Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер113.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.agrobiotrading.com/attachments/161_ValsaglyphMSDSnew.doc
Приложение 16 към чл. 41, ал.1

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Стоктон Кемикъл Корп. – България ООД

Дата на издаване:химично вещество/препарат Март 2007

Гр./ с. София

Издание: 2 / заменя издание: 1 /

Стр.(брой)…7.

Дан. №BG130466325

ВАЛСАГЛИФ

1. Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието

  1. Наименование на веществото /препарата

ВАЛСАГЛИФ (Глифозат 360 г/л)

  1. Употреба на веществото/препарата


Хербицид

  1. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат

Стоктон Кемикъл Корп.-България ООД”

гр. София ул.”Галилео Галилей”20 А, ап.8

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност

(02)8707904

1.5. Производител: Стоктон Кемикъл Корп.


Адрес: 210-174 St.,Suite 1819, Sunny Isies Beach, Florida 33160

Тел: (305)682-1461

2. Състав на препарата

2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.


Вещества

Съдържание

% w/v

CAS номер

ЕС номер

Символи

R-фрази

Глифозат

изопропил-

аминова сол


41.5

38641-94-0

254-056-8

N

R51/53

Инертни

съставки


Баланс


2.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни


Глифозат- гранична концентрация - не е приложимо. Гранична стойност във въздуха на работната среда (Наредба № 13) – няма определена.

2.3. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, които не са класифицирани като опасни

Няма определени

3. Описание на опасностите

Токсичен за водорасли. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

 1. Мерки за оказване на първа помощ

Никога да не се дават течности и да не се предизвиква повръщане, ако пострадалият е в безсъзнание или има гърчове.

  1. При вдишване


Преместете на чист въздух. Консултирайте лекар.

  1. При контакт с кожата


Да се измие с течаща вода или душ, да се използва сапун, ако е наличен.

Да се изпере замърсеното облекло преди повторна употреба.

  1. При контакт с очите


Да се промият старателно очите с вода в продържение на няколко минути.

Да се махнат контактните лещи след първите 1-2 минути и да се продължи

промиването за още няколко минути. Ако се появят ефекти, да се

консултира лекар, за предпочитане офталмолог.

  1. При поглъщане

Да не се предизвиква повръщане. Да се извика лекар. Решението да се предизвика повръщане или не трябва да се вземе от лекаря.

  1. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна)


Задължителна в случаите описани в т.4.1 – 4.4. Няма специфичен антидот. Възможните симптоми при поглъщане са гадене, повръщане и диария. Поддържащи грижи. Лечението се основава на преценката на лекаря в отговор на симптомите при пациента.


Специални средства за оказване на първа помощ на работното място

Общоприетите мерки за първа помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

  1. Подходящи средства за гасене на пожар

Водна мъгла или фин аерозол. Въглероден диоксид. Прах от сухи химикали.

Пяна.

  1. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Силна водна струя

  1. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

При пожар димът може да съдържа оригиналният продукт заедно с продукти от горенето с различен състав, които могат да са токсични и/или дразнещи.

  1. Специални предпазни средства за пожарникарите

Да се носи защитно облекло и да се използва автономен дихателен апарат.


5.5. Допълнителна информация - Да се охлаждат контейнерите чрез пръскане с вода. Да се предотврати попадане на отточните води във водоизточници или в канализационната система.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/лицето (виж раздел 8).

  1. Мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в канализационната мрежа и водни басейни. При попадане на продукта в канализацията или водни пътища да се уведомят съответните отговорни институции.

  1. Средства за почистване

Да се посипе с пясък или друг негорим абсорбиращ материал и да се събере в контейнер за третиране.

При големи изливи участъкът да се огради и да се потърси консултация с производителя. При необходимост от оказване на допълнителна помощ, да се позвъни на телефонният номер за спешни контакти.
 1. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото/препарата


Да се спазва добра лична хигиена. В работната зона да не се консумира или съхранява храна. Преди хранене, пиене или пушене и след приключване на работа, да се измият ръцете и откритите участъци от кожата.

  1. Съхранение

Продуктът да се съхранява съгласно местните разпоредби. Да се съхранява в хладни, сухи добре вентилирани помещения, в оригинален контейнер/опаковка. Да се предпазва от прекомерна топлина или студ. Да не се съхранява близо да храни, напитки, фуражи, лекарства, козметични средства и торове. Да се държи далеч от достъп на деца.

  1. Специфична употреба – употребява се като хербицид в земеделието.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства


8.1. Граници на експозиция - не са приложими при работа на открито. Не са установени за препарата.

8.2. Контрол на експозиция – добра обща вентилация е достатъчна в повечето случаи. Локална изсмукваща вентилация може да е необходима при някои операции.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда


8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – В повечето случаи не се налага използване на защитни средства за дихателните пътища. При опасност, обаче, от надвишаване във въздуха на нивото на експозиция и/или на нивото на комфорт, да се използва одобрен филтриращ въздуха респиратор.

В аварийни ситуации да се използва, одобрен автономен дихателен

апарат с положително налягане.


8.2.1.2. Защита на ръцете - Да се носи чисто облекло, покриващо тялото, с дълги ръкави. Да се употребяват ръкавици, химически устойчиви на този материал, когато може да има продължителен или често повтарящ се контакт. Да се носят химически устойчиви ръкавици класифицирани по стандарт EN 374:Защитни ръкавици срещу химикали и микроорганизми. Примери за предпочитани

бариерни материали за ръкавици са: Нитрил. Поливинилхлорид ("PVC" или "винил"). Примери за приемливи бариерни материали за ръкавици са:

Неопрен. Да се избягват ръкавици направени от: Поливинил алкохол

("PVA").


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В аварийни ситуации: Да се носи защитно облекло, непроницаемо за този материал. Подборът на конкретните защитни средства зависи от извършваната операция.

8.2.1.3. Защита на очите – Да се носят защитни очила. Когато е възможен контакт с течността, се препоръчва лицев щит.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото – да се носи непроницаемо облекло и ботуши.

8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда – да се предотнратява изпускане в канализационната мрежа и повърхностните води.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

- Външен вид – прозрачна течност

- Агрегатно състояние - течност

- Цвят на веществото/препарата – светло жълт

- Мирис – слаб аминов

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 1. - температури/температурни интервали, при които настъпват промени във физичното състояние – не са известни

 2. - пламна точка – няма; не е запалим (на водна база)

 • температура на самовъзпламеняване – >4000С

 • експлозивни свойства - няма

 • окислителни свойства - няма

 • относителна плътност ( вода = 1) – 1.170 г/см3 (200С)

 • рН – 5.24 (неразреден)

 • кинематична вискозност – 50.1 мм2/с (200С)

 • повърхностно налягане - 44.5 mN/m (250C)

 • разтворимост във вода - разтворим

 • разтворимост в органични разтворители (с посочване на разтворителя) – не приложимо

10. Стабилност и реактивоспособност

  1. Химична стабилност - Устойчив при нормални условия на съхранение.

  2. Условия, които трябва да се избягват – Екстремни температури.

  3. Вещества, които трябва да се избягват – Силни основи, киселини или окислители.

10. 4. Опасни продукти при разпадане – няма при нормални условия на съхранение и употреба.

11. Токсикологична информация


Поглъщане

Ниска токсичност при поглъщане. Остра орална токсичност – ЛД50 (плъх) е

>5000 мг/кг тм.

Контакт с кожата

Остра дермална токсичност – ЛД50 (плъх) >5000 мг/кг тм. При продължителен контакт с кожата е малко вероятно абсорбиране във вредни количества. По същество не дразни кожата. Продължителна или повтаряща се експозиция е

малко вероятно да причини значимо кожно дразнене.


Инхалаторна токсичност – инхалаторната ЛК50 за плъхове е >5 мг/л.

Не се очакват неблагоприятни ефекти по този път на експозиция

при правилна употреба.

Контакт с очите – може да причини умерено очно дразнене.

Кожна сенсибилизация (морско свинче) – не е сенсибилизиращ.


Канцерогенеза - не предизвиква рак при лабораторни животни.


Мутагенеза - изследванията за генотоксичност ин витро са отрицателни.


Ефекти върху развитието / репродукцията - не предизвиква малформации при лабораторни животни.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Токсичност за водни организми

Продуктът не е вреден за рибите въз основа на острата токсичност
(ЛК50 >100 мг/л).

Продуктът не е вреден за водните безгръбначни въз основа на острата токсичност (ЕК50 >100 мг/л).

Продуктът е токсичен за водораслите (1мг/л< ИК50 <10 мг/л).

Токсичност за птици

Продуктът е практически нетоксичен за птиците въз основа на острата

токсичност (ЛД50 >2000 мг/кг).


Допълнителна информация

ЛД50 за пчели е >100 микрограма/пчела.

ЛД50 за земни червеи е >1000мг/кг.

  1. Подвижност – здраво се свързва с почвата и не се просмуква и извлича.


12.3. Устойчивост и разградимост – основният път на разграждане е

микробиален и става бързо. Времето на полуразпад в почвите зависи от

вида почва и условията и е около 60 дни.

12.4. Потенциал за биоакумулиране - няма

12.5. Други нежелателни ефекти – не се известни

13. Третиране на отпадъците


Код по Наредба № 3/01.04.2004 г за класификация на отпадъците – 02 01 08*


Да не се замърсяват водни басейни, водни пътища или канали с химикала

или използвани контейнери. Да се измият основно. Контейнерът и смивките трябва да се унищожат безопасно в съответствие с приложимите разпоредби. Предпочитаните възможности са да се изпратят за лицензирано регенериране

или в разрешени пещи за изгаряне. Да не се използва повторно контейнерът

за никакви цели.

14. Информация за транспортиране


Забележка : Не се допуска доставка на мостри по пощата.


Сухопътен & железопътен транспорт

Точно наименование : ОПАСНА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ТЕЧНОСТ, N.O.S.

при доставка (Глифозат)

Камион/Ж.п. ADR/RID : 9 Етикет : 9

Класификационен код : М6

Опаковъчна група : III


Код Kemler : 90 UN № : 3082

Tremcard № CEFIC : 90GМ6-III


Морски транспорт

Точно наименование : ОПАСНА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ТЕЧНОСТ, N.O.S.

при доставка (Глифозат)

По море-IMO/IMDG клас: 9 UN № : 3082 Етикет : 9

Опаковъчна група : III EMS :

Морски замърсител : Да (Да/Не)


Въздушен транспорт

Точно наименование : ОПАСНА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ТЕЧНОСТ, N.O.S.

при доставка (Глифозат)

По въздуха-ICAO/IATA клас : 9 UN № : 3082 Етикет: 9

Подклас :

Опаковъчна група : III Опак. Инстр. Пътнически : 914

Опак. Инстр. Товарни : 914


15. Информация , съгласно действащата нормативна уредба


Класифицирането е извършено съгласно Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (приета с ПМС № 316 от 20.12.2002 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г., изм. и доп., бр. 66 от 30.07.2004 г., изм. и доп., бр. 50 от 2005 г. и бр. 57 от 2005 г.)


СИМВОЛИ И ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ


Ν – ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА


R-фрази:


R51/53 Токсичен за водните организми, може да причини

дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


S- фрази

S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин S57 Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната среда

16. Друга информация

R-фрази към раздел 2


R51/53 Токсичен за водните организми, може да причини

дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


Към датата на издаване този Информационен лист за безопасност съответства на нормативните изисквания на Република България относно изготвянето на Информационни листове за безопасност и е предназначен за ползване само за този продукт за растителна защита.

16.1. Преработено издание

декември 2006

Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом