Българска православна религиозна философия
ИмеБългарска православна религиозна философия
страница3/3
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер263.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://files.myopera.com/Tsatsov/blog/balgarskata feligiozna filosofia-statiata-posleden.doc
1   2   3

Пример са високата ерудираност на българският богослов е статията му “Християнската философия на В. Д. Кудрявцев”. Тук се демонстрира не само познаване на съвременната западна философия, но и на руските религиозни философски традиции. Анализират се епистемологичните, антропологическите, космологичните, и др. аспекти във философията на Кудрявцев, която се нарича от самият автор трансцендентален монизъм, чрез който се преодоляват недостатъците на материализма и идеализма – основанията не се търсят нито само в материята или психичното, а в нещо, което е извън тях, над тях, в едно “всесъвършено и висше същество”. Интересна теза, до която достига в анализите си Пенов е, че в човека има способността да се възприема Бога.” Нейната дейност се изразява в непосредственото живо вътрешно докосване и вслушване по чисто емпиричен начин във внушенията и въздействието на Божественото и в рационалното образуване на понятия за тази вътрешен религиозен опит. При това предимство има непосредственото изживяване, а не се достига чрез понятия.” (Пенов 1953-54: 280). Пенов оценява философията на Кудрявцев като самобитна теоретична система, която доближава светските кръгове до църковното учение.

Със същата историческа насоченост са анализите на Д. Пенов на ролята на Кирил и Методи, отец Пайсии, проф. Голубински за утвърждаване силата на православието. Една специфична област на неговите интереси е значението на музиката за религиозното възпитание (Пенов, 1934; 1960-61). Актуално значение има студията му за войната и мира според Библията и др.

х х х

Представеният проблемно-библиографски профил на някои от българските богослови, техните произведения и идеи, макар и само щрихирани, разкриват част от богатото интелектуално наследство, което е важен елемент от цялостната духовна култура на българския народ. И освен това илюстрират старата истина за тясната и интимна свързаност между богословието и философията. Именно днес, когато сме в период на някакво повторно омагьосване на света, тези връзки са от особено значение, не само защото отговарят на духа на времето, но и защото тук, може би, се крие спасителна евристиката, която е нужна на философското знание за да отиде отвъд постмодерната разпиляност.


Цитирана литература:


Киров, Д. 2005 Богословие и философия (Етико-антропологичен профил). С.

Сапунджиев, E. 1931 Различните значения на думата ”вяра” – Философски преглед, 2.

Сапунджиев, Е. 1923-24 Произхождението на идеята за чужди преживявания и на нашето естетическо и етическо отношение към тях според учението на Т. Липс за “вчустването”, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. І, С.

Сапунджиев, Е. 1924-25 Учението на Д. Юм за съчуствието (“симпатията”) и паралел между него и Т. Липсовото учение за “вчустването””, Годишник на Софийския университет, Богословски факуртет, год ІІ, С.

Сапунджиев, Е. 1923-24 Елементи на вярата в основите на нашето познание, год І, С.

Цацов, Д. 2003 Източно-европейска философска школа. Презентационизмът в Русия и България. С.

Сапунджиев, Е. 1923-24. Как се очертават границите между вярата и разума – научни проблеми в мирогледа на един неокантиански философ (Ото Либман), год.І, С.

Годишник на Духовната академия 1974-1975 50 години Богословска наука в България, т. ХХІV (L), С.

Сапунджиев, Е. 1928-1929 Недостатъчност на методите на историзма, психологизма и интелектуализма за ориентиране по проблемите на религията, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. VІІІ, С.

Сапунджиев, Е. 1943 Гнезда на съмнение във вярата, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ХХХ, С.

Сапунджиев, Е. 1923 Писма за дъновизма, С.

Сапунджиев, Е. 1939-40 Въводни мисли и материали за работа по “История на религиите” в Богословския факултет, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ХVІІ, С.

Дюлгеров 1936-1937 Размисли за Sofia, премъдрост Божия, год.ХІV, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ХІІІ, С.

Дюлгеров, Д 1934-35 Рим и св. св. братя Кирил и Методи, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год.11, С.

Дюлгеров, Д. 1950-1951 Адвентизъм, Годишник на Духовната Академия, “Св. Климент Охридски”, т. І, С.

Дюлгеров, Д. 1939-40 Общество ”Добрият самарянин”, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ХVІІ, С.

Михалчев, Д 1931 Рец. за Д. Дюлгеров. Теософско общество, Философски преглед, 2.

Проданов, В. 2005 Етиката вчера, днес и утре. В: Етиката в България –вчера, днес, утре, Велико Търново

Пашев, Г. 1925-26 Необходимост от научна обработка на нравствено-християнското учение за нравствеността, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ІІІ, С.

Пашев, Г. 1927-1928 Социалният въпрос под светлината на нравственото учение на Иисус Христос, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. V, С.

Пашев, Г. 1930-31 Идеята за спасението и нейната нравствена страна, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. VІІІ, С.

Пашев, Г. 1937-38 Етичната държава. (Общ поглед върху държавата от гледището на християнската социология и нравственост, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год ХV, С.

Пашев, Г. Собствеността в светлината на християнската нравственост, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ХVІІ, С.

Пашев, Г. 1941-42 Възгледите на торновския митрополит Климент (В. Друмев) за нравствеността, годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ХІХ.; Пашев, Г. 1945-46 Възгледите на търновския митрополит Климент (В.Друмев). За личността, обществото и държавата, отразени в неговите художествени произведения, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ХХІІІ; Пашев, Г. 1946-47 Христянската общественост според възгледите на търновския митрополит Климент (В.Друмев), Годишник на Софийския университет, год. ХХІV; Пашев, Г. 1948 –49 Търновския митрополит Климент ( В .Друмев). Църквата и държавата, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ХХVІ; Пашев, Г. 1958-59 Повестта “Учебник и благодетили, или чуждото си е чуждо”, Годишник на Духовната Академия “Св. Климент Охридски”, год. VІІІ (ХХХІV).

Киров, Д. 2001 Измеренията на човешкия живот според Търновския митрополит Климент (Васил Друмев), С.

Пашев, Г. 1923 Новото време и етиката на А. Кропоткин, сп. Духовна култура, кн. 18/19, С.

Пашев, Г. 1923 Нравственост и нравствена оценка, Духовна култура, 16/17

Пашев, Г. 1925 Предстоящи задачи на българската наука за морала (встъпителна лекция), Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год.ІІ, С.

Пашев, Г. 1926 Материалстическите основи на нравствеността и тяхната несъстоятелност, кн.28/29.

Киров, Д. 1990 Биографичен очерк за автора. В: И. Панчовски, Личността на Иисус Христос, С.

Панчовски, И. 1955 Православна християнска етика, С.,

Панчовски, И. 1958 Въведение в нравственото богосоловие, С.,

Панчовски, И. 1962 Методология на нравственото богословие, С.

Панчовски, И. 1948-49 Антиномичност между религия и етика, Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, год. ХХVІ, С.

Панчовски, И. 1950-51 Етична автономия и религиозна теономия, Годишник на Духовната Академия “Св. Климент Охридски”, год.І, С.

Панчовски, И. 1953-54 Етически антропоцентризъм и религиозен децентризъм, Годишник на Духовната Академия “Св.Климент Охридски”, год. ІІ (ХХІХ), С.

Панчовски, И. 1954-55 Религиозен трансцендентализъм и етически иманентизъм, Годишник на Духовната Академия “Св. Климент Охридски”, год. ІІІ (ХХХ), С.

Панчовски, И. 1955-56 Божия промисъл и нравствена свобода, Годишник на Духовната Академия “Св. Климент Охридски”, год.V (ХХХІ), С.

Панчовски, И. 1956-57 Вина и изкупление, Годишник на Духовната Академия “Св. Климент Охридски”, год. VІ (ХХХІІ), С..

Панчовски, И. 1941 Религията на естествениците, С.

Пенов, Д. 1934 Библията за пеенето,С.

Пенов, Д. Увод в историята на философията, Годишник на Духовната Академия “Св.Климент Охридски”, год.І (ХХVІІІ).

Пенов, Д. 1953-54 Християнската философия на В.Д. Кудрявцев, Годишник на Духовната Академия “Св. Климент Охридски”, год.ІІ, С.

Пенов, Д. 1956-57 За произхода и целта на живота, Годишник на Духовната Академия “Св. Климент Охридски”, год. V, С.

Пенов, Д. 1941 Философия и мироглед, С.

Пенов, Д. 1957-58 Към философията на религията, Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, год. VІ, С.

Пенов, Д. 1960-61 Силата на музиката, Годишник на Духовната Академия “Св. Климент Охридски”, год. ІХ, С.

Пенов, Д. 1961-62 Християнската философия на историята, Годишник на Духовната Академия, С.

Пенов, Д. 1962-63 Отец Пайсии като философ на българската история, Годишник на Духовната Академия “Св. Климент Охридски”, С.
1   2   3

Свързани:

Българска православна религиозна философия iconНа българската православна църква
...
Българска православна религиозна философия iconVi в до н э. Западная философия: Древняя Греция Восточная философия: Древняя Индия, Китай
Западная философия: Античная, Средневековая, философия Возрождения, философия Нового времени, философия XIX в, философия XX в
Българска православна религиозна философия iconБългарска православна църква пловдивска света митрополия
Първойерархът на Руската православна църква ще поднесе два венеца пред паметника на Цар Освободител, който отбелязва паметта на падналите...
Българска православна религиозна философия iconБългарски православни сайтове за деца и родители
Официален сайт на Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия
Българска православна религиозна философия iconОтчет за дейността
Италианска и Румънска филология), Факултет по славянски филологии, Биологически факултет,Математически факултет, Медицински факултет....
Българска православна религиозна философия icon3 република българия четиридесето народно събрание
Чл (1) Възстановява се собствеността върху всички имоти, които са принадлежали на Самоуправляемата Българска православна църква
Българска православна религиозна философия iconРусенски университет "ангел кънчев" юридически факултет въпросник по философия на правото
Философия и философия на правото. Философската същност на правото. (Философски проблеми на възникването на правото. Философия на...
Българска православна религиозна философия iconФилософия на езика в западната култура
Граници на философския интерес към езика: лингвистика, философия на езика и лингвистична философия
Българска православна религиозна философия iconРеферат по курсу «Социальная философия» на тему «Философия истории Г. В. Ф. Гегеля»
Философия истории в современном представлении — это раздел философии, связанный с интерпретацией исторического процесса и исторического...
Българска православна религиозна философия iconЩо е философия и нейното отношение към научното познание
Специфичното при европейската философия е монолитното митологично съзнание, което се опира на символни знаци. Митологичното съзнание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом