Издадена от висшия адвокатски съвет
ИмеИздадена от висшия адвокатски съвет
страница2/3
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер370.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.law-firm-bg.com/wp-content/uploads/2011/10/naredba-2.doc
1   2   3
Раздел IV.

Вписвания в регистъра на младшите адвокати


Чл. 15. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на младшите адвокати се посочва в заявление - образец № 1, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в регистъра (това поле се оставя празно);


2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до младшия адвокат, както следва:


а) в поле № 2 "Личен номер" се посочва личният номер на младшия адвокат (при подаване на заявлението за първоначално вписване в първия разряд на това поле се посочва цифрата "4", а останалите разряди остават празни);


б) в поле № 3 "Име" се посочват собственото, бащиното и фамилното име на младшия адвокат;


в) в поле № 4 "ЕИН" се посочва единният граждански номер на младшия адвокат;


г) в поле № 5 "Адрес" се посочват пощенският код, населеното място, районът, областта и точният адрес на кантората на младшия адвокат;


д) в поле № 6 "Телефон" се посочват кодът за избиране и телефонният номер на кантората на младшия адвокат;


е) по желание в поле № 7 "Факс" се посочват кодът за избиране и номерът на факса на кантората на младшия адвокат;


ж) по желание в поле № 8 "Електронна поща" се посочва адресът на електронната поща на кантората на младшия адвокат;


з) по желание в поле № 9 "Интернет адрес" се посочва адресът на Интернет страницата на кантората на младшия адвокат;


и) по желание в поле № 10 "Други телефони" се посочват кодовете за избиране и номерата на другите телефони на кантората на младшия адвокат;


3. група "Основание за вписване"; в полетата й се посочва информация за решението за вписване като младши адвокат:


а) в поле № 11 "Решение на адвокатския съвет" се посочват номерът и датата на решението на адвокатския съвет по чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата;


б) в поле № 12 "Решение на Висшия адвокатски съвет" се посочват номерът и датата на решението на Висшия адвокатския съвет по чл. 7, ал. 4 от Закона за адвокатурата;


в) в поле № 13 "Решение на Върховния касационен съд" се посочват номерът и датата на решението на Върховния касационен съд по чл. 7, ал. 7 от Закона за адвокатурата;


4. група "Допълнителна информация" с единствено поле № 14 "Допълнителна информация", в което по желание се посочват данни за: допълнителни квалификации, притежавани научни степени, публикации и научни трудове, правни области на практикуване и владеене на чужди езици.


(2) Заявлението се придружава с приложения, както следва:


1. снимка;


2. документите, установяващи: завършено висше юридическо образование, придобита правоспособност, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство от психодиспансер; декларация за липса на пречки по чл. 5, ал. 2 от Закона за адвокатурата и други документи, установяващи обстоятелства, изискуеми от закона - в оригинал или официално заверени копия;


3. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;


4. квитанция за внесена такса.


Чл. 16. (1) Измененията в обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 2 и 4 се заявяват за вписване на образеца по чл. 15, ал. 1.


(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с документите, установяващи изменението на съответните обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.


Чл. 17. (1) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на младшите адвокати при временното преустановяване упражняването на дейността като младши адвокат се посочва в заявление/разпореждане - образец № 4, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на младшия адвокат (това поле се оставя празно);


2. група "Временно преустановяване"; в полетата й се посочва информация за временното преустановяване на упражняването на дейност като младши адвокат:


а) в поле № 15 "Основание" се посочва основанието за временното преустановяване на упражняване на дейността като младши адвокат (несъвместимост, повдигане на обвинение, болест или друга причина);


б) в поле № 16 "Начална дата" се посочва датата, от която се преустановява упражняването на дейността като младши адвокат;


3. група "Възобновяване" с единствено поле № 17 "Дата на възобновяване", в което се посочва датата на възобновяването на упражняване на младши адвокатската професия.


(2) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на младшите адвокати при налагане на дисциплинарни наказания се посочва в разпореждане - образец № 5, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на младшия адвокат (това поле се оставя празно);


2. група "Наказания"; в поле № 18 "Лишаване от право да се упражнява адвокатска професия" се посочват началната и крайната дата на наказанието.


(3) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на младшите адвокати при отписване от адвокатската колегия се посочва в заявление/разпореждане - образец № 6, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на младшия адвокат (това поле се оставя празно);


2. група "Заличаване" с единствено поле № 20 "Дата на заличаване", в което се посочва датата на отписването от адвокатската колегия.


(4) Заявлението/разпореждането по ал. 1, 2 и 3 се придружава с приложения, както следва:


1. документите, установяващи съответното обстоятелство;


2. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;


3. квитанция за внесена такса.


Раздел V.

Вписвания в регистъра на адвокатските сътрудници


Чл. 18. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на адвокатските сътрудници се посочва в заявление - образец № 3, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в регистъра (това поле се оставя празно);


2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до адвокатския сътрудник, както следва:


а) в поле № 2 "Личен номер" се посочва личният номер на адвокатския сътрудник (при подаване на заявлението за първоначално вписване в първия разряд на това поле се посочва цифрата "5", а останалите разряди остават празни);


б) в поле № 3 "Име" се посочват собственото, бащиното и фамилното име на адвокатския сътрудник;


в) в поле № 4 "ЕИН" се посочва единният граждански номер на адвокатския сътрудник;


г) в поле № 24 "Работодател" се посочва личният номер на адвоката или адвокатското дружество - работодател на сътрудника.


(2) Заявлението се подава от адвоката или адвокатското дружество, назначило адвокатския сътрудник, и се придружава с приложения, както следва:


1. снимка;


2. трудовия договор на адвокатския служител;


3. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението от името на адвоката или адвокатското дружество - работодател;


4. квитанция за внесена такса.


Чл. 19. (1) Измененията в обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 2 се заявяват за вписване на образеца по чл. 18, ал. 1.


(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с документите, установяващи изменението на съответните обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.


Чл. 20. (1) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на адвокатските сътрудници при прекратяване на трудовото правоотношение се посочва в заявление/разпореждане - образец № 6, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на адвокатския сътрудник (това поле се оставя празно);


2. група "Заличаване" с единствено поле № 20 "Дата на заличаване", в което се посочва датата на прекратяването на трудовото правоотношение.


(2) Заявлението/разпореждането по ал. 1 се придружава с приложения, както следва:


1. акта за прекратяването на трудовото правоотношение;


2. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;


3. квитанция за внесена такса.


Раздел VI.

Вписвания в регистъра на чуждестранните адвокати


Чл. 21. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на чуждестранните адвокати се посочва в заявление - образец № 1, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в регистъра (това поле се оставя празно);


2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до чуждестранния адвокат, както следва:


а) в поле № 2 "Личен номер" се посочва личният номер на чуждестранния адвокат (при подаване на заявлението за първоначално вписване в първия разряд на това поле се посочва цифрата "6", а останалите разряди остават празни);


б) в поле № 3 "Име" се посочват собственото, бащиното и фамилното име на чуждестранния адвокат, ако чуждестранният адвокат има повече или по-малко имена, вписват се всички, като се започва със собствените имена и се завършва с фамилните;


в) в поле № 4 "ЕИН" се посочва единният граждански номер или личният номер на чужденеца адвокат (ако няма такъв номер, полето се оставя празно);


г) в поле № 5 "Адрес" се посочват пощенският код, населеното място, районът, областта и точният адрес на кантората на чуждестранния адвокат;


д) в поле № 6 "Телефон" се посочват кодът за избиране и телефонният номер на кантората на чуждестранния адвокат;


е) по желание в поле № 7 "Факс" се посочват кодът за избиране и номерът на факса на кантората на чуждестранния адвокат;


ж) по желание в поле № 8 "Електронна поща" се посочва адресът на електронната поща на кантората на чуждестранния адвокат;


з) по желание в поле № 9 "Интернет адрес" се посочва адресът на Интернет страницата на кантората на чуждестранния адвокат;


и) по желание в поле № 10 "Други телефони" се посочват кодовете за избиране и номерата на другите телефони на кантората на чуждестранния адвокат;


3. група "Основание за вписване"; в полетата й се посочва информация за решението за вписване на чуждестранния адвокат:


а) поле № 11 "Решение на адвокатския съвет" се оставя празно;


б) в поле № 12 "Решение на Висшия адвокатски съвет" се посочват номерът и датата на решението на Висшия адвокатски съвет по чл. 13, ал. 3 от Закона за адвокатурата;


в) в поле № 13 "Решение на Върховния касационен съд" се посочват номерът и датата на решението на Върховния касационен съд по чл. 7, ал. 7 от Закона за адвокатурата;


4. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) група "Допълнителна информация" с единствено поле № 14 "Допълнителна информация", в което по желание се посочват данни за: допълнителни квалификации, притежавани научни степени, публикации и научни трудове, правни области на практикуване и владеене на чужди езици, наименованието (фирмата) на групата по смисъла на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО, в която членува в държавата членка по произход.


(2) Заявлението се придружава с приложения, както следва:


1. снимка;


2. документите, установяващи: документ за придобита адвокатска правоспособност в съответната държава - членка на Европейския съюз, документ за издържан изпит по български език по наредба, издадена от министъра на образованието и науката, за установяване владеенето на български език, писмено съгласие от български адвокат, който ще придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално представителство, и другите обстоятелства по т. 3 и 4, или официално заверени копия от тях;


3. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;


4. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) писмени доказателства с превод на български език за правния статут на групата по смисъла на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО в държавата членка по произход, в която чуждестранният адвокат членува, ако в поле "Допълнителна информация" по ал. 1, т. 4 е посочил това обстоятелство;


5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) квитанция за внесена такса.


Чл. 22. (1) Измененията в обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4 се заявяват за вписване на образеца по чл. 21, ал. 1.


(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с документите, установяващи изменението на съответните обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.


Чл. 23. (1) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на чуждестранните адвокати при временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия се посочва в заявление/разпореждане - образец № 4, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на чуждестранния адвокат (това поле се оставя празно);


2. група "Временно преустановяване"; в полетата й се посочва информация за временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия:


а) в поле № 15 "Основание" се посочва основанието за временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия (несъвместимост, повдигане на обвинение, болест или друга причина);


б) в поле № 16 "Начална дата" се посочва датата, от която се преустановява упражняването на адвокатска професия;


3. група "Възобновяване" с единствено поле № 17 "Дата на възобновяване", в което се посочва датата на възобновяването на упражняването на адвокатска професия.


(2) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на чуждестранните адвокати при налагане на дисциплинарни наказания се посочва в разпореждане - образец № 5, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за първоначално вписване на адвоката (това поле се оставя празно);


2. група "Наказания"; в поле № 18 "Лишаване от право да се упражнява адвокатска професия" се посочват началната и крайната дата на наказанието.


(3) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на чуждестранните адвокати при вписване в адвокатска колегия се посочва в заявление/разпореждане - образец № 6, в полета, обединени в групи, както следва:


1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за първоначално вписване на адвоката (това поле се оставя празно);


2. група "Заличаване" с единствено поле № 20 "Дата на заличаване", в което се посочва датата на вписването на чуждестранния адвокат в адвокатска колегия;


(4) Заявлението/разпореждането по ал. 1, 2 и 3 се придружава с приложения, както следва:


1. документите, установяващи съответното обстоятелство;


2. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;


3. квитанция за внесена такса.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Вписаните от Висшия адвокатски съвет в регистъра на чуждестранните адвокати обстоятелства подлежат на вписване в регистрите на чуждестранните адвокати, които се водят от адвокатските съвети.


(2) Вписването се извършва служебно чрез пренасяне на информацията от пазителя на регистрите от регистъра на чуждестранните адвокати при Висшия адвокатски съвет в регистъра на чуждестранните адвокати при съответния адвокатски съвет.


(3) За всеки отделен чуждестранен адвокат вписването на обстоятелствата по реда на ал. 1 и 2 се прави в регистъра на чуждестранните адвокати при адвокатския съвет на колегията, в която е вписан посоченият български адвокат по чл. 14 от Закона за адвокатурата.


1   2   3

Свързани:

Издадена от висшия адвокатски съвет iconТарифа за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съгласно Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет
Наредба №1 от 07. 2004 г., издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн. Дв бр. 64 от 23 Юли 2004 г., изм. Дв бр. 2 от 9 Януари 2009...

Издадена от висшия адвокатски съвет iconВъв висшия адвокатски съвет
На разширеното си заседание от 23 ноември 2007 г с участието на Висшия Дисциплинарен съд и Висшия Контролен съвет, Висшият адвокатски...

Издадена от висшия адвокатски съвет icon50. – Висшият дисциплинарен съд при Висшия адвокатски съвет
Висшия адвокатски съвет на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д д. №10/2010 на Висшия...

Издадена от висшия адвокатски съвет iconОтче т за дейността на висшия адвокатски съвет
За мен е удоволствие и привилегия да Ви поздравя с „добре дошли” от името на Висшия адвокатски съвет и лично от мое име и да Ви благодаря...

Издадена от висшия адвокатски съвет iconДо г-жа Даниела Доковска Председател на Висшия адвокатски съвет Уважаема госпожо Доковска
Моля, приемете сърдечните ми поздравления по повод забележителната 120-годишнина от приемането на първия български Закон за адвокатите....

Издадена от висшия адвокатски съвет iconВъв висшия адвокатски съвет
На заседанието си, проведено на 18 януари 2008 г в София, Висшият адвокатски съвет взе следните решения

Издадена от висшия адвокатски съвет iconРепублика българия висш адвокатски съвет
Представям на вниманието Ви бележките на Висшия адвокатски съвет по Проекта за Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците

Издадена от висшия адвокатски съвет iconВисш адвокатски съвет
На 12. 08 г във Висшия адвокатски съвет се получи писмо с приложени „Основни идеи за Концепция за наказателната политика на Република...

Издадена от висшия адвокатски съвет iconРепублика българия висш адвокатски съвет
На основание чл. 129, ал. 4 от Закона за съдебната власт (зсв) поставям на вниманието Ви становището на Висшия адвокатски съвет по...

Издадена от висшия адвокатски съвет iconСписание „Адвокатски преглед брой 1-2 от 2004 г
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 21. 02. 2003 г. 20. 02. 2004 г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом