Социална психология
ИмеСоциална психология
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер103.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://psych.bgkma.com/uploaded_documents/anotacii/Socialna_Psihologiq.doc

Код. Наименование на учебната дисциплина

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Титуляр на курса

Проф. д.пс.н. Дончо Градев

Вид на дисциплината

задължителна

Образователно-квалификационна степен

бакалавър

Година на обучение

2 - 3

Семестър

4 - 5

Кредити

15

Хорариум

60+60

Форма на обучение

редовно

Език на обучението

български

Форми на контрол

Писмен изпит, разработвана не научно есе.Предварителни изисквания- не


Цели на курса

Целта на курса е да даде систематизирана информация за възникването и процеса на развитието на социалнопсихологическото познание. Дискутират се основните теоретични ориентации в различните школи на социалната психология. Отделено е място на главните теми, отнасящи се до социалното поведение на личността и психичните феномени на непосредственото и опосредственото взаимодействие на хората.


Съдържание на дисциплината (анотация и теми)

Лекционният курс е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината “Социална психология” в бакалавърската степен на специалност “Психология” на Софийски университет.

Курсът е съобразен с преподаваната психологическа проблематика на дисциплините Обща психология, Психология на личността и Възрастова психология, включени в академичната програма на бакалавърската степен на обучение.


Тематичен план на лекциите и семинарните занятия


1. ВЪЗНИКВАНЕ И ОСНОВНИ ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Предпоставки за възникването на съвременната социална психология. Философското минало на социалната психология. Ранните описателни теории в социалната психология. Експерименталната ориентация на социалната психология.

2. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Различията в схващанията за предмета на социалната психология. Социална психология на личността. Социална психология на непосредствените човешки отношения. Социална психология на макросоциалните процеси, структури и общности.


3. МЕЖДУДИСЦИПЛИНАРНИ ВРЪЗКИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Взаимоотношенията на социалната психология с общата психология и социологията. Проблема за социологическата и психологическата ориентация на социалната психология. Взаимоотношенията на социалната психология с другите поведенчески науки.


4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ

Методологически равнища на социалнопсихологическото изследване. Емпиричните факти и социалнопсихологическата теория. Прогреса в изследователската методология и промените в теоретичните граници на социалната психология.


5. СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА

Определения за социализация. Механизми за социализация. Доминиращи фактори за социализация на личността. Дискусията за времевите граници на процеса социализация. Проблемът за ресоциализацията.


6. СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА

Понятие за социална адаптация. Механизми на социалната адаптация. Разновидности на адаптационния процес. Конфликтни проблеми в процеса на адаптацията. Психични и социални ефекти на неадаптацията.


7. СОЦИАЛНИ РОЛИ И РОЛЕВИ КОНФЛИКТИ

Дефиниране на социалната роля. Ролев репертоар на личността. Езикът на ролевата теория. Социални роли и всекидневно поведение. Типология на ролевите конфликти. Социален контрол върху ролевото поведение. Промяната на социалните роли.


8. ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ В СОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА

Исторически корени на предразсъдъчните отношения. Предразсъдъците в културните норми на обществото. Предразсъдъците и идеологията на дискриминацията. Моралното отрицание на дискриминационната практика. Неформални и институционални стратегии за преодоляването на предразсъдъците.


9. СОЦИАЛНИ НАГЛАСИ НА ЛИЧНОСТТА

Понятие за социална нагласа. Възникване, структура и функции на социалните нагласи. Социални нагласи и поведение. Измерване на социалните нагласи.


10. КОНФОРМИЗЪМ И СОЦИАЛНО ПОДЧИНЕНИЕ

Социално влияние и поведенчески промени. Определения за конформизъм и социално подчинение. Личностни и социални фактори за конформизъм и социално подчинение. Експериментална верификация на конформизма и социалното подчинение. Социалните ефекти на конформизма и социалното подчинение.


11. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ

Определение за агресия. Разновидности на агресивното поведение. Теоретични подходи за обяснение на агресията: биологично обяснение на агресията; етологично обяснение на агресията; хипотезата фрустрация агресия; подходът на социалното учене. Стратегии за редукция и ограничаване на агресивното поведение.


12. ПРОСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Понятие за просоциално поведение. Социалната потребност от просоциално поведение. Теоретични подходи към просоциалното поведение. Експериментиране в областта на просоциалното поведение. Обучение в просоциално поведение.


13. СЪБИТИЯТА В ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ НА ЛИЧНОСТТА

Личността и събитията в процеса на социалния живот. Миналите събития в индивидуалните и колективните спомени. Събитията в контекста на всекидневието. Очакваните събитие като личностна ценност. Стремежът за забавяне на бъдещите събития. Неизбежните събития. Социални събития и личностна биография.


14. СОЦИАЛНИ НОРМИ И СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Социалнопсихологическото обяснение на възникването и устойчивостта на социалните норми. Социалнопсихичните механизми в нормативната регулация на човешкото поведение. Личностни и социокултурни фактори за промяната на нормативното поведение. Психичната власт на интернализираните социални норми. Нормите и стереотипите на индивидуалното и груповото поведение.


15. АЗ-ЪТ В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Културата и Аз-ът. Аз-ът като познавателна структура. Някои нерешени въпроси – къде е “истинският” ни Аз. Аз и поведение. Динамика на себепредставянето: себепредставяне и управление на впечатленията; подходи към “договарянето” на Аз – образа. Психологически пол, Аз и общество: полови Аз-схеми; теорията на Д. Бем за половите схеми; теорията на Х. Маркус за Аз-схемите; полови стереотипи.


16. КОГНИТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Познание и контекст. Атрибуции и обяснения. Атрибуции: резултати и приложения. Точност, уклон и грешки в социалното познание: два подхода към грешките – недостатъци или предимства?; примери за някои уклони в социалните преценки: убеждения и очаквания; евристики – репрезентативност, наличност; корекции на илюзиите; фалшив консенсус; самоизпълняващи се пророчества.


17. ЕТОГЕНИКАТА: ОБЩА ТЕОРИЯ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Понятие за етогеника. Опитът да се синтезират теориите на Фройд и Маркс. Съдържание и граници на предметната сфера. Методологически позиции и теоретични перспективи. Статусът на етогениката в историята на социалнопсихологическото познание.


18. МЕЖДУЛИЧНОСТНО ПРИВЛИЧАНЕ И РОМАНТИЧНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Приятелство: избор на приятели; процесът на сближаване между приятелите. Романтично привличане и любов: търсене на партньор; сексуална близост; неудовлетворителни любовни отношения. Самота. Брак: външен натиск; личностни характеристики на партньорите; способност за общуване; оценка на печалбите и загубите.


19. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПЕТТЕ ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТРАДИЦИИ В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Ситуативната теория. Атрибуцията. Дисонанса. Справедливостта и вярата в един справедлив свят. Социалната когниция. Различията в детерминантите на социалното поведение: факторите на средата и факторите на личността; експерименталната илюстрация на двете тенденции.


20. ПРОЦЕСЪТ НА ЧОВЕШКОТО ОБЩУВАНЕ

Общуване и социалнокултурен контекст. Комуникативна страна на общуването. Интерактивна страна на общуването. Перцептивна страна на общуването. Формално и неформално общуване. Динамика на общуването в процеса на всекидневието.


21..СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ НА ГРУПИТЕ

Съотношението между социологическия и социалнопсихологическия подход към групите. Типология на социалните групи. Процесите на формиране, развитие и разпадане на групите. Динамика на вътрешногруповите взаимоотношения. Социалнопсихологически перспективи при изследването на групите.


22. ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНАТА ПСИХИКА

Обществено – исторически рамки на социалната психика. Социална и социалнопсихична промяна. Фактори за промяната в социалната психика. Съпротивителни сили срещу промяната в социалната психика. Емпиричен подход към промените в социалната психика.


23. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ НА МАСОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Социализиращата функция на масовите комуникации. Медийното влияние върху конструирането на социалните нагласи и предразсъдъците. Социалните представи в “голямото общество” и възприемането на пропагандните влияния. Масовите комуникации и динамиката на общественото мнение.


24. НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА

Идеите на В. Вунд. Изучаването на езика, митовете и обичаите. Религиозната психика като елемент на народопсихологията. Съотношението между понятията “народопсихология” и “психология на всекидневието”. Националната специфика на народопсихологията.


25. РУСКАТА ШКОЛА В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Социалнопсихологическите идеи в дореволюционна Русия. Периодът на преориентацията на социалната психология в перспективата на марксистката философия и идеология. Мястото на руската социална психология в историята на социалнопсихологическото познание. Съвременната дискусия за развитието на руската социална психология.


26. СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ

Влияние на психологическата школа на В. Вунд. Методологическо и идеологическо влияние на марксизма след петдесетте години на двадесети век. Преориентацията на институционалната българска психология към американските и западноевропейските изследователски школи.


27. ЕВРОПЕЙСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Процесът на възникване. Институционалният статус на европейските социални психолози. Критиката на американската социална психология. Дискусията за изследователската методология. Постиженията в областта на теорията. Съвременните очаквания към развитието на социалната психология.


28. ОКОЛНА СРЕДА И ПОВЕДЕНИЕ

Териториалност: първичните територии; вторичните територии; публичните територии. Териториалността като подкрепа за социалното взаимодействие. Териториалността като социална организация. Териториалността като източник за групова и лична идентификация. Възприемане на собствената територия: когнитивни карти. Личностното пространство – нашата териториална “капсула”. Нарушаване на личностното пространство.


29. ПРИЛОЖНИ КЛОНОВЕ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ

Основни насоки на приложните изследвания в социалната психология. Социалната психология на здравето, политиката и правото. Социалната психология на формалните и неформалните структури и взаимоотношения. Перспективите на приложните изследвания в социалната психология.


30. СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ГЛОБАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Конфликтите между доминиращите световни религии. Психичната резистентност срещу процесите на глобализацията. Културата на бедността и загубата на управленчески контрол върху протестното поведение. Нестандартните правила на терористичната намеса в политическия и обществен живот. Спадането на доверието към световните лидери и международните институции.


Препоръчителна литература


 1. Андреева, Г. (1983) Социална психология. София: Наука и изкуство.

 2. Андреева, Л. (1999) Социално познание и междуличностно взаимодействие. София: Лик.

 3. Андреева, Л. (състав.) (2001) Социална психология (христоматия). София: Дилок.

 4. Аргайл, М., Хендерсън, М. (1989) Анатомия на човешките отношения. София: Наука и изкуство.

 5. Арънсън, Е. (1996) Човекът – „социално животно”. София: Наука и изкуство.

 6. Величков, А. (2004) Личностната сигурност в големия град. Социалнопсихологически аспекти. София: Албатрос.

 7. Георгиев, Л. (1999) Критика на етно-националния рационализъм. София: Изд. на Софийски университет.

 8. Градев, Д. (състав.) Христоматия по социална психология (възникване, предмет, изследователски методи) София: Софи-Р.

 9. Градев, Д. (2000) Социална психология на масовото поведение. София: Изд. на Софийски университет.

 10. Градев, Д. (2005) Психология на масите. Основни изследователски ориентации. София: Наука и изкуство.

 11. Джонев, С. (1996) Социална психология. Том 3, София: Софи-Р.

 12. Зографова, Й. (1987) Проблеми на агресивността у човека. София: Наука и изкуство.

 13. Йолов, Г. (1989) Бедствия и масова психика. София: Военно издателство.

 14. Петкова, К. (2003) Социални нагласи и поведение. София: Изд. Институт по психология- БАН.

 15. Капферер, Жан-Нюел (1992) Слуховете. Най-старото срество за информация в света. София: Изд. на Софийски университет.

 16. Коул, М. (2000) Социокултурна психология. София: Дилок.

 17. Кузьмин, Е., Семенов, В. (ред.) (1979) Социальная психология. Ленинград: Изд. Ленинградского университета.

 18. Майерс, Д. (1998). Социальная психология. Санкт-Петербург: Питер пресс.

 19. Московичи, С. (ред.) (1998) Социална психология. Том 1, София: ИК „Женифер-ХИКС”.

 20. Московичи, С. (ред.) (2000) Социална психология. Том 2, София: ИК „Женифер-ХИКС”.

 21. Сиймън, Д., Кенрик, Д. (1992) Психология. София: НБУ.

 22. Стоицова, Т. (1998) Живеем с другите (социалнопсихологически проблеми). София: НБУ.

 23. Тодорова, Е. (състав.) (1990) Групата и личността в социалната психология: 14 западноевропейски учени. София: Наука и изкуство.

 24. Тодорова, Е. (състав.) (1990) Идеи в социалната психология. София: Наука и изукство.

 25. Шихирев, П. (1999) Современная социальная психология. Москва: ИН РАН; КСП; Академический проект.

 26. Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (1999) Social Psychology. New York: Longmar.

 27. Baron, R., Byrne, D. (1991) Social Psychology. (Understanding Human Interaction). Boston: Allan and Bacon.

 28. Bootzin, R., Bower, G., Crocker, J., Hall, E. (1991) Psychology Today. An Introduction. New York: McGraw Hill.

 29. Hogg, M., Vanghan, G. (2004) Social Psychology. UK: Prentice Hall.

 30. Williams, W., Sheffe, N. (1989) Exploring Human Society. New York: McGraw Hill.

Свързани:

Социална психология iconВарненски свободен университет Черноризец Храбър. Научна конференция Приложна психология и социална практика, IV. Варна. 2005. Приложна психология и социална практика. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2005. Без сведение за цена
Академично партньорство за развитието на човешките ресурси специфика, опит и възможности на университетите от Югоизточна Европа и...
Социална психология iconКонспект икономика и психология. Предмет на икономическата психология. Потребителското поведение като процес на вземане на решение за покупка
Въпросът за предмета на икономическата психология включва преглед на причините за необходимостта от икономическа психология
Социална психология iconСоциална Психология
Резюме на главата „Обществото като Драма”, от книгата на Питър Бъргър „Покана за Социология”
Социална психология iconКрос с
Ползват се учебници и лекционен материал от световно известни автори в областите: психология на измамата, психология на оцеляването...
Социална психология iconДоктор психологических наук
Социально-психологические знания и умения, полученные студентами, в дальнейшем будут востребованы в учебных курсах, непосредственно...
Социална психология iconИнтегральная психология
У36 Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия / К. Уилбер; Пер с англ под ред. А. Киселева. — М: ООО «Издательство...
Социална психология iconОтче т За дейността на преподавателите от катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" за периода 2003-2007 г
Редовни членове на катедрата са 11 преподаватели, от които : 5 професори, 5 доценти и 1 старши асистент
Социална психология iconЛитература по общи проблеми на психичното развитие и детска психология: 33 Стадии на интелектуално развитие според Жан Пиаже 43
Лекции по Психология на развитието в детско-юношеска възраст за студенти по психология, ІV курс, задочно обучение 1
Социална психология iconСписъ к
На научните трудове на петкана ангелова христова, доктор по медицина, доцент в катедра “социална и превантивна медицина, медицинска...
Социална психология iconАрнольд Минднлл гео-психология в шаманизме, физике и даосизме
Наша психология тесно связана не только с бесплотными сновидениями и чувствами, но и с природой пространства, и с тем, как наши тела...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом