Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод
ИмеПримерна структура и съдържание на дисертационен труд увод
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер34.91 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.uni-ruse.bg/doctoral/docs/STRUKTURA_NA_DISERTACIA.doc
ПРИМЕРНА СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Увод (обосновка на актуалността на поставения за решаване проблем, 1-2 стр.)

I Глава (около 30 стр.)
Анализ на състоянието на проблема 
(Анализ на резултатите от научните изследвания по проблема)
1.
2.
.

Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)
Цел и задачи на докторантурата (целта е една, а задачите 4-6; следващите глави трябва да съдържат решенията на формулираните задачи, което трябва да бъде направено с използване на научни методи и средства и да води до достигане на поставената цел, т.е. до отстраняването на недостатъците на известните решения; формулировката на целта обикновено включва в себе си темата на доктората, като например:
Тема: Създаване и изследване на система за ….
Цел на дисертационния труд е създаването и изследването на функционално пълна система за .… , която …. )

II Глава (около 30-40 стр.) 
Теоретични изследвания 
1. Тази глава на доктората е най-важна. В нея докторантът трябва например да формулира критерий за оптималност, да предложи модел и методика за теоретично изследване и да представи резултатите от това изследване. Ако предмет на доктората е създаването на някаква система, то резултатите от теоретичните изследвания биха могли да бъдат например стойностите на параметрите на системата, при които тя ще функционира оптимално от гледна точка на формулирания критерий.
Изводи

III Глава (около 30 стр.) 
Практическо решаване на проблема (с научни методи и средства)
1.
2.
.

Изводи

IV Глава (около 30 стр.) 
Експериментални изследвания (по научно обосновани методики)
1.
2.
.

Изводи

Забележка: Резултатите от експерименталните изследвания в идеалния случай трябва да съвпадат или да са много близки до тези от теоретичните. На практика могат да се получат различия, които най-често се дължат на несъвършенството на модела, използван при теоретичните изследвания. В такъв случай моделът се коригира и т.н. 

Общи изводи (обобщение на частните изводи след всяка глава)

Предложения за използване на резултатите и виждания за насоките на по-нататъшната работа 

Използвана литература (не по-малко от 110 заглавия - монографии, книги, учебници, научни статии и доклади, фирмена литература, повечето издадени през последните 10-15 години, от които 25-30 % на латиница; използваната литература трябва да бъде тематично максимално близка до дисертационния труд и да дава пълна и точна картина за състоянието на проблема) 

Приложения (резултати от теоретични и експериментални изследвания, проведени както от автора, така и от други лица и организации, които не са намерили място в основната част на дисертацията, например, поради ограниченията в обема)

Научни и научно-приложни приноси (предложени, разработени, създадени нови или модифицирани методи, методики, алгоритми, модели, устройства, технически и/или програмни системи и др. с доказана полезност за практиката; от приносите трябва да се разбира, че поставените задачи са решени и то с използване на научни методи и средства и че целта на докторантурата е постигната; приносите обикновено се дават в края на автореферата на доктората)

Публикации - всички основни резултати на докторанта трябва да бъдат публикувани в научно-технически списания и в сборници на научно-технически конференции. Броят на публикациите трябва да бъде 5-6 от които:
една публикация в чуждестранно списание или в сборника на
чуждестранна конференция - желателно;
минимум една самостоятелна публикация;
минимум две публикации в съавторство с научния ръководител, като е
желателно докторантът да бъде на първо място в списъка на
съавторите.
Всяка публикация трябва да съдържа примерно
увод - проблем, недостатъци на известните решения, задача за
решаване;
изложение - описание на създадените с цел решаване на задачата 
методи и средства; основни резултати; анализ на резултатите;
заключение - основни изводи и препоръки;
литература - 4-6 заглавия, от които 1-2 на латиница.

Внедрявания на резултатите (2-3 - в учебния процес, във фирми и др. - удостоверяват се със служебни бележки, в които трябва да има и информация за ефекта от внедряването)

Плакати (А0, 13-15 бр. с основните резултати на докторантурата)
Фолиограми
Диапозитиви


Примери:
Изводи в края на I Глава:
.....
Известните методи не дават възможност за измерване на ….. с достатъчна точност.
.....

Задачи:
.....
Да се създаде метод, който да позволява измерването на ….. с относителна грешка не по-голяма от 1%.
.....

Приноси:
.....
Предложен е метод, който дава възможност за измерване на ….. с относителна грешка по-малка от 0,8%, с което от една страна се удовлетворяват изискванията на съответните български и европейски стандарти, а от друга се повишава научната и практическата стойност на резултатите от измерването. Методът е патентован.
.....

Забележка: Горният план касае формата на дисертацията и е примерен. Във всеки конкретен случай трябва да се изготвя конкретен план в зависимост от конкретната тема, от изискванията на Специализирания научен съвет, пред който ще се защитава докторатът, от Комисията на ВАК, пред която ще се докладва работата и т.н. Без да се подценява формата, не бива да се забравя, че основното е съдържанието на дисертацията, чрез което докторантът доказва, че е овладял методологията на научното изследване и че е в състояние да я прилага за решаване на важни за практиката задачи.

При изготвянето на горните указания са отчетени повечето от препоръките и забележките на проф.д.т.н. С.Стойчев - член на Комисия на ВАК, проф.д-р И.Парашкевов - председател на Специализиран научен съвет, проф.д-р А.Митков, проф.д-р К.Андонов, доц.д-р Д.Станчев - ръководители на множество успешно защитили докторанти и др.

Свързани:

Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconПримерна структура и съдържание на дисертационен труд Увод
Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconАвтореферат на дисертационен труд
Автореферат на дисертационен труд „Работа на екипите на Общопрактикуващия лекар – организационни и междуличностни аспекти” за получаване...
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconСписък публикации на доц д-р Кирил Ангелов Петров Дисертационен труд на тема
...
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconСъдържание увод а. Въведение в професионалната педагогика
Психическата готовност за труд като основа за професионалното самоопределяне в периода на избор на професия
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconДата: 30 септември и 01 октомври 2011 Наименование: Достоен труд и живот
Съдържание и структура на модула / Административни въпроси Запознаване с участниците
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconНа дисертационния труд
Върху дисертационен труд за получаване на научната и образователна степен “Доктор”
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconПриложение Изисквания към дисертационен труд за придобиване на
Приложение Изисквания към дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconНа дисертационния труд
Върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „Доктор”по научната специалност
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconСтановище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд
...
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд увод iconСтановище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом