Законосъобразност на състава
ИмеЗаконосъобразност на състава
страница5/5
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер496.73 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://krsz.org/upload/t.17_1-Doklad MKBPPMN.doc
1   2   3   4   5

9. Обществени възпитатели-брой (по чл. 13, ал. 1 т. 5 и по чл. 41 от ЗБППМН) брой по чл. 13, ал.5 и по чл.41, ал.1 и ал.2

Със заповед № РД-25-281 от 28.01.2010 г. и утвърден протокол № 1 от Кмета проф. Танчев през годината към местната комисия работиха 21 обществени възпитатели. Съгласно ЗБППМН и Статута на обществения възпитател те осъществиха следните ангажименти: широкоспектърна дейност-индивидуална корекционно-възпитателна работа по чл. 13 и чл. 41 от ЗБППМН; подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; предлагат консултации в Центъра по превенция; изнасят лекции и беседи в училищата; извършват предварителни проучвания по предложения за възпитателни дела; участват в организирани мероприятия през свободното време на децата. В работата си по превенцията на асоциалното поведение и правонарушенията при непълнолетните общественият възпитател съчетава функциите на надзор и контрол. Поставянето под възпитателен надзор на обществен възпитател е една от най-често прилаганите възпитателни мерки (чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН). Тази мярка има съществен социално-педагогически потенциал и предлага възможности за активна и ранна превенция на рисковете за развитие на асоциално противоправно поведение на децата, изложени на влиянието на криминогенни фактори. През отчетния период обществените възпитатели са се ангажирали със 117 малолетни и непълнолетни лица, като за 85 от тях мярката е наложена през 2010 година.


10. Трудности и проблеми при приложение на чл. 41, ал. 2. Резултати

С цел да предотвратим противоправни деяния в критични случаи и когато е имало опасност за развитието и възпитанието на децата, по молба на инспекторите ДПС, Училищни комисии, ОЗД сме определяли обществен възпитател по чл. 41, ал. 1 и ал. 2 на 5 деца. С тяхно съгласие, благодарение на адекватните корекционни похвати и навременна намеса помогнахме да преодолеят кризисни ситуации в живота им.


11. Попълнете таблицата


Година

Планувани брой общ. възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет

Реално усвоени бройки обществени в-ли

за съответната година

Изразходвани средства по Наредба № 2 на ЦКБППМН

2010

21

21

52 900, 00 лв.


2011

21
Прогноза за 2012

25


Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗБППМН с работата на обществените възпитатели и административната част от функциите на супервизията се ангажира ръководството на местната комисия. Задълженията на секретаря са свързани с анализиране на криминогенните фактори и специфичните проблеми в общината и района; организация на социално-превантивната дейност на територията на общината; участие в подготовката и провеждането на възпитателни дела; привеждане в изпълнение възпитателните мерки по чл. 13 и мерките спрямо родители по чл. 15 от ЗБППМН; осъществяване контролна дейност над обществените възпитатели (съгласно ЗБППМН и Статута на обществения възпитател); контрол при изразходване на средствата за материалното стимулиране на обществените възпитатели (според Наредба № 2 на ЦКБППМН). Ежемесечно обществените възпитатели представят отчет за работата си (във връзка със ЗБППМН и предвид Статута на обществения възпитател), за което им се изплаща възнаграждение, въз основа на предварително сключен граждански договор. Всички предложения на секретаря за плащания са приети и подписани от Председателят на МКБППМН. Контрол за разрешаване и изплащане на хонорарите се извършва от финансови органи на Община Стара Загора.

За назначаване на обществени възпитатели е проведена процедура по събиране документи на желаещи (заявление, мотивационно писмо и автобиография) в посочен срок. Кандидатурите бяха обсъдени и подбрани на пленарно заседание от членовете на МКБППМН с прякото участие на председателя. Въз основа на протокола се утвърдиха със заповед. Всички одобрени за тази позиция притежават необходимата общообразователна подготовка и опит и отговарят на критерии, съобразени със ЗБППМН и Статута на обществения възпитател.


Отчетност по НАРЕДБА № 2, относно изразходваните средства на МКБППМН. Средствата са разпределени съгласно писмо № 37-00-4 от 06.01.2010 г. на Министерството на финансите и разчетени от ЦКБППМН ( като са включени и осигурителните вноски).Средства по Наредба №2

хонорари на 21 обществените възпитатели

Изплатени хонорари

Осигурителни

вноски

Остатък


54 432, 00 лв.

52 900, 00 лв.


4421, 67 лв.

1532, 00 лв.12. Изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждения на членовете на МКБППМН.


Средства по Наредба № 3

отпуснати средства за разглеждане възпитателни дела в заседанията на МКБППМН

Изплатени хонорари

Осигурителни

вноски

Остатък

12 000, 00 лв.

11 995, 00 лв.


1105, 01 лв.

5, 00 лв.13. Квалификационна дейност на МКБППМН

Компетентност означава изпълнение на функциите на определено ниво, стандарт , с други думи- не изпълнение, базирано на житейски представи, а на специализирана подготовка и съответстващо на определени изисквания.

Към Централната комисия за БППМН функционира Център за квалификация на специалисти от системата за БППМН. От 13 до 15 април секретарят на МК премина през задължително обучение, което по традиция се предвижда за новоназначените секретари от комисиите в цялата страна. То беше изключително полезно и необходимо за добрата работа и компетентност и реализирано на експертно ниво.

В град Сливен на 13 и 14 май се организира национална среща по проблемите на СПИ и ВУИ. Предостави се възможност на секретарите на МКБППМН в страната да се запознаят с промени в системата на образованието от представител на МОМН, споделени бяха констатации от направени проверки на СПИ и ВУИ от ДАЗД, коментираха се проблеми на СПИ-с. Драгоданово и бяха споделени добри практики на комисията-домакин от гр. Сливен.

На 19 май секретарят на МКБППМН участва в базов работен семинар по организиране и прилагане на координационен механизъм, в зала 2 на Община Стара Загора. Всички поканени, които работят пряко или косвено с деца и споделят отговорности по закрилата на детето бяха запознати със споразумението за сътрудничество и международните стандарти в тази насока.

По време на проведената на 18 юни работна среща на тема ,,Методика за извършване на проверки и провеждане на разследване по досъдебни производства с пострадали деца”, съвместно с ОДМВР и РП се уточниха някои параметри в работата с целевата група малолетни и непълнолетни извършители на противоправни деяния.

От 30 юни до 3 юли в гр. Хисар беше националното съвещание, организирано от ЦКБППМН на тема: ,,Проблемни сфери в дейността на МК”. Това съвещание се организира ежегодно и има обучителен характер: новости в законодателството, управление на средствата, решаване на различни казуси, свързани с детската престъпност, не на последно място обмен на добри практики. В срещата–семинар се включи секретаря на МКБППМН.

В процеса на работа се очертава необходимостта от реализиране на различни форми на квалификация както на национално, така и на местно ниво-семинари, тренинги, обучения. Налага се незабавно да осмислим философията на взаимоотношения училище–семейство, да съберем на едно място интересите на детето като субект в тези отношения. Важно е да сведем педагогическата интервенция до общуване с детето-партньор и с родителя-съмишленик, да определим с помощта на психолози личностните характеристики и възможности за развитието на детето с цел да работим за неговото изграждане. За да се справи с тези и по-сложни ситуации е необходим добре квалифициран човешки ресурс от хора, мотивирани да работят, да се усъвършенстват и самоусъвършенстват. Съществува необходимост от споделяне на опит в работата, възможност за обогатяване на творческите подходи за превенция.

През тази година ЦКБППМН и Фондация ,,Жени Човешки ресурси” предвиди обмяна на опит и взаимодействие чрез работна среща в Община Будапеща и град Виена с цел споделяне на иновационни подходи и популяризиране на европейски норми и стандарти на работещите в тази посока. Пак в тази връзка се направи предложение от ЦКБППМН за обучение на обществени възпитатели през ноември в София. За голямо съжаление представител на МКБППМН от нашата община не беше допуснат за участие.


14. Проект за необходимите средства за дейност на МКБППМН


Численост обществени възпитатели

Средства

Наредба №2

Средства

Наредба №3

Средства за издръжка на МКБППМН

Средства центрове и кабинети

Всичко

(лева)

25

72 000 лв.

15 000 лв.

10 000 лв.

10 000 лв.

107 000 лв.Въз основа на изложеното до тук и в заключение можем да отбележим :

  • Екипът на МКБППМН положи целенасочени усилия за утвърждаване авторитета и престижа на общинската структура, отговорна за корекцията в поведението на подрастващите.

  • Ежедневна грижа за всеки от членовете и обществените възпитатели беше как да успее да посрещне предизвикателствата на новото време, в което растат младите.

  • Въпреки създадените ограничения в посока обучение на кадрите, на децата се предостави качествена и професионална подкрепа от педагозите, психолозите и юристите в комисията.

  • Доброто партньорство с медиите беше особено ценно с оглед постигане на по-голяма прозрачност и публичност на превантивната и възпитателна ни работа.


Това, което трябва да се промени:

  • Офисът на МКБППМН ежедневно се посещава от деца, родители, обществени възпитатели,

инспектори ДПС към РПУ, социални работници от ОЗД, директори на училища и ДДЛРГ, педагогически съветници, студенти на стаж и други, имащи взаимодействие с МКБППМН. Обстановката и визията на помещенията трябва да е подходяща, да респектира и насърчава възпитанието и интересите на подрастващите. Очакваме от Община Стара Загора реализация на направеното от Председателя предложение за текущ ремонт и техническо оборудване.

  • В кметствата по селата и административните бюра в град Стара Загора да се отворят приемни за

консултации на деца и родители в определено време.

Пъстротата на човешкия живот често заплита всеки от нас в сложни дилеми и конфликти. Решаването им е труден, сложен и динамичен процес на вечно търсене и желание да напипаш най-точно пулса на обществото, към което принадлежиш. Екипът на МКБППМН към Община Стара Загора ще продължи и занапред да предлага безрезервна подкрепа и компетентна юридическа, педагогическа и консултативна помощ на децата и техните семейства. Това е нашата житейска мисия и ние имаме потенциала да се справим в името на общата ни кауза–по-доброто бъдеще.


ДОНКА ВЪТЕВА

Секретар на МКБППМН


БЕЛЧО БЕЛЧЕВ

Председател на МКБППМН

Зам.-кмет на Община Стара Загора


януари 2011 г.


При изготвяне на доклада за 2010 г. МКБППМН взе предвид структура и показатели, посочени в писмо № 84 от 29.11. 2010 г. на ЦКБППМН.


Адреси за контакти:

Председател на МКБППМН Белчо Белчев 042 602857 0884726499 rs_zkmet@city.starazagora.net

Секретар на МКБППМН Донка Вътева 0889339844 E-mail dоvateva@abv.bg

МКБППМН 042 605516 0879120521 E-mail szmk_vateva@abv.bg

Факс на Община Стара Загора 042 259132


ІІ РУ,,П” ДПС Петър Порязов 042 270083/42778 0898754230

Дирекция ,, Социално подпомагане”

Началник на ОЗД Валентина Бонева 042 620292 0882825910


Център за социална превенция и психолого–консултативна дейност

Бул. ,,Цар Симеон Велики” № 102 ет. 1 042 605516

1   2   3   4   5

Свързани:

Законосъобразност на състава iconВъпросник по административно право
Условия за законосъобразност на административните актове- законосъобразност по същество и съответствие с целта на закона
Законосъобразност на състава iconВъпросник по административно право и административен процес административно право-обща част
Условия за законосъобразност на административните актове -законосъобразност по същество и съответствие с целта на закона
Законосъобразност на състава iconЗаконосъобразност на задържането; чл. 5, т. 3
Чл. 5, т. 1: законосъобразност на задържането; чл. 5, т. 3: налагане на мярката задържане под стража от следовател, продължителност...
Законосъобразност на състава iconКазвам се Гергана Иванова. На 28 години съм и свиря на флейта от 9-годишна възраст. 
От 2005-та година съм солист-водач (флейтист) в състава на Нов Симфоничен Оркестър, а от 2010-та година съм и в състава на Софийска...
Законосъобразност на състава iconДо общински съвет Враца докладназаписк а
Закона за движение по пътищата §1а, точка 2 и предвид периодично настъпващи поименни промени в състава на Общинска комисия по безопасност...
Законосъобразност на състава iconОбщински съвет на община димитровград
Стефан Димитров да влезе в състава на същата комисия; на Петър Томов – представител на Единна народна партия в комисията да бъде...
Законосъобразност на състава iconЗаконосъобразност
Приета с Решение № от Протокол №004/16. 12. 2011г на Общински съвет – Аксаково
Законосъобразност на състава iconРешение от 16 февруари 2002 г на
Чл. 5, т. 1, б. “е”: законосъобразно лишаване от свобода на душевноболни лица; чл. 5, т. 4: законосъобразност на задържането
Законосъобразност на състава iconПравилни к   за организацията на дейността,   числеността и състава на общинския консултативен съвет по туризъм
Чл с този правилник се уреждат  организацията на работата, числеността и състава на Общинския консултативен съвет по туризъм, като...
Законосъобразност на състава iconЗаконосъобразност на задържането; чл. 5, т. 4
Решение от 6 март 2001 г на ІІІ отделение на Съда, станало окончателно на 6 юни 2001г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом