Обяснителна записка
ИмеОбяснителна записка
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер214.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vratza.bg/Profil_na_kupuvacha/Onko_Centar_SMR/Технически проект Лъчелечебен център/ВиК/Об

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАОбект: ”ЛЪЧЕЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР” гр. Враца


Част: В и К


СЪДЪРЖАНИЕ


1. Челен лист

2. Обяснителна записка част ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ

3. Ситуация М 1:250

4. Разпределение водопроводна инсталация сутерен - М 1:50

5. Разпределение водопроводна инсталация партер - М 1:50

6. Аксонометрия водопровод

7. Разпределение канализационна инсталация сутерен - М 1:50

8. Разпределение канализационна инсталация партер - М 1:50

9. Разпределение покрив - М 1:100

10. Аксонометрия канализация

11. Детайли


ОБЩА ЧАСТ

Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи:

 • скица с виза за проектиране;

 • разработен архитектурен, конструктивен проект и вертикална планировка;

 • Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

 • Наредба Iз–1971 за строително–технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обн. в ДВ бр. 96 от 2009 г.;

 • Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

 • Наредба №2 за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни монтажни работи, обн. в ДВ бр.37/04.05.2004г.


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА


Проекта част В и К разглежда изграждането на В и К инсталации в новоизграждаща се сграда – лечебен център и прилежащите ѝ санитарни и мокри помещения по архитектурен проект.

Сградата е проектирана със сутерен и партерен етаж. В сутерена ще се разположат линеен ускорител, коридор, чакалня, кабинети и лаборатории за медицинския персонал, кабинети за специалисти, помещения за дизелов агрегат, абонатно, ел.табло, складове и четири броя тоалетни (едната от тях за инвалиди). На партерно ниво са проектирани коридор, чакалня, регистратура, картотека, помещение за охраната и четири броя тоалетни.

Консуматори на вода в проектираната сграда са 22 броя смесители за тоалетна мивка, 2 броя смесители за душ и 8 броя клапани за клозетни казанчета.


Захранването с питейна вода на проектираната сграда ще стане от съществуващ водопроводен клон от поцинковани тръби с диаметър ф1 ½” на съществуващата сграда, която е собственост на същия възложител.

За измерване на консумираната вода от всички водовземни прибори и противопожарни кранове ще се ползва съществуващия водомерен възел с водомер за студена вода – 10 м3/час, който се намира в сутерена на съществуващата сграда, до която ще се бъде прилепена проектираната сграда.

Топла вода за тоалетните мивки и душовете ще се осигурява от централен топлоносител. В сутерена е предведено абонатно помещение. Предвидена е и помпена циркулация на мрежата за топла вода.

Водопроводната мрежа е проектирана с поцинковани тръби – в общите участъци (питейно – битови и противопожарни нужди) и с полипропиленови тръби за студена вода РN 10, а тръбите захранващи водовземните прибори с топла вода 80С с РN 20 - в помещенията. Главната хоризонтална мрежа ще се монтира окачена върху конзоли, под тавана на сутерена, над окачения таван. През 10,00метра да се предвидят компенсатори срещу линейно удължение. Тръбите за топла и циркулационна вода от хоризонталната мрежа да се топлоизолират срещу топлинни загуби, а тръбите за студена вода – против конденз.


Вертикалните клонове да се монтират открити, а отклоненията за санитарните арматури – вкопани в стените, в предпазни тръби.

Всички тръби, положени по външните стени да се топлоизолират.

Хоризонталните клонове да се изпълнят с възходящ наклон не по- малък от 0,005 към санитарните арматури.

Обектът е с клас на функционална пожарна опасност Ф 1.1.

Съгласно Чл. 193 и Чл. 199 (1) – табл. 19, т.5 от Наредба № Iз – 1971 за СТН за осигуряване на безопасност при пожар за сградата е необходимо противопожарно водно количество q = 2,50 л/сек – за един брой пожар.

В сутерена и на партера са проектирани по два броя противопожарни кранове. За външно пожарогасене ще се ползват противопожарните хидранти от водоснабдителната система района.


За водопроводното отклонение и сградната инсталация са направени оразмерителни изчисления и на това основание са определени диаметрите на тръбите.

Новопроектираната водопроводна инсталация и арматури по месторазположение, диаметри и дължини са отразени на чертежите към проекта.

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ:

ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА

 • Максимално часово водно количество:

Оразмерителното водно количество се определя по Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни В и К инсталации, обн.ДВ бр.53/2005г.

Qмакс.час. =∑( qн макс.ч. Мсгр), л/час

където:

qн.макс.ч – водоснабдителната норма на максималното часово водно количество в л/ч.;

М сгр. - броят на водопотребителите от всеки вид в сградата.

 • Максимално секундно водно количество:

Оразмерителното максимално секундно водно количество qмакс.сек за общите водопроводни участъци с повече от един водочерпен кран в сгради с различно предназначение (i на брой) се определя по формулата:

Q макс.сек = 5 qе сек Zсек. , където:


qе сек – специфичният оразмерителен дебит на еквивалентен водочерпен кран приема се qе сек = 0,2 л/с

Zсек. – параметър на секундната вероятност, който се отчита от приложение №7 към чл.65, табл.1 или табл.2 посредством секундната вероятност Рсек. за оразмерявавания участък.

 • Секундна вероятност на водочерпене:

Секундната вероятност на водочерпене от водочерпни кранове Рсек. (съответно за обща, гореща и студена вода), се определя се по формулата:

qн макс.ч. Муч

Рсек. = ------------------------ , където:

720 Еа сгр.

qн.макс.ч – водоснабдителната норма на максималното часово водно количество (съответно за обща, гореща и студена вода) в л/ч. съгласно т. 3 от приложение № 4;

Еа сгр. – еквивалентен брой водочерпни арматури;

Муч – общия брой на водопотребителите към оразмерявания участък.


 • ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА:


Определяне на еквивалентния брой водочерпни прибори Ea по прилож. №1, към чл.10, ал.2 и чл.38 (обща вода):

Таблица 1
брой

Ea, об.

Сума

Ea, ст.в.

Сума

Ea, г.в..

Сума

смесител тоалетен умивалник

22

0,5

11,0

0,35

7,7

0,35

7,7

смесител душ

2

1,0

2,0

0,7

1,4

0,7

1,4

клапан клозетно казанче

8

0,5

4,0

0,5

4,0

-

-

Ea, сгр.

17,0
4,4
9,1


Водоснабдителната норма от приложение №3, към чл.18, ал.2 е:

Максимално денонощно и часово потребление-обща вода-персонал

- qн макс.дн. = 115 л/дн за служител;

- qн макс.ч. = 8,4 л/час за служител;

служители (персонал) – 20бр.

Максимално денонощно и часово потребление-обща вода-пациенти

- qн макс.дн. = 15 л/дн за пациент;

- qн макс.ч. = 2,6 л/час за пациент;

пациенти – 30бр.

(115  20) + (115  30)

qмакс.дн.= --------------------------------- = 2,75 м3/дн.

1000

qмакс.дн. = (8,4  20) + (2,6  30) = 246 л/час


qн макс.ч. Муч (8,4  20) + (2,6  30)

Рсек. об. = ------------------------ = -------------------------- = 0,020

720 Еа сгр. 720  17,00

Еа Рсек. об. = 17,00  0,020 = 0,342

за Еа Рсек. = 0,342 от приложение №7 отчитам Zсек = 0,565


Q макс.сек. = 5  0,20  0,565 = 0,565 л/сек.

При нормални експлоатационни условия (без наличие на пожар) оразмерителното водно количество за водовземните прибори в сградата Qмакс.сек.= 0,565 л/сек. ще бъде проведено от поцинковани тръби за студена вода с диаметър ф1½” i=1,178кРа/м.л. и V=0,46m/s.


 • ПРОТИВОПОЖАРНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Съгласно Чл.193 и Чл.199(1) – табл.19, т.5 от Наредба № Iз – 1971 за СТН за осигуряване на безопасност при пожар за сградата е необходимо противопожарно водно количество q = 2,50 л/сек. – за един брой пожар.


 • ОБЩО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Общото оразмерително водно количество за сградата

Qор. = 0,56 + 2,50 = 3,06 л/сек. ще бъде проведено от захранващите поцинковани тръби за студена вода с диаметър 1 ½“ с i = 2,624 кРа/м’ и V = 2,39 м/сек.


 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИАМЕТЪРА НА ЗАХРАНВАЩИЯ ВОДОПРОВОД ЗА ГОРЕЩА ВОДА

Максимално денонощно и часово потребление-гореща вода-персонал

- qн макс.дн. = 75 л/дн за служител;

- qн макс.ч. = 5,4 л/час за служител;

служители (персонал) – 20бр.


Максимално денонощно и часово потребление-обща вода-пациенти

- qн макс.дн. = 6 л/дн за пациент;

- qн макс.ч. = 1,2 л/час за пациент;

пациенти – 30бр.

(75  20) + (6  30)

qмакс.дн.= --------------------------------- = 1,68 м3/дн.

1000

qмакс.дн. = (5,4  20) + (1,2  30) = 144 л/час


qн макс.ч. Муч (5,4  20) + (1,2  30)

Рсек. об. = ------------------------ = -------------------------- = 0,022

720 Еа сгр. 720  9,10

Еа Рсек. об. = 9,10  0,022 = 0,20

за Еа Рсек. = 0,20 от приложение №7 отчитам Zсек = 0,449


Q макс.сек. = 5  0,20  0,449 = 0,449 л/сек.


Оразмерителното водно количество – топла вода за водовземните прибори в сградата Qг.в.макс.сек.= 0,45 л/сек. ще бъде проведено от поцинковани тръби за топла вода с диаметър 1” с i=1,33 кРа/м.л. и V=0,98m/s.


 • ИЗБОР НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА

Необходимият дебит на циркулационната помпа се определя по формулата :

Q ц. = 4  Vт.ц. м3/час

където Vт.ц. е сумарния обем на водата във всички циркулационни кръгове на мрежата за топла и циркулационна вода.

V = 4  0,022 = 0,088 м3

Избираме помпа тип Willo- Star – Z с Q = 4 м3/час и Н = 3м.


Височината на монтиране на водочерпните кранове е в зависимост от техническите спецификации на проектираните санитарни прибори. Когато няма други данни тази височина се приема, мерено от готов под, както следва:

 1. за вентил за ниско клозетно казанче - от 0,50 до 0,75м;

 2. за стенна смесителна батерия за тоалетна мивка - 1,00м;

 3. за стояща смесителна батерия за тоалетна мивка - 0,50м;

 4. за смесител за душ - 1,0м;

 5. за розетка за душ – от 2,00 до 2,35м (на 2,20м над дъното на вана или душово корито);

 6. за пожарен кран – 1,35м.ИЗПИТВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ


След завършване на монтажа на водопроводната инсталация се изпитва на работното хидравлично налягане плюс 5 атм., но не повече от 10 атм. Преди изпитването водопровода трябва да бъде обезвъздушен. Изпитването продължава 15 минути, в течение на които налягането не трябва да спадне повече от 1 атм.

Преди приемането водопроводната инсталация трябва да се постави в пробна експлоатация в продължение поне на три денонощия при затворени консумативни точки и да се промие съгласно описаните по - долу санитарни изисквания.

Най - напред се промива водопровода за отстраняване на калта и утайките, които са полепнали по стените на приборите и тръбите. След това се дезинфекцира с хлорна вар /вода/ съдържаща 20 – 40 мг. активен хлор / хлорна вар / на 1 л. вода. Хлорната вар се държи най - малко 24 часа в тръбите, след което мрежата се промива.


ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА ИНСТАЛАЦИЯ:


Отпадъчните битови води от санитарните прибори в новопроектираната сграда и атмосферните води от покрива се отвеждат чрез сградното канализационно отклонение в съществуваща ревизионна шахта от площадковата канализация.

Сградното канализационно отклонение и главната хоризонтална мрежа (която преминава през фундаментната плоча) са проектирани с дебелостенни муфирани РVС-U тръби с диаметри ф 200, ф 160 и ф 110мм, а над подовите плочи с РVС тръби.

Вертикалните канализационни клонове да се изпълнят от многопластови пластмасови отводнителни тръби, като се осигурят със защита срещу механични и температурни повреди.


Полагането на пластмасовите тръби в изкоп да става върху подравнено и трамбовано пясъчно легло. Първоначалното им засипване да бъде също с пясък.

Изпълнението на канализацията да стане от заустването на сградното отклонение към сградата (отдолу нагоре), в посока обратна на движението на водата.

Бетонирането на фундаментната плоча да стане след като се изпълни главната хоризонтална канализационна мрежа, проверят се наклоните на отделните клонове, укрепят се всички участъци, осигури се срещу изплуване и бъде проверена на херметичност.

За ревизия по сградното отклонение ще се ползва съществуващата ревизионна шахта, новопроектираните два броя ревизионни шахти, а по канализационната мрежа са предвидени ревизионни отвори.

Отводнението на покрива на сградатa е вътрешно. Атмосферните води от покрива посредством 6броя вертикални дъждовни канализационни клонове ще се включат в сградното канализационно отклонение.

Атмосферните води от покрива на помещението на линейния ускорител и от английските дворове също са включени в канализацията – чрез решетка и подови сифони ф100мм с воден затвор и вертикално оттичане.

За правилна работа на канализацията и вентилацията и е предвиден един брой вентилационен клон.

Когато в техническата спецификация на санитарните прибори няма изисквания към височината при монтажа им , те се проектират както следва:

 • бордът на тоалетните мивки на 0,80м от пода.

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНОТО ОТПАДЪЧНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Съгласно Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации, чл.166 и БДС EN 12056-2

Qобщо = Qбит.+ Qнепр. + Qпом. + qмакс,сек.пр. + qмакс,сек.д. , л/сек.


Q бит. - общото оразмерително битово отпадъчно водно количество от санитарните прибори, л/сек (определя се съгласно БДС ЕN 12056 – 2)

Q непр. - постоянно отпадъчно водно количество, л/сек;

Q пом. - помпеното отпадъчно водно количество, л/сек;

q макс.сек.пр. - оразмерително максимално секундно производствено отпадъчно водно количество, л/сек;

q макс.сек.д. - оразмерителното максимално секундно дъждовно водно количество, л/сек.

Оразмерителното отпадъчно водно количество за отделните участъци или за цялата сградна канализационна система, към която са свързани санитарните прибори се определя според БДС ЕN 12056 – 2 по формулата:


Qбит. = Qww = k.√∑ DU , л/сек

където:

Qww – отпадъчното водно количество, л/сек;

k=0,5 – коефициент на едновременност (табл.1.1. Ръководство за проективане);

∑ DU – сумата на специфичните водни количества за различните санитарни прибори при система I, според БДС EN 12056-2 (табл.1.2. Ръководство за проектиране), л/сек.


 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА √∑ DU

Определяне на еквивалентния брой прибори Ea

Таблица 2
брой

DU

Сума

тоалетен умивалник

22

0,5

11,00

клозетно седало с тоалетно казанче 6,0л

8

2,0

16,00

душ

2

0,8

1,60

подов сифон DN 50

8

0,8

6,40

подов сифон DN 100

4

1,0

4,00

DU

39,00

Qww = k.√∑ DU = 0,7.√39,00 = 4,37 л/сек.


 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪЖДОВНОТО ОТПАДНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО


Оразмерителното максимално секундно дъждовно водно количество от сградата

qмакс.сек. се определя съгласно “Норми за проектиране на канализационни системи и съоръжения“ по формулата:

q макс. сек. = Fqψ л/сек/ха, където:

F – отводнявана площ в ха F = 757 м2 = 0,0757 ха

q – интензивност на дъжда в л/сек/ха

ψ - отточен коефициент ψ = 0,95

q = 402 л/сек/ха - от Таблица 4.1 Приложение 4 от Норми за проектиране на канализационни системи от 1990 г.

q макс. сек.д = 0,0757  402  0,95 = 28,91 л/сек


 • ОБЩО ОРАЗМЕРИТЕЛНО ОТПАДНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Q макс. сек. об = Q макс. сек. к. бит + q макс. сек. д

Q макс. сек. об = 4,26 + 28,91 = 33,17 л/сек

При наклон i = 0,0088 сградното канализационно отклонение изпълнено от тръби PVC-U с диаметър 200 ще проведе оразмерителното водно количество с V = 1,59 м/сек и h : D = 60 %.


След изпълнението на канализационната инсталация да се провери същата на херметичност чрез предварително изпробване още когато тръбите се намират в открито състояние. Тръбопроводите се държат напълнени с вода в продължение на 24 часа.

След извършване на пробите се съставят актове за резултатите. При приемането се проверява:

А/ дали монтираната инсталация отговаря на проекта и на изискванията на Наредба № 4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни В и К инсталации.

Б/ правилността на наклоните на тръбоповодите, сигурността на укрепването им и това на съоръженията, правилната работа на мрежата, арматурите и санитарните прибори.

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


При изпълнението на всички СМР да се спазват изискванията на Наредба № 2 за

минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР обн. в ДВ бр.37 от 04.05.2004г.


При извършване на земни работи да се спазват следните изисквания:

 1. Всички работи да се извършват под непосредственото ръководство на

техническия ръководител.

 1. Когато земните работи са в близост до електропроводи, телефонни кабели и др. забранява се използването на кирки, лостове и клинове. Изкопът в тези случаи да се прави с права лопата.

 2. Забранено е извършването на земни работи чрез подкопаване.

 3. При извършване на тесни изкопи на обществени места строителната площадка да бъде оградена и поставени предупредителни знаци и надписи съгласно Наредба №16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и ремонтни работи по пътищата и улиците, обн. в ДВ бр.72/2001г.

 4. Нощем оградените места да бъдат осветени.

 5. Преди започване на изкопни работи трябва да бъдат извършени мероприятия за отвеждане на повърхностните води.

 6. При наличие на подпочвени води трябва да се понижи нивото им и да се укрепи изкопа. Работещите да използват гумени ботуши и защитни каски. Слизането на работниците в изкопа да става по стълба.

 7. Изкопите с вертикални стени без укрепване се разрешават само при почви с естествена влажност и при липса на подпочвени води. В тези случаи дълбочината на изкопа не трябва да надвишава:

а) в сухи песъкливи и чакълести почви - 1,00 м

б) в пясъчно – глинести почви - 1,25 м

в) в глинести и льосови почви - 1,50 м

г) в особено плътни почви - 2,00 м

 1. Засипването на изкопите да се придружава с усилено трамбоване на почвата.

 2. Земните /изкопни/ работи на строителната площадка да започнат след като изпълнителят съгласува прокопаването с дружествата, които експлоатират подземни проводи. (Съгласно Чл.212 от Правилника по БТ при СМР – Д-02-001).


При извършване на работа на височина:

 1. Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (например ограждения, скелета и/или предпазни мрежи). Когато използването на това оборудване е невъзможно се използват предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.

 2. Работещите на височина поставят инструментите си в специална чанта или сандъче, обезопасени срещу падане. Всички работи да се извършват под непосредственото ръководство на техническия ръководител. Работещите да носят лични предпазни средства според изпълняваната работа.

 3. Да се ограничи по подходящ начин достъпа на лица в опасните зони. Същите да бъдат обозначени с табели и с постоянни или временни ограждения.

 4. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажите. За тази цел се използват закрити улеи или други подходящи приспособления.

 5. Когато се използват машини или инструменти да се спазват инструкцията за експлоатация на съответната машина или инструмент и инструкцията за безопасност и здраве при работа. Преди започване на работа да се провери изправността на машините и инструментите, а по време на работа да се следи за състоянието им. При поява на неизправност се прекратява работа. Отстраняването на дефекта да се извършва от правоспособен техник.

 6. Не се допускат до работа лица с явни признаци на заболяване, в нетрезво състояние или под действие на опиати.

 7. Преди започване на работа лицата, използващи ръчни електроинструменти трябва да извършат оглед на целостта на изолацията на инструмента и захранващия кабел, да освободят работното място от странични предмети, да осигурят достатъчно осветление и да проверят наличието на защитен кожух, ограждащ абразивните дискове. Забранява се промяната или отстраняването на предпазните средства на машините и инструментите. Да не се започва работа с неизправни машини, инструменти и оборудване.

 8. Не се допуска по време на работа:

 • докосване с ръка на режещия инструмент, когато е в движение.

 • допиране на захранващия кабел до горещи повърхности или притискането му от товар.

 • включване на инструмента, когато не се държи за ръкохватките в работно положение

 • преотстъпване на електроинструмента на други лица, непритежаващи квалификационна група по електробезопастност.

 • работа на електроинсрумента върху преносима стълба на височина над 2,50метра.

 • работа с неизправни щепселни съединения, да не се удължават захранващите кабели и да не се използват нестандартни удължители.

 1. След приключване на работа или прекъсване на електрическия ток да се изключват инструментите от захранващата мрежа

 2. Забранява се промяната или отстраняването на предпазни средства на машини и инструменти. Да не се започва работа с неизправни машини, инструменти и оборудване.

 3. При поява на опасност за здравето или живота на работещите, техническия ръководител да прекрати незабавно работа и да изведе работещите от опасната зона.Проектант:

/инж.Б.Даков/


Обект: ЛЪЧЕЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР” гр. ВрацаСвързани:

Обяснителна записка iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
Обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом