Тема: строителство, строителен контрол
ИмеТема: строителство, строителен контрол
страница1/11
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.06 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kab.bg/monitoring/30.09.2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
30 септември 2011 г.


ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИСъдържание:

В. Труд 2

В. Труд 3

В. Труд 3

В. Труд 3

В. Труд 5

В. Монитор 7

В. Монитор 8

В. Монитор 8

В. Монитор 11

В. Монитор 11

В. Монитор 12

В. Монитор 13

В. Монитор 13

В. Монитор 14

В. Пари 14

В. Пари 14

В. Телеграф 15

В. Телеграф 15

В. Телеграф 16

В. Телеграф 17

В. Дневник 17

В. Дневник 18

В. Дневник 18

В. Дневник 18

В. Дневник 19

В. Дневник 20

В. Дневник 20

В. Българска армия 21

В. 168 часа 22

В. 168 часа 23

В. 168 часа 25

В. Стандарт 26

В. Стандарт 27

В. Стандарт 28

В. Стандарт 28

В. Стандарт 29

В. Стандарт 29

В. Стандарт 29

В. Стандарт 31

В. Стандарт 32

В. Стандарт 33

В. Новинар 34

В. Новинар 34

В. Новинар 35

В. Политика 36

В. Политика 37

В. Политика 37

В. Политика 37

В. Политика 37

В. Политика 38

В. Политика 39

В. Политика 40

В. Политика 40

В. Политика 41

В. Политика 41

В. Атака 42

В. Атака 43

В. 24 часа 43

В. 24 часа 44

В. 24 часа 45

В. 24 часа 45

В. 24 часа 46

В. 24 часа 46

В. 24 часа 47

В. 24 часа 47

В. 24 часа 47

В. 24 часа 48

В. 24 часа 48

В. 24 часа 48

В. 24 часа 48

В. Класа 48

В. Класа 49

В. Класа 49

В. Класа 50

В. Класа 50

В. Класа 50

В. Класа 51

В. Класа 51

В. Дума 51

В. Дума 52

В. Дума 52

В. Дума 53

В. Дума 53

В. Дума 54

В. Земя 56

В. Земя 57
30.09.2011 г., с.8


168 станции трябва да се махнат


Дирекцията за национален строителен контрол е издала общо 168 влезли в сила заповеди за премахване на базови станции. Те са издадени основно в периода 2006-2008 г. на територията на цялата страна и нямат връзка със сегашната проверка.

Реално изпълнени са постановленията за доброволен демонтаж на 93 от тези антени, показва справка на ДНСК към 7 септември т. г.

Изпълнението на някои от решенията на строителната инспекция е спряно, други са в процедура по премахване, за трети няма информация какво е направено.
30.09.2011 г., с.8


Санкции за строители без план за защита от бедствия


Глоба от 500 до 5000 ле­ва ще се налага на юриди­чески лица и еднолични търговци, осъществяващи дейност в строежи, ако не спазят изискванията за разработването на план за защита при бедствия на пребиваващите.

Такава промяна в Зако­на за защита при бедствия прие окончателно парла­ментът.

Депутатите записаха, че министър-председателят въвежда със запо­вед Националния план за защита при бедствия. Със заповедта се определят поименно ръководител и членове на щаба - минис­три, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместни­ци.

Звеното ще прави ана­лиз и оценка на обстановката при бедствия, ще взе­ма решения за ресурсното осигуряване и обема на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, свързани с предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бед­ствието. Щабът ще осъще­ствява контрол по изпъл­нението на задачите и ще

информира чрез медиите населението за ситуация­та.

Щабът ще има отговор­ността да докладва за хо­да на защитните операции при бедствия на тримата първи мъже в държавата -министър-председателя, президента и председате­ля на Народното събра­ние.
30.09.2011 г., с.10


Ипотечните лихви спаднаха до 7,8 на сто


Лек спад на лихвите по новоотпуснатите ипотечни заеми от­чете статистиката на БНБ за август. Лихвите се пони­жават с 0,4 процентни пункта на месечна и с 1,2 пункта на го­дишна база до средно 7,8%, показ­ват данните на централ­ната банка. Процентите по евровите жилищни кредити обаче през миналия месец се покачват с 0,2 пункта на ме­сечна база до 7,7%. На го­дишна база се отчита спад от 0,3 пункта.

Разнопосочно движение на лихвените проценти при малките фирмени кредити (до 1 милион евро) отчете още статистиката на БНБ. Лихвите се понижават с 0,5 пункта при левовите заеми до 9%, но се покачвате тол­кова при евровите до 8,8%.

За последните 12 месеца лихвите по новоотпуснати­те малки фирмени кредити (и в левове, и в евро) са намалели с 1 процентен пункт. Най-голямо увели­чение през август се наблюдава при големите кре­дити в евро, чиято средна лихва нараства с 2,2 пункта до 10,1%. Ръстът на годи­шна база е 2,6 пункта.

При кредитите за насе­лението най-съществена промяна през месеца има при „другите кредити в ле­вове", където лихвите се покачват с 3,3 пункта до 10,1 %. При потребителски­те заеми има минимални понижения.
30.09.2011 г., с.14-15


Има ли пилот в хеликоптера на данъчните


Тези дни данъчни инспектори от Со­фия спешно били изпратени към Плов­дивско, за да проверяват данъчното до­сие на Кирил Рашков. Не стана ясно дали са тръгнали с кола или с хеликоптер, как­вато новаторска практика показаха неотдавна. Тепърва щели да се образу­ват дела за невнесени данъци от различ­ни дейности на бизнесмена, наричан Цар. Една уважавана от мен финансистна риторично попита - не можеше ли цяла­та тази активност да споходи бизнеса на Рашков малко по-рано.

И вместо само поп иконите Пили Иванова или Васил Найденов парадно да бъ­дат обявявани за „раз­следвани от НАП", взорът на да­нъчните да беше стигнал и до Катуница. Не трябваше ли прочути­ят хеликоптер да прелети над имотите на човека, станал повод за размирици из [цялата страна? Защото софийските резултати от неотдавнашните рекламни полети май са плачевни по съще­ство. Оказва се, че почти всички нарочени за „незаконни или нео­бявени" къщи и вили в полите на Витоша са изрядни. И как няма да са, след като районните архитек­ти, които издават документите за узаконяване, също са хора. Така че шумно рекламираните прихо­ди от неплатени данъци за необя­вени имоти може и да не постъпят по сметките на НАП. Оттам обаче не се отказват лесно. Същите собственици, чиито имоти бяха разглеждани отвисоко, скоро по­лучиха уведомления за съвмест­ни проверки на данъчни и проку­ратура на тема „удостоверения за ползване". Въпросните удо­стоверения се изискват съгласно ЗУТ за къщи и имоти, построени след приемането на закона. И то­ва изглежда съвсем логично. Но не е такава логиката на нашен­ската администрация. Според новата измислица всички къщи, ; независимо кога са построени, трябва да си извадят удостовере­ние за ползване сега, иначе соб­ствените им къщи ще бъдат обя­вени за незаконни, а самите те -може би изселени. Когато за пър­ви път чухтоватвърдение,помис­лих, че някой се шегува. Но бир­ниците нямат чувство за хумор, когато прилагат специфични хватки, за да получат приходи от нормалните хора. За да се извади удостоверение за ползване за имоти, построени в години, в кои­то такъв документ изобщо не се е изисквал, днес са необходими поне 15 000 лева.

И те, разбира се, се плащат на частни консултанти. Само в район „Витоша" в София потър­певши от този финал на хеликоптерната акция биха били 3000 домакинства. Главният архитект на София обеща, че ще инициира промяна в тази законова главоблъсканица, за да се зачете завареното поло­жение на стотици хора. Но до такова решение „черно на бя­ло" не се е стигнало. А какво ще стане след изборите, когато обещанията няма да са така щедри?

Кирил Рашков обаче едва ли е получил известие, че трябва да си вади удостоверение за ползване. Както не вярвам да е срещал големи затруднения в . бизнеса си, за който се твърди, че е незаконен, нелегален и престъпен. В същото време ня­мам познат, развиващ малък или среден бизнес, който да няма проблем с възстановява­нето на ДДС. За някои това забавяне или отказ от страна на държавата е фатално и фир­мите им просто фалират. С лю­безното съдействие на данъч­ни чиновници

малкият и средният бизнес бавно, но упорито се задушават

Ако човек подаде писмена молба за възстановяване на за­бавен ДДС, данъчната служба веднага отвръща на удара и му назначава ревизия. Това е най-сигурният начин да забавиш, сплашиш и тотално унищожиш който и да е производител, строител, търговец. Би било ин­тересно да се знае има ли слу­чай на поискан от фирма ДДС, в

който да не е назначена реви­зия. На колко фирми не е въз­становен ДДС и колко са данъч­ните ревизии на глава от насе­лението в страната? Дали по­добни похвати за събиране на данъчните приходи не излизат от икономическия регистър. Няма как да получаваме мляко от крава, която методично се опитваме да обесим.

Тревожно е, че данъчните у нас напоследък се изживяват като репресивен, а не като ико­номически фактор. Притоваре-пресират популярни имена, обикновени граждани и хора, които се стремят да развиват нормален бизнес на светло.

към царкировщината

не посягат, докато

не стане пожар

Ето този курс на данъчния

полет не разбирам. Когато ад­министрацията не използва икономически инструменти и няма стратегия как да си свър­ши работата, се налага поли­цията да използва полицейски инструменти. А щом на хората им се налага да излязат на ули­цата, означава, че са изгубили ориентация за посоката и вер­ния път.

П. П. Ако единственият ре­зултат от публикуването на това журналистическо мне­ние е данъчна проверка на ав­тора или на негови близки, всяка прилика с действител­ността ще бъде доказана. Та­ка се случи преди години, ко­гато писах срещу своеволни­те действия на „Софийска вода". Веднага бях публично обвинена в неплащане на сметки.
30.09.2011 г.,с. 19


В Тополчане гражданите станаха повече от тополите


Росица НИКОЛОВА

Тополчане е онова се­ло край главния път от София до Южното Черноморие, което често влиза в новините за­ради... разклона си. За жа­лост, все за лошо.

Селото не е виновно. Мя­стото му е такова. От една­та страна на пътя е Топол­чане , от другата - областни­ят център Сливен. Кой знае защо обаче не отбивката за града, а селският разклон се е превърнал в ориентир за тежките катастрофи по натовареното трасе.

„Произшествието стана на еди-колко километра от разклона за село Тополча­не..." е банална фраза от новинарските емисии, от която на хората им е втръс­нало. Обиждат се, че на то­ва отгоре

не произнасят името правилно

„Ние не сме ТопОлчане, а ТополчАне" - ще ви припом­ни всеки втори на площада.

Многото тополи са дали име на населеното място, което се появило в равни­ната под Балкана някъде през XVI век. Вярно, сега в центъра пред кметството растат кестени. Но все още даже от главния път могат да се забележат каваците, проточили издължени ко­рони измежду къщите.

Местните жители твърд­ят, че в последните години гражданите в селото са ста­нали повече от тополите. Заради кризата.

„Това преселение на гражданите в селата е от бедност - обяснява Магда­лена Фърчанова, собстве­ник на агенция за недвижи­ми имоти. - Трагедия. Те­глили банков кредит, но ги съкратили от работа. Не могат да го изплащат.

Банките ги притиснали дали ги на съдия-изпълнител. Хората по принуда про­дават апартаментите си в Сливен и за да не останат без покрив, купуват къщи в близките села. Все още имо­тите там са евтини."

Колегите на Фърчанова в две агенции признаха: единствените сделки са по села­та. Най-много къщи обаче се купували в Тополчане. То е само на 8-9 км от града, има и редовен обществен транс­порт. Вместо да се редят по опашки за промоции на до­мати в „Лидьл", доскорош­ните граждани са се вкопчи­ли в земята и се изхранват със зеленчуци лично произ­водство...

„Как се чувствам тук? Ка­то чужда булка в друг дом", вдига рамене Димитър. Той е от Сливен, съпругата му Нели - от Раднево. Никога преди не са живели на село. Но по принуда продали апартамента си в центъра на Сливен. И си купили къща в Тополчане. Нямат роднини тук, дошли без да познават никого. Вече няколко годи­ни са в селото, но още не са се адаптирали. „Животът на село няма предимства. Но гладът про­гонва хората от града и те идват тука. С малко повече труд поне изкарват за една­та прехрана", обяснява Ди­митър. 800-те квадрата двор той и жена му са превърнали в производствено мини-

предприятие. Отдясно - ко­кошарник, отляво - при­стройка за прасетата. Някъ­де в дъното - огнище за при­готвяне на зимнина. Райграс? Шезлонг? Не.

Всеки сантиметър земя е засят

с нещо, над плочките до къ­щата им висят гроздове от асмата. Едри китки цветя обграждат стопанството.

„Ей това дворче ни запъл­ва времето от сутрин до ве­чер, без почивка. Само труд. Като слушаме по те­левизията Стефан Софиянски какви домати си бил от­гледал на село, ни става много смешно. То не става така лесно, за един месец", споделя домакинът. Показ­ва постройката до входната врата. Вдигнал я за мага­зин за хранителни стоки.

Отворил го. Но само за ед­на зима в тефтера с вере­сиите се натрупали 2000 лева. И бизнесът фалирал.

„При нас е тъй. Хората ед­ва кретат. Тук няма работа. А и аз - ето, вече съм пен­сионер. С 47 години стаж в текстила, майстор съм. А пенсията мие200 лева", за­ключава Димитър.

Семейството пътува вед­нъж месечно до Сливен за­ради дъщеря си, тя е със заболяване от малка и е трудоустроена там. Синът, 39-годишен, е чак в Канада с жена си и детето. Тези дни трябвало да се роди и вто­рото им внуче. Нели пре­глъща, мъчно й е, че децата са толкова далеч. Добре поне че имат интернет. Го­ворят си и се виждат в скайпа.

Дали някога синът им ще се върне?

„В България!? Той замина със семейството си уж вре­менно, да стъпят на краката си. Но къде да се върнат ту­ка? Едва ли, уви", казва Ди­митър, който никога не е

предполагал, че животът му ще се развие така. Но пък... здраве да е. „Да не говорим, че Тополчане е голямо село, а и докато намигнеш, си в града", все пак се усмихва той.

Като Нели и Димитър са още много семейства, paботници, чиновници, учите­ли. Само за последната го­дина 7-8 души от Сливен си j купили имоти в Тополчане. Така че селото не просто е голямо, то е най-голямото в Сливенската община - 3000 жители - колкото роми, тол­кова и българи. Други 1000 души живеят тук, но не се регистрирали - обобщава кметицата Веселина Калче­ва (ГЕРБ).

„Така е. Който веднъж опита от тополчанската из­ворна вода, не си тръгва", смее се жената, после пояснява сериозно.

„Хората не ми казват по какви причини идват тук, не са длъжни. Всеки си има ня­каква драма. Но е факт, че имотите са евтини. Неотдав­на продадоха една масивна къща за 16 000 лева. Буквал­но подарък. Сега се предла­га друга - за 30 хиляди, с двор от 900 квадрата."

Има и още парцели в регу­лация, които чакат купува­чи. Но работа тук няма. Единствено в бившия сто­пански двор няколко фирми са организирали производ­ство, но наемат само местни хора. Други се препитават от

нивите и лозята си. Малко над 40 са регистрираните животновъди.

300 души са на месечно подпомагане, за което тряб­ва да работят по 14 дни за кметството.

„Не ме питайте как се справям! В другите села има по неколцина такива безра­ботни. А при нас са стотици", вдига рамене Калчева. И по­чти всички били задлъжне­ли - с потребителски креди­ти или купени на изплащане уреди.

„Издирват ги от София заради дълговете. Познавали ли сме еди-кой си? Вече да­же не вдигаме телефоните в кметството, като видим, че ни търсят от непознати но­мера", казва кметицата. Тополчане може би е единственото по-голямо се­ло в България, в което няма детска градина. Започнали да я строят преди промени­те, но после парите секнали. Хората пътували сутрин и вечер до града, за да водят децата си на градина. После ги записвали и да учат в Сли­вен.

Селското училище било голямо, сега - с 500 деца, само ром чета.

Читалището е така прогнило

че върху покрива му поник­нали фиданки. Успели да преместят библиотеката с 8 хиляди тома в сградата на кметството и да запазят кни­гите. Няколкото местни фол­клорни групи репетират в двора на кметството. Добре, че общината успяла да за­дели 10 хиляди лева и купи­ла неголяма постройка за пенсионерски клуб.

Управата в Сливен отводнила ромския квартал, но селото така и си останало

без канализация. Откъде толкова пари!? Асфалтира­ли едва 600 м по част от две­те основни улици. Останали­те улици отдавна не помне­ли асфалт и затъвали в кал при всеки дъжд.

„Истината е, че докато имаше АПК (б. р. - аграрно-промишлен комплекс), всич­ки работеха. Без значение дали са българи или роми. Може да получаваха по 150 лева заплата, но семейства­та не гладуваха, нямаше кражби. Не тъгувам по онзи строй. Но през последните двайсет години държавата забрави селата", казва Кал­чева.

На площада под сенките на кестените работници по временната заетост

чистят обраслите с трева плочки

Колкото кирки, толкова и зяпачи.

В единственото кафене не­колцина мъже цитират като Библия един от колоритните местни роми - Радко Жеков. Радко имал гъст мустак и златни ръце, но нямал земя. Преди време взел под наем един парцел, засадил бо­стан, но „собствените му бра­тя" му окрали дините. Затова сега обикалял из страната, работел в строителството.

„Радко казва, че неволята маха границата между бълга­ри и роми, между селяни и граждани. Щом всички ходим заедно в магазина за дрехи втора употреба, значи сме с една и съща орисия", философстват в кафенето.

Наблизо минава жена на средна възраст. Бивша учи­телка. И тя е Нели, като съ­пругата на Димитър, и тя се е преселила от Сливен. Нели се е запътила към кметството и носи цветя с корените от двора си. Да ги засадят в гра­динката на площада, да е кра­сиво за всички, пък и нали ня­ма пари за озеленяване


Снимка на две колони-„Все още се чувствам в това село като чужда булка в друг дом", казва сливенецът Димитър, който се е преселил в Тополчане.

Снимка на две колони-В двора на селското училище -децата от началния курс се забавляват с играта „Дай, бабо, огьнче". В Тополчане а сега учат само ромчета, българчетата всеки ден пътуват до Сливен и обратно.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Инспектори от държавния строителен контрол мерят стената на една от вилите в митничарското селище
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Банките затягат финансирането, клиентите предпочитат все повече новото строителство
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом