ZadáNÍ diplomové práCE
ИмеZadáNÍ diplomové práCE
страница1/13
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер0.55 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://is.muni.cz/th/203065/esf_m/DP_Smelikova.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Masarykova univerzita

Ekonomicko správní fakulta

Studijní obor: Podnikové hospodářství

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY TÝMOVÉ PRÁCE

Psychological aspects of teamwork

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: Autor:

Bc. Ing. Viktor KULHAVÝ, MSLS Bc. Viera Šmelíková

Brno, 2010

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta


Katedra podnikového hospodářství


Akademický rok 2008/2009


ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Pro: ŠMELÍKOVÁ Viera


Obor: Podnikové hospodářství


Název tématu: PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY TÝMOVÉ PRÁCE


Psychological aspects of teamwork


Zásady pro vypracování


Problémová oblast:

Problémovou oblastí diplomové práce je analýza psychologických aspektů týmové práce. Bude zkoumána otázka, jakým způsobem může zapojení jedince do týmové organizace práce ovlivnit jeho motivaci k vykonávané práci a jeho pracovní spokojenost.

Cíl práce:

Cílem práce je analýza práce konkrétního týmu v podniku a návrh opatření pro zlepšení existujícího stavu.

Postup práce a použité metody:

1.Teoretická část

Úvod. Teoretická východiska - na základě studia odborné literatury vymezení základních pojmů problémové oblasti, zpracování problematiky psychologických aspektů týmové práce a též uvedení současných trendů v této oblasti.

2.Empirická část

Vymezení předmětu zkoumání a cílů výzkumu. Stanovení hypotéz a metod. Použité metody: dotazníkové šetření, studium dokumentů, příp. strukturované/polostrukturované rozhovory. Sběr dat, analýza současné týmové spolupráce existujícího týmu ve vybraném podniku a rozbor získaných dat. Výsledky a jejich interpretace - diskuse a návrh případných opatření a doporučení pro změny.

Závěr.

Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů)


Rozsah práce bez příloh: 60 – 70 stran


Seznam odborné literatury:

  • Management teams :why they succeed or fail. Edited by R. Meredith Belbin. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier, 2004. x, 201 s. ISBN 0-7506-5910-6.

  • Psychologie týmové práce :strategie efektivního vedení týmů. Edited by Nicky Hayes, Translated by Pavla Císařová. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. 189 s. ISBN 80-7178-983-6.

  • Team roles at work. Edited by R. Meredith Belbin. 1st ed. Amsterdam : Elsevier, 2003. 141 s. ISBN 0-7506-2675-5.

  • Teambuilding. Edited by Soňa Hermochová. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. 113 s. ISBN 80-247-1155-9.

  • Adair, John. The Concise Adair on Teambuilding and Motivation. London : Thorogood Publishing, 2004. ISBN 978-1854182685.


Vedoucí diplomové práce: Ing. Viktor Kulhavý, MSLS


Datum zadání diplomové práce: 6. 3. 2009


Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. 


…………………………………… …………………………………………

vedoucí katedry děkan


V Brně dne 6. 3. 2009


Meno a priezvisko autora: Bc. Viera Šmelíková

Názov diplomovej práce: Psychologické aspekty týmové práce

Názov práce v angličtine: Psychological aspects of teamwork

Katedra: podnikového hospodářství

Vedúci diplomovej práce: Bc. Ing. Viktor KULHAVÝ, MSLS

Rok obhajoby: 2010


Anotácia


Predmetom diplomovej práce je tímová organizácia práce a jej psychologické aspekty. Prvá časť uvádza teoretické východiská tímovej organizácie práce, psychologických aspektov tímovej práce a motivácie všeobecne. Druhá, praktická časť, sa venuje výskumu v konkrétnom tíme nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti informačných technológií. Cieľom je posúdiť prácu tímu z hľadiska kritérií tímovej práce a následne skúmať vzťah medzi zapojením jednotlivcov do tímovej práce a ich motiváciou k práci. Na základe výsledkov výskumu sú na záver navrhnuté opatrenia pre zlepšenie tímovej organizácie práce a motivácie členov tímu.


Annotation


The subject of the submitted thesis is team work organization and its psychological aspects. The first part of the thesis introduces theoretical basis of team work organization, psychological aspects of teamwork and motivation in general. The second, practical part, deals with research in concrete team of multinational organization from information technology sector. The aim of the thesis is to assess work of the team based on criteria of teamwork and afterwards to examine the relationship between person’s participation in teamwork and his/her motivation to work. Based on research results actions for improvement of team work organization and team member’s motivation are proposed at the end.


Kľúčové slová


Tím, tímová práca, psychologické aspekty, motivácia, motivačný faktor, motivácia člena tímu


Keywords


Team, teamwork, psychological aspects, motivation, motivation factor, team member’s motivation

Prehlásenie

Prehlasujem, že som diplomovú prácu Psychologické aspekty týmové práce vypracovala samostatne pod vedením Bc. Ing. Viktora Kulhavého, MSLS a uviedla v nej všetky použité literárne a iné odborné zdroje v súlade s právnymi predpismi, vnútornými predpismi Masarykovej univerzity a vnútornými aktmi riadenia Masarykovej univerzity a Ekonomicko-správnej fakulty MU.


V Brne dňa 30. apríla 2010


vlastnoručný podpis autora

Poďakovanie

Na tomto mieste by som rada poďakovala Bc. Ing. Viktorovi Kulhavému, MSLS za cenné pripomienky a odborné rady, ktorými prispel k vypracovaniu tejto diplomovej práce. Ďalej ďakujem spoločnosti IBM ISC, s.r.o. za poskytnuté informácie a tiež manažérovi a členom tímu za ochotnú spoluprácu.

OBSAH


ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 2

ÚVOD 8

1 TEORETICKÁ ČASŤ 10

0.1 Psychologické disciplíny zaoberajúce sa pracovnou činnosťou 10

0.2 Vývoj psychológie práce a ponímania pracujúceho človeka 11

0.3 Tím a tímová práca 12

0.4 Psychologické aspekty tímovej práce 14

0.5 Motív a motivácia v pracovnej činnosti 22

1 PRAKTICKÁ ČASŤ 34

1.1 Predstavenie spoločnosti 34

1.2 Cieľ výskumu 35

1.3 Výskumné hypotézy a použité metódy 35

1.4 Zber a analýza dát 41

1.5 Výsledky výskumu 49

1.6 Diskusia 65

1.7 Návrh opatrení 68

ZÁVER 76

ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 77

ZOZNAM TABULIEK 80

ZOZNAM GRAFOV 80

ZOZNAM OBRÁZKOV 80

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 81

Príloha č.1 - DOTAZNÍK 83
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

ZadáNÍ diplomové práCE iconZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE

ZadáNÍ diplomové práCE iconObsah práce

ZadáNÍ diplomové práCE iconDiplomová práce

ZadáNÍ diplomové práCE iconProhlášení o autorství práce

ZadáNÍ diplomové práCE iconVojenská politika (bss 157) Seminární práce

ZadáNÍ diplomové práCE iconVedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011

ZadáNÍ diplomové práCE iconAde vedecké práce V zahraničných nekarentovaných časopisoch

ZadáNÍ diplomové práCE iconVedoucí práce: Mgr. Margarita Rumenovová Račevová 2009
Резюме
ZadáNÍ diplomové práCE iconBaklářská Lucie Chudobová Vedoucí práce: PhDr. Roman Chytilek, Ph. D. UČO: 152680

ZadáNÍ diplomové práCE iconZoznam fyzických a právnických osôb, voči ktorým ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú pohľadávky stav k 31 2012

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом