1. Решение за откриване на процедурата
Име1. Решение за откриване на процедурата
страница1/6
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер0.9 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vrabnitsa.bg/uploads/docs/dokumentaciq Dostavka hrani.doc
  1   2   3   4   5   6
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА СО -РАЙОН „ВРЪБНИЦА”.....................................

/Младен Младенов/


дОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка ПО ЗОП


ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”


1. Решение за откриване на процедурата.

2. Обявление за обществена поръчка.

3. Указания за участниците в откритата процедура.

4. Описание на предмета на поръчката.

5. Технически изисквания

6. Образци на офертата:

 • Заявление за участие – Приложение №1

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП - Приложение №2

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП- Приложение №2.1

 • Декларация за доказателствата гарантиращи изпълнението на поръчката – Приложение №3

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗОП –Приложение № 4

 • Декларация, че участникът при изпълнение на поръчката ще спазва действащите в страната нормативни изисквания за изпълнение на поръчката за безопасност и хигиена на труда – Приложение № 5.

 • Декларация, че участникът е запознат с всички условия и документи за участие в открития конкурс, които биха повлияли на предложението – Приложение № 7.

 • Декларация, че предлаганите хранителни продукти отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 5 / 25.05.2006г. за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, Наредба № 16 / 28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗГ и на изискванията за съответния БДС – Приложение № 8

 • Декларация за валидност на офертата и задължение за представяне на бюлетин на „САПИ” ООД - Приложение № 9.

 • Оферта по показатели К3 и К4 - Приложение № 6.1.

 • Ценово предложение - Приложение № 6

 • 7. Проект на договор

8. Електронен носител.

декември 2010 г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

ПРЕДМЕТ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”


Обхващаща следните видове:

-доставка на мляко и млечни произведения;

-доставка на хляб и хлебни изделия;

-доставка на месо, месни произведения и риба;

-доставка на пресни плодове и зеленчуци и плодови и зеленчукови консерви;

-доставка на зърнени храни;

-доставка на захарни изделия;

-други


При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Периодична доставка на хранителни продукти за детски заведения по заявка с посочен асортимент, направена от директора на съответното детското заведение и доставена в точен ден и час на следните административни адреси:

1. 5 ЦДГ – ж.к. „Връбница – 1”, бл.510

2. 89 ЦДГ – с.Мрамор, ул. „Любен Каравелов”, № 16

3. 41 ОДЗ „Адам Мицкевич” – кв. „Обеля”,ул. „3 - та”, № 13

4.76 ЦДГ –с.Волуяк, ул. „Зорница” № 42 / след построяването на кухненски блок в детското заведение /


Настоящата процедура се провежда в изпълнение на Решение № РД – 09-298 / 29.12.2010 г. на Кмета на район “Връбница”.


Документацията за участие в конкурса се получава в район „Връбница”, отдел „Образование, култура и социални дейности”, ет.5, срещу документ за платена такса в касата на Района – бул. „Хан Кубрат” бл.328, вх. Б , ет 1, на стойност 30 лв./с включено ДДС/, всеки делничен ден от 8,30 часа до 17,00 часа в срок до 28.01.2011г.


Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.


На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всяко заинтересувано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.


Върху плика участникът посочва:

1.До район „Връбница”.

2.Име, адрес, телефон, факс, електронен адрес.

3.Означение: За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Столична община – район „Връбница”


Пликът Оферта, трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

-плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

-плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

-плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.


При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.


До изтичане на срока на подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: „Допълнение / Промяна на оферта с входящ номер...”.


Офертите за участие се подават в срок до 17,00 часа на 08.02.2011 г. в сградата на район “Връбница”, стая 102, “БИАДО”.


Не се приемат оферти за участие и се връщат незабавно на участника при следните условия:

-представени след изтичане крайния срок за подаване;

-пликът, в който са представени не е запечатан, прозрачен или скъсан;

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.


Когато участникът в откритита процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, заявлението за участие се представя в легализиран превод, а документите за икономическо и финансово състояние, за техническите възможности, за квалификация по чл.51 от ЗОП и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите посочени в т.14 от „Съдържание на офертата” се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Всички копия на приложените документи да са заверени „Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани от участниците.


При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и приложените образци.


Всеки участник в процедурата има право да представя само един вариант на офертата.


Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.


Откритият конкурс ще се проведе на 09.02.2011 г. от 15.00. часа в сградата на район “Връбница”, етаж 4, стая 403.


Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Плик № 1 – „Документи за подбор”/ поставени в непрозрачен и запечатан плик/:

1.Списък на документите съдържащи се в офертата подписан от участника.

Подреждането на документите в офертата трябва да следва продължителността на изброяването им в списъка.

2. Заявление за участие в процедурата – Приложение №1.

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата или ЕИК – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност .

При положение, че участникът не е регистриран/ пререгистриран по ЗТР, представя оригинал на удостоверение за актуално състояние издаден от съответния съд не по – рано от 60 дни от датата на подаване на офертата.

4. Заверено копие с подпис и печат от ДДС регистрация (ако има такава).

5. Заверено копие с подпис и печат от ИН номер на фирмата /БУЛСТАТ/ за участниците нерегистрирани по ЗТР.

6. Декларация, че участникът: не е осъден /реабилитиран / с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от НК; за подкуп по чл. 301 – 307 от НК; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл.321 – а от НК; престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК; не е обявен в несъстоятелност; не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, който е свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководни длъжности в неговата организация. (чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП) – Приложение № 2.

Декларациите се представят от управителите или от членовете на управителния орган на участника, а когато те са юридически лица, изискванията се отнасят за техните представители в съответния управителен орган.

7. Декларация, че участникът: не е в открито производство по несъстоятелност или има сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ; не е лишен от правото да упражнява търговска дейност; няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; (чл.47, ал.2 от ЗОП) – Приложение № 2.1.


Когато участниците са юридически лица декларациите – Приложение № 2 и Приложение № 2.1. , относно: че участникът: не е осъден /реабилитиран / с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от НК; за подкуп по чл. 301 – 307 от НК; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл.321 – а от НК; престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК; и че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност; се представят, както следва / чл. 47, ал. 4 от ЗОП/:

- при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- във всички останали случаи – за лицата, които представляват участника и от прокуристите, ако има такива.

8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участиците, гарантиращи изпълнението на поръчката (чл. 50, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП)

годишен финансов отчет за 2008, 2009г. и 2010г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участниците за които не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или на някоя от съставните му части, следва да представят справка за баланса и отчета за приходите и разходите за посочените години-заверени за вярност.

В случай, че участникът е физическо лице, същия представя копия от подадените данъчни декларации за доходите си за 2008г., 2009г. и 2010г.-заверени вярно с оригинала.

- информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Финансовият резултат за всяка година трябва да е положителен.

9. Доказателства за техническите възможности и квалификация, гарантиращи изпълнението на поръчката (чл. 51, ал. 1, т. 1, 6, 8 и 9 от ЗОП) – Приложение № 3

- списък – декларация на основните договори за доставки на хранителни продукти, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение с отбелязан телефон и адрес за контакти, изходящ номер, подпис и печат;

- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години, придружена с копие на трудови договори и регистрация в НАП.

-описание на техническото оборудване за изпълнение на поръчката :

 • участниците да имат минимум 4 /четири/ броя собствени или наети автомобила за превоз на хранителни продукти / представя се списък с транспортните средства, които са на разположение на участника за срока на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства/.

Документите на хладилните автомобили трябва да са придружени с издадени удостоверения за регистрация, от ДВСК за превоз на всички хранителни продукти от животински произход, на името на участника.

Документите на автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни продукти от неживотински произход да са придружени с удостоверение за регистрация от РИОКОЗ, на името на участника.


В случай, че транспортното средство не е собственост на участника – прилага се договор за наем, от който да е видно, че същото ще е на разположение за срока на поръчката;


 • участниците да разполагат със складово помещение – собствено или наето за срока на изпълнение на поръчката, с хладилна техника и хладилни помещения за разделно съхранение на хранителни продукти, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на съответните продукти – придружено с удостоверение за регистрация от РИОКОЗ и ДВСК на името на участника и за продуктите, които са предмет на доставка.

Да се представят документи удостоверяващи собствеността на съответния обект.


В случай, че складовото помещение с хладилна техника и хладилните помещения не са собствени – прилага се договор за наем, от който да е видно, че те ще са на разположение за срока на поръчката;


10. Валиден сертификат към 2010г.-2011г. по БДС ISO 22000 : 2005 с обхват търговия и транспорт на хранителни продукти издаден от акредитирана организация .

11. Заверено копие от документа за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”, на организацията издала сертификата по т. 9 или документ от който да е видно, че е пълноправен член на Европейската организация по акредитация.

12. Декларация, че предлаганите хранителни продукти отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 5 / 25.05.2006г. за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, Наредба № 16 / 2010г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗГ и на изискванията за съответния БДС – Приложение № 8.

13. Имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители – Приложение № 4.

14. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.3 – 12 и т.15 и т.16 се представят за всеки от тях със списък, подписан и подпечатан от подизпълнителите.

15. Декларация, че участникът при изпълнение на поръчката ще спазва действащите в страната нормативни изисквания за изпълнение на поръчката за безопасност и хигиена на труда – Приложение № 5.

16. Декларация, че участникът е запознат с всички условия и документи за участие в открития конкурс, които биха повлияли на предложението – Приложение № 7.

17. Проект на договор, с попълнени административни данни на участника, подписан и подпечатен.

18. Документи за внесена гаранция за участие и закупена конкурсна документация.

19. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, в случаите когато той не се представлява от лицата, посочени в съдебното удостоверение.


Плик № 2„Предложение за изпълнение на поръчката”/ поставени в отделен, непрозрачен, запечатан плик/

Оферта по показатели К3 и К4 - Приложение № 6.1.


Плик № 3 – „Предлагана цена” / попълнена по образеца и поставена в отделен,

непрозрачен, запечатан плик.

Ценово предложение / за цени на едро/ - Приложение № 6 показатели К1 и К2.


Всички копия на приложените документи да са заверени с „Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани от участниците.

Всеки участник в конкурса има право да представя само един вариант на офертата.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Не се допускат до участие в процедурата участници, които не отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


 1. Гаранция за участие в процедурата е в размер на 2 000 лв. без ДДС / двехиляди лв./ и се представя в една от следните форми:

1.1 Парична сума - в брой в касата на района – бул. „Хан Кубрат” бл.328, вх. Б , ет 1 или внесена по банкова сметка на район “Връбница” IBAN – BG 81 SOMB 9130 33 19102801, банков код – SOMBBGSF в “Общинска банка” АД - клон "Люлин".

1.2 Удостоверение за банкова гаранция за срока на валидност на предложението.

2. Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

3. Гаранциите на класираните на I и II място участници се освобождават след сключване на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок от 5 работни дни след изтичане срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

4.При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

5. Възложителят не дължи лихви за периода, в който гаранциите законно са престояли при него.

6. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата :

6.1 Оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на предложенията.

6.2.Обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител -до решаване на спора.

6.3.Определен е за изпълнител и не сключи договора за възлагане на обществената поръчка.

6.4. При освобождаването на гаранциите не се дължат лихви.

7. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора се представя от определения изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора в една от следните форми:

7.1 Парична сума - в брой в касата на района – бул. „Хан Кубрат” бл.328, вх. Б , ет 1 или внесена по банкова сметка на район “Връбница” IBAN – BG 81 SOMB 9130 33 19102801, банков код – SOMBBGSF в “Общинска банка” АД - клон "Люлин".

7.2 Удостоверение за банкова гаранция за срока на договора.


Участникът или определения изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.


Разглеждане, оценка и класиране на офертите


 • Отваряне на офертите:


1.Постъпилите и регистрирани предложения се разглеждат и оценяват от комисия, назначена от Кмета на район “Връбница”.

2. Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване на .09.02..2011 г. от 15 ч. в район “Връбница”, стая 403 и проверява за наличието на 3 / три / отделни запечатани непрозрачни плика. Върху плик № 3 се подписват най-малко двама от нейните членове. Един представител на присъстващите участници подписва плик № 3 на останалите участници.

3. В присъствието на участниците или техните упълномощени представители, Комисията отваря плик № 2 и най-малко двама найни членове подписват всички документи, съдържащи се в него. Един представител на присъстващите участници подписва документите, съдържащи се в плик № 2 на останалите участници.

4.Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които съдържа.

5.С отварянето на плик № 1 приключва публичната част от заседанието на комисията.

6. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. В протокола се описват липсващите документи или констатираните нередовности, както и вида на документа /тите, които следва да се представят допълнително в срок до 5 / пет / дни, считано от датата на получаване на протокола.

7.Участникът представя само документите, посочени в протокола.

8.След изтичане на срока по т.6 Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

9.Комисията може по всяко време да проверява данните, заявени от участниците, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, предоставени в плик № 2 и плик № 3. Тази възможност не се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

10. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:

10.1. не е представил някой от необходимите документи, посочени в указанията за участие и обявлението по ЗОП.

10.2. За когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

10.3. Представил е оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

10.4. Не е спазил изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП и указанията на Възложителя за Съдържание на офертата.

11. На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


12. Фирмите се представляват от управителя лично или от негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.


 • Оценяването се извършва, както следва:


Критерии за оценка е икономически най-изгодната оферта. Начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението е както следва:


Критерий К1Предлагана цена:


Офертата на участниците се оценява по следната формула:


К1 участник = Ц (мин.лв.) х 50,

Ц (участник)


където Ц (мин. лв) е най – ниската предложена стойност за изпълнение, а Ц (участник) е предложената стойност от оценявания участник Участникът с най–ниска стойност на позицията да получи най–висок брой точки, а за всеки следващ участник, броя точки да се намаля съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.


Критерий К2Допълнителни предпразнични отстъпки / Нова година, Ден на освобождението, Великден, 1 юни-ден на детето, Коледа/– 10 точки, като най – високата стойност получава 10 т., а всяко следващо предложение се изчислява по формулата:


К2 участник = отстъпка участник в лв. х 10

отстъпка максимум


Критерий К3Най – дълъг срок на отложено плащане – 30 точки, за всяко следващо предложение се изчислява по формулата:


К3 участник = (срок участник) х 30

( срок максимум)


където „Срок участник” е предложеният от оценяваният участник срок за отсрочено плащане, не по–малък от 30 (тридесет) календарни дни от датата на доставката, а „Срок максимум” е най–дългият предложен срок за отсрочено плащане, но не повече от 90(деветдесет) календарни дни от датата на доставката.


Критерий К4Най – кратък срок за доставка на допълнително заявени продукти – 10 точки,


Офертата на участниците да се оценява по следната формула:


К4 участник = (срок минимум) х 10,

(срок участник)


където „Срок минимум” е най – краткият предложен срок за доставка в часове, а „Срок участник” е предложеният от оценяваният участник срок за доставка в часове.


 1. Начин на оценка на офертата – максимален брой - 100 точки.


Методиката за определяне на комплексната оценка е по формулата:


К = К1+К2 + К3 + К4
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
1. Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съдържа
1. Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
1. Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом