Съдържание на адвокатски преглед
ИмеСъдържание на адвокатски преглед
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер70.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vas.bg/Documents/2007_12_9.doc
СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД

2007 Г.


1. Общи проблеми

Добчев, Петко. Антиеврейско законодателство в България през годините на Втората световна война, обнародвано в „Държавен вестник”: Библиография (бр. 3-4/2007 г., с. 36)

Запрянов, Асен. Аналогията (бр. 11/2007 г., с. 3)

Руменчев, Величко. Съдебното красноречие в древността (бр. 11/2007 г., с. 8)


2. Наказателно право. Наказателен процес

Георгиев, Иван. Правни средства за противодействие на корупцията в Република Азербайджан (бр. 9-10/2007 г., с. 13)

Георгиев, Иван. Правни средства за противодействие на корупцията в Република Казахстан (бр. 12/2007 г., с. .....)

Гиргинов, Антон. Съучастие и „съвместно престъпно предприятие” (бр. 3-4/2007 г., с. 16)

Граматикова, Катерина. Междудържавно сътрудничество по превенция на изпирането на пари съгласно конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. (бр. 7/2007 г., с. 9)

Граматикова, Катерина. Приложното поле на Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление (бр. 8/2007 г., с. 3)


3. Гражданско и търговско право. Граждански процес


Екимджиев, Михаил. Правото на свободно сдружаване и неговите допустими ограничения по чл. 11 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (бр. 12/2007 г., с. .....)

Запрянов, Асен. Ценен принос в изследването на вещноправните отношения (рецензия на книгата на Бобатинов, М., К. Влахов. „Вещно право – практически проблеми”) (бр. 9-10/2007 г., с. 59)

Костов, Калин. Новите моменти в производството по обезщетяване на вреди, причинени на граждани и юридически лица след промените в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, от 2006 година (бр. 9-10/2007 г., с. 7)

Нацев, Станислав. Брачните договори (бр. 8/2007 г., с. 15)

Сапунджиева, Снежана. Проблеми на изпълнението срещу държавни учреждения в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека (бр. 7/2007 г., с. 3)

Сапунджиева, Снежана. Проблемите на реституцията в практиката на Европейския съд по правата на човека (бр. 3-4/2007 г., с. 3)


4. Административно и финансово право. Административен процес


Василев, Васил Т. Енциклопедия на административното правосъдие в България (резюме на книгата на П. Добчев „Върховният административен съд 1913 – 2006”) (бр. 8/2007 г., с. 21)

Запрянов, Ангел. „Правна незащитимост не съществува” (бр. 1-2 / 2007 г., с. 5)

Запрянов, Асен. „За” и „против” определение № 8620/20.ІХ.2003 г. на ВАС – ІІ отделение” (бр. 1-2 / 2007 г., с. 3)

Петкова, Светла. Ценен и актуален коментар на основните въпроси в Административнопроцесуалния кодекс (бр. 3-4/2007 г., с. 42)

Петров, Васил. Може ли да влезе в сила административен акт, издаден от лице, което по закон не е овластено да го издава: критика на една статия (бр. 12/2007 г., с. .....)

Савова, Илиана. Административно задържане на чужденци (бр. 12/2007 г., с. .....)

Хрусанов, Дончо. За съотношението между член 60 и член 166 от Административнопроцесуалния кодекс (бр. 9-10/2007 г., с. 3)


5. Адвокатура

110 години Софийски адвокатски съвет. 129 години Софийска адвокатска колегия (бр. 9-10/2007 г., с. 30)

Митов, Георги. Допустимост на споразумението в дисциплинарното производство по Закона за адвокатурата (бр. 8/2007 г., с. 9)

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (бр. 5-6/2007 г., с. 18)

Работен вариант на проекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ от 11.04.2007 г. (бр. 5-6/2007 г., с. 13)

Разпореждане № 1 от 23.03.2007 г. на ВКС на РБългария (бр. 3-4/2007 г., с. 25)

Решение № 7 по конституционно дело № 1 от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 37 от 8.05.2007 г.) (бр. 3-4/2007 г., с. 27)

Решение № 874 от 13 юли 2007 г. относно стажа на младшия адвокат (бр. 8/2007 г., с. 20)

Седма национална конференция на ръководните органи на българската адвокатура на тема „Проблеми на правната помощ” (бр. 5-6/2007 г., с. 24)

Указание на Националната агенция за приходите за уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбата на чл. 3 от Закона за данък върху добавената стойност във връзка с Решение на Конституционния съд № 7 от 23.04.2007 г. (бр. 3-4/2007 г., с. 31)

Указания на Националното бюро за правна помощ относно актове, които следва да бъдат издавани от органите по чл. 25 ЗПП във връзка с допускането, осъществяването и отчитането на правната помощ (бр. 5-6/2007 г., с. 3)

Указания на основание чл. 8, т. 1 и т. 6 от Закона за правната помощ (бр. 5-6/2007 г., с. 8)


6. Висш адвокатски съвет

Декларация на Висшия адвокатски съвет относно новосформираните административни съдилища (бр. 7/2007 г., с. 16)

Декларация на Висшия адвокатски съвет относно сградния фонд на новите административни съдилища (бр. 9-10/2007 г., с. 28)

Доклад на Висшия контролен съвет на адвокатурата в България за 2006 г. (бр. 1-2/2007 г., с. 40)

Общо събрание на адвокатите от страната (бр. 1-2/2007 г., с. 7)

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 24.02.2006 – 23.02.2007 г. (бр. 1-2/2007 г., с. 9)

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 02.2006 г. – 02.2007 г. (бр. 1-2/2007 г., с. 42)

Решение № 1006/14 декември 2007 г., указващо на адвокатските колегии от страната, че могат да поръчват изработването на тоги и да си договарят преференциални цени, но това да става чрез фирмата, спечелила конкурса и която държи патентното право на собственост върху този продукт (бр. 12/2007 г., с. ......)


Решение № 697/19 януари 2007 г. за приемане на декларация за протест и несъгласие с чл. 3 ЗДДС (бр. 1-2/2007 г., с. 45)

Решение № 722/19 януари 2007 г. за отпускане на безлихвен заем на адвокатските колегии в София, Пловдив и Варна (бр. 1-2/2007 г., с. 45)

Решение № 772/30 март 2007 г. за позицията си относно проекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (бр. 3-4/2007 г., с. 23)

Решение № 773/30 март 2007 г. за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати (бр. 3-4/2007 г., с. 23)

Решение № 789/30 март 2007 г. за закупуване на книгата на Кирил Кънев „Професия адвокат – история на адвокатурата в Бургаския регион” (бр. 3-4/2007 г., с. 23)

Решение № 823/30 март 2007 г. за вписване на адвокат Маркус Пиук в Единния регистър за чуждестранни адвокати (бр. 3-4/2007 г., с. 24)

Решение № 824/30 март 2007 г. за свикване на извънредно заседание на Националното бюро за правна помощ (бр. 3-4/2007 г., с. 24)

Решение № 827/18 май 2007 г. за приемане на декларация във връзка с устройването на новосъздадените административни съдилища със гради и създаване на нормални материални условия за функционирането им и гарантиране правата на правните субекти в обществото (бр. 7/2007 г., с. 13)

Решение № 845/18 май 2007 г. за обжалване на указанието на директора на Националната агенция за приходите относно уеднаквяването на практиката по прилагане разпоредбата на чл. 3 от ЗДДС (бр. 7/2007 г., с. 13)

Решение № 847/18 май 2007 г. да се покани председателят на Националното бюро за правна помощ да изпълни задълженията си по чл. 17, т. 6 от Закона за правната помощ и да предостави на ВАС отчет за дейността на НБПП за 2006 г. (бр. 7/2007 г., с. 13)

Решение № 851/18 май 2007 г. при провеждане на балотаж за избиране на органи на адвокатурата кандидатите се класират по броя на получените гласове до попълването на съответния орган (бр. 7/2007 г., с. 14)

Решение № 852/18 май 2007 г. за еднократно заплащане на годишен членски внос в размер на 120 лв. от чуждестранните адвокати при вписване за упражняване на адвокатска професия (бр. 7/2007 г., с. 14)

Решение № 853/18 май 2007 г. чуждестранните адвокати да заплащат встъпителна вноска от 500 лв. при вписването им в адвокатския регистър (бр. 7/2007 г., с. 14)

Решение № 854/18 май 2007 г. за издаване на удостоверение от ВАС на чуждестранните адвокати при вписване в адвокатския регистър (бр. 7/2007 г., с. 14)

Решение № 855/18 май 2007 г. за издаване на легитимиращ документ на адвокатските сътрудници (бр. 7/2007 г., с. 15)

Решение № 899/21 септември 2007 г. за насрочване на дати за провеждане на писмен и устен изпит за получаване на сертификат за правоспособност (бр. 9-10/2007 г., с. 26)

Решение № 900/21 септември 2007 г. за излъчване на комисия за обсъждане на идеята за учредяване на национална награда за заслуги на адвокати за всеотдайна работа на обществени начала (бр. 9-10/2007 г., с. 26)

Решение № 906/21 септември 2007 г. за изработване на специално издание на ГПК от издателство „Сиби”

Решение № 914/21 септември 2007 г. във връзка с проблема със сградния фонд на всички административни съдилища в България (бр. 9-10/2007 г., с. 26)

Решение № 927/19 октомври 2007 г. по повод сигнал от български адвокат за допуснати нарушения при режима на свиждания с негов подзащитен (бр. 9-10/2007 г., с. 26)

Решение № 937/19 октомври 2007 г. във връзка с отказите на съвета на адвокатската колегия за образуване на дисциплинарно производство (бр. 9-10/2007 г., с. 27)

Решение № 947/19 октомври 2007 г. относно настояването на Висшия адвокатски съвет за назначаване на проверка в Националното бюро за правна помощ (бр. 9-10/2007 г., с. 27)

Решение № 948/23 ноември 2007 г. относно избора за заместник-председател на ВАС на адвокат Даниела Доковска (бр. 11/2007 г., с. 32)

Решение № 949/23 ноември 2007 г. за насрочване на общо събрание на адвокатите в страната и утвърждаване на дневния ред (бр. 11/2007 г., с. 32)

Решение № 986/23 ноември 2007 г. относно отчета за изплатените пари за всяка една адвокатска колегия за 2006 г.

Решение № 987/23 ноември 2007 г. за избора на адвокат Наталия Любенова Ценова за председател на Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за висши органи на българската адвокатура (бр. 12/2007 г., с. ......)

Решение № 988/23 ноември 2007 г. за избора на адвокат Димитър Димов Петров от Варненската адвокатска колегия за редовен член на ЦИК за провеждане на избори за висши органи на българската адвокатура (бр. 12/2007 г., с. ......)

Решение № 989/23 ноември 2007 г. за избора на адвокат Христо Караманолов от Кърджалийската адвокатска колегия за редовен член на Централната избирателна комисия за избор на висши органи на българска адвокатура (бр. 12/2007 г., с. ......)

Решение № 990/23 ноември 2007 г. за избора на адвокат Александър Найденов от Пловдивската адвокатска колегия за резервен председател на ЦИК (бр. 12/2007 г., с. ......)

Решение № 991/23 ноември 2007 г. за избора на адвокат Атанас Тодоров Стоянов от Старозагорската адвокатска колегия за резервен член на ЦИК (бр. 12/2007 г., с. ......)

Решение № 992/23 ноември 2007 г. за избора на адвокат Явор Нотев от Софийската адвокатска колегия за резервен член на ЦИК(бр. 12/2007 г., с. ......)

Решение № 993/23 ноември 2007 г. относно обявяването от ЦИК на окончателния списък на кандидатурите един месец преди изборите (бр. 12/2007 г., с. ......)

Решения на Общото събрание на адвокатите от страната (бр. 1-2/2007 г., с. 44)

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати (бр. 11/2007 г., с. 17)

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати (бр. 7/2007 г., с. 18)

Финансов отчет на главния секретар на ВАС за финансовата 2005 г., обхващаща периода 1.01.2006 г. – 31.12.2006 г. (бр. 1-2/2007 г., с. 35)


7. Библиотека на ВАС

В правните списания (бр. 1-2/2007 г., с. 48)

(бр. 3-4/2007 г., с. 44)

(бр. 7/2007 г., с. 32)

(бр. 8/2007 г., с. 23)

(бр. 9-10/2007 г., с. 64)

(бр. 11/2007 г., с. 33)

(бр. 12/2007 г., с…..)


Нови книги в библиотеката на ВАС (бр. 1-2/2007 г., с. 46)

(бр. 3-4/2007 г., с. 50)

(бр. 7/2007 г., с. 38)

(бр. 8/2007 г., с. 28)

(бр. 9-10/2007 г., с. 68)

(бр. 11/2007 г., с. 39)

(бр. 12/2007 г., с…..)

8. Съдебна практика

Върховен касационен съд

Гражданска колегия (бр. 1-2/2007 г., с. 54)

(бр. 5-6/2007 г., с. 40)

(бр. 8/2007 г., с. 30)

(бр. 9-10/2007 г., с. 69)


Наказателна колегия (бр. 1-2/2007 г., с. 55)

(бр. 3-4/2007 г., с. 52)

(бр. 7/2007 г., с. 43)

(бр. 8/2007 г., с. 32)

(бр. 9-10/2007 г., с. 43)


Върховен административен съд (бр. 1-2/2007 г., с. 69)

(бр. 3-4/2007 г., с. 67)

(бр. 7/2007 г., с.45)

(бр. 8/2007 г., с. 36)

(бр. 11/2007 г., с. 40)


Указател на обнародваните решения на ВКС и ВАС за 2007 г. (бр. 12/2007 г., с.......................)


Съдържание на „Адвокатски преглед” 2007 г. (бр. 12/2007 г., с........................)

Свързани:

Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 6 от 2006 г
За разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт "Адвокатски преглед"
Съдържание на адвокатски преглед iconСъдържание на адвокатски преглед
В памет на проф. Живко Сталев: 17. 05. 1912 – 20. 02. 2008 г. (бр. 1-2/2008 г., с. 43)
Съдържание на адвокатски преглед iconСъдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии
За разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт (бр. 6/2006 г., с. 3)
Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 7-8 от 2003 г
Директива на Съвета от 22 март 1977 година за улесняване ефективното упражняване на свободата на предоставяне на адвокатски услуги...
Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 1-2 от 2004 г
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 21. 02. 2003 г. 20. 02. 2004 г
Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 2-3 от 2005 г
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 20.ІІ. 2004 г. 25.ІІ. 2005 г
Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 4-5 от 2005 г
Открито писмо на председателите на европейските адвокатски организации до Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския...
Съдържание на адвокатски преглед iconБалканджиева, Благовеста Адвокатски преглед : Библиография: 1921-1948, 1999-2008 / Благовеста Балканджиева; научен ред. Даниела Доковска. София : Висш
Балканджиева, Благовеста Адвокатски преглед : Библиография: 1921-1948, 1999-2008 / Благовеста Балканджиева; научен ред. Даниела Доковска....
Съдържание на адвокатски преглед iconЗа разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт "Адвокатски преглед"

Съдържание на адвокатски преглед iconГодишен отчет 2006 4 6 7 8 Съдържание: обръщение на председателя общ преглед на системата на частно изпълнение данни за камарата преглед на дейността
Взаимодействие с институциите международно сътрудничество услуги, предоставяни на членовете на камарата обучение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом