Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация
ИмеИзпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация
страница1/5
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер242.5 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/Izpitna_programa_DI.doc
  1   2   3   4   5


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Частен професионален колеж по туризъм “Свети Мина”


УТВЪРЖДАВАМ:

МИНКА ЦВЕТКОВА

ДИРЕКТОР


ИЗПИТНА ПРОГРАМА


за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на

професионална квалификация


учебна 2009/2010 година


Професионално направление: № 345 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Професия: № 345020 ФИРМЕН МЕНИДЖЪР


Специалност : № 3450205 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА


София, 2009 година 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА


Изпитната програма е предназначена за организиране и провеждане на държавните изпити по тория и практика на професията и специалността за придобиване четвърта степен на професионална квалификация по професия”Фирмен мениджър”,специалност “Предприемачество и мениджмънт в туризма”.

С държавните изпити по теория и практика на професията и специалността се извършва проверка и оценка на професионалните компетенции на колежаните по професията и специалността.

Изпитната програма е разработена на основание на ЗНП , ЗПОО и учебен план на колежа, утвърден от Министъра на образованието и науката.


 1. ФОРМА НА ИЗПИТА


Държавните изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация са :

 • Държавен изпит по теория на професията и специалността – писмена разработка на изпитна тема от учебното съдържание от задължителната професионална подготовка с продължителност 4 астрономически часа .

Изпитните теми се формулират от следните тематични области на учебния план .

Икономически дисциплини

 • макро и микроикономика;

 • счетоводство и контрол;

 • икономика на туристическото предприятие

 • законодателство в туризма;

 • туристически ресурси

Мениджмънт в туризма

 • туризъм и маркетинг;

 • туристически мениджмънт.

 • предприемачество;

Хотелиерство, ресторантьорство, допълнителни дейности в туризма

 • хотелиерство

 • ресторантьорство

 • екскурзоводство и анимация в туризма;

 • транспорт и туристическа агенция;

За провеждане на държавния изпит по теория на професията и специалността се подготвят изпитни билети.Всеки изпитен билет съдържа наименование на изпитната тема и план-тезис на учебното съдържание.

Изпитният билет се изтегля в деня, определен за изпита и е един за всички колежани, обучавани по професията и специалността в колежа.

 • Държавен изпит по практика на специалността – разработване и защита пред комисия на индивидуален бизнес проект

 • Темите за разработка се избират от колежаните в края на първия учебен срок, и се утвърждават от директора .Консултации по темата дават учителите, преподаващи в колежа по съответните учебни предмети.
 1. Съдържание на изпитната програма за държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване четвърта степен на професионална квалификацияИзпитната програма за държавен изпит по теория на професията и специалността съдържа:

 • професионалните компетенции, придобити в процеса на обучение по теория на професията и специалността;

 • тематичните области, учебните предмети, учебното съдржание по учебни предмети от ЗПП;

 • изпитните теми, план-тезис на учебното съдържание /предоставят се на учениците за подготовка за изпита/ ;

 • критерии за оценяване на професионалните компетенции;

 • система за оценяване.


3.1. Професионални компетенции, придобити в резултат от обучението по професията и специалността:Професионални компетенции

Тежест на компетенциите в %

Работи в екип.

10

Използва информационни технологии

5

Познава психологията на туриста и умее да общува делово с български и чуждестранни клиенти.

5

Разбира значението на отрасъл “туризъм” за брутен вътрешен продукт и принципа на устойчивото му развитие.

5

Наблюдава, контролира и отчита приходите и разходите на туристически предприятия.

10

Познава функциите и целите на маркетинга и прилага инструментите му в туристическите предприятия.

5

Познава и прилага икономическите и юридическите правила и принципи в стопанската дейност на туристичесеките предприятия.

10

Познава принципите на рационалното хранене и осъществява контрол над предлаганата храна.

5

Познава и прилага принципите на хотелиерската дейност, планира и контролира.

5

Анализира организационната структура на управление, взема управленски решения като собственик и предприемач и контролира качеството на туристическия продукт

20

Организира и управлява трудовите, материалните и финансовите ресурси на туристическите предприятия.

10

Планира, организира и провежда самостоятелно туристическо пътуване.

10
  1   2   3   4   5

Свързани:

Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconИзпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация
Хотелиер, специалност 8110102 Организация и управление на хотелиерството, от Списъка на професиите за професионално образование и...
Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconНационална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация
Ресторантьор, специалност код 8110601 Организация и управление в ресторантьорството от Списъка на професиите за професионално образование...
Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconДати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация
За лица, придобили право да положат държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална...
Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconНационална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация
Машинен монтьор, специалност код 5210401 Машини и съоръжения за обработка на металите от Списъка на професиите за професионално образование...
Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на държавните квалификационни изпити
Държавни изпити за придобиване на ііі-та квалификационна степен по теория на специалността минали години 12. 09. 2012 г
Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconЧастен професионален колеж по екранни изкуства – арт колеж
Оценки от Държавен изпит по практика за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация
Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата за оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата на оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата на оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата за оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом