Катедра "Икономика на недвижимата собственост"
ИмеКатедра "Икономика на недвижимата собственост"
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер50.37 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://archive.unwe.bg/docs/Konspekti2008/26.doc
Катедра "Икономика на недвижимата собственост"


ПРОГРАМА

за провеждане на конкурсни изпити за КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ към катедра "Икономика на недвижимата собственост" по научна специалност 05.02.18 "Икономика и управление" - тематично направление (Усъвършенстване на кооперативния мениджмънт); 05.02.18 "Икономика и управление" - тематично направление (Пазарни стратегии за управление на недвижима собственост на кооперативната система).

 1. Възникване и развитие на кооперативната теория. Кооперативни теории и техни представители. Сравнителен анализ на различните школи за теорията на кооперацията.

 2. Теории и школи за управление на организации и предприятия. Приложение на общите принципи в управлението на кооперацията.

 3. Социално-икономическа същност и философско-социологична основа на кооперацията. Кооперативни ценности - основни идеи, етични норми и принципи. Съдържание, характеристика и реализация. Видове кооперации.

 4. Управленски процес, същност и елементи. Управленско решение и методи за вземане решения. Стратегическо управление - същност, съдържание и насоки за приложение в кооперациите и кооперативните предприятия.

 5. Организационно-управленска структура на кооперацията. Централизирана и децентрализирана организация. Делегиране на пълномощия.

 1. Стопански дейности на кооперациите. Място и роля на кооперацията в икономиката и нейните отрасли. Показатели за характеризиране. Същност, тенденции, закономерности. Показатели изразяващи обема на стопанските дейности. Характеристика, състав и структура.

 2. Анализ, планиране и прогнозиране на показателите, характеризиращи обема на различните стопански дейности на кооперацията.

 3. Дълготрайни активи на кооперацията. Същност и икономическа характеристика. Източници за финансиране.Анализ, оценка, прогнозиране и планиране на показателите, характеризиращи дълготрайните активи.

 4. Краткотрайни активи на кооперацията. Същност, структура, класификация, ефективност. Източници на финансиране. Анализ, планиране и прогнозиране на показателите, характеризиращи краткотрайните активи. Приложение на математически методи.

 5. Трудови ресурси на кооперацията. Характеристика и структура. Производителност и ефективност. Системи за заплащане и стимулиране на труда в кооперацията. Особености при управлението на трудовите ресурси (персонала) в кооперациите. Анализ, планиране и прогнозиране на труда в различните стопански дейности на кооперациите.

 6. Разходи за осъществяване на различните стопански дейности на кооперациите. Същност, структура, класификация. Показатели за измерване на разходите. Анализ, планиране и прогнозиране на общите разходи и на отделните видове разходи. Възможности за използване на математически методи. Формиране на политика за намаляване на разходите.

 7. Приход и от стопанските дейности на кооперацията - същност, видове приходи. Показатели за измерване. Анализ, планиране и прогнозиране на приходите. Приложение на математически методи. Възможности за нарастване на приходите в отделните стопански дейности. Крайни финансови резултати - печалба и рентабилност. Ефективност на стопанските дейности.

 8. Цени и ценообразуване в кооперациите, в условията на пазарна икономика. Особености на ценообразуването в отделните дейности на кооперациите. Ценова политика на кооперацията.

 9. Организация на търговията на едро и дребно в кооперативната система. Функции и роля. Управление на търговската дейност.

 10. Логистични решения в кооперациите. Логистична система. Логистични принципи и методи. Логистични вериги. Възможности за реализиране на логистичните концепции в кооперацията.

 11. Борси и борсова търговия. Организация и управление на стоковата и фондовата борса. Място и роля на борсите в кооперативната система.

 12. Инвестиции и инвестиционната политика на кооперацията. Организация и управление на инвестициите в кооперацията. Ефективност на инвестициите. Роля и значение на технико-икономическите проучвания при изграждането на различни обекти.

 13. Маркетинг и маркетингова политика на кооперацията. Маркетингов процес, маркетингова концепция, маркетинг-микс - същност и съдържание.

 14. Обкръжаваща среда на кооперацията - същност, контролирани и неконтролирани фактори.

 15. Маркетингова стратегия на кооперацията - същност и етапи на разработване.

 16. Пазар, целеви пазар и сегментиране на пазара - същност, характеристика и стратегии.

 17. Маркетингови проучвания.?на пазара от кооперативните предприятия - същност и съдържание. Изучаване поведението и мотивите на купувачите.

 18. Кооперациите в системата на парично-финансовите отношения. Пари - същност и еволюция. Покупателна сила на парите. Банките - субект на паричната политика. Банките и кооперативната система. Място и функции на Централната кооперативна банка.

 19. Кредит и лихва - същност, видове. Спестовно-кредитна дейност на кооперациите. Особености на кредитирането в кооперативната система.

 20. Данъчна система. Видове данъци. Данъчно облагане на кооперациите - принципи, начини, особености и проблеми.

 21. Финансиране на стопанските и други дейности на кооперациите. Източници и форми, цена и структура на капитала на кооперацията и проблеми на оптимизиране на структурата.

 22. Финансови резултати от дейностите на кооперацията. Формиране и разпределение на печалбата, формиране на специфични фондове. Рентабилност - същност и начин на измерване.

 23. Финансов анализ на кооперацията - същност, цели, видове. Показатели и системи от показатели за финансов анализ.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Александров, К., Маркетинг -1 част, Изд. ЛИА, С, 1996

 2. Александров, К., Мениджмънт на организации и предприятия, Изд. ЛИА, С, 1995

 3. Александров, К., Маркетинг и изучаване на пазара, УНСС, С, 1992

 4. Александров, К., Младенов, Здр., Икономико-математически методи и модели в търговията, Изд. "Г. Бакалов", Варна, 1989

 5. Тренева, М., и колектив, Теория на кооперацията, УНСС, С, 1994

 6. История на кооперативното движение в България, ЦКС, т.1, 1986; т.ІІ, С.,1990

 7. Кооперациите в прехода към пазарна икономика, ЦКС, С, 1990

 8. Кооперациите в условията на пазарната икономика, ЦКС, ЦС на ТПК, УНСС, С, 1991

 9. Питер, Р., Рихтер, К., Мениджмънт – управление на прехода, С., 1993

 1. Белев, Д., Икономически анализ, Изд. ЛИА, С, 1995

 2. Владимирова, Й., и колектив, Методи на ценообразуването, Изд. УНСС, 1992

 3. Адамов, В., Теория на финансите, Варна, 1992

13. J., Laurinkari, J., Brazda, Genossensckaftswesen, Munchen, Vien

 1. Co-Operative management and administration, International Laborer office, Geneva

 2. Rose, Money and Capital Market

 1. Белев, Д., Йовкова, Й., Анализ на стопанските дейности на кооперацията, УНСС, 1994

 2. Стоянов, В., Основи на парично-финансовата теория и политика

 3. Петров, Г., Основи на финансите на фирмата

 4. Белев, Д., Икономика на кооперациите, Фарком, С.

 5. Белев, Д., Планиране и прогнозиране на стопанската дейност на кооперацията, Фарком, С.

 6. Йовкова, Й., Финансова математика, Изд. “Нова звезда”, С, 2001

 7. Йовкова, Й., Банково-финансов мениджмънт, Изд. “Призма”, С, 2002

 8. Стаменова, В., Ковачева, В., Организация и оперативно управление на търговията, Изд. ЛИА, С, 2000

Свързани:

Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconПрограм а за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по специалност
Кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по специалност
Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconПрограма за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по научна специалност
Кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по научна специалност
Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconБиография лични данни
Унсс – гр. София, редовен докторант към Катедра Икономика на недвижимата собственост
Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconНай-учтиво Ви каним да присъствате на празника на специалностите ‘’Икономика на строителството’’, ‘’Икономика на недвижимата собственост’’ и ‘’Бизнес
Най-учтиво Ви каним да присъствате на празника на специалностите ‘’Икономика на строителството’’, ‘’Икономика на недвижимата собственост’’...
Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconИкономика на недвижимата собственост

Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconЛекция 1 Обекти и предмет на недвижимата собственост
Предпоставки за възникване на професионалното оформление на недвижимата собственост
Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconТрадиционен пътуващ семинар
Икономика на недвижимата собственост" и "Икономика на строителството", по маршрута: Варна – Стара Загора – Велико Търново – Варна....
Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconУниверситетски проекти за
Юбилейна международна научна конференция по случай 5 години от създаването на специалност „Икономика на недвижимата собственост”...
Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconГаброво Катедра "Икономика на търговията"
Дисертацията е обсъдена на разширено заседание на катедра „Икономика на търговията” при Технически университет – Габрово и е насочена...
Катедра \"Икономика на недвижимата собственост\" iconНедвижимата собственост в българия в условията на евроинтеграция 2007
Резюме на български език
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом