2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
Име2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
страница1/18
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.79 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/Металургията в България 2006_1956554aee18666c97e8429d967248eb.do
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


2

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

92
1309 София, бул. “Александър Стамболийски” 205, ет. 4, стаи 415, 416 и 417

Тел./Факс 02-920 37 39; 02-920 40 47, e-mail bcm@mb.bia-bg.com


МЕТАЛУРГИЯТА В БЪЛГАРИЯПРЕЗ 2006 ГОДИНА


СОФИЯ, 2007 год.


Увод


Създадената през 1992 год. Браншова камара на черната и цветна металургия (преименувана през 2007 год. на Българска ассоциация на металургичната индустрия) е сдружение с нестопанска цел на работодателите - мениджъри на фирмите, произвеждащи и търгуващи с метали, изделия от тях и огнеупори или осъществяващи научноизследователска, инженерингова и ремонтна дейност в областта на металургията.

Към 31.12.2006 год. броят на членовете на камарата е 32.


Целта на годишника “Металургията в България (издаван редовно след 1994 год.) е да информира широк кръг от специалисти в България а чрез превода на английски език - и в чужбина, за развитието на отрасъла като цяло и за резултатите от дейността на отделните търговски дружества – членове на Браншовата камара.

По традиция годишникът се състои от три части. В първата се прави възможно най-кратък преглед (основан изцяло на статистически и митнически данни) на българската икономика през съответната година, като навсякъде където е възможно е подчертано мястото и значението на металургията и производството на метални изделия.

Другите две части представляват кратка технологична характеристика на нашите заводи - ретроспекция на техните производствени показатели и на годишните резултати от тяхната дейност. Където е възможно е правена съпоставка на митническите и фирмени данни и опит за обяснение на установените несъответствия.

Годишникът вероятно не е лишен от непълноти и неточности. Целта е била те да се ограничат и сведат до минимум. В бъдещите издания, при които формата няма да се изменя съществено, ще бъде обърнато особено внимание на пълнотата и прецизността на съдържанието.

Количествата на черните и цветните метали и на проката и изделията от тях, произведени в България, са съпоставени със световното производство. Делът на нашата продукция обикновено е в порядъка на десети от процента (понякога над 1 %). Обективността налага да се отбележи, че в края на2005 год. населението на нашата страна е 0.119 % от населението на света, а територията й – 0.082 % от сушата на земното кълбо. Разгледана в този аспект нашата металургия в количествено отношение определено е над средното световно равнище, тъй като делът на производството на почти всички продукти спрямо световното е в пъти по-високо в сравнение с процента на населението. Някои от качествените показатели са равни на най-добрите в света.

Присъединяването на нашата страна към Европейския съюз

наложи да бъдат направени редица сравнения между съответните макроикономически и технологични показатели.

Всички мнения и препоръки, целящи подобрението на бъдещите издания на сборника, ще бъдат приети с благодарност и оценени по достойнство. По същия начин ще бъдат приети и оценки за полезността на годишника за дружествата – членове на Браншовата камара.

Тук е мястото да се изрази благодарност и към всички организации, предприятия и лица, предоставили информацията и средствата, необходими за съставянето на настоящото издание.
В годишника са възприети следните съкращения:


БВП – Брутен вътрешен продукт по цени на съответната година.

БДС – Брутна добавена стойност по базисни цени

EACT – Европейска асоциация за свободна търговия

СЦИЕ – Страни от Централна и Източна Европа

ОНД – Организация на независимите държави (бивш СССР)

ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ВЧМ – Валцувани черни метали (прокат)

ГВ – Горещовалцуван (прокат)

СВ – Студеновалцуван (прокат)

КЦМ – Комбинат за цветни метали АД – Пловдив

ОЦК – Оловно – цинков комбинат АД – Кърджали

ТЦМ – Тежки цветни метали и сплави (медни и месингови).ЧЛЕНОВЕ НА БРАНШОВАТА КАМАРА“Кремиковци” АД “Жити” АД

“ТеПро Метал” ЕАД “Кометех” ООД

-„Стомана Индъстри” АД “Кумерио Мед” АД

-„София Мед” АД “Металснаб Холдинг” АД

-„Стилмет” АД “Мулит” ООД

“Промет Стиил” АД “Труд” АД

“КЦМ” АД “Добив на цветни метали” ООД

“Интертръст” ЕАД “Бамекс” АД

- „ОЦК” АД “Алкомет” АД

- „Интерпайп” АД “Монбат” АД

- „Steel Commodities Corp. “Комотек – Ко” ООД

“Полимет 99” ООД “Рефран” ЕООД

“Шамот” АД “Ил Мет” ЕООД

“РМО-Металургремонт” АД “Булмет и Ко” ООД

“Ресурс мениджмънт” ООД “Армекс Трейд” ЕООД

“Еврометал” ООД “ИПО” ООД

”Римпекс” ООД “Анилс” ООД

“Прециз Интер Холдинг” АД “КГ”ООД

“Индустриална топлотехника” ООД “СОФИЯ МЕТАЛ” ООД

“Хелиос металург” ООД Съюз на ветераните от

“Стам Трейдинг” АД металургията в България
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БРАНШОВАТА КАМАРАЮридически лица:

“Кремиковци” АД “Жити” АД

“Кумерио Мед” АД “Шамот” АД

“Еврометал” ООД “Прециз Интер Холдинг” АД

“ТеПро Метал” ЕАД “КЦМ” АД

“Металснаб Холдинг” АД “Алкомет” АД

“Интертръст Холдинг БГ” ЕАД “Промет Стиил” АД

“РМО – Металургремонт” АД


Председател на УС – АНТОН ПЕТРОВ


Изпълнителен директор - инж. Политими Паунова

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.


Увод ……………………………………………………………………………………..2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconУстав на българска асоциация на металургичната индустрия общи положения
Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически...
2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите /собственици и мениджъри/ от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали,...
2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях,...
2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
В състава на бами влизат едни от най-големите български износители, които са и големи потребители на природен газ. Същите са поставени...
2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
България, което излиза редовно от 1994 год до сега, има за цел да информира широк кръг от специалисти в България, а чрез превода...
2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconЗакон за храните
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (бахпи), възложени им с този закон
2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
2 българска асоциация на металургичната индустрия 92 iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом