Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение
ИмеКонспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение
страница1/8
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bulsite.com/desi/experimentalna.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯдоц. Валери Стоименов Стоянов


КОНСПЕКТ:


 1. Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване.

 2. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение.

 3. Методи за психологично изследване: метод на експеримента; метод на психологичната беседа; метод на психологичното интервю.

 4. Методи за психологично изследване: метод на тестовете; метод за анализ на резултатите от дейността; метод на обобщаване на независимите характеристики; метод на анкетата.

 5. Структура /основни елементи/ на експерименталното психологично изследване: формулиране на изследователския проблем; цели и задачи на изследването; понятийно поле; емпирични индикатори; модел на изследваното явление.

 6. Работна хипотеза. Подбор на методики за изследване. Зависими и независими променливи. Контролиране на условията на експерименталното изследване. Изисквания по отношение на експериментатора.

 7. Обсъждане на резултатите от изследването. Обобщения и изводи от изследването. Оформяне на труда от изследването.

 8. Модели на експерименти в психологията. Експериментални и квази- експериментални планове. Валидност. Видове валидност. Фактори, застрашаващи вътрешната и външната валидност на експеримента.

 9. Доекспериментални планове.

 10. Истински експериментални планове. Експериментални и контролни групи. Рандомизация. План с предварително и последващо тестуване и контролна група.

 11. План на Соломон за четири групи. План с използване на контролна група и тестуване след въздействието.

 12. Факторни планове.

 13. Квазиекспериментални планове. Експеримент по план на времевите серии.

 14. План с еквивалентни времеви извадки.

 15. План с нееквивалентни контролни групи.

 16. План с множествени серии на измерване.

 17. Корелационни планове. Анализ Ex post-facto.

 18. Експериментални планове с едно- единствено изследвано лице. Корелационни планове. Квази- експериментални планове.

 19. Експериментални планове с едно- единствено изследвано лице АВА и АВАВ.

 20. Сравнение между планове с едно- единствено изследвано лице и груповите експериментални планове.

 21. Психогенетични изследвания.


литература:


учебник по експериментална психология- доц. Стоянов

Г. Пирьов, Ц. Цанев- Експериментална психология

Списание “Психология журнали”

Сава Джонев- поредица “Социална психология”-том І

1 въпрос:


ПРЕДМЕТ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ. ПРИНЦИПИ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ


Психиката е механизъм за осъществяване на управлението на въздействията на дразнителите между човека и заобикалящата го среда. Появява се, заявява се под формата на психични явления.

Психологията изучава механизмите на човешкото поведение.

ПСИХИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

психични психични психични

процеси състояния качества
познавателни временна трайни образувания

емоционални организация устойчиви х-ки

волеви на човешката които се проявяват

те са най- динамични психика в структ. на личността


Чрез познавателните процеси ние опознаваме света.


Познавателните процеси са:

сетивна степен- усещане, възприятие,

представи


абстрактно- логическа степен- памет, мислене, въображение


Емоционалните процеси са израз на отношението ни към предметите и явленията, които опознаваме и преминават през нашите нужди. Това отношение се отнася към задоволяване на нашите емоции /отрицателни и положителни/.


Волеви процеси са израз на способността на човека да целеполага и да преследва постигане на целите си, като преодолява трудности- вътрешни и външни.


ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ- това е временна организация на човешката психика. Малко по- нединамични от психичните процеси. Това са факти, които са относително постоянни.


ПСИХИЧНИ КАЧЕСТВА /свойства/- трайни образувания, устойчиви характеристики, които се проявяват в структурата на личността.


Експерименталната психология като самостоятелна научна дисциплина има за свой ПРЕДМЕТ теоретичните и методологични основи на експерименталното психологично изследване.

Занимава се с проблема за психологическия експеримент.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ


 1. Изучаване на същността и структурата на експерименталното психологическо изследване /ЕПИ/.
 1. Изучаване на основните принципи на ЕПИ.
 1. Изучаване на методите /пътища, начини/ на ЕПИ и най- вече за тяхното регистриране, неблюдаване и измерване.
 1. Изучаване и формулиране на технологията за планиране и организиране на ЕПИ.
 1. Да предлага методика за изследване на психологичните функции.
 1. Изучаване на етичните проблеми при изучаване на ЕПИ.ПРИНЦИПИ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение icon1. Предмет,метод и общи принципи на периодизацията на историята на икономическите теории: предмет
Предмет – изследване на възникването и развитието, и смяна на отделните системи на икономическите възгледи. Основна задача – да се...
Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение iconОбластна дирекция на мвр ямбол
Изследване на интелектуалните способности”, класиране по бал на кандидатите преминали елиминаторния праг и допускане на кандидати...
Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение iconМетодите, които се прилагат за прогнозиране, могат да се групират в четири основни класа: методи на екстраполацията, сравнителни методи, методи на експертната
Колективните експертни оценки са получили различни наименования:” метод на комисията”,”метод на отнесената оценка”, „метод на мозъчната...
Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение iconМетодика за изследването на самооценката на личността. Създаден е от Butler и Haigh. Тук е представена кратката форма на Helm [Кокошкарова,А. Психологично
Създаден е от Butler и Haigh. Тук е представена кратката форма на Helm [Кокошкарова,А. Психологично изследване на личността в клиничната...
Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение icon3. 7 Албумин 1 Метод с бромкрезолзелено /bcg/ 299 16 42. 7 2 1 2 нава метод 3 0 44. 9 5 1 5 Турбидиметричен метод 3 0 42. 3 1 6 99 Други методи 6 0 43. 2 9 5 311

Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение icon6,2 Албумин 1 Метод с бромкрезолзелено /bcg/ 365 13 32,1 2,8 8,6 2 нава метод 3 2 31,2 1,6 5,0 4 Имунохимичен метод 1 0 28,2 0,0 0,0 99 Други методи 1 0 32,8 0,0 0,0 373

Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение iconКонспект по очни болести
Очен травматизъм. Класификация, методи на изследване и клиника. Общи принципи на лечение
Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение icon8. Подготовка на болен и провеждане на изследване на ендокринната система огтт
...
Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение iconШаблонен метод (Template Method)
Шаблонен метод. Специално място е отделено за взаимодействието на Шаблонния метод с различни методи за дизайн на код, както и за...
Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение iconШаблонен метод (Template Method)
Шаблонен метод. Специално място е отделено за взаимодействието на Шаблонния метод с различни методи за дизайн на код, както и за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом