Общински съвет – свищов
ИмеОбщински съвет – свищов
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер28.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/decisions/decisions_1961093451.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ


ПРЕПИС!

До…………………………………


Р Е Ш Е Н И Е


1361


от заседание на Общинския съвет,

проведено на 31.08.2011 г., Прот. № 80


ОТНОСНО: Приемане на План за управление на утайки от „ПСОВ Свищов”


На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с Общинския план за развитие на Община Свищов 2007 – 2013 г., актуализиран с Решение № 352 от 30.10.2008 г., Прот. № 24 на Общински съвет – Свищов, писмо (покана) изх. № 07-00-3085 от 30.06.2010 г., вх. № 04-00-169 от 05.07.2010 г. в Община Свищов, от Малина Крумова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” за подаване на проектно предложение по процедура за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Решение № 1047 от 28.10.2010 г., Прот. № 66 на Общински съвет – Свищов и предложение с Вх. № 3269/24.08.2011 г. от Станислав Благов – Кмет на Община Свищов, Общински съвет – Свищов,


Р Е Ш И:


  1. Приема Плана за управление на утайки, част от Актуализирания и преработен Идеен проект на „Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор”, град Свищов по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Мотиви: Получена е покана за подаване на проектно предложение по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма “Околна Среда 2007 – 2013 г.”.

Досега са изготвени следните документи във връзка с подаване на проектното предложение по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

  1. Актуализирано и преработено Прединвестиционно проучване (ПИП);

  2. Актуализиран и преработен Идеен проект, вкл. и част „План за управление на утайки“;

  3. Актуализиран и преработен вариант на трасето на довеждащ колектор гр. Свищов до фаза идеен проект;

  4. Актуализирана и преработена Апликационна форма за кандидатстване;

  5. Нов АНАЛИЗ „РАЗХОДИ - ПОЛЗИ” за проектно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор на град Свищов”.

Съгласно предвиденото в т. 9.6 от поканата за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.“, кандидатът трябва да представи заедно с проектното си предложение и становище, издадено от Управляващия орган на ОПОС.

С писмо изх. № 04-00-290 от 09.08.2011 г. на Община Свищов коригираното проектно предложение за „Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор на град Свищов“ е представено за предварително становище в Министерството на околната среда и водите в съответствие с Указанията за провеждане на предварителни консултации по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв. ж.“, както и с препоръките, дадени в писмо изх. № 08-00-1497 от 02.06.2011 г. на Ръководителя на УО на ОПОС.

Във връзка с изложеното дотук, е необходимо изготвеният План за управление на утайките от „ПСОВ Свищов“ да бъде приет с решение на Общински съвет – Свищов.

В залата присъстват 24 общински съветници.

Гласували “За” – 24, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/…


/Милен Манолов/


Вярно при ОбС: ………………

/В. Минчева/

Свързани:

Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и чл. 7, ал. 4 от Правилника...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността в Община...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
МА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (зос), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом