Доклад за дейността Доклад за дейността резюме
ИмеДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер65.12 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulvesta-bg.com/documents/otcheti/trimesechni otcheti/kons_report_3_2009/2009_09_doclБУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД


София 1700, “Витоша ВЕЦ Симеоно” 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,

e-mail: b.v.h@vivesta-bg.com, web page: www.bulvestaholding.com


Междинен доклад за дейността


Доклад за дейността - резюме


Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Този отчет не е заверен от регистриран одитор.


БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД, със седалище: гр. София, и адрес на управление: гр. София , район”Лозенец”, „Витоша- ВЕЦ – Симеоново” № 999, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121531884, /стара регистрация е регистрирано по ф.д. № 13415/1996 по описа на Софийски градски съд – фирмено отделение, 5 състав за 1996 г. и вписано в търговския регистър под парт. № 37, том 2, стр. 20/, тел.: 02/962-87-68, факс: 02/962-87-58, e-mail:b.v.h@vivesta-bg.com.

„Булвеста Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Софийската фондова борса с борсов код: 5BV.


Дружеството основно оперира като компания-майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на дружествата от групата.


Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 3 дъщерни дружества, едно асоциирано дружество и 2 дружества с миноритарно участие.


През отчетният период не е настъпила промяна в броя или състава на лицата, упражняващи контрол върху „Булвеста Холдинг”АД. Мажоритарен собственик на капитала остава „Ви Веста Холдинг”ЕАД.

Членовете на СД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството.


I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2009 г. до 30септември 2009 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

Анализ на дейността


През отчетния период „Булвеста холдинг” АД не е реализирало приходи от участия.


Важни събития, настъпили през тримесечието в Булвеста холдинг АД:

През отчетния период „Булвеста холдинг” АД не е реализирал приходи от участия.


На редовно годишно Общо събрание на акционерите не бе взето решение за разпределяне на дивиденти.


През отчетният период „Булвеста холдинг” АД уведомяваше периодично КФН, БФБ и обществеността за настъпили важни събития:

Дружеството подаде в срок:

В м. юли:

- тримесечен финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2009год.

В м.август:

- тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2009год.


По- важни събития, настъпили през тримесечието в дейността на дъщерните дружества:


1. „Перла” АД.

През изтеклото тримесечие на 2009:

- дружеството участва на XVII- Международно специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него” – гр. Добрич през м.август 2009г.

- през м.септември дружеството участва на Международен Панаир Пловдив с дървообработващи машини.

- сключи 9 предварителни договора по Програмата за развитие на земеделието и селските райони, мярка 121 „Модернизиране на селските стопанства”.

- през м.септември са изпълнене няколко по-големи договора, сред които за 38хил.лв, с фирма „Агромашина” ЕООД.


Влияние на тези събития върху резултатите във финансовият отчет.

През трето тримесечие на 2009година изпълнените договори по мярка 121 са седемнадесет на стойност- 427 хил.лв.


2. „Бронз” ООД:

Към края на изтеклото тримесечие дружеството реализира отрицателен финансов резултат вследствие силния спад в поръчките от външни клиенти- предимно от Испания.

Основни клиенти от вътрешния пазар значително намалиха заявките си с около 70% спрямо същия период предходната година.


При анализа на разходите на „Булвеста холдинг”АД на консолидирано ниво се отчита намаление на разходите по икономически елементи спрямо направените през предходния период, в абсолютна стойност с 738 хил. лева. При разходите за персонала се отбелязва леко намаление спрямо предходния период.


Финансовият резултат за периода е печалба на консолидираните дружества в размер на 384 хил. лв. – 160 хил.лв. от малцинствено участие, 224хил.лв. нетна печалба за периода.

при печалба в размер на 426 хил. лв. през предходния период – 164 хил.лв. малцинствено участие, 262 хил.лв. балансова печалба.


Обемът на нетекущите финансови активи на „Булвеста холдинг „ АД на ниво консолидация към края на периода е 982 хил. лева. Незначителна промяна има спрямо предходния период с 1хил.лв.

Няма промяна в основния капитал на „Булвеста холдинг „АД към края на отчетния период те са съответно 720 хил. лева хил.


Сравнителен анализ на паричните потоци

Нетния паричен поток от оперативна дейност към края на периода е положителна величина в размер на 189 хил. лева.


Наблюдава се увеличение на паричните средства спрямо предходния период с 215 хил.лв.


Основните показатели за финансово счетоводен анализ на Булвеста холдинг АД на консолидирано ниво за второ тримесечие на 2009 г спрямо предходен период са следните:


Показател

30 септ.09

30 юни 09

31 дек. 08

1.Коефициент на рентабилност на собствения капитал

8,10

2,54

13,88

2.Коефициент на рентабилност на активите

7,72

1,52

5,40

3.Обща ликвидност

2,25

2,24

1,83

4.Бърза ликвидност

2,47

1.93

1.90

5.Незабавна ликвидност

1,77

1,22

1.52

6.Абсолютна ликвидност

1,6

1,22

1,33

7.Коефициент за финансова автономност

3,8

3,52

3,64

8.Коефициент за задлъжнялост

0,26

0,28

0,27Както е видно дружеството има добра ликвидност и висока степен на финансова автономност.


През отчетният период в „Булвеста холдинг” АД работят по основен трудов договор четирима служители: директор връзки с инвеститорите- висше икономическо образование, офис-мениджър – висше образование, главен счетоводител –висше икономическо образувание и касиер –висше образование.


Към момента не са настъпили съществени фактори, които да са повлияли негативно на дейността на Дружеството.


Дружеството не извършва собствена изследователска дейност ,както и трансфер на иновации. През текущата година няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.


II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Булвеста холдинг” АД.


Рисковете, на които е изложено дружеството са:

- пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За „Булвеста холдинг” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на собствените му акции, които са предмет на търговия на Българска фондова борса.

- кредитен риск - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на другата страна. Максимално поетият кредитен риск от „Булвеста холдинг” АД представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса, в конкретния случай той е минимален.

- лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството не е страна по договор за банкови заеми.

- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти.

„Булвеста холдинг” АД не планира набирането на такива средства и към края на трето тримесечие на 2009г. е в добра ликвидност.

- риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За „Булвеста холдинг” АД и дружествата от икономическата група към датата на баланса не съществува значителен риск на паричният поток.


ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

Няма

IV. Инвестиции, направени през периода

Няма


27 ноември 2009 г. Изпълнителен директор:

гр. София (Виктор Серов)

Свързани:

Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността на
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и чл от наредба №26...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом