Издадена от Комисията за финансов надзор
ИмеИздадена от Комисията за финансов надзор
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер303.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.assoc.pension.bg/acts_file/2@fbg_Naredba_9_akt 15 09 09.rtf
  1   2   3
НАРЕДБА № 9 ОТ 19 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ

В сила от 01.07.2004 г.

Издадена от Комисията за финансов надзор


Обн. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004г., изм. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. начинът и редът за оценка на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и определяне на стойността на нетните му активи;

2. начинът и редът за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурително дружество;

3. задълженията на пенсионноосигурително дружество във връзка с оценката на активите и пасивите на управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване и на собствените му активи и пасиви;

4. изчисляването и обявяването на стойността на един дял на фонд за допълнително пенсионно осигуряване;

5. изискванията към воденето на индивидуалните партиди на осигурените лица във фонд за допълнително пенсионно осигуряване.


Раздел II.
Начин и ред за оценка на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и определяне на стойността на нетните му активи


Чл. 2. Оценката на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва всеки работен ден от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, въз основа на:

1. информация от банката попечител за всички приключени операции с активите на фонда за предходния работен ден;

2. извършено осчетоводяване на задълженията на фонда и на операциите с активите му за предходния работен ден;

3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) информация за пазарните цени на активите на фонда за предходния работен ден;

4. определяне на справедливата стойност на активите, които нямат пазарни цени, чрез използване на съответни приложими методи.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) Оценката на финансовите активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при първоначално придобиване (признаване) - по цена на придобиване;

2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) при последващо оценяване - по съответния ред и начин, определен в тази наредба;

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) При невъзможност да се приложат редът и начините за оценка по тази наредба последващата оценка може да се извърши по подробно мотивирани и документирани от пенсионноосигурителното дружество ред и начин, при спазване на принципа на предпазливостта.

4. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) По изключение, когато получената по реда на тази наредба оценка е в явно противоречие с принципа на предпазливостта, пенсионноосигурителното дружество може да използва определената по реда на наредбата цена за предходния работен ден.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 пенсионноосигурителното дружество информира в срока по чл. 23, ал. 1 заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", наричан по-нататък "заместник-председателя", за мотивите и за реда и начина на извършване на оценката.


Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Оценката по чл. 3, т. 2 на финансовите активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, наричана по-нататък "последваща оценка", се извършва за всеки финансов инструмент, включително и за първоначално признатите към датата на оценката.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Последваща оценка на държавните ценни книжа, емитирани в страната, се извършва по средна цена на всяка емисия за предходния работен ден на вторичния междубанков пазар. Средната цена на емисия се формира като средноаритметична от цените "купува" и "продава", обявени от не по-малко от трима първични дилъри на държавни ценни книжа, определена по начин, посочен в правилата по чл. 17.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 се използва методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане и падеж или други общоприети методи, определени в правилата по чл. 17.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Последваща оценка на акции и права, приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден, обявена в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 1 на сто от обема на съответната емисия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, цената на акциите, съответно на правата, се определя като средноаритметична на най-високата цена "купува" от поръчките, които са активни към края на търговската сесия на регулирания пазар за предходния работен ден, и среднопретеглената цена на сключените със съответните ценни книжа сделки за същия ден. Цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки и подадени поръчки с цена "купува".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) В случай че за предходния работен ден няма сключени сделки с ценни книжа от съответната емисия, последващата оценка на акциите, съответно на правата, се извършва по най-високата цена "купува" от поръчките, активни към края на търговската сесия на регулирания пазар за същия ден.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1, 2 и 3 последващата оценка на акции се извършва по един от следните методи и модели, описани в правилата по чл. 17:

1. метод на пазарните множители на дружества аналози чрез използване на модела на пазарните множители на дружество аналог;

2. метод на нетната балансова стойност на активите чрез използване на модела на нетната балансова стойност на активите;

3. метод на дисконтираните парични потоци чрез използване на:

а) модела на дисконтираните парични потоци на собствения капитал;

б) модела на дисконтираните парични потоци на дружеството, или

в) модела на дисконтираните дивиденти.

(5) При невъзможност да се приложат ал. 1, 2 и 3 последващата оценка на права се извършва по подходящ модел за оценка на права, посочен в правилата по чл. 17.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) Последваща оценка на акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 10 от Кодекса за социално осигуряване се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване до 12 часа в деня на оценката. В случай че след този час в деня на последващата оценка е определена и обявена цена за обратно изкупуване, пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя за това.

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) В случаите, когато не е достигнат законово определеният минимален размер на нетната стойност на активите на договорен фонд, последващата оценка на издадените от него дялове се извършва по последната определена и обявена до 12 часа в деня на оценката емисионна стойност на един дял, намалена с размера на предвидените в правилата на договорния фонд разходи по емитирането и по обратното изкупуване на един дял. В случай че след този час в деня на последващата оценка е определена и обявена емисионна стойност на един дял, пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя за това.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) В случаите на временно спиране на обратното изкупуване на акциите, съответно на дяловете, последващата им оценка се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност на една акция, съответно на един дял, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния вписан в публичния регистър на Комисията за финансов надзор счетоводен баланс на колективната инвестиционна схема - която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на схемата.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) При последваща оценка по реда на чл. 6, ал. 4 изборът на съответния метод и модел, както и неизползването на другите методи и модели, се обосновава писмено и обосновката с приложени към нея изчисления по оценката се изпращат на заместник-председателя в срока по чл. 23, ал. 1.

(2) Обосновката по ал. 1 следва да съдържа:

1. кратка характеристика на оценяваното дружество, а именно:

а) данни за дейността, включително пазарен дял и предлагани продукти или услуги;

б) общата стойност на активи и пасиви по последния оповестен счетоводен баланс;

в) други съществени обстоятелства по преценка на дружеството;

2. кратка характеристика по т. 1 за дружество аналог и сравнителен анализ с оценяваното дружество при избора на метода по чл. 6, ал. 4, т. 1.


Чл. 7. (1) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) Последваща оценка на облигации по чл. 176, ал. 1, т. 4, 6 - 8 от Кодекса за социално осигуряване, приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по среднопретеглена нетна цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден (ден "Т"), обявена в борсовия бюлетин, към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в борсовия бюлетин от ден "Т-2", ако обемът на сключените с тези облигации сделки за деня е не по-малък от 3 на сто от обема на съответната емисия.

(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, последващата оценка се извършва по обявената в борсовия бюлетин най-висока нетна цена "купува" от поръчките за ценни книжа от съответната емисия, които са активни към края на търговската сесия за предходния работен ден (ден "T"), към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в борсовия бюлетин от ден "T-2", при условие че общата нетна стойност на поръчките с най-висока нетна цена "купува" е не по-ниска от 30 000 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1 и 2, последваща оценка на облигации се извършва по метода на дисконтираните парични потоци или по друг подходящ метод, посочен в правилата по чл. 17.

(5) (Предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) Последващата оценка на ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 4, 7 и 9 от Кодекса за социално осигуряване, които не се търгуват на регулирани пазари, се извършва по метода на дисконтираните парични потоци или по друг подходящ метод, посочен в правилата по чл. 17.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) Последваща оценка на издадените в чужбина от българската държава облигации, на облигациите по чл. 176, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка, и на ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 11, т. 12, букви "а" и "б" и т. 13, букви "а" и "б" от Кодекса за социално осигуряване се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация за финансови инструменти. Когато се обявява нетна цена на облигации, последващата им оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата, за която се отнася оценката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, последващата оценка на ценните книжа се извършва по последна цена "купува" за предходния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация за финансови инструменти. Когато се обявява нетна цена на облигации, последващата им оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата, за която се отнася оценката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 и 2 се използва методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане, падеж и рейтинг или други общоприети методи, определени в правилата по чл. 17.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) Последваща оценка на ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "в" и т. 13, буква "в" от Кодекса за социално осигуряване се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 4, последващата оценка на ценните книжа се извършва по най-високата цена "купува", обявена за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който тези ценни книжа се търгуват. В случай че и този ред не може да бъде приложен, последващата оценка на конкретния вид ценни книжа се извършва при съответното прилагане на чл. 6, ал. 4 и 5.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) Последваща оценка на акции, съответно на дялове по чл. 176, ал. 1, т. 14 от Кодекса за социално осигуряване, се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване до 12 ч. българско време в деня на оценката. В случай че след този час в деня на последващата оценка е определена и обявена цена за обратно изкупуване, пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя за това.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) В случаите на временно спиране на обратното изкупуване на акциите, съответно на дяловете, по ал. 6 последващата им оценка се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния оповестен счетоводен баланс на колективната инвестиционна схема - която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на схемата. Извън тези случаи, когато правилата на колективна инвестиционна схема предвиждат определени условия, при които не се осъществява обратно изкупуване на акции, съответно на дялове, последващата им оценка се извършва по последната определена и обявена нетна стойност на активите на една акция, съответно на един дял.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) Извън случаите по ал. 7, когато правилата на колективна инвестиционна схема предвиждат определени условия, при които не се осъществява обратно изкупуване на акции, съответно на дялове, последващата им оценка се извършва по последната определена и обявена до 12 ч. българско време в деня на оценката нетна стойност на активите на една акция, съответно на един дял. В случай че след този час в деня на последващата оценка е определена и обявена нетна стойност на активите на една акция, съответно на един дял, пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя за това.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) В случаите, когато борсова търговия не се провежда в работни за Република България дни поради обявена последна търговска сесия за годината, за последваща оценка за работните дни до края на годината на ценните книжа, приети за търговия на регулиран пазар, за които са налице условията по чл. 6, ал. 1 - 3, чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 7а, ал. 1, 2, 4 и 5 към деня на последната търговска сесия, се приема последващата оценка, валидна за деня, следващ деня на последната търговска сесия. При последваща оценка на облигации по реда на предходното изречение се отчита и натрупаната лихва за съответните дни.

(2) Правилото по ал. 1 не се прилага, когато на регулирания пазар не се провеждат търговски сесии за повече от 5 работни дни.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Правилото по ал. 1 се прилага и в случаите, когато на регулиран пазар не се провежда търговска сесия поради неработен в съответната страна ден, който е работен в Република България.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Банковите депозити, парите на каса, паричните средства по разплащателни сметки и краткосрочните вземания се оценяват към края на предходния работен ден, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) банковите депозити - по номиналната им стойност и натрупаната лихва към датата, за която се отнася оценката;

2. парите на каса - по номинална стойност;

3. паричните средства по разплащателни сметки - по номинална стойност;

4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход - по себестойност;

5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход - по себестойност, увеличена с полагащата се съгласно договора натрупана лихва или доход.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Инвестиционните имоти се оценяват при спазване на следните изисквания:

1. при първоначално придобиване на инвестиционните имоти - по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката;

2. при последващо оценяване - по справедлива стойност.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност се извършва към последния работен ден на всяко тримесечие от независим оценител, притежаващ правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти съгласно Закона за независимите оценители.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Независимият оценител не трябва да:

1. притежава пряко или чрез свързани лица акции в пенсионноосигурителното дружество;

2. е член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество;

3. е свързано лице с член на управителния или контролния орган на пенсионноосигурителното дружество или с лице, което притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на дружеството;

4. е продавач на недвижимия имот, член на управителен или контролен орган, съдружник или акционер на продавача, както и свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер;

5. може да бъде повлияно от друга форма на зависимост или конфликт на интереси.

(5) Обстоятелствата по ал. 4 се удостоверяват от оценителите с декларация.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) (1) Фючърсите се оценяват от пенсионноосигурителното дружество по цена на сетълмент за фючърса за предходния работен ден, обявена от съответния регулиран пазар, на който те се търгуват.

(2) Опциите се оценяват от пенсионноосигурителното дружество по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.

(3) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 1 или 2 последващата оценка се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 17.

(4) Форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап, сключени за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионния фонд, се оценяват по обявената от контрагента цена на договора за деня, за който се отнася оценката.

(5) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 4 последващата оценка на форуърдни валутни договори и договори за лихвен суап се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 17.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Финансовите активи, деноминирани в чуждестранна валута се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден за деня, за който се отнася оценката.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Инвестиционните имоти, които се водят по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, който е бил в сила при определянето на тази стойност.


Чл. 12. (1) За определяне на стойността на нетните активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва оценка на пасивите на фонда.

(2) Пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, които се вземат предвид при определяне стойността на нетните му активи, са:

1. задълженията към пенсионноосигурителното дружество за заплащане на таксите и удръжките по чл. 201, ал. 1 и чл. 256 от Кодекса за социално осигуряване;

2. задълженията към пенсионноосигурителното дружество за заплащане на таксите и удръжките по чл. 202 и чл. 257, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;

3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) начислените суми за изплащане на осигурени лица и пенсионери съгласно чл. 26, ал. 2, 4 и 5;

4. други задължения на фонда, различни от задълженията към осигурените лица и пенсионерите.

(3) Оценката на пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по ал. 2 се извършва в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.


Чл. 13. Стойността на нетните активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се определя, като от стойността на активите се приспадне стойността на пасивите на фонда по чл. 12, ал. 2. В стойността на нетните активи се включва стойността на резерва за гарантиране на минималната доходност, формиран съгласно чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.


Чл. 14. Всички разходи, свързани с оценката на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда.

  1   2   3

Свързани:

Издадена от Комисията за финансов надзор iconИздадена от Комисията за финансов надзор
Наредба №15 от 5 май 2004 Г. За воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване...
Издадена от Комисията за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор
...
Издадена от Комисията за финансов надзор iconСъбирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор
Чл. (1) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност по Закона за публично предлагане на ценни книжа (зппцк) се събират...
Издадена от Комисията за финансов надзор iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2004 г за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането ("ДВ", бр. 105 от 2004 г.), издадена от Комисията за финансов надзор в сила от 16. 12. 2005 г. Обн. "Държавен вестник", бр. 101 от 16 декември 2005 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2004 г за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за...
Издадена от Комисията за финансов надзор iconДо Комисията за финансов надзор От
Бианор Холдинг” ад, гр. София („Дружеството”) – публично дружество вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на...
Издадена от Комисията за финансов надзор iconНаредба №8 от 12. 11. 2003 г за Централния депозитар на ценни книжа
Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., Дв, бр. 108 от 12. 12. 2003 г., изм и доп., бр. 85 от 28. 09. 2004...
Издадена от Комисията за финансов надзор iconДо Комисията за финансов надзор
Бианор Холдинг” ад, еик 175061032, със седалище и адрес на управление гр. София, п к. 1172, ул. "Черковна" 78 („Дружеството”) – публично...
Издадена от Комисията за финансов надзор iconНаредба №8 от 12. 11. 2003 г за Централния депозитар на ценни книжа
Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., Дв, бр. 108 от 12. 12. 2003 г., изм и доп., бр. 85 от 28. 09. 2004...
Издадена от Комисията за финансов надзор iconОсновни положения
Чл. Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата по чл. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък...
Издадена от Комисията за финансов надзор iconОсновни положения и понятия
Чл. Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата по чл. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом