Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
ИмеBg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер125.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007741208.docx
00774-2012-0008

BG-Стара Загора: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614815, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 601103

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.starazagora.bg.

Адрес на профила на купувача: www.starazagora.bg/bg/obshtestveni-por-chki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация гр. Стара Загора”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Стара Загора
Код NUTS: BG344

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка включва изработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация гр. Стара Загора, съгласно приложеното към документацията за участие Техническо задание с дефинирани основни изисквания. Разработката включва обща (комбинирана) стратегическа карта, отчитаща шумовите нива в резултат от действието на всички източници на шум, както и отделни стратегически карти за шум, съответно от автомобилния и железопътния транспорт и от промишлени дейности: •Карти със следните шумови показатели (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници): - Денонощен показател на шум – L24 в следните зони: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A); - Нощен показател на шум – Lнощ, в следните зони: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A) •Стратегически шумови карти, където граничните стойности на шума за описаните по-горе шумови показатели са надвишени (т. нар. конфликтни карти за основните източници: пътен трафик, ж.п. трафик, промишлени източници): - шумов показател L24; - шумов показател Lнощ. •Карти за броя жители, които живеят в сгради, в райони изложени на един от следните показатели: - шумов показател L24: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A); - шумов показател Lнощ: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A). Следва да се представи информация за програми за намаляване на вредното въздействие на шума, които са били реализирани в миналото и осъществени мерки за намаляване и предотвратяване на шума в агломерацията, както и оценка на тяхната ефективност;Да се посочат методите за изчисление, като се препоръчва използването на изчислителните методи за оценка на показателите за шум, съгласно Приложение II, т.2.2. на Директива 2002/49/ЕС; Разработената Стратегическа шумова карта задължително трябва да съдържа следната текстова информация: •Общ брой жители, които живеят в сгради, в райони изложени на един от следните показатели: - денонощен показател на шум – L24 в следните зони: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A); - нощен показател на шум – Lнощ, в следните зони: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A). като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници); Общ брой жители, които живеят в сгради със специална шумоизолация, в случай че е налична такава информация – изложени на един от следните показатели: - денонощен показател на шум – L24 в следните зони: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A); - нощен показател на шум – Lнощ, в следните зони: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A). като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници); •Информация за броя на жилищата, детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения в определен район, които са изложени на нива на шум над граничните стойности на показателите за шум: - денонощен показател на шум – L24 в следните зони: 45-49, 50-54; 55-59; 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A); - нощен показател на шум – Lнощ, в следните зони: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A). •Информация, доколко основните пътища и основните ж.п. линии допринасят за високите стойности на показателите за шум, на които са подложени жителите. Отразяването на шумовите нива върху стратегическата карта за шум да се осъществи, като участъците условно да се оцветяват според нивата на шума, както следва: под 35 dB(А)– светлозелено; от 35 до 40 dB(А) – зелено; от 40 до 45 dB(А) – тъмнозелено; от 45 до 50 dB(А) – жълто; от 50 до 55 dB(А) – охра; от 55 до 60 dB(А) – оранжево; от 60 до 65 dB(А) – червено;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90742000, 90742300

Описание:

Услуги, свързани с шумовото замърсяване
Услуги по наблюдение и отчитане на шумовото замърсяване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора, включваща обща (комбинирана) стратегическа карта, отчитаща шумовите нива в резултат от действието на всички източници на шум, както и отделни стратегически карти за шум, съответно от автомобилния и железопътния транспорт и от промишлени дейности.

Прогнозна стойност без ДДС

130000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

13


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

гаранция за участие 1000 лева.Представя в една от следните форми:депозит на парична сума по сметка на Възложителя; банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG45BPBI79353375755401 BIC: BPBIBGSF в БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България. Гаранция за изпълнение на договора - 2 на сто от стойността на договора. Представя в една от следните форми:депозит на парична сума по сметка на Възложителя; банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. При избор на гаранция за изпълнение- парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG45BPBI79353375755401 BIC: BPBIBGSF в БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансово плащане, в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора е платимо след подписване на договор до 20 (двадесет) дни от датата на представяне на фактурата и банкова гаранция за сумата на авансовото плащане, със срок на валидност не по-малък от 360 дни, считано от датата на подписване на договора. Междинно плащане, в размер на 50 % (петдесет процента) от цената на договора - дължимо след приемане от Възложителя чрез приемо-предавателен протокол на създадената шумова карта, придружена от писмена и графична документация за предоставянето и в МЗ и МОСВ за становище. Изплаща в срок до 20 (двадесет) дни от датата на представяне на фактурата. Окончателно плащане, в размер на 40 % (четиридесет процента) от цената на договора е дължимо след приемане от Общински съвет Стара Загора на стратегическата карта за шум и се изплаща в срок до 20 (двадесет) дни от датата на представяне на фактурата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Разработването на Стратегическата карта за шум в околната среда на Агломерация Стара Загора да е в съответствие с изискванията на : -Закона за защита от шума в околната среда ( ДВ.бр. 74/2005 г.); -Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда; -Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие (ДВ. бр.70 / 2006 г.); -Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ бр.34/2000 г.); -Наредба № 2/05.04.2006 г. (Дв.бр.37/2006 г.) за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и представяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда; -Наредба № 6 /26.06.2006 г.(Дв. бр.58/2006) за показателите за шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методи за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на хората; -Наредба № 3/25.04.2006 г. (ДВ, бр. 38/09.05.2006 г) за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната При разработването на стратегическата карта за шум да се ползва и „Ръководството за добра практика за изготвяне на стратегически шумови карти и представяне на свързаните данни за шумова експозиция” (Официален доклад на Работната група към Европейската Комисия по прилагане на „Европейска шумова Директива”), предоставено от „Българската Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Шума“ БАУКУОШ/.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик, съдържащ: Плик №1 "Документи за подбор": 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Оферта, попълнена по образец 3. Копие на документ за регистрация, удостоверение за актуално състояние или EИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; Копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на ЗТР. В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР. Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата. 5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал. 5, т. 1; по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. Заверени копия на баланси и отчети за приходите и разходите за последните три години (2009г., 2010г. и 2011г.). Представянето на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър.8.Декларация по Образец, съдържаща информация за оборота от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.9.Заверено от участника копие на валиден Сертификат за извършване на замервания за шум, издаден от акредитирана институция.10. Заверено копие от лиценза на специализирания лицензиран софтуер, който участникът притежава и ще използва за изпълнение на поръчката и описание на характеристиките на софтуера и възможностите му за изпълнение на поръчката.11.Декларация по Образец с приложени към нея договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката, сключени и изпълнени през последните три години - 2009г., 2010, 2011г. Към договорите се прилагат референции в оригинал или заверени от участника копия. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията;12.Декларация по Образец, съдържаща списък на членовете на екипа, ангажирани за извършването на услугата с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация;13.Декларация по Образец за техническото оборудване за изпитване и изследване, с което участникът разполага и което ще използва за изпълнение на обществената поръчка, придружено с описание на техническите характеристики и копия от документи за извършено калибриране за средствата за измерване. 14.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП по Образец за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 15.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец.16.Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договора;17.Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие. 18.Документ за закупена документация за участие. Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката се поставя план за изпълнение на услугата, включващ времево разпределение на етапите и дейностите, които следва да се извършат; Плик № 3 с надпис "Предлагана цена": прилага се ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Представят се заверени копия на баланси и отчети за приходите и разходите за последните три години (2009г., 2010г. и 2011г.). Представянето на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър. 2.Декларация по образец, съдържаща информация за оборота от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал положителен финансов резултат (печалба), сумарно за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) 2.Участниците следва да са реализирали оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в размер не по-малко от 150000лв. (сто и петдесет хиляди лева).

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Заверено от участника копие на валиден Сертификат за извършване на замервания за шум, издаден от акредитирана институция. 2.Заверено от участника копие от лиценза на специализирания лицензиран софтуер, който притежава и ще използва за изпълнение на поръчката и описание на характеристиките на софтуера и възможностите му за изпълнение на поръчката. 3. Декларация по Образец с приложени към нея договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката, сключени и изпълнени през последните три години - 2009г., 2010, 2011г. Участникът трябва да е изпълнил поне един договор за услуга, аналогичен на предмета на поръчката, който е приключил през последните 3 години (2009, 2010 и 2011г.). Към договорите се прилагат референции в оригинал или заверени от участника копия. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията; 4. Декларация по Образец, съдържаща списък на членовете на екипа, ангажирани за извършването на услугата с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация; 5. Декларация по Образец за техническото оборудване за изпитване и изследване, с което участникът разполага и което ще използва за изпълнение на обществената поръчка, придружено с описание на техническите характеристики и копия от документи за извършено калибриране за средствата за измерване.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да притежава валиден Сертификат за извършване на замервания за шум, издаден от акредитирана институция. 2. Участникът трябва да притежава специализиран лицензиран софтуер за изпълнение на поръчката. 3.Участникът трябва да е изпълнил поне един договор за услуга с предмет, аналогичен на предмета на поръчката, който е приключил през последните 3 години (2009, 2010 и 2011г.). Към договорите се прилагат референции в оригинал или заверени от участника копия. 4.Участникът да разполага с необходимия екип от квалифицирани специалисти за изпълнение на поръчката. 5.Участникът следва да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

05.07.2012 г. Час: 17:30

Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN

Условия и начин на плащане

посочената цена е без ДДС

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

12.07.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 13.07.2012 г. Час: 11:00

Място

сградата на община Стара Загора

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следният интернет адрес: www.starazagora.bg/bg/obshtestveni-por-chki.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.06.2012 г.

Свързани:

Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-стара Загора: 01 Услуги по поддържане и ремонт (вкл инсталиране) на машини и съоръжения обявление за малка обществена поръчка услуги
Стара Загора: 01 Услуги по поддържане и ремонт (вкл инсталиране) на машини и съоръжения
Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-стара Загора: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи обявление за обществена поръчка услуги
Стара Загора: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани...
Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-стара Загора: 01 Услуги по поддържане и ремонт (вкл инсталиране) на машини и съоръжения обявление за поръчка услуги
Стара Загора: 01 Услуги по поддържане и ремонт (вкл инсталиране) на машини и съоръжения
Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, e-mail:,...
Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-софия: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Мнистерство на земеделието и храните, бул. Христо Ботев №55, За: Е. Сотирова, България 1040, София, Тел.: 02 98511346, e-mail:, Факс:...
Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-софия: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", р българия 1040, София,...
Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-силистра: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Многопрофилна болница за активно лечение Силистра"АД, Ул."Петър Мутафчиев"№80, За: Г. Георгиев, р българия 7500, Силистра, Тел.:...
Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, Факс:...
Bg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, рбългаря 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, e-mail:, Факс:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом