономистът А. Пигон отбелязва следното: ” Съществува един вид реклама, известен като “неконкурентна”, т.е. онази, която се явява средство за запознаване на масите с нови необходими им артикули, като уреди, полезни услуги /например застраховки/ и пр.

Този вид се различава от останалите тъй като при него се оформя група от потребности, чиято същност в действителност е насочена към осъществяване на социално благоденствие. А постигането и съхраняването на подобно състояние води до голямо производство на стоки при ниска себестойност... Съществува и друг по-разпространен вид реклама, наречен “конкурентна реклама” чиято цел се състои в сравнение на стока от един източник със същата от друг източник. Става ясно, че използването на този вид реклама води до намаляване на чистия продукт.

Рекламата е част от всекидневието на всеки един, а ролята й в стопанския, обществения и културния живот забележимо нараства. Ето защо хората не могат да бъдат безразлични към нея като стопански, културен, социален и дори политически феномен.

Проблемите, свързани с организацията и управлението на рекламата в дейността на фирмата днес са особено актуални и изискват специално внимание и решение.

В първата глава на настоящата разработка се дава определение на рекламата, проследява се историческото й развитие. Показан е ефекта на рекламата върху обществото и икономиката.

Във втора глава се изясняват икономическите функции на рекламата и нейното приложение. Застъпено е становището за рекламата като съставка на маркетинг-микса и като комуникационна система.

Трета глава представя накратко етапите на разработване на рекламна кампания.

В заключението са отбелязани благоприятните последици на рекламата за обществото.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом