Информационен лист за безопасност на материали
ИмеИнформационен лист за безопасност на материали
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер67.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.denicom.bg/images/upload/Ceresit Neutral Silikon E7100 BG.doc


Информационен лист за безопасност на материали

Номер: -TR-E 461058 Редакция: 3 Дата на редакцията: 28.07.2002


1. Наименование на веществото/препарата и фирмата


Наименование на препарата:

CERESIT NEUTRAL SEALANT

Лице, което пуска на пазара:

Хенкел България ЕООД, София 1766, Бизнес парк, сгр.2 ет. 4,

Тел. (359) 2 915 10 10


Телефон при спешни случаи: 150 (Бърза помощ)


2. Състав / данни за съставките:


Полидиметилсилоксан + пълнители + добавки + омрежващо вещество на алкоксисилан


3. Описание на опасностите:


Технически символи:

Няма

Символи на опасност:

Няма

Символи, свързани с въздействие върху здравето :

Няма

Друга информация:

Защита на дихателните пътища се препоръчва само когато вентилацията или техническият контрол не са в състояние да осигурят експозиции под препоръчваните нива или в случай на неволно изпускане или друга аварийна ситуация. Системата за идентификация на опасни вещества и HMIS са регистрирани търговски марки на Националната асоциация на боите и покритията (National Paint and Coatings Association).

Не съществуват физически опасности.


4. Мерки за оказване на първа помощ


при вдишване

Изведете пострадалия на чист въздух

при контакт с кожата

Отстранете материала от кожата и облеклото с несъдържащо вода средство за почистване на кожата. След това измийте обилно с вода или с вода и сапун.

при контакт с очите:

Незабавно промийте очите обилно с вода.

при поглъщане:

Да се изпие голямо количество вода. Незабавно да се потърси лекарска помощ. На лекаря да се покаже етикетът.


5. Мерки при гасене на пожар


Подходящи средства за гасене на пожар:

Диспергирана водна струя, въглероден диоксид, сухи химически или устойчиви на алкохол пенообразни пожарогасителни средства.

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

силна водна струя

Специални предпазни средства за пожарникарите:

Застрашените опаковки да се охлаждат с вода. Пожарникарите да носят пълно защитно облекло, включително и автогенен дихателен апарат.


6. Мерки при аварийно изпускане


Лични предпазни мерки:

Да се използват лични защитни средства (Виж точка 8). Да се избягва контакт с очите и кожата. Да се избягва вдишването на мъгла и изпарения. При изпускане на материала да се обозначи опасността от подхлъзване.

Мерки за опазване на околната среда:

Да не се изпуска във водни басейни, в отпадните води или в почвата. Разливът да се ограничи, като се използва подходящ материал (например почва).


Методи за почистване/отстраняване:

Да не се отмива с вода. Да се събере механично и да се обезвреди съгласно местните/щатските/федералните разпоредби. Да се попие с хигроскопичен материал като инфузорна пръст и да се обезвреди съгласно местните/щатските/федералните разпоредби. Остатъците, които могат да доведат до подхлъзване, да се измият с помощта на препарат за студено почистване (например повърхностно активно вещество във водна фаза).

Други указания:

Да се елиминират всички източници на огън.


7. Работа с препарата и съхранение


Работа с препарата:

Да се осигури адекватна вентилация. Да се предотвратява контакт с несъвместими вещества съгласно точка 10.2. Разсипаният продукт повишава риска от подхлъзване.

Съхранение:

Да се пази от влага. Опаковките да се държат плътно затворени и да се съхраняват на хладно и добре проветриво място.


8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства


Информация относно дизайна на работното помещение:

Да се използва само при адекватна вентилация.

Съставки, изискващи специфичен контрол:

Mетанол : 200 ppm

Лични предпазни мерки:

Защита на дихателните пътища: В случай на продължителна или интензивна експозиция да се използва одобрен от Американския институт по безопасност и здраве при работа (NIOSH) респиратор за органични пари.

Защита на ръцете: защитни ръкавици от бутилкаучук.

Защита на очите: очила за безопасна работа с химикали.

Друго защитно облекло или средства: защитно облекло


9. Физични и химични свойства:


Агрегатно състояние: пастоподобен

Цвят : rпрозрачен

Мирис: приятен

Плътност: 0,99-1,3 g/7cm2 при 25оC

Разтворимост във вода практически неразтворим

Хидролиза : -

Друга информация:

Термично разлагане : няма


10. Стабилност и реактивоспособност


Условия, които трябва да се избягват:

влага

Материали, които трябва да се избягват:

Взаимодейства с: алкални вещества, киселини и вода. Реакцията води до образуване на: метанол.

Опасни продукти при разпадане:

При въздействие на влага: метанол. Измервания показаха, че при температура над 150оC поради оксидация се образува малко количество формалдехид.

Друга информация:

Не може да настъпи опасна полимеризация.


11. Токсикологична информация:


Друга информация:

С този материал не са провеждани токсикологични тестове.


12. Информация за околната среда:


На базата на съставките на продукта и/или на вещества със сравнима структура могат да се очакват следните екологични данни:


Устойчивост и разградимост:

Не се разгражда по биологичен път.

Токсичност по отношение на риби:

Съгласно натрупан по-рано опит токсичността по отношение на риби е малко вероятна.

Екотоксичност (във водна среда):

Съгласно съвременния опит не оказва вредно въздействие върху пречиствателните станции.

Друга информация:

Лесно се отделя от водата чрез филтруване.


13. Третиране на отпадъците и рециклиране:


Информация за контролираното обезвреждане:

Да се обезврежда съгласно разпоредбите чрез изгаряне в специална пещ за отпадъци. Малки количества могат да бъдат обезвреждани в домашно устройство за изгаряне на отпадъци. Да се спазват местните/щатските/федералните разпоредби.


14. Информация за транспортиране:


Морски транспорт (IMDG)

Оценка: няма предписания

Въздушен транспорт (ICAO/IATA):

Оценка: няма предписания


15. Информация съгласно действащата нормативна уредба:


Класификация и етикетиране съгласно Информацията за химически опасности и разпоредбите за опаковане:

В съответствие с:


Знаци за опасност:

Няма

Съставки:

Aмино-алкоксиалкилсилоксан

R-фрази:

Няма

S-фрази:

Няма

16. Друга информация:

Настоящият Информационен лист за безопасност на материал (MSDS) отговаря на изискванията на стандарта за оповестяване на опасностите на федералното управление за безопасна работа и здраве (29 CFR 1910.1200). Този продукт е класифициран съгласно критериите за опасност на разпоредбите за контролирани продукти (Сontrolled Product Regulations, CPR) и Информационният лист за безопасност съдържа цялата информация, изисквана от CPR. Тази информация се отнася за посочения материал и може да не е валидна за същия материал, ако той се използва в комбинация с всеки друг материал или при всеки процес. Отговорност на потребителя е да се увери, дали тази информация е подходяща и пълна за конкретната предвиждана употреба. Ние не поемаме отговорност за каквато и да е загуба или повреда, произтичаща от използването на тази информация. Целта не е тя да обхваща всички разпоредби. Потребителят носи отговорност да познава и спазва всички приложими правила, разпоредби и закони, отнасящи се за използвания продукт.


Този информационен лист за безопасност на материала е съставен съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

/

Свързани:

Информационен лист за безопасност на материали iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност на материали iconИнформационен лист за безопасност
Употребява се за производство на хоросан, мазилка, цимент и други строителни материали; в металургичната промишленост, като лабораторен...
Информационен лист за безопасност на материали iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност на материали icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност на материали iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност на материали iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност на материали iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност на материали iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност на материали iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност на материали iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом