Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага
ИмеКонспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер38.56 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://prreklama.free.bg/index_htm_files/18.mikro_makro_RVOVUB_2012.doc
ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА


 1. Определение:

1.1. Наименование на учебната дисциплина МИКРО И МАКРОИКОНОМИКА

1.2. Код на учебната дисциплина ЕСО 1047

2. Цели и задачи – МИКРО И МАКРОИКОНОМИКАТА се изучава от всички студенти на икономическите факултети и университети и учебното съдържание включва фундаменталните знания за икономическата теория на стопанските микроединици – фирмите и домакинствата и националното стопанство. Целта на курса е студентите да усвоят основните икономически категории и закономерности на микро- и макроикономиката, без които е невъзможно изучаването на останалите функционални и отраслови икономически науки. Курсът е изграден на основата на съвременните постижения на икономическата теория и на изследванията за нашата страна.


3. Библиография (основна и дoпълнителна литература)

Основна:

IV. ЛИТЕРАТУРА

1. Димов, Иван, и други, Обща икономическа теория, част I и II, "Нова звезда", София, 7-то изд., 2003, 528 стр.

2. Ковачев, Здравко и колектив, Микроикономика, ИУ, Варна, СТЕНО, 2001, 407 стр.

3. Колектив от УНСС, ИКОНОМИКС, учебник, 1999 г., 830 стр.

 1. P. Samuelson, W. Nordhous, Economics, 15 ed., 1995.

 2. Николов, Ц. Микроикономика. – Варна: ВСУ, 2006.

6. Кънев, М. Микроикономика. – София: Люрен, 2009.

7..Иван Димов, Н.Хийли, Обща икономическа теория, ч.Ш, МАКРОИКОНОМИКА, 6-то издание,"Нова звезда", София, 2006, 478 стр

8. Ковачев, Здравко и колектив, Обща икономическа теория, ИУ, Варна, част I, 2007.

9.Трайчо Спасов и колектив, Микроикономика. – София: „Стопанство”, 2009.

10.Илиев, Ц. Микроикономика. – София, ЦДО-МВБУ, 2010.


Допълнителна:

1.Дейвид Фридмън, Теория на цените, ч. 1,2 и З, С.,1993.

2.Трайчо Спасов и колектив, Учебен речник по икономика,С.,2006.

3.Тонев, М. Икономика на информационното общество. – Варна: ВСУ, 2007.

4.Тонев, М.Геоикономика. – Варна: ВСУ, 2009.


4.Преподавателски състав: доц. д-р Мл. Тонев.


Конспект по микро и макроикономика

.

 1. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага.

 2. Криви на безразличието. Пределна норма на заместване.

 3. Бюджетни ограничения и потребителски избор. Изместване на бюджетното ограничение. Кривите “доход-потребление” и “цена-потребление”.

 4. Ефект на заместването и ефект на дохода. Индивидуално и пазарно търсене. Излишък за потребителя. Парадокс на стойността.

 5. Производството като функция на производствените фактори. Производството в краткосрочен и в дългосрочен период.

 6. Анализ на разходите. Минимизиране на разходите в краткосрочен и в дългосрочен период. Кръгооборот и оборот на индивидуалния капитал.

 7. Разновидности на фирмената организация. Акционерни дружества и акции.

 8. Борси, борсови сделки, борсови посредници и борсови индикатори.

 9. Класификационни схеми за типологизация на пазара. Обща характеристика на съвършената конкуренция.

 10. Разходи и приходи на фирмата при съвършена конкуренция.

 11. Предлагането на фирмата в краткосрочен период. Крива на предлагането в отрасъла. Фирмено и отраслово предлагане в дългосрочен период.

 12. Несъвършената конкуренция:причини, форми и критерии за класифициране. Измерване на пазарната власт (на несъвършенството).

 13. Пазарна стратегия на чистия монопол.

 14. Фирмено поведение при междинни солуции (състояния) на несъвършена конкуренция при предлагането: монополистическа конкуренция, флуиден и вискозен олигопол.

 15. Стратегическа реакция. Концепцията за “уязвимите” пазари.

 16. Ценообразуване при несъръшената конкуренция. Антимонополно законодателство.

 17. Обща характеристика на пазарите на производствените фактори. Пазарно търсене и предлагане на производствени фактори.

 18. Възвръщаемост и печалба от капитала. Норма на печалбата.

 19. Капитал и лихва. Номинален и реален лихвен процент.

 20. Земя и поземлена рента. Цена на земята.

 21. Същност и характеристика на пазара на труда.

 22. Пазарът на труда в условията на съвършена и при несъвършена конкуренция.

 23. Работна заплата и ролята на синдикатите. Разпределение на доходите и неравенство. Крива на Лоренц.

 24. Класификация на пазарното равновесие. Оптимизиране на структурата на производството.

 25. Икономическа теория на благосъстоянието. Структура на доходите и оптимално използуване на ресурсите. Пазарни дефекти и държавна намеса. Теорията за обществения избор.

 26. Обхват на макроикономиката. Цели и инструменти на макроикономическата политика.

 27. Измерители на националното производство.

 28. Съвкупно кърсене и съвкупно предлагане.

 29. Пазарно равновесие в макроикономиката.

 30. Цикличност на производството. Икономически кризи.

 31. Заетост и безработица.

 32. Инфлация и инфлационно бреме.

 33. Данъчна система и бюджетна политика.

 34. Фискална политика.

 35. Пари и банки.

 36. Икономически растеж.

 37. Международна търговия.

 38. Международна валутна система.

 39. Европейска икономическа и политическа интеграция.

 40. Управление на външния дълг.

Свързани:

Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага iconЗакон за намаляващата се пределна полезност
Теория на потребителското поведение. Потребност и полезност. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност....
Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага icon2 Закони за намаляващата пределна полезност и за еднаквата пределна полезност. Потребителски излишък или допълнителна рента
Закони за намаляващата пределна полезност и за еднаквата пределна полезност. Потребителски излишък или допълнителна рента
Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага iconТеория на потребителското поведение. Потребност и полезност. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Крива на безразличието. Линия на бюджетните ограничения
От тук е връзката и зависимостта между потребностите и производството. Най напред се нареждат потребностите, а производството трябва...
Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага iconЗакон за намаляващата пределна полезност
Кардиналната теория исторически е по-ранна, основава се на допускане, че полезността на благата е количествено измерима. Първоначално...
Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага iconВъведение в икономиката. Микроикономика. Пределна полезност и оптимизиране на потребителския избор

Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага iconПрограма/ тема потребности и стоки. Потребности същност и характерни черти. Същност и видове блага. Продукти и стока. Полезност и стойност на благата
Тема потребности и стоки. Потребности същност и характерни черти. Същност и видове блага. Продукти и стока. Полезност и стойност...
Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага iconЛекция 4 Иновации
Идея полезност или изгода, за реализирането на която този, който ще я изпълнява, притежава необходимите технологии и възможности
Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага iconЮжноамериканско пътешествие
Дивият човек, както и детето, сравнява сегашното си състояние с миналото; той определя действията си не ръководен от сляп инстинкт,...
Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага iconУрок: Okoлен свят ІІ клас Тема на урока
Контекст и дейности: Разпознава видовете храни по произход и тяхната полезност за човека; Разбира значението на движението и спорта...
Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага iconРаботната хипотеза – концептуална сърцевина на научното изследване
Тя се „вписва” в неговата инфраструктура наравно със заглавието, темата, съдържанието и целта (като ги детерминира в определена степен)....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом