Догово р за покупко проджба
ИмеДогово р за покупко проджба
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер91.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.agro-mag.com/documents/dogovor_za_torove_devnyna.doc


Д О Г О В О Р

ЗА ПОКУПКО - ПРОДЖБА


Днес .................. год. в гр. /с………………………………………………………………………………………………… между :

"СИД ХАУС" ЕООД, с адрес гр. Ямбол, ул. „Преслав” № 14-Б-14, с БУЛСТАТ 201915444, представлявано от Стефан Джастанов, в качеството му на Управител и наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ от една страна.

и

.................................................................................................., Идентификационен номер за ДДС

......................, представлявано от ....................................и наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ от друга страна,се сключи настоящия договор:

КЪДЕТО :

"СИД ХАУС" ЕООД, е търговско дружество, в чийто предмет на дейност е включено извършването на търговска дейност със суровини и продукция, потребявани или произвеждани в селскостопанския сектор.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор определя условията, при които КУПУВАЧЪТ ще купи, а ПРОДАВАЧЪТ ще продаде, Стабилизирана Амониева Селитра (САС), Диамониев Фосфат (ДАП), Моноамониев Фосфат (МАП) и Троен Суперфосфат (ТСП), по долу за краткост наричани СТОКА, опакована в торби по 50 кг ± 0.5 кг, 500 кг ± 5 кг или в насипно състояние, производство на “Агрополихим “ АД .

1.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор при условие, че инсталациите на АГРОПОЛИХИМ АД, за производство работят в нормален производствен процес.

ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от отговорност и в случаите на спряно производство или планови, капитални и аварийни ремонти на производствените инсталации като в подобни случаи задължението на ПРОДАВАЧА за сроковете на доставка на договореното количество СТОКА се удължава за еквивалентен период на аварииния и/или планов ремонт на инсталациите.


1.2. КУПУВАЧЪТ ще продава закупената СТОКА от свое име и за своя сметка без да обвързва ПРОДАВАЧА със задължения към трети лица.

II. КОЛИЧЕСТВО

2. Количеството СТОКА предмет на настоящия договор се фиксира между СТРАНИТЕ на месечна база – в срок до 25-то число на месеца предхождащ периода на доставка. Договорените количества СТОКА, както и точния график за доставката им, ведно с вида опаковка за конкретната партида се отразяват в писменн вид, под формата на допълнителни споразумения към настоящия договор.

3. Страните се договориха като общ принцип, доставката/товаренето на стоката да се извърши в равномерен график пресметната на седмична база в рамките на договорения период. Страните запазват правото си да договарят конкретен/ седмичен график за товарене извън равномерно разпределения график. В такъв случай ПРОДАВАЧЪТ се ангажира да положи всички усилия в негов контрол за изпълнение на предложения от КУПУВАЧА график.

IІІ. ЦЕНИ, НАЧИН НАПЛАЩАНЕ

А/ ЦЕНИ

4. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА за доставяното в рамките на договореното в раздел II. количество СТОКА, се договаря отделно и е валидна индивидуално за всяка партида и/или групи партиди от договорените по условията на Раздел II. Договорените цени и/или ценообразуваща формула се отразяват в писмен вид, под формата на допълнителни споразумения към настоящия договор.

5. Освен ако не е договорено друго в допълнителното споразумение от горната точка, то цената, която заплаща КУПУВАЧА за доставяното количество СТОКА в рамките на договореното в Раздел II се формира, както следва:

5.1 ПРОДАВАЧА предоставя на КУПУВАЧА Търговска Отстъпка от съответните крайни цени на СТОКАТА, които са обявени от ПРОДАВАЧА.

5.2 ПРОДАВАЧА запазва правото си едностранно да променя своите карйни продажни цени според търговската си програма, като подобно изменение не променя абсолютния размер на договорената търговска отстъпка, но в случаи, че не е договорено друго, еквивалентно намалява или увеличава цената, която заплаща КУПУВАЧА.

6 Промени в установените с допълнителното споарзумение цени и/или ценообразуваща формула включително и търговска отстъпка могат да се извършват само след писмено съгласие на СТРАНИТЕ.


7 Цените са в български лева за тон като се указва вида опаковка за конкретно количество СТОКА на съответна цена и/или ценообразуваща формула и не е начислено ДДС , като се разбират от склад “Агрополихим” гр. Девня натоварени на превозно средство (железопътен или автомобилен транспорт).

8 Освен ако не е договорено друго цените и/или ценообразуваща формула, включително и търговска отстъпка, са валидни за определеното в допълнителното споразумение количество СТОКА и за определен период на доставка, след който при евентуално настъпване на промяна в крайна продажна цена се променя и цената, която заплаща КУПУВАЧА. Промяната се калкулира върху цялото количество СТОКА, което към датата на промяна не е доставено, независимо от това дали СТОКАТА е частично или изцяло предплатена. При наличието на предплатена сума, към датата на промяна в цената и в случай, че КУПУВАЧА не е съгласен с изменението на цената, то ПРОДАВАЧА е длъжен в тридневен срок от получаване на предизвестие от страна на КУПУВАЧА да му възстанови предплатената сума в пълен размер.

Б/ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

9 Освен в случаите когато страните са договорили в условията на допълнително споразумение към настоящия договор друго, количеството СТОКА определено спрямо условията на Раздел II и по цени определени спрямо условията на Раздел III от настоящия Договор се заплаща от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА в едно с дъжимия ДДС, чрез свободен превод по банкова сметка на ПРОДАВАЧА както следва: 100 % от стойността на заявената партида или групи партиди, в срок до два банкови дни преди определената дата на спедиция.

ІV. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА.

10 Предаването на СТОКАТА, предмет на договора се извършва на базата на взаимнодоговорени писмени заявки по образец на ПРОДАВАЧА, изпратени от КУПУВАЧА до ПРОДАВАЧА най-късно в срок от 72 часа преди експедицията с ж.п. транспорт и 24 часа преди експедицията с автотранспорт, съдържащи описание на стоката, количеството, датата на натоварване на стоката, данни за превозното средство, спедитора /превозвача/ и адреса на крайния получател. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предостави заявеното количество СТОКА по графика на съответната заявка по условията на настоящия договор само след писмено потвърждение към КУПУВАЧА.

11 Датата на изпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА по договора е датата на натоварване на СТОКАТА, отразен в товарния документ, съпровождащ товара.


12 Собствеността върху СТОКАТА и риска от случайно погиване преминават върху КУПУВАЧА от момента на натоварване на СТОКАТА от ПРОДАВАЧА на превозното средство на КУПУВАЧА. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за липси и/или повреди на СТОКАТА, възникнали по време на транспортирането й. Всички разходи след меренето, тегленето и предаването на СТОКАТА, са за сметка на КУПУВАЧА.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А / Задължения на ПРОДАВАЧА

13 ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да прехвърли собствеността и предаде в договорените срокове по вид, количество и качество, заявената от КУПУВАЧА СТОКА, само в случай, че КУПУВАЧЪТ, е изпълнил задължението си произтичащо от т. 9 от настоящия ДОГОВОР.

14 По заявка на КУПУВАЧА, чрез акредитиран лабораторен анализ, ПРОДАВАЧЪТ издава сертификат за качество на СТОКАТА за всяка партида или група партиди, като гарантира качеството на съответната партида спрямо този сертфикат.

15 ПРОДАВАЧЪТ предоставя необходимите за оптимизиране на дистрибуторската дейност материали и маркетингова информация.

16 Служителите на ПРОДАВАЧА не могат да се намесват в деловите взаимоотношения между КУПУВАЧА и негови клиенти, както и да предоставят информация на трети лица, която би могла да обслужва конкурентни интереси или по друг някакъв начин да повлияе негативно върху дейността на КУПУВАЧА.

Б / Задължения на КУПУВАЧА.

17 КУПУВАЧЪТ е длъжен:

17.1 Да заплаща уговорената цена в размера, по начина и в сроковете определени в раздел II;

17.2 Да получава СТОКАТА в срока и на мястото, конкретизирани в договора;

18 КУПУВАЧЪТ няма право да прехвърля правата си по настоящия договор или да преупълномощава с тях трети лица без съгласието на ПРОДАВАЧА.

19 КУПУВАЧЪТ или негов представител в това число превозвач, спедитор или негов представител включително управляващият на превозното средство, което е предназначено за товарене, е длъжен да попълни приемо- предавателен протокол при приемане на СТОКАТА от съответния склад в гр. Девня.


20 В случаите, когато КУПУВАЧЪТ използва автомобилен транспорт, организиран от ПРОДАВАЧА, то той е длъжен да попълни приемо-предавателен протокол при приемане на стоката от превозвача, като оригиналът се връща заедно с транспортните документи на ПРОДАВАЧА след подписването му от крайните получатели на КУПУВАЧА.

21 КУПУВАЧЪТ е длъжен да предоставя на ПРОДАВАЧА писмена заявка за експедициите на стоката, предмет на настоящият договор, за всеки ден в срок до 14ч. на предходния ден.

22 За получена заявка се счита получената по електронен път на адрес sidhouse@abv.bg. Надлежно получените заявки се считат за обвързващи само след потвърждение от страна на ПРОДАВАЧА.

В / Права на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА.

23 Правата на всяка една от страните кореспондират с възможността да изискват от насрещната страна точно и добросъвестно изпълнение на договорените задължения.

VI. САНКЦИИ и НЕУСТОЙКИ

24 В случаи на неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойки както следва:

24.1 В случай, че ПРОДАВАЧА не е в състояние да осигурява товарене на договорената СТОКА в рамките на договорения период и спрямо графика, то срока за изтегляне/товарене на СТОКАТА се удължават еквивалентно на периода на такава невъзможност. В случай, че такава невъзможност без оглед на причините продължи за период по-дълъг от 20 дни, то ПРОДАВАЧА е длъжен в срок до 5 дни след изтичането на крайния срок да възстанови предплатената сума в едно с дължимата законна лихва, намалена със стойността на изтеглената до момента СТОКА.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

25 Конкретните условията по доставка от Раздели II, III – количество СТОКА, вид опаковка, цена/ ценообразуване, плащане, гарфик на спедиция както и всички други условия, касаещи доставката на СТОКАТА се описват в Допълнителни споразумения между страните към настоящия договор, които се оформят с определим обхват на действие.

26 Условията в Допълнителните споразумения допълват и/или актуализират тези от настоящия договор, т.е. В случаи на противоречие между условията от Договора и Допълнителните споразумения, касаещи количество, опаковка, цена, плащане, условия на доставка, то превес имат условията определени в Допълнителното споразумение. В случай, че допълнителното споарзумение не третира изрично, който и да е аспект от условията на доставка на конкретната партида, то по презумция се прилагат условията от настоящия Договор.


27 Всички Допълнителни споразумения се извършват в писменна форма и влизат в сила от датата на подписването им от СТРАНИТЕ.

VІII. ФОРС МАЖОР

28 Ако, която и да е от страните е възпрепятствана или забавяна при изпълнение на задълженията си по договора от непредвидено или непредотвратимо събитие от извънареден характер, възникнало след сключване на договора / в т.ч. природни бедствия, пожари, наводнения, войни, стачки, граждански вълнения или бунтове, насилия, правителствени разпоредби или изисквания, производствени аварии, то тя е длъжна в подходящ срок да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и за възможните последици от нея, възпрепятстващи изпълнението на договора.

28.1 Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна незабавно да извести другата страна, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

28.2 Ако посочените по - горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.

28.3 В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила.

28.4 Ако непреодолимата сила продължи повече от шест месеца, страната която не се ползва от освобождаването от отговорност може да прекрати изцяло или отчасти договора.

IX. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

29 Настоящият договор се сключва за срок на действие до една година от дата на включване на настоящият договор.

30 Настоящият договор се прекратява:

30.1 по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

30.2 със седемдневно писмено предизвестие от страна на всяка от страните, при условията и реда на чл. 87 от ЗЗД;


X. УРЕЖДАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ

31 Настоящият договор може да бъде допълван или изменян само по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма и представляващо неразделна част от договора.

32 Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма.

33 Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна някоя друга негова клауза или договора като цяло.

34 Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена при изпълнение на настоящия договор.

35 За неуредените с настоящия договор правоотношения между страните се прилагат нормите на действащото Българско гражданско и търговско законодателство.

36 Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена при изпълнение на настоящия договор.

37 Страните ще решават всички възникнали при прилагането на настоящия договор спорни въпроси по пътя на преговорите, а в случаи,че не може да се постигне съгласие, спорът ще се отнася пред компетентния съд на Р България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра и влиза в сила след датата на подписването му от двете страни.
„СИДХАУС” ЕООД ....................................

(ПРОДАВАЧ) (КУПУВАЧ)

_______________________ ______________________

/………………………………………./ /...................................../

Свързани:

Догово р за покупко проджба iconДогово р за покупко-продажба на дървесина на корен
Днес, год в гр. Угърчин се сключи настоящият договор за покупко – продажба между
Догово р за покупко проджба iconДогово р за покупко-продажба на дървесина на корен
Днес, год в гр. Угърчин се сключи настоящият договор за покупко – продажба между
Догово р за покупко проджба iconПроекто догово р за покупко продажба на дървесина
Община гр. Угърчин, представлявана от Валентин Стайков Вълчев – кмет и Галина Рускова главен счетоводител, булстат с адрес на управление:...
Догово р за покупко проджба iconДогово р за покупко-продажба на метални отпадъци
Бургас, регистрирано в Агенцията по вписванията, ин по ддс bg 812114069, еик 812114069, представлявано от г-н в качеството му на...
Догово р за покупко проджба iconАпартаменти в проджба

Догово р за покупко проджба iconГаранционна карта
Предварителен договор за покупко-продажба на право на строеж, извършване на строителство и покупко-продажба на право на собственост...
Догово р за покупко проджба iconДоговор за покупко-продажба
Днес в гр./с се сключи настоящият договор за покупко-продажба между
Догово р за покупко проджба iconПредявен е иск от П. У. и Г. И. У. чрез пълномощника им против „. П. П. 2 О., за обявяване на сключения предварителен договор за покупко-продажба на недвижим
Предявен е иск от П. У. и Г. И. У. чрез пълномощника им против „. П. П. 2” О., за обявяване на сключения предварителен договор за...
Догово р за покупко проджба iconПроекто догово р

Догово р за покупко проджба iconДоговор за покупко-продажба
Днес в гр на основание чл. 183-213 от Закона за задълженията и договорите между страните
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом