Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов
ИмеАнализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер129.22 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://eprints.nbu.bg/936/1/TO3.doc
Анализ на видовете среди на организацията


Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите


Доц. д-р Михаил Михайлов


 1. Методология на анализа – инструментариум и видове среди


Теоретико-методологическите основи на анализа на средата са свързани с изясняване същността на обекта на управление.

Средата включва различни компоненти. Това са събития и обстоятелства, влияещи върху обекта на управление. Целите на анализа са свързани с идентификацията на вида среда и нейните компоненти, установяване на възможностите и определяне на потенциалните заплахи и опасности за развитие.

Характеристиките на средата се определят спрямо различни критерии. Степента й на стабилност зависи от това, доколко нейните фактори оказват устойчиво влияние или нетрайно въздействие върху обекта на управление. Предсказуемостта на поведението на системата се определя от това доколко могат да бъдат прогнозирани събитията, които оказват влияние върху нея.

Средата крие редица рискове и заплахи, които определят степента на сигурност на системата. В това отношение важна роля играят институционалните структури.


1.1. Видове среди

Средата вкючва всички външни и вътрешни фактори, които биха могли да окажат влияние върху процеса на постигане на целите на системата. От гледна точка на източника на влияние средата може да бъде дефинирана като външна и вътрешна.

Външната среда, в зависимост от равнището, на което действат факторите, може да бъде макро, мезо и микро. Анализът на средата е процесът на наблюдение или мониторинг на тяхното влияние, с цел идентифициране на настоящите и бъдещи възможности и заплахи.

Външната мезо и микросреда може да бъде определена като оперативна среда и включва фактори, действащи непосредствено върху субектите на управление в определен сектор на икономиката. Мезосредата представлява икономическия сектор или отрасъла, обхващащ различните видове организации или фирми, създаващи и реализиращи съответни продукти. Нейната структура се влияе от фактори като: брой на фирмите и степен на продуктова диференциация; входни - ограничаващи достъпа и изходни – ограничаващи свиването бариери; величина и структура на разходите в отрасъла; възможности за вертикална и хоризонтална интеграция и диверсификация; достъп до ресурсите.

Микросредата обхваща преди .всичко клиентите и конкурентите и други фактори, влияещи върху продуктово-пазарните отношения. Тази оперативна среда се определя от пазарната структура и характеристиките на конкуренцията.

Вътрешната среда се идентифицира чрез съответните структуроопределящи фактори и функционални направления.

1.2. Инструментариум

PESTЕ или STEP служи за анализ на компонентите на макросредата – политически, икономически, социален и технологически, към който е прибавен и екологическият. Този инструмент е предназначен за изучаване посочените аспекти на външната среда, които могат да повлияят върху стратегията на системата (организация или фирма). Стратегическият анализ на всеки от компонентите на средата трябва да бъде системен, защото те са взаимосвързани и зависими. За всяка отделна система компонентите имат различна степен на влияние, за това в конкретните случаи трябва да се определят ключовите фактори и да се ранжират спрямо останалите. Приложението му на равнището на фирми е ефикасно за анализ на пазара и неговото сегментиране, позиционирането на фирмата, потенциала и тенденциите на развитието на бизнеса.


PESTE - анализ

Легенда:

P – Political - политически


E – Economical - икономически

S – Social - социални

T – Technological - технологически

E – Ecological - екологически


По-важни сред политическите фактори, обект на анализ от PESTE са: законодателството и правната уредба; нормативната база на туризма; регулациите в съответната сфера – институции и норми; държавната политика; Европейските директиви; подписаните от страната международни конвенции, споразумения и договори; политическата стабилност; вътрешният ред и сигурност, тероризмът, престъпността и корупцията; институционалният контрол.

По-важните за анализа на икономически фактори са: макроикономическа стабилност; инвестиционен климат и активност; данъчно облагане и конкретен данъчен режим ; стабилност и конвентируемост на националната валута и др.

Социокултурните тенденции се определят от демографски фактори, начин на живот, модели на потребление, антропогенна среда и ресурси, образование и здравеопазване, бедност и безработица.

При технологическите фактори от особено значение са достъпът до дестинацията и свързаната с нея обща инфраструктура, ноу-хау и технологиите в съответната сфера – при изграждането и експлоатацията на инфраструктурата, комуникациите, информационното осигуряване и информационните системи и др.

SWOT е широко разпространен инструмент за анализ на състоянието (силни и слаби страни) и тенденциите (възможности и заплахи на средата) на развитие на организацията. Първият етап на ситуационния анализ обстойно изследва силните и слабите страни на системата. Анализът на ситуацията вътре в системата има за цел да очертае основните тенденции на развитие на ресурсния капацитет и потенциал и на областите и насоките за нейното подобрено функциониране. Съставя се детайлизиран каталог на обектите на изследване и скала за оценка на резултатите. Този етап се отнася до анализа на вътрешната среда, а вторият е анализ на външната среда и на външните фактори, благоприятстващи или ограничаващи неговото присъствие или активност. Това е съвкупност от разнородни и в повечето случаи неконтролируеми от системата фактори с

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗS W

Легенда


S – Strengths – силни страни

W – Weaknesses – слаби страни

O T O – Opportunities-

възможности

T – Threats- заплахи


положително или отрицателно влияние върху дейността на системата. От особена важност е изучаването и овладяването на ключовите и рисковите фактори.


Бенчмаркингът (Benchmarking), превеждан катоеталонно тестиране” или “конкурентно маркиране” по същество е тип сравнителен анализ, който може да бъде проведен както между различни системи с еднакъв ранг, така и между нормативизирани еталони и конкретни обекти.

Чрез този метод се установяват и сравняват характеристиките и управлението на една организация с тези на нейните конкуренти или други сродни организации. Целта на процеса е да се открие най-добрата практика и да се приложи в организацията, осъществяваща бенчмаркинга, като в резултат се повиши нейната конкурентноспособност. Този метод изследва:

- производствени показатели – приходи, печалба, оборот, процент рекламации и др.;

- бизнес-процеси – маркетинг, създаване и реализация на продукти, системи на финансиране, инвестиране, управление на човешките ресурси.


Видове бенчмаркинг:

 • вътрешен – осъществява се между поделенията или звената на една организация;

 • външен – конкурентен бенчмаркинг;

 • функционален – между фирми, ползващи една технология, но на различни пазари;

 • процесен – между организации с различни видове дейност.


Контент-анализът (Content analysis - от английската дума сontent -съдържание) е инструмент, който се прилага при проучване на количествени характеристики на анализирания обект, явление или процес, съдържащи се в документи. В случая под “документ” се разбира не само официален текст, но и всичко написано или произнесено, което представлява комуникация – нормативни документи и фирмени инструкции, статистическа информация, кино и видео записи, фотографии, слоган и лого и рекламни материали, социологически изследвания, мнения и интервюта и т.н. Този анализ се нарича още “кодиране на текстове”, тъй като чрез него се получава количествено изразена информация за съдържанието на документа на базата на нейното кодиране. Той позволява да се изрази социалният контекст на документа и да се осмисли едновременно и като явление, и като оценка на социалния живот.

Като инструментариум той може да бъде използван при анализа на правната уредба и статистическата информация за отрасъла, при социологически и пазарни проучвания Инструментариумът на този анализ включва: определяне на ключовите понятия или думи (кодирането им в класификатор; матрица на кодирането; инструкция за набирането, регистрирането и кодирането на единиците; информация и списък на анализираните документи.

В етапа на стратегическия анализ се прилагат още и редица технологии, свързани с анализ на стратегическите позиции на фирмите или други системни образования. Такива са:

 • BCG – Матрица на Бостонската консултантска група. Построена е на базата на три ключови характеристики, променящи се във времето – пазарен дял, темп на растеж, паричен поток и дефинирането на така наречените “стратегически бизнес единици”. Като методология матрицата би следвало да се разглежда по-скоро като метод на стратегическо планиране, а в сферата на анализа тя е подходяща при аргументацията на пазарните дялове и перспективите на развитие. Ориентирана е към анализ на дейността на големите диверсифицирани компании.
& Бостонската консултантска група е основана от Брус Хендерсън през 1963 г. Като бизнес-инструмент има важно и дълготрайно влияние и осигурява полезен начин за поглед към света.

Стюарт Крейнър из“Ключови идеи в мениджмънта”
 • GE/McKinsey – модел на многофакторната матрица. Методът представлява двустепенно усъвършенстване на матрицата на БКГ. При матрицата на “Дженерал електрик” факторът “темп на растеж на пазара” се заменя с фактора “привлекателност на пазара” (в три степени – ниска, средна и висока), а факторът “относителен пазарен дял” – с тристепенен фактор “конкурентна способност ”. По-нататъшното си развитие този модел е подобрен и допълнен от консултантската фирма McKinsey.

 • Модел на Hofer/Schendelанализира процеса на адаптация на фирмите към околната среда и се състои от четиристепенна итерация – идентификация на сферата на взаимодействие на системата с околната среда; целево разпределение на ресурсите; постигане на конкурентни предимства и получаване на синергичен ефект. Синергията е обединяване и взаимно подпомагане на различни действия за осъществяване на функция с мултиплициращ ефект чрез акумулиране на способности, сили и дейности, които се допълват и ускоряват взаимно. Полученият ефект е интегриран и е по-голям от простия сбор на ефектите на отделните компоненти.2. Анализ на макро средата - типология и компоненти


2.1. Стратегическият анализ на общата среда чрез техниката PESTE обхваща следните компоненти или фактори:

Политически фактори и законодателство. Те са свързани с политическата система и дейността на държавната администрация и се изразяват чрез политическите решения, засягащи интересите на отделните обществени групи. При действащите демократични системи на управление политическата сила, спечелила изборите и упражняваща властта, провежда законодателна политика в съответствие със своята програма. От особено значение е финансовата, търговската и индустриалната политика на правителството. Към тези фактори могат да се отнесат и политическата стабилност в страната, наличието или липсата на военни действия, тероризъм, корупция.

Правният фактор е силно динамичен. Добре регулираният бизнес се определя от утвърдени в практиката правила на делова активност, регламентирани по правно-нормативен път. Политическите фактори, определящи степента на държавно регулиране на икономиката зависят от програмата на политическото ръководство..

Икономическите фактори зависят от състоянието на националната икономика. Съответните показатели, които я характеризират са: динамика на икономическия растеж; платежен баланс, инфлация, лихвен процент, валутен курс, равнище на външен и вътрешен дълг; състояние на търговския баланс; доходи и покупателна способност на населението (платежоспособност на реалните и потенциалните клиенти); размер на валутните резерви; стабилност на цените.

Социо-културните фактори са: изградени ценности, убеждения, нагласи, норми, правила и традиции в обществото; жизнен стандарт; качество на живот; бедност, престъпност, образование, здравеопазване, обществено осигуряване. Начинът на живот определя и доминиращите модели на поведение.

Демографските фактори са част от социалната структура и стоят в основата на предпочитанията към отделни продукти. Те показват особеностите на пазарите като гъстота на население, заетост, семеен статус, възрастова, образователна, професионална структура.

Културните фактори е трудно да бъдат определени с количествени показатели. Те могат да бъдат решаващи за поведението на клиентите и влияят за избора на вида реклама и каналите за реализация на продукта. Същевременно фирмената култура определя деловата етика и морал.

Технологични фактори. Това са знанията и уменията, които се използват в процеса на проектиране, производство, разпределение и продажби на продукти и услуги. Те определят възможностите за технологично обновление, трансфера на авангардни технологии, изобретения, патенти, лицензии.

Екологични компоненти на средата. Проявленията им са в опазването на околната среда и свързаните с нея чистота на въздуха, водите и почвите, екологичното състояние на териториите, размера и структурата на защитените територии, състоянието на хидроложките ресурси, биологичното разнообразие, климатичните особености и пр.

Анализът на макросредата чрез метода PESTE минава през няколко етапа на реализация:

- избор на значимите за конкретната система фактори от външната среда;

- оценка на характера и степента на влияние на факторите върху дейността на системата;

- синтез на получените оценки и определяне на групи от фактори, пораждащи съответни възможности за развитие или рискове пред нея.

Когато анализът на външната среда е предназначен за стратегическото управление на фирма или организация, е целесъобразно да бъде извършен и на мезо равнище - анализ на съответният сектор от икономиката или отрасъла. Той включва група от фирми, които задоволяват сходни потребности с еднотипни продукти и се характеризира с определени граници, структура, размер и атрактивност. Границите му показват неговия производствен и пазарен потенциал в отрасъла.


2.2. При стратегическия анализ на конкурентите може да бъде използван моделът на Майкъл Портър за структурна привлекателност на пазарния сегмент, чиито основни фактори са:

- заплахата от нови фирми, които могат да навлязат на пазара.

- пазарната сила на доставчиците и покупателната сила на потребителите са свързани с пазарното им поведение при търсенето и предлагането;

 • заместителите на продуктите и услугите – промяна в моделите на потребление под влияние на реклама и модни тенденции или предлагане на по-добри съотношения “качество - цена на продукта” от други фирми;

 • интензивността на съществуващата конкуренция, изразяваща

равнището на конкурентноспособност на пазара.

Анализът на конкурентната среда може да бъде направен по отношение на два типа конкуренция – по еднакви продукти и по функции (удовлетворяване потребността на клиента въз основа на нова технология или друг пазарен подход). Чрез тази техника се получават следните резултати:

 • списък на главните конкуренти със същата продуктова структура, в т.ч. фирма-еталон, за провеждане на вътрешен анализ (бенчмаркинг);

 • анализ на структурата на пазара и определящите тенденции;

 • списък на възможните конкуренти по функции или списък на технологии, които могат да заменят съществуващата;

 • анализ на целите и стратегиите, на силните и слабите страни, технологиите, структурата на разходите, маркетинга и на други аспекти на еталонния конкурент.


3. Методики и техники на анализ на вътрешната среда


При анализа на вътрешната среда в туризма е необходимо първо да се дефинират видът и нивото на системата, от което зависи типологизацията на средата.

На мезоравнище характеристиките на средата постепенно преминават към своята противоположност като средата се динамизира, продуктите стават все по-хомогенни, сложността намалява и централизацията в управлението се увеличава поради концентрацията на факторите в пространството и възможността да бъдат обхванати ефективно от по-малко на брой субекти на управление.

Този процес се интензифицира на фирмено равнище. Във вътрешната структура на организацията възникват стратегически проблеми, които изискват съответни стратегически решения и налагат извършването на стратегически промени. Основни компоненти на средата са функционалните направления - маркетинг, производство, финанси, персонал. Те се обособяват в отделни сегменти и се анализират по отношение на възникващите проблеми пред всеки от тях, на необходимите решения за преодоляването им и настъпващите промени, които те предизвикват.

За анализа на вътрешната среда подходящ инструмент е техника SWOT в първите две стъпки, чиито цели са определяне на силните и слабите страни на системата, както и техниката на Джак Рокарт “Критични фактори за успех” (СSF - Critical Success Factors). (90) Те са специфични за всяка организация и влияят при стратегическите промени.

Първият етап от приложението на техниката СSF е определяне на критичните фактори за постигане на пазарен успех във функционалните направления или предметните функции:

- маркетинг – идентификация, сегментиране и избор на целеви пазар, оферти, ценообразуване, промоция и реклама, канали за реализация;

 • създаване и реализация на продукта – вид, структура и компоненти на продуктите; прилагани технологии; инфраструктура; качествени характеристики и имидж на продуктите и използване на мощностите, обектите и техниката; прилагани технологии; качество на продуктите; брендинг (branding).

 • финанси - размер на постъпленията, разпределение на доходите, размер на производствените разходи, равнище на цени, капиталова структура, източници и цена на капитала, размер на инвестициите, амортизационни отчисления, парични потоци, инвестиции и реинвестиции на капитали в реални активи на фирмата;

- персонал – количествени и качествени характеристики; професионални, образователни, квалификационни и възрастови структури; методи на подбор и разпределение; системи на квалификация, стимулиране и управление на кариерата; качество на мениджмънта и труда на изпълнителите.

В стратегически план от особено значение за постигане на конкурентно предимство е създаването на търговски марки (брендинг). Идентичността на търговската марка, това, което отличава един продукт от останалите, включва:

 • фирмения знак, с възможности за лесно запомняне и разпознаване и предизвикващ положителни асоциации с търговската марка. Той е индивидуализиран и добавя към идентичността на търговската марка емоции, култура и история.

 • лого, изразяващо мисията на фирмата или основното предназначение на продукта;

 • организационни ценности, отнасящи се до социалните ползи на продукта и ролята на фирмата, която го създава.

Втори етап. След установяване на критичните фактори в отделните функционални напавления се пристъпва към определяне на стратегическите области, към които ще се насочи организацията:

 • използване на ресурсите; създаване и реализация на продуктите – продуктови иновации, инвестиционен процес, инфраструктура; диверсификация и позициониране; пазари – сегментиране; оптимизация на съотошението “качество - цена на продукта”; ценова, промоционална, рекламна и дистрибуционна политика;

 • институционално, териториално и бизнес-управление – подобряване на взаимодействието между институционалните и бизнес-субектите на управление; насърчаване на предприемачеството и подпомагане на средния и малкия бизнес.

Последният етап на аналитичната техника е формиране на адекватни показатели за оценяване на критичните фактори и тяхното ранжиране. Крайната цел на техниките за анализ на вътрешната среда на системите е подобряване на стратегическите позиции на обекта на управление чрез увеличаване на степента на влияние на силните страни и съответното намаляване на слабите.


Свързани:

Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconДоц д-р Трифон Б. Трифонов д-р Силвия Т. Трифонова Финансов анализ на фирмата Част втора съдържание въведение Част трета Специфични финансови решения Глава 10. Опциите в инвестиционните решения
Графичен анализ на изплащането на видовете опции и акциите в зависимост от цената на акциите
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconЗаседание на катедра Математически анализ на фми
Р. Малеев, доц д-р В. Цанов, доц д-р Г. Александров, доц д-р Н. Рибарска, доц д-р Вл. Бабев, доц д-р Л. Николова, доц д-р М. Такев,...
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconЧовешкият фактор в организациите мотивация, организационна култура. Управление на персонала Доц д-р Михаил Михайлов
Целите в ключовите области са „инструменталните панели”, необходими за пилотирането на бизнеса на предприятието. Без тях управлението...
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconСтратегии на организациите – същност и видове; формулиране, избор и реализация Типология на стратегиите Доц д-р Михаил Михайлов
Питър Дракър акцентира върху предприемаческия характер на стратегиите, които се формират при конкретни изисквания и при спазване...
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconИкономически университет варна катедра "инфроматика"
Анализ на информационната система организационни въпроси; системен анализ –макро-анализ на информационната система, анализ на изискванията....
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconАнализ (сканиране на средата и swot-анализ) Често срещано оплакване по отношение на стратегическите планове е, че те представляват просто списъци със задачи, които трябва да се изпълнят в рамките на определен брой год
Това превръща процеса на планиране в много по-малко стратегически и в много по-голяма степен го основава на догадки и непотвърдени...
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconЗаседание на катедра Математически анализ
Присъстват: проф дмн Р. Леви, проф дмн Р. Малеев, проф дмн Д. Толев, доц. Г. Александров, доц. Вл. Бабев, доц. Л. Николова, доц....
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconЗаседание на катедра Математически анализ
И. Сосков, проф дмн Р. Леви, проф дмн Р. Малеев, проф дмн Д. Толев, доц. В. Цанов, доц. Г. Александров, доц. Вл. Бабев, доц. Л. Николова,...
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconЧитает лекции и ведет практические занятия по дисциплинам: "Основы аудита", "Теория экономического анализа", "Экономический анализ", "Анализ финансовой
Практикующий бухгалтер и аудитор (аттестат Минфина РФ по специализации "Общий аудит" от 2000 г.) с общим стажем по специальности...
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов iconАнализ на средногод
Статистически анализ на средногодишна инфлация ( в ), по години за периода 2000 – 2005 г. Да се изчисли отклонението и да се направи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом