Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
ИмеОтче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
страница1/2
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер270.01 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/OTCHET_EDV_ 2010.doc
  1   2


О Т Ч Е Т


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ – ГРАД ДОБРИЧ

ЗА 2010 ГОДИНА


През 2010 година Общинският съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – град Добрич работи по реализирането на дейностите и мероприятията, заложени в Програмата за интеграция на различните етнически групи за периода 2008 - 2011 г., утвърдена с Решение на Общински съвет.

В разработения и структуриран План за работа на Общинския съвет за 2010 г. бяха превидени и заложени дейности в основните сфери – икономическо развитие, заетост и социално подпомагане, образование, култура и младежки дейности, здравеопазване, благоустрояване, обществен ред и права на гражданите.

Всички общински документи, отнасящи се до проблематиката за етническите общности са съобразени с националната нормативна база и са в съответствие с провеждащата се в страната политика по отношение на етносите.

През отчетния период Общинският съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси координира дейността си с Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – област Добрич и Дирекция „Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности” към Министерство на труда и социалната политика.


 • Икономическо развитие, заетост и социално подпомагане


През 2010 година Дирекция „Бюро по труда” – Добрич продължи действията си, свързани с реализиране на Програмата за работа на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси.

Действията на дирекцията през периода бяха съобразени с Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и Стратегията за работа на Агенцията по заетостта с представители на ромската общност.

Разработен бе план и бяха набелязани конкретни мерки и действия за решаване на проблемите на ромския етнос в сферата на заетостта и безработицата, като най-неравнопоставена и уязвима етническа група.

С активното съдействие на Дирекция „Бюро по труда” през 2010 година 252 лица от ромската общност са реализирани на работни места както по национални програми и такива с външно финансиране, така и на първичния пазар на труда или са били професионално ориентирани.

През годината на 225 лица от ромската общност бе осигурена работа. От тях, на вторичния пазар на труда, по програми и мерки за заетост са реализирани 173 лица. За тези работни места фирмите са ползвали финансиране от държавния бюджет. На първичния пазар на труда, със съдействието на бюрото по труда в различни фирми са работили 52 лица от тази общност и са изпълнявали дейности, типични за дадената сфера. Програмите за заетост насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, възвръщане на трудовите навици и социална интеграция.

Един от най-често прилаганите инструменти за въздействие върху тази група от безработни лица е НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”, насочена към лица на социално подпомагане, без образование и квалификация и минимални шансове за трудова реализация на първичния пазар на труда. По тази програма на работа са устроени 169 лица от ромската общност. Те са извършвали общополезни дейности, свързани с подобряване на жизнената среда на населението от съответната община, решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура. На лицата бе осигурена заетост от 6 до 12 месеца, заработване на трудови възнаграждения и формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване конкурентоспособността им на пазара на труда.

През 2010 година Дирекция „Бюро по труда”Добрич продължи реализацията на НП „Активиране на неактивни лица”. Тя е насочена към представители от ромски произход, с минимално средно образование, които да се обучат и да бъдат наети на работа като ромски медиатори в бюрата по труда, определени като ползватели по тази програма. Две млади жени от ромски произход бяха включени в обучение. След успешно приключване на обучението те са устроени на работа като посредници в бюрото по труда за обслужване, консултиране, активиране и мотивиране на безработните лица от ромски произход да се регистрират, обучават и търсят работа. В резултат на тяхната работа 864 неактивни лица са привлечени за клиенти на бюрото по труда. С тях се работи за професионалното им ориентиране, за включване в обучение, устройване на работа по програми за заетост и други.

Другата роля на ромските медиатори бе да се координира връзката с представителите на ромските неправителствени организации от региона за по-успешно решаване на проблемите на лицата от тази група.

За улесняване процеса на интеграция на етническите групи на пазара на труда са проведени шест работни срещи по проблемите на заетостта на ромската общност и за привличане и повишаване на активността на неактивните лица. В дискусиите участваха представители на неправителствени ромски организации и специалисти от общините, работещи по тези проблеми. Обсъдени са възможностите лицата от тази група да бъдат включени в обучение по професии търсени на пазара на труда чрез проект „Шанс за реализация на младежите в България” или като работници по аварийно-спасителни дейности през есенно-зимния период на годината чрез НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

През 2010 година 27 лица от ромски произход са включени в групи за професионално ориентиране.

За подобряване обслужването на търсещите работа лица от ромски поизход вече 5 години работи специалист от ромската общност, назначен на работно място по ПМС 66.

Както на всички клиенти на Дирекция „Бюро по труда”, така и на лицата от различен етнически произход бе осигурен свободен достъп до информация, квалификационно обучение и възможност за реализация.

С представители на ромската общност и НПО на ромите Дирекция „Бюро по труда” поддържа дългогодишни, трайни и коректни контакти по въпроси, свързани с изпълнението на национални програми за заетост, с информация за разработване или реализиране на проекти с външно финансиране или по проблеми с безработни лица от ромската общност.

Дирекция „Бюро по труда” Добрич е основен партньор при реализиране както на национални и регионални програми и проекти, засягащи рисковите групи, така и при разработване и реализиране на такива, чиито инициатори са НПО на ромските общности.


През 2010 година в Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич работи с хората от различен етнически произход в следните насоки:

 • Ежедневно консултиране на лица и семейства от ромски произход, относно възможността им за социално подпомагане, ползване на социални услуги в общността, както и настаняване, реинтегриране и закрила на детето. С месечни помощи по Правилника за прилагане на Закона за сициално подпомагне през 2010 г. средно месечно са подпомагани 169 лица и семейства, като от тях 63% са от ромски произход;

 • Алтернативна форма на социалните услуги в общността е приемната грижа. В град Добрич има 32 приемни семейства, като 30 от тях са професионални и 2 доброволни приемни семейства. През 2010 г. са утвърдени 10 професионални приемни семейства. От общия брой приемни семейства десет са от ромски произход, а настанените деца от ромски произход са 22;

 • През 2010 г. активно се работи по реинтеграцията на децата от специализирани институции. Изведени са общо 53 деца (от тях: в приемни семейства – 8, в семейства на близки и роднини – 1, реинтегрирани в биологичното семейство – 3, реинтегрирани в семейство на осиновители - 41);

Отдел „Закрила на детето” работи съвместно със Здравен първичен център за превенция и подкрепа на деца от ромски семейства. От отдел „Закрила на детето” са насочени 28 семейства, с цел превенция на здравето, постигане на задоволително ниво на здраве - опазване в ромските общности и включване в програми за тяхното здравно обучение. • ЗдравеопазванеДейностите на Регионален център по здравеопазване - Добрич по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към различните етнически общности се реализират в рамките на Национални и регионални здравни програми. Основна задача е преодоляване на негативните тенденции в здравното състояние на хората в неравностойно положение, принадлежащи към етническите групи и осигуряване равен достъп до здравни услуги.

През 2010 г. усилията на всички специалисти от РЦЗ – Добрич бяха насочени към подобряване на информираността на ромите, относно рисковите за здравето практики, както и за начините на водене на по-здравословен начин на живот, посредством:

 • Изнасяне на здравни беседи в учебни заведения и сред възрастното население;

 • Подобряване на достъпността до здравни знания на млади роми, рано отпаднали от училище;

 • Интензифициране програмите за здравно образование и стимулиране участието на роми в тях;

 • Разпространение на листовки и други здравно-просветни материали;

 • Подобряване достъпа до здравни услуги;

 • Всеобхватност на програмата за здравно осигуряване;

 • Намаляване на детската смъртност и засилване на санитарния контрол;

 • Висок имунизационен обхват сред ромското население  и обхващане на всички деца с необходимите ваксинации;

 • Установяване степента на информираност и развитие на знания и умения на млади семейни роми, за условията и факторите за безрискови за здравето им сексуални и репродуктивни практики;

 • Осигуряване на участие на представител на ромите в дейности по промоция на здравето и здравно образование сред ромските общности;

 • Подобряване на чувствителността и мотивацията на представители на етниеските групи към търсене на специализирана медицинска помощ.

През 2010 г. РЦЗ-Добрич работи по изпълнението на дейностите по Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства чрез изпълнението на проекти на Програма ФАР „Образователна и медицинска интеграция на уязвими етнически малцинства със специален фокус към ромите”, „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специална насоченост към ромите” и за осъществяване на мониторинг относно устойчивостта на постигнатите резултати по Програма ФАР.

Със Заповед на Министъра на здравеопазването от месец март 2010 г. на РЦЗ-Добрич бяха възложени дейности по тези проекти и бяха предоставени за безвъзмездно ползване до 31.12.2010 г. два високо специализирани мобилни кабинета – Обща практика "Мерцедес- Спринтер" и Мамограф "Ивеко" за осъществяване на дейностите по проектите.

Мобилните кабинети бяха предоставени за:

- извършване на прегледи на здравнонеосигурени лица и такива със затруднен достъп в населени места от област Добрич;

- подопомагане на работата на изпълнителите на медицински дейности по осъществяване на национални програми в областта на здравеопазването;

- провеждане на профилактични прегледи в кабинет обща практика;

- провеждане на профилактични мамографски прегледи.

Целевите групи бяха определени, а именно - малцинствени групи в неравностойно положение, със специален фокус към ромите, здравнонеосигурени лица и такива със затруднен достъп.

Проектите имаха за цел да се постигне:

 • обхващане със скринингови и информационни програми за превенция на рака на млечната жлеза на жени от общности в неравностойно положение, принадлежащи към различните етнически групи;

 • осигуряване на по-добро здравно обслужване и възможности за вторична профилактика на онкооболни, вкл. такива от етносите;

 • подобряване на комуникацията и координиране на усилията на представителите на различни здравни институции, участващи в борбата срещу онкологичните заболявания - МЗ, консултанти, РЦЗ, СБАЛО, онкологични диспансери, мобилни екипи, специалисти към МБАЛ и ДКЦ, РИОКОЗ, ОПЛ, здравни медиатори, НПО;

 • преодоляване негативните тенденции за здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етническите общности и създаване условия за неговото подобряване чрез ограничаване заболяемостта от рак на млечната жлеза; намаляване трайната неработоспособност и преждевременна смъртност от онкологични заболявания, което ще доведе до увеличаване средната продължителност и повишаване качеството на живот сред лица в неравностойно положение; осигуряване по-добро здравно обслужване и по-добро качество на живот на болни с онкологични заболявания;

 • осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лица в неравностойно положение;

 • повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация;

 • популяризиране принципите на активно отношение към здравето, здравната превенция и профилактиката на онкологичните заболявания сред лица в неравностойно положение.

Проектите стартираха през месец април след избор на изпълнители на медицинските дейности. Сключени бяха договори с МБАЛ-Добрич”АД гр. Добрич - за извършване на профилактични мамографски прегледи за периода до 31.12.2010 г. За периода м.юни-юли въз основа на изработен график на територията Община град Добрич бяха извършени 400 прегледа на хора от етническите групи.

Постигнати резултати към 30.11.2010 г.:

 • Осъществени са общо 1920 прегледа, от които:

- прегледи на кабинет обща медицина – 720 броя;

- прегледи на мамографски кабинет – 1200 броя.

Мамографските прегледи показаха висока откриваемост на значими заболявания –диагностицирани са 22% заболявания.

Терапевтичните прегледи показаха заболеваемост в 85.5% от прегледите, като най-висок е ръста на хроничните заболявания – 75,14%, следван от новооткритите заболявания – 6,25% и остри заболявания – 4,1%.

Проектите са финансирани от Министерство на здравеопазването и отпуснатите средства към 30.11.2010г. са в размер на 33 803 лв.

Инспектор от РЦЗ взе участие в семинар на тема „Здравната реформа в България и отражението и върху здравните проблеми на малцинствата в България” проведен на 26 –28.09.2010 г. във Велико Търново, организиран от Център за междуетнически диалог и Толерантност „Амалипе”.

Основни аспекти дискутирани на семинара бяха:

 1. Специфики на работа в ромската общност.

 2. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

 3. Здравната реформа и отражението й върху ромското малцинство и другите уязвими групи.

 4. Достъп на ромите до здравни услуги, специфики и проблеми. Отчитането им при изработването на националната здравна карта.

На семинара беше изказано становището, че България е една от страните с най-многобройно ромско население, но точния брой на ромите трудно може да бъде установен, тъй като голяма част от тях предпочитат да се декларират като турци, българи или власи. Беше изказано становището, че авторитетни международни и български изследователи определят броя на циганите в България около 800 000 души.


През 2010 г. Първичен здравен център - ИППМП ЕТ „Д-р Сийка Илиева” продължи да работи и обслужва население предимно от ромски произход на град Добрич. Известно е, че значителна част от ромите нямат здравни осигуровки и това е единствената им възможност за достъп до медицинско обслужване. Кабинетът разполага със задължителното оборудване за медицинска практика и е разположен в близост до ромските квартали. Дейността му цели увеличаване на здравната култура на ромското население, улесняване достъпа им до различните институции, формиране на убеждението, че образованието е важен фактор за развитието и интеграцията на ромите сред българското общество.

В Първичния здравен център работят трима медиатори, назначении с трудов договор към отдел „Здравеопазване и социална политика” – Община град Добрич. Финансирането на дейността на медиаторите е осигурено от Община град Добрич. Необходимо е да се подчертае съдействието на Община град Добрич при осъществяване на национални програми, регионални и местни кампании, с насоченост към хората с различен етнически произход. Работата на медиаторите изключително подпомага лекаря като осъществява посредническа роля между пациент и лечител. Първичният здравен център играе съществена роля за здравеопазването на ромското население и през отчетния период здравните медиатори са реализирали следните дейности:

1. Издирване и ранна регистрация на бременни жени (здравно неосигурени), наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките.

2. Активно участие в извънредна кампания против морбили чрез:

- ежедневно обхождане квартала за събиране на данни за имунизационния статус на децата;

- информиране на населението за епидемията и отправяне на апел към всички подлежащи на извънредна ваксина против морбили да посетят личните си лекари;

- обхождане на ромския квартал, с цел спиране или намаляване на миграцията по време на епидемията;

- участие при ваксинирането в здравния център – помощ за общопрактикуващите лични лекари и многодетните майки да се справят в създалата се ситуация. Направени са около 500 извънредни ваксини против морбили.

3. През месец септември 2010 г. за втори път Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” обяви конкурс за избор на курсисти от ромски произход за подготовка за кандидатстване по специалностите Медицина, Стоматология и Фармация в медицинските университети на България. Всички разходи свързани с обучението, материалите, престоя и пътя на обучаемите се поемат по проекта, който е финансиран от Ромския образователен фонд. За разпространение на условията за кандидатстване здравните медиатори посетиха средните училища, информираха директорите за възможността за кандидатстване, срещнаха се с децата, проявили интерес към инициативата и направиха нужните разяснения.

4. Здравните медиатори информираха ромите за новостите, които те трябва да знаят относно правата и задълженията си като български граждани и разпространяваха промените, които влязоха от 01.01.2010 г. в Закона за здравното осигуряване и Приетия Национален рамков договор 2010. При обхождането на трите ромски квартала ромите научиха, че размерът на здравната вноска през 2010 година вече е 8% и че
минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица вече е 420 лв. Важно за всички безработни роми беше да знаят, че ако желаят да си внесат здравните осигуровки, са длъжни да се осигурят върху половината от минималния осигурителен доход за 2010 година и сумата е 16,80 лв.

5. През месец юни стартираха безплатни профилактични прегледи за рак на млечната жлеза, за здравно неосигурени жени. В продължение на три месеца здравните медиатори се включиха в този проект, като издирваха пациенти и в същото време помагаха на лаборантите провеждащи прегледите. В град Добрич бяха прегледани около 300 жени, от които 10 бяха с патология. В община Добрич селска - 254 прегледа, 6 патологии. В община Шабла - 71 прегледа, без патологии и в община Каварна 159 прегледа, без патологии. Прегледи бяха извършвани още в 4 общини - Балчик, Тервел, Крушари и Тошево. Общия брой на прегледаните бе 1200 души.

6. В Първичен здравен център през цялата година бяха проведени лекции сред ромското население. Темите засягаха социално значини заболявани, за които тази част от населението е важно да получи нужната информация. Бяха изнесени лекции на тема: рак на шийката на матката, туберкулоза, морбили, хепатит, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови заболявания и хипертония.

7. През изминалата година в Първичен здравен център бяха имунизирани 668 души.

8. Здравните медиатори работиха съвместно с Отдел „Закрила на детето”, като организираха срещи между служители в отдела и семейства от ромски произход, желаещи да станат приемни родители.

9. През цялата 2010 г. здравните медиатори се включиха активно и участваха в редица работни срещи, пресконференции, презентации и мероприятия, в резултат на което тяхната дейност и резултатите от нея получиха гласност и станаха достояние на обществеността на местно и на национално ниво.


В изпълнението на заложените в годишния план на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Добрич (РИОКОЗ) дейности бяха следвани изискванията на Националната програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и указанията на Министерство на здравеопазването, относно същата програма.

През първото тримесечие на 2010 г. специалисти от РИОКОЗ град Добрич проведоха беседи и лекции с подрастващи и млади хора за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето и родствените и ранни бракове и превенция на сексуално предавани инфекции. По време на лекциите са раздадени 280 здравно-образователни материала и презервативи.

Във връзка с Европейската имунизационна седмица – 24.04.-30.04.2010 г. на 28 април в един от ромските квартали на град Добрич се проведе лекция на тема „Имунизационен календар”, на която присъстваха 14 млади майки от ромски произход. Целта на тази кампания беше увеличаване на имунизационното покритие, особено сред трудно достъпни групи от населението. Акцентира се на повишаване съзнанието на обществото към важността и полезността на имунопрофилактиката. Бяха раздадени 70 броя здравно - образователни материала по темата.

На 07.06.2010 г. специалисти от РИОКОЗ град Добрич бяха поканен в МБАЛ –Добрич да присъстват на официалното стартиране на Кампания за профилактични мамографски прегледи на здравно неосигурени жени. Кампанията се провежда в изпълнение на проект по програма ФАР и е насочена към жени от различен етнически произход. Добричката болница е получила мамограф, с който се извършва скринингова диагностика за рак на гърдата. До 2 юли апаратурата беше в гр. Добрич, след това по изготвен предварително график обиколи всички общини от Добричка област, като идеята е да се стигне до най-отдалечените места в областта с концентрация на ромско население. След откриването се проведе работна среща в залата на МБАЛ-Добрич с участието на представител на МЗ, Областна управа, РЦЗ, РИОКОЗ-Добрич и др.

През септември 2010 г. експерт от РИОКОЗ-Добрич взе участие в тридневен обучителен семинар за представители на РЦЗ и РИОКОЗ, участващи в изработването на областните здравни карти. Темата на семинара беше „Здравната реформа и отражението и върху здравните проблеми на малцинствата в България”. Семинарът се проведе край гр. Велико Търново и бе организиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” – гр. Велико Търново и Министерство на здравеопазването.

Семинарът е част от проект „Повишаване на чувствителността на институциите по въпросите на ромското здравеопазване”, финансиран от Институт „Отворено общество”-Будапеща. Той имаше за цел да запознае специалистите от РЦЗ и РИОКОЗ със здравните проблеми на ромите и с работата в ромската общност при предоставяне на здравни услуги, както и да се обсъдят здравната реформа и отражението й върху ромската общност и другите уязвими групи. Тяхното включване в областните здравни карти, както и в националната здравна карта, ще създаде благоприятна среда за повишаване на достъпа до качествено здравеопазване на всички български граждани.

По повод на Първи декември – Световния ден за борба със СПИН РИОКОЗ-Добрич се включи в провеждането на Национална АНТИСПИН кампания. Във връзка с това на общините от област Добрич бяха предоставени здравно-образователни материали и презервативи, които достигнаха и до представителите на ромската общност с помощта на ромските медиатори. Целта на кампанията бе да се повиши информираността на гражданите и особено на младите хора относно безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

РИОКОЗ – град Добрич целогодишно осъществява дейности по противоепидемичен контрол. Дейностите включват:

 • Поддържане на база данни за новородените, относно проследяване избора на личен лекар.

 • Издирване на децата без общопрактикуващ лекар и картотекирането им.

 • Епидемиологични проучвания при регистриране на остри заразни болести и здравно-просветна дейност.

При проверки по имунопрофилактика на общопрактикуващите лекари и през 2010 година се акцентира върху имунизационния статус на децата от етническите групи, като при констатиран незадоволителен обхват се търсят причините за това и се предприемат мерки за отстраняването им.

Специалистите от РИОКОЗ - Добрич полагат максимални усилия за издирването, картотекирането и ваксинирането на деца без личен лекар, както и на здравно – неосигурени лица, подлежащи на профилактични реимунизации.

По време на епидемиологичните проучвания на острите заразни блести при болни от етническите групи, на родителите се разяснява естеството на съответното заболяване, начините за предпазване от него, необходимите мерки по отношение на контактните лица, за да се прекъсне разпространението на инфекцията. В епидемиологичното огнище се оказва методична помощ, относно необходимостта от избор на личен лекар и от имунизации при ваксинопредотвратими инфекции за предпазване здравето на децата.

  1   2

Свързани:

Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconОтче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси град добрич
Добрич е част от общонационалната политика за повишаване на качеството на живота на гражданите и за гарантиране на условия за равни...
Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconОбластен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1
Областният експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Областна администрация Бургас. Заседанието бе...
Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconПрограм а
Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси за интеграция на етническите малцинства
Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconПрограм а на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
Рация е част от общонационалната политика за повишаване на качеството на живота на гражданите и за гарантиране на условия за равни...
Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconПлан за работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Община град Добрич 2012 година
Повишаване конкурентноспособността на представителите на ромската общност на пазара на труда
Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconЗа дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1
Чл. 1 /1/ Общински съвет по Етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация Бобошево, наричан за краткост “съвета” е...
Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconОбщински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г
Настоящият план за действие на оеседв/ Общински експертен съвет по етнически и демографски въпроси/ е
Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconЗа дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1
Общината за осъществяване и реализация на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и...
Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconПодобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите
Техническото изпълнение на програмата се осъществява от Дирекция „Етнически и демографски въпроси” (дедв) в Администрацията на мс....
Отче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич iconОбщински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна
Структура на оссеив /съгласно прието решение №105 от заседание №8, проведено на 27. 04. 2012 год на Общински съвет – Аврен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом