Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
ИмеУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер72.19 Kb.
ТипУчебник
източникhttp://www.aref.government.bg/docs/ic july 201-a.docИнтеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага интеграцията на бежанците в Република България като:

 • планира и организира обучение по български език;

 • организира съвместно с регионалните инспекторати по образованието дейностите по установяване степента на придобитите знания по български език на търсещите и получили закрила чужденци и насочването им към определено учебно заведение;

 • планира и организира професионалната квалификация на чужденците, търсещи и получили закрила, чрез обучение в кабинети на Центъра;

 • изпълнява програми за социална защита и интеграция на чужденците със специални нужди;

 • консултира по въпросите на социалното подпомагане и насочва към службите по социално подпомагане;

 • организира и осъществява дейности за културна адаптация на чужденците, търсещи и получили закрила;

 • планира и организира спортни и здравно-просветни дейности.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ


 1. Образование и обучение по български език.


Важно условие за интеграцията и адаптацията на търсещите и получили убежище чужденци е владеенето на езика на приемащата страна. В Интеграционния център са организирани курсове по български език за деца и възрастни. Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели, които са автори на специализиран учебен комплект - Учебник по български език за деца – бежанци и Учебно помагало по български език за деца – бежанци. След завършване на курса по български език децата – бежанци се явяват на изпитен тест в Регионалния инспекторат за определяне нивото на знанията им и продължават образованието си в българските училища.


В Центъра учениците–бежанци получават специализирана помощ при подготовката на уроците си по различни учебни дисциплини, а родителите им се консултират по всички въпроси, свързани с образованието им в България.В Интеграционния център се изпълнява Национална програма за интеграция на новопризнати бежанци в Република България, по която в период до една година от получаването на статут, бежанците се подпомагат в процеса на адаптацията и интеграцията им в нашето общество. Обучението по български език е задължително и е с продължителност шест месеца, като може да бъде съчетано и с курс по социална ориентация и културна адаптация. След успешно завършване на курса по български език, бежанците имат достъп до професионално обучение, което се провежда в кабинетите на центъра.


Организира се езиковата практика и културната адаптация на бежанците, чрез посещения на различни градове и забележителности в страната. 1. Професионална квалификация и преквалификация


Интеграционният център е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за провеждане на професионално обучение по специалностите фризьорство, козметика, шивачество и компютърна грамотност /Лицензия № 200412168 от 19.05.2004 г./. Всеки бежанец преминал успешно курс на обучение, се явява на изпит пред комисия, която оценява знанията и уменията му по съответната професия. При успешно положен изпит, той получава Удостоверение за завършено професионално обучение.


  • шев и дизайн на облеклото
  • фризьорство  • козметика
  • компютърна грамотност.

 1. Социални дейности


Социалната работа с бежанците е насочена към решаване на социални, битови, семейни, здравни и други проблеми на бежанците и техните семейства.

Интеграционният център осъществява посредничество при контактите на бежанците с други институции като: общински структури, дирекции по социално подпомагане, бюра по труда, Национална агенция по приходите, неправителствени организации и др.

Специални мерки се прилагат за социална защита на уязвимите групи бежанци - самотни родители, непридружени малолетни, бременни жени, многодетни семейства, инвалиди и възрастни хора.


 1. Интеграционни дейности с деца


Интеграционният център провежда социално - възпитателни дейности с деца. Организира културно – интеграционни мероприятия като излети сред природата, посещения на културни обекти и други насочени към:

 • адаптиране и преодоляване на стреса от промяната на културната среда;

 • развиване на творческите способности на децата в ателие по живопис;

 • запознаване с бита, културата и фолклора на страната ни;

 • подобряване на хигиенните навици и здравната култура на децата – бежанци и търсещи закрила.


 1. Културни дейности


Една от основните цели на дейността на Интеграционния център е запазване на културната идентичност на чужденците, получили закрила у нас. Организират се съвместни културни дейности с неправителствени организации: Върховен комисариат за бежанците на ООН /ВКБООН/, Бежанско – мигрантската служба към Български червен кръст /БЧК/, Съвета на жените бежанки и други.

Провеждат се тържества по случай Нова година, 8 март, 24 май, Деня на детето, Международния ден на бежанеца и национални празници на бежанските общности, с цел запазване на етническата им идентичност.
6. Работа по програми за интеграция на получилите закрила чужденци.


За получилите статут на бежанец или хуманитарен статут от 2005 г. започна реализирането на Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (НПИБРБ), чрез която ефективно се подпомага процеса на адаптация и интеграция на новопризнатите бежанци в българското общество.

С Протокол № 1 от Заседанието на Министерския съвет на 05 Януари 2011 г. бе приета НПИБРБ 2011-2013 година, която обединява натрупания опит, добрите практики и новите изисквания в областта на интеграцията на бежанците. Програмите се осигуряват финансово от бюджета.

Основната цел на националната програма за интеграция е новопризнатите бежанци да се адаптират към новата приемаща среда и за период до една година: да проговорят български език, да усвоят професия, да се запознаят с държавното устройството, институциите, традициите и културата ни и да преминат към пълна самоиздръжка.

Интеграционните мерки по НПИБРБ дават възможност за осигуряване на минимална социална защита на бежанците за периода на тяхното обучение и включват: финансова помощ за жилищно настаняване, социално подпомагане, здравно осигуряване, обучение по български език, социална ориентация и културна адаптация, професионално обучение, преводачески услуги и съдействие за реализиране на основни права и възможности.

Задължително условие за достъп до финансово подпомагане е участието на бежанците в курсове за изучаване на български език, социално ориентиране и професионално обучение.

Дейностите по подпомагане на бежанците се осъществяват на територията на цялата страна въз основа на правила утвърдени от Председателя на Държавната агенция на бежанците при МС.

За изпълнение на целите на настоящата програма Държавната агенция за бежанците при Министерския свет:


 1. Координира и контролира участието на различните институции, следи за спазването на законодателството в областта на жилищното настаняване, здравеопазването, социалното подпомагане, образованието и трудовата заетост.

 2. Приема за всяка календарна година План за изпълнение , в който са посочени конкретните мерки за всяка от планираните дейности, отговорната за изпълнението им организация, индикаторите за оценка на изпълнението и необходимите средства.

 3. Анализира резултатите от мерките за интеграция на новопризнати бежанци през първата година след връчване на решението за статут чрез провеждане на анкети, обсъждания, становища от експерти и др.

 4. Изготвя годишен отчет за изпълнение на програмата пред Министерски съвет.

 5. Анализира и прилага препоръките дадени от мониторингови изследвания на изпълнението на Националната програма за интеграция, с цел подобряване на интеграционния процес.


Интеграционният център е база за практическо обучение на студенти от различни специалности, свързани с интеграцията и социалната защита на бежанците. Представители на различни чуждестранни организации посещават Центъра за обмяна на опит и реализиране на съвместни програми и проекти.


Ако искате да работим съвместно или да ни окажете помощ, ще ни намерите на адрес:


ИНТЕГРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

София 1618

ул. "Монтевидео" 21-А

02/ 81 81 112Свързани:

Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език

Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconПрограма: Българският език презентации
С деца на море“, игрален филм (детски, семейна комедия), 1972, 80 мин., на български език
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват icon60% от шуменци говорят на български език
Върбица и Смядово. Своя майчин език през учебната 2008 – 2009 г в училищата на Шуменска област са изучавали 2 601 деца. Независимо...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconОбществена поръчка за избор на преподаватели в иц софия на даб при мс с предмет: Обучение по български език на възрастни чужденци, търсещи и получили закрила
Иц софия на даб при мс с предмет: Обучение по български език на възрастни чужденци, търсещи и получили закрила в Република България;...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconПрограма по английски език за деца на възраст 4-6 г
Всички команди в час се въвеждат на английски език и движение още при първото им използване (първия път учителката ги превежда и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом