Българска асоциация на металургичната индустрия
ИмеБългарска асоциация на металургичната индустрия
страница5/24
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/годишник 2008bg fin-1_52356eb9216c108934e216e5b816fe74.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Средна годишна работна заплата на наетите по

трудово и служебно правоотношение лица, лева

Отраслови групировки:

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Ръст в %:

07/06

08/07

08/06

Добивна промишленост

7 257

8 536

10 520

117.6

123.2

145.0

Преработваща промишленост

3 762

4 634

5 683

123.2

122.6

151.1

в т. ч. производство на основни метали и метални изделия

5 033

5 699

7 207

113.2

126.5

143.2

П-во и разпределение на ел.енергия, газ, вода


7 537


8 865

10 893

117.6

122.9

144.5

Строителство

3 542

4 252

5 347

120.0

125.8

151.0

Икономика - общо

4 324

5 167

6 288

119.5

121.7

145.4

- обществен сектор

5 292

6 256

7 826

118.2

125.1

147.9

- частен сектор

3 917

4 760

5 740

121.5

120.6

146.5

Източник: Статистически справочник на НСИ, 2008 год. и 2009 год.


Посочената в таблицата стойност е с 26.8 % по-висока от средната заплата в преработващата промишленост и превишава с 14.6 % размера на годишната заплата за всички икономически дейности в страната. В преработващата промишленост по-високо средно възнаграждение има в три бранша – производство на кокс и рафинирани нефтопродукти (19 030 лева), производство и разпределение на енергия и газ (12 905 лева) и производство на лекарства (8 896 лева).


Работната заплата само в металургичния сектор, включващ фирми за производство на основни метали и прокат от тях, които са членове на БАМИ, е значително по-висока. По оперативни данни от НОИ, през І-во полугодие на 2009 год. средният осигурителен месечен доход в сектора е около 1 000 лева или очакваното годишно възнаграждение ще бъде в порядъка на 12 000 лева. През последните години по размер на годишна работна заплата металургичният бранш заема 3 или 4 място от всички икономически дейности в страната (след икономически дейности производство на нефтопродукти и финансови и застрахователни дейности – съответно с 19 030 лева и 14 844 лева за 2008 год.). Съизмерими с заплатите в металургията през 2008 год. са дейностите по производство и разпределение на енергия и газ(12 905 лева) и в далекосъобщенията (13 299 лева).

Данните на НСИ за средната годишна работна заплата по икономически дейности за 2007 год. и 2008 год. показват много големи разлики на заплащане между обществения /държавен/ и частен сектор за някои отраслови групировки. Най-характерно това е за добивната промишленост, където заплащането в държавните фирми е почти два пъти по-високо, както и при производството на храни и тютюневи изделия – разлика над три пъти. За последните две години ръстът на заплащането в обществения сектор изпреварва този в частния с 1.4 пункта. Запазва се тенденцията от последните години средната заплата в частния сектор да е по-ниска, като разликата спрямо обществения за 2008 год. е -2 086 лева, при -1 496 лева през 2007 год.


1.2. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, БВП, ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


През последните години в България се отчита постоянен ръст във физическия обем на брутния вътрешен продукт (БВП) и в брутната добавена стойност (БДС). В таблица 1.4 са посочени данните за последните четири години.


За 2008 год. БВП на страната, изчислен по средногодишния курс на БНБ за щатския долар през същата година, възлиза на 49,9 млрд. долара. По този показател, както в абсолютна стойност, така и определен като производителност за един работещ или на човек от населението за съответната страна, България е на последно място от всички членки на ЕС/27/.

От икономическите групировки най-висока Брутна добавена стойност създават работещите в индустрията, близки са стойностите в услугите и почти три пъти по-ниски са показателите на работещите в аграрния сектор.


Съгласно данни на OECD /публикация от м.януари 2009 год./ произведеният Брутен вътрешен продукт през 2007 год. в България е 39.5 млрд. USD. За Гърция е 312,3 млрд. USD или почти 8/осем/ пъти по-висок, над 10 /десет/ пъти по-голям е произведения БВП в Полша, над 4 пъти в Чехия, 3 /три/ пъти по-висок е в Унгария и около 2 пъти в Словакия. Най-висок БВП в рамките на ЕС /27/ през 2007 год. е отчетен в Германия – 3 316,1 млрд. USD, следват Великобритания и Франция - съответно с 2 764.4 млрд. и 2 589.8 млрд. щатски долара.


Таблица 1.4


БВП и БДС по сектори и групировки, млн. лева/лева
Показатели:


2005 год.


2006 год.

2007 год.

2008 год.

БВП по пазарни цени, мил.лева


42 797


49 361

56 520

66 728

- нетни данъци,вкл. ДДС

7 205

8 556

9926

11 656

- мита върху вноса

372

455

193

221

БВП на един зает, лева

н.д.

13 666

15 218


17 397


БВП на човек от насел.

- в лева

 • в евро

 • в щатски долари

вал. курс – лева за 1 щ.д5 529

2 827

3 513

1.5746 411

3 278

4 111

1.560


7 341

3 753

5 136

1.4298 753

4 454

6 548

1 337

Брутна добавена стойност/БДС/,млн.лева


35 220


40 350


46 40154 851


БДС на един зает, лева

- аграрен сектор

- индустрия

- услуги

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

10 131

4 663

12 337

11 103

11 478

3 960

14 242

12 832

13 222

5 417

15 458

14 881

Източник: Статистически справочник на НСИ, 2009 год.


Съгласно баланса на НСИ за крайно енергийно потребление, българската икономиката през 2007 год. е използвала енергийни ресурси, представляващи 9 528 хил.т н.е., като спрямо 2006 год. потреблението намалява с 2 %. За индустрията потреблението е 3 611 хил.т н.е. или 38 % от общото количество и отчита ръст от 2.3 %. Сектор Металургия и производство на метални изделия с отчетените 795 хил.т н.е., които представляват 21.5 % от индустриалното потребление (8.2 % от общото) е втори по потребление на енергийни суровини в индустрията /след химическа, вкл. нефтохимическа промишленост/.

Общото енергийно потребление, което се отчита в енергийния баланс за 2007 год. за дейност „производство и леене на метали”, има следното разпределение: 80 % /622 хил.т н.е./ в черната металургия и 20 % /174 хил.т н.е./ в цветната металургия.

През 2008 година спрямо 2007 год. при производството на цветни метали има реализирани икономии от 7 %, а в черната металургия намалението е с 1 %.

През 2007 год., в сравнение с предходната 2006 год., енергийното потребление в металургията намалява общо с 18 хил.т н.е. или с 2.2 %.

Делът на транспорта в енергийния баланс е 28 % /2 678 хил.т н.е./ и 34 % е потреблението в бита, услугите и други обществени сектори.


1.3. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОБМЕН, ВНОС И ИЗНОС НА

СТОКИ


Външнотърговският обмен на стоки и услуги за последните шест години е показан в таблица 1.5. Продължава негативната тенденция да се увеличава отрицателното външнотърговски салдо, което се формира в резултат на по-големия ръст на общия внос /116 %/, сравнен със същия показател при износа / 113 %/ за целия, посочен в таблицата период.

Сектор „услуги” има постоянно увеличаващо се положително салдо, но то като обем /+ 4,5 млрд. лева/ не може да компенсира бързо растящия дефицит от износа и вноса на стоки, който през 2008 год. достига - 19,7 млрд. лева. Това е с 3.2 млрд. лева повече от 2007 год. или ръст на отрицателното външнотърговско салдо от 120 %.


Таблица 1.5

Баланс на външнотърговския обмен, млн. лева


Показатели:

2003 год.

2004 год.

2005 год.

2006 год.

2007 год.

2008

год.

Внос - общо

22 174

26 603

32 692

41 131

48 317

55 552

- стоки, CIF

18 797

22 726

28 688

36 142

42 788

49 549

- услуги

3 377

3 877

4 004

4 989

5 529

6 003

Износ-общо

18 446

22 123

25 766

31 861

35 831

40 351

- стоки, FOB

13 042

15 617

18 515

23 493

26 352

29 880

- услуги

5 404

6 506

7 251

8 368

9 479

10 471

Общ обмен

40 620

48 726

58 458

72 992

84 148

95 903

- стоки

31 839

38 343

47 203

59 635

69 140

79 429

- услуги

8 781

10 383

11 255

13 357

15 008

16 474

Външнотърговско салдо

-3 728

-4 480

-6 926

-9 270

- 12 486

- 15 201

- стоки

-5 755

-7 109

-10 173

-12 649

- 16 436

- 19 669

- услуги

+2 027

+2 629

+ 3 247

+ 3 379

+ 3 950

+ 4 468

Източник: Статистически справочник на НСИ, 2009 год.

Агенция за икономически анализи и прогнози, 2009 г.


България и ЕС (27). Отрицателно външнотърговско салдо имат почти половината от страните на ЕС(27), както и последните присъединили се – България и Румъния. От новите страни-членки за 2006 год. и 2007 год. положително външнотърговско салдо имат само Чехия и Унгария.

Най-голям износител от ЕС и с положителен външнотърговски баланс от 269.4 млрд.щ.долара е Германия /износ за 1 329 млрд.долара/. От големите икономики в света през 2007 год. с положителен външнотърговски резултат са Китай /+261 млрд.долара/, Русия /+152 млрд.щ.долара/, Япония /+90 млрд.щ.долара/ и Канада.

С най-голям външнотърговски оборот, но и с най-голям дефицит през последните години са САЩ, като размерът на дефицита възлиза през 2007 год. на - 854 млрд.щ.долара и - 881 млрд.щ.долара за 2006 год.


Стойността на внесените в България стоки за последните четири години отчита ръст от 173 %, а на изнесените – 161 %.

Вносът на стоки в България по групи страни и по стокови раздели е даден в таблица 1.6, а износът – в таблица 1.7.


Европейският съюз и през 2008 год. е основен вносител с ръст от 112 % и 57 % дял от общия внос при 59 % дял за 2007 год. Най-голям е вносът от Германия – 5 860 млн.лева или 21 % от този на ЕС и 12 % от общия внос на стоки в страната.

Следват страните на ОНД, като от тях най-големи доставчици са Русия с 7 206 млн.лева, представляващ 15 % от общия внос и Украйна с внос от 3 909 млн.лева и дял от 7 %.

По всички стокови групи е отчетен ръст на вноса, като най-голямо увеличение има при горивата – с 2,3 млрд.лева и за машини,оборудване и транспортни средства – с 2 млрд.лева.


През 2008 год. вносът на металургични продукти се е увеличил почти с 1 милиард лева и представлява 9 % от стойността на внесените през годината стоки. Тези завишени стойности са основно от продукти на черната металургия – внос от 3 млрд.лева, ръст от 140 %.

През 2008 год. са внесени стоки от 168 страни /2007 г.– 166 страни/.


От данните в таблица 7 е видно, че износът за последната година има ръст от 113 % или общо за последния 4-ри годишен период - 161 %, но винаги ръста на износа е по-малък от този на вноса. Затова и отрицателното търговско салдо през разглежданите години се увеличава.


Таблица 1.6.


Внос на стоки по групи страни и по стокови раздели, млн. лева


Групи страни / раздели

2005 год.

млн.лв. %

2006 год.

млн.лв. %

2007 год.

млн.лв. %

2008 год.

млн.лв. %

Европейски съюз

14 247 50

17 102 47

25 027 59

28 026 57

ОНД

6 055 21

8 094 22

8 599 20

11 612 23

ОИСР

4 955 17

6 273 17

7 807 18

8 328 17

СЦИЕ

3 013 11

4 249 12

768 2

830 2

Страни от ЕАСТ

307 1

421 1

587 1

452 1

Други страни

112

4

-
ВНОС - общо,

в т.ч. по стокови раздели


28 688 10036 142 10042 788 100


49 549 100

Селскостопански и хранителни стоки

1 224 4

1 546 4

2 298 5

3 142 6

Мин. горива,смазочни

материали и др.5 781 20


7 885 22


8 446 20


10 725 22

Обработени изделия, класифицирани по вида на материала5 782 207 262 208 846 21


9 622 20

Машини, оборудване и транспортни средства

8 793 31

10 484 29

12 592 29

14 634 30

Други7 108 25


8 965 25


10 606 2511 426 22


- металургични продукти


1 874 7

2 622 7

3 293 8

4 212 9

Източник: Статистически справочник на НСИ, 2009 год.. обработена от БАМИ митническа информация


Забележка: Състава на групите страни в таблици 1.6 и 1.7 през годините се променя, което е свързано с разширяването на ЕС, изменени са съставите и структурите на международните търговски организации.


Структурата на износа по стокови раздели също не се променя съществено през посочения период. Най-нисък е износа на селскостопански стоки и продукция на хранителната промишленост, но делът от тази група в общия износ през 2008 год. бележи ръст от 3 %.


Таблица 1.7

Износ на стоки по групи страни и по стокови раздели, млн. лева


Групи страни / раздели

2005 год.

2006 год.

2007 год..

2008 год.

млн.лв.

%

млн.лв.

%

млн.лв.

%

млн.лв.

%

Европейски съюз

10 458

56

13 263

57

15 970

61

17 974

60

СЦИЕ

2 720

15

4 258

18

5 027

19

6 288

20

ОИСР

3 363

18

4 742

20

3 590

14

3 892

13

ОНД

586

3

852

4

1 567

5

1 870

6

Страни от ЕАСТ

154

1

263

1

198

1

232

1

Други страни

1 234

7

115

-
-ИЗНОС – общо,

в т.ч. по стокови раздели :


18 51510023 493


100


26 352


100


29 880


100

Селскостопански и хранителни стоки

1 611

9

1 706

7

1 954

7

3 040

10

Минер. горива, смазочни материали и др.


2 397133 636


16


3 887


15


4 837


16

Обработени изделия, класирани по вида на материала


4 906


26


7 144


30


7 749


29


7 872


26

Машини, оборудване и транспортни средства


2 633143 164


14


3 948


15


4 772


16

Други6 968
38
7 843


33


8 814349359


32

- металургични продукти

3 716

20

5 686

24

5 906

22

6094

20

Източник: Статистически справочник на НСИ, 2009 год. и обработена от БАМИ митническа информация.


През целия период относителният дял на металургична продукция в износа на страната е над 20 %. Въпреки спада в производството, съответно в износа на валцувани черни метали от „Кремиковци” АД и през 2008 год. металургията като отделен бранш, в сравнение с останалите от сектор промишленост има най-голям относителен дял в стоковия износ на страната.


По групи страни и при износа най-голям външнотърговски партньор на България е ЕС с относителен дял от 60 % при увеличен обем от 2 млрд.лева спрямо предходната 2007 год. Гърция е на първо място с 2 951 млн.лева, съответно с 10 % дял от общия износ, следва Германия с 9 %, Италия с 8 %, а най-бързо растящ през годината е износа за Румъния - увеличен с около 1 млрд.лева или 169 %.


С малък дял продължава през 2008 год. да е износът на стоки за страните от ОНД – само 6 % при 23 % дял във вноса. Търговският обмен на България със страните от ОНД /основно Русия и Украйна/ и с Европейския Съюз формират високия размер на отрицателното външнотърговско салдо на България.


През 2008 год. външнотърговски партньори на България в износа са 196 страни (197 през 2007 год.).


От данните в таблици 1.6 и 1.7 се констатира следното:

1. За 2008 год. голямо увеличение се отчита при вноса на горива и машини,оборудване и транспортни средства – с по 2 млрд. лева за всяка стокова група. При износа увеличение с около 1 млрд.лева отчитат селскостопанските и хранителните стоки и химическите продукти.

 1. От последните няколко години през 2008 год. за първи път се отчита по-висок ръст в износа на селскостопанска и хранителна продукция спрямо вноса и външнотърговското салдо за сектора е по-балансирано.

 2. Стойността на внесените металургични продукти се увеличава с 1 млрд.лева, а на изнесените се запазва на нивото от 2007 год. Все още положителното външнотърговско салдо за тези стоки е високо – 1 973 млн.лева.

 3. От страните, с които България осъществява най-голям търговски стокооборот се формира и голямото отрицателно салдо. Така за 2008 год. търговският дефицит с Русия възлиза на 6 324 млн.лева при 4 653 млн.лева през 2007 год., с другите страни също се влошава – за Украйна от 2 726 млн.лева достига 3 245 млн.лева, за Германия – от 2 571 млн.лева до 2 909 млн.лева, а за Италия отрицателното салдо е 1 367 млн.лева при ръст от 132 %. Отрицателното ни салдо от търговията с Китай също расте и е вече 1 263 млн.лева.

 4. От значимите търговски партньори само с Гърция имаме положително салдо от 288 млн.лева /264 млн.лева през 2007 год./ и със Сърбия – 879 млн.лева.1.4. ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ


Макроикономическите показатели на страната се променят през последните години в положителна посока, като се наблюдава постоянен ръст в техните стойности. Данните за тези промени за шест последователни години са представени в таблица 1.8, като индексите им са определени при приемане на предшестващата година = 100.

Таблица 1.8


Индекси и данни за основните макроикономически показатели


Показатели:

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Брутен вътрешен продукт, %

реален ръст на годишна база

105.0

106.6

106.2

106.3

106.2

106,0

Брутна добавена стойност, %

индекс на физическия обем

4.2

4.8

5.3

6.6

6.3

6.1

Средногодишна инфлация, %

2.3

6.2

5.0

7.3

8,4

12.3

Ниво на безработица, %

средно за периода

12.7

11.8

9.9

8.4

6.9

5.6

Износ на стоки и услуги, %

10.7

12.7

8.5

8.7

5.2

2.9

Внос на стоки и услуги, %

16.4

14.5

13.1

14.0

9.9

4.9

Основен лихвен процент

2.7

2.6

2.0

2.7

3.9

5.1

Преки чужди инвестиции, млн. евро

1 850.5

2 735.9

3 152.1

5 961.0

8 487.9

6 163.0

Източник: Статистически справочник на НСИ, 2008 год.

Агенция за икономически анализи и прогнози, м.07.2009 г.


Данните за основните икономически показатели и развитието на българската икономика през 2008 год. се характеризира със следното:


1. Нарастването на БВП и БДС през последните години подържа постоянен еднакъв темп. Започналата световна икономическа криза през втората половина на 2008 год. все още не намери съществено отражение върху средните стойности на макроикономическите годишни показатели.

2. Износът и вносът на стоки и услуги нараства, но вносът е с изпреварващ темп. Това увеличава външнотърговския дефицит на страната, който за последната година е нараснал общо с 2 715 млн.лева, а само по отношение на стоковия оборот има увеличение в дефицита от 3 233 млн.лева.

3. При външнотърговския оборот на метали и метални продукти се формира положително салдо от 1.9 млрд. лева и това се отразява положително на външнотърговските макроикономически показатели на страната. Положителното салдо за цветната металургия е 2 747 млн.лева. За първа година в черната металургия търговското салдо има отрицателна стойност от – 865 млн.лева.

4. Годишната инфлация има най-висока стойност в сравнение с периода от 2000 год. до сега. В края на годината тя достигна ниво от 7.8 %, но средногодишният показател от 12.3 %.

5. За същия едногодишен период средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в икономиката отчита ръст от 21.7 %. За 2008 год. е налице изпреварващ ръст в средномесечното възнаграждение на заетите в икономиката лица, в сравнение с ръста на произведения брутен вътрешен продукт /118 %/.

6.Въпреки ежегодният ръст в произведения БВП на човек от населението на страната, индекса на този показател спрямо ЕС/27/=100 за България е най-нисък – 37, при 41 за Румъния, 53 за Полша, 63 за Унгария, 80 за Чехия и 95 за Гърция.

7. Структурата на преките чуждестранни инвестиции за 2008 год., възлизащи на 6 163 млн.евро /с 2 325 мил.евро по-малко от 2007 год./ се разпределят основно в следните икономически дейности:

 • преработваща промишленост -13 %;

 • производство и разпределение на ел.енергия,газ и вода – 3 %;

 • строителство – 8 %

 • търговия и ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството – 13 %;

 • финансово посредничество – 24 %;

 • операции с недвижими имоти –31 %;

 • други дейности – 8 %.

Преките чужди инвестиции в сферата на производството заемат незначителен дял от общите постъпления в страната и са много по-малко от тези в услугите и търговията с недвижими имоти /над 70 %/.


РАЗДЕЛ ВТОРИ


ЧЕРНАТА МЕТАЛУРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
2.1. ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ И ПРОКАТ ОТ ТЯХ


Производството на стомана и стоманени продукти в Република България е стратегически сектор в промишлеността и е застъпен основно в 8 фирми-членове на БАМИ – „Кремиковци” АД, „Стомана индъстри”АД, „Промет стийл” АД, „Хелиос Металург” АД, „Прециз Интер Холдинг” АД, „ЖИТИ” АД, „Интер пайп” АД и „Кльокнер Металснаб” АД.

През 2008 год. най-голямото предприятие в областта на черната металургия – „Кремиковци” АД изпадна в неплатежоспособност. Още в средата на годината фирмата намали производството на чугун, течна стомана и валцувани черни метали. През м. ноември 2008 г. преустанови работа доменното производство, а стоманодобивното производство силно беше намалено.

Тези негативни обстоятелства се отразяват на отчетните данни за производство и реализация на продукцията от черни метали както за „Кремиковци” АД, така също и общо за страната.


2.1.1. СУРОВИННА БАЗА И ПРОИЗВОДСТВО НА ЧУГУН


Българската стоманодобивна индустрия е силно зависима от вноса на железни руди и коксуващи въглища за доменното производство. Потребностите от скрап като основна суровина за производството на стомана в електропещите се задоволяват почти изцяло от местни източници.

„Кремиковци” АД е единствен производител на доменен чугун, кокс и железен агломерат в страната. Данните за последните години са посочени в таблица 2.1

Таблица 2.1

Производство на агломерат, кокс и чугун, хил. т


Продукт

2005

2006

2007

2008

Разлика 2008/2007

+/-

%

Агломерат

1 818.0

1 744.1

1 540.8

591.6

- 949.2

38.4

Кокс

689.6

668.9

480.4

272.9

-207.5

56.8

Чугун

1 080.5

1 146.9

1 068.9

440.6

-628.3

41.1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

Българска асоциация на металургичната индустрия icon2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
Българска ассоциация на металургичната индустрия е сдружение с нестопанска цел на работодателите мениджъри на фирмите, произвеждащи...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconУстав на българска асоциация на металургичната индустрия общи положения
Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях,...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
В състава на бами влизат едни от най-големите български износители, които са и големи потребители на природен газ. Същите са поставени...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
България, което излиза редовно от 1994 год до сега, има за цел да информира широк кръг от специалисти в България, а чрез превода...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconЗакон за храните
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (бахпи), възложени им с този закон
Българска асоциация на металургичната индустрия iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом