Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант
ИмеДекан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер32.93 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://ecet.ecs.ru.acad.bg/phd-center/iplan.doc
(наименование на университета)

Утвърдил


Декан:

(......................………………)

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН


за подготовка на докторант 1. Име, презиме, фамилия:

………………………………………………………………………………………..

 1. Шифър и наименование на научната специалност:

………………………………………………………………………………………..

 1. Научно звено:

………………………………………………………………………………………..

 1. Научен ръководител:

………………………………………………………………………………………..

 1. Номер на заповедта и дата на зачисляване в докторантура:

………………………………………………………………………………………..

 1. Форма на докторантурата:

………………………………………………………………………………………..

 1. Срок на завършване на докторантурата:

………………………………………………………………………………………..


А. Учебна работа и педагогическа дейност

 1. Посещение на лекции и упражнения по дисциплини от груповия учебен план за подготовка на докторанти.

2. Полагане на изпити по минимум две от задължително избираемите дисциплини от груповия учебен план – по преценка на научния ръководител на докторанта.

2.1. ………………………………………………………….. срок: ………………

2.2. ………………………………………………………….. срок: ………………

3. Прослушване на лекции и полагане на изпит по минимум един спецкурс

……………………………………………………………….. срок: ………………

4. Изнасяне на 2 часа лекции (в семестър) на тема

……………………………………………………………………………………….

5. Водене на упражнения/курсова работа/курсов проект/

дипломно проектиране - до 50 часа в семестър.


Б. Научно-изследователска работа

 1. Проблем:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Тема на дисертацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Обосновка на темата:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. План-програма за работа:
No

Етапи

Срок

1.

Анализ на състоянието на проблема.

Формулиране на изводите,

целта и задачите на докторантурата.

Написване на глава I на дисертацията.

Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).

ХХ.ХХ.ХХХХ

2.

Теоретични изследвания.

Формулиране на изводите.

Написване на глава II на дисертацията.

Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).

ХХ.ХХ.ХХХХ

3.

Практическо решаване на проблема.

Формулиране на изводите.

Написване на глава III на дисертацията.

Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).

ХХ.ХХ.ХХХХ

4.

Експериментални изследвания.

Формулиране на изводите.

Написване на глава IV на дисертацията.

Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).

ХХ.ХХ.ХХХХ

5.

Формулиране на общите изводи и приносите.

ХХ.ХХ.ХХХХ

6.

Окончателно оформяне на дисертацията.

ХХ.ХХ.ХХХХ

7.

Написване на автореферата.

ХХ.ХХ.ХХХХ

8.

Предварителна защита.

ХХ.ХХ.ХХХХ

9.

Окончателна защита.

ХХ.ХХ.ХХХХ


Забележка: План-програмата е примерна.


Докторант: Научен ръководител:

/ / / /


Дата: ………………. Ръководител научно звено:

/ /

Свързани:

Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconИндивидуален учебен план
Заместник-началник на военна академия “Г. С. Раковски” по учебната и научна част
Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconИндивидуален учебен план на докторанта /име, презиме и фамилия на докторанта

Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Технология е учебен предмет от раздела Специфична професионална подготовка, раздел Задължителна професионална подготовка, в учебния...
Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconУчебен план непрофилрано подготовка Учебна 2012/2013

Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconОтносно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия
Желая да участвам в обявения от момн конкурс „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната...
Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconКурс І i индивидуален план д н и часов е 30 00
Първи семестър Специалност “български език и френски език” Курс ІI индивидуален план
Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconУчилищен учебен план Часовете са изчислени въз основа на съществуващия учебен план и проекта №

Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconЗаконова база и структура на дисертационния труд
Посещение на лекции и упражнения по дисциплини от груповия учебен план за подготовка на докторанти
Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconРешени я
Ангелов декан на фнпп, проф д-р димитър гюров – фнпп, проф дикн георги чобанов – декан на Стопански ф-т, доц д-р желю владимиров...
Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: филология Образователно- квалификационна
В рамките на факултативните дисциплини студентите могат да се обучават в модул по педагогическа подготовка за придобиване на професионална...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом