Българска асоциация на металургичната индустрия
ИмеБългарска асоциация на металургичната индустрия
страница1/24
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/годишник 2008bg fin-1_52356eb9216c108934e216e5b816fe74.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ


1309 София, бул. “Александър Стамболийски” 205, ет. 1, стаи 111, 118 и 119

Тел./Факс 02-920 37 39; 02-920 40 47, e-mail bcm@mb.bia-bg.com


МЕТАЛУРГИЯТА В БЪЛГАРИЯПРЕЗ 2008 ГОДИНА


СОФИЯ, 2009 год.

Увод


Българската асоциация на металургичната индустрия/БАМИ/ е създадена през 1992 год. като Браншова камара на черната и цветна металургия. На Общото събрание през 2007 год. са приети промени в Устава, включително в нейното наименование и същите са отразени в направената съдебна пререгистрация. БАМИ е сдружение с нестопанска цел на работодателите /собственици и мениджъри/ от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях, огнеупори и материали, както и осъществяващи научноизследователска, инженерингова и ремонтна дейност в областта на металургията.

Към 31.12.2008 год. редовни членове на БАМИ са 36 фирми-юридически лица. Две от фирмите са корпоративни членове и в състава на всяко едно от тях има по няколко дружества с металургична производствена и търговска дейност на територията на нашата страна. Общият брой на предприятията/дружествата/, които Асоциацията представлява е 42 /четиридесет и две/. За асоциирани членове са приети и три технически университета.


Годишното издание “Металургията в България”, което се подготвя редовно от 1994 год. до сега, има за цел да информира своите членове и широк кръг от специалисти в България, а чрез английското му издание - и в чужбина, за развитието на отрасъла, за резултатите от неговата дейност през съответната година и за производствените показатели на отделните търговски дружества – членове на Асоциацията.

По традиция годишникът се състои от три части. В първата се прави кратък преглед (основан изцяло на официалните статистически и митнически данни) на българската икономика през отчетната година. На база на наличната информация е определено мястото, дела и значението на металургичната индустрия в общите показатели на страната – промишлена продукция, износ, търговско салдо и др.

Другите две части представляват кратка производствена характеристика на българските заводи, съответно от черната и от цветната металургия. Дадени са техните показатели и годишните резултати от дейността. Където е възможно е правена съпоставка на митническите данни за вноса и износа на метали с тези на фирмите-производители и опит за обяснение на установените несъответствия.

България е страна, в която през периода на 60-те години на миналия век са изградени металургични мощности за производство на черни и цветни метали, на прокат и изделия от тях. Същите в основната си част сега са технологично и продуктово обновени, като има изградени и нови мощности за прокат и метални изделия.

Металургичната продукция на България е съпоставима, както със средното европейско ниво, така и със световното производство на човек от населението. Обективността налага да се отбележи, че при население на страната от 0.119 % спрямо населението на света, българската металургична продукция в количествено изражение е много над средното световно равнище. Произвежданите у нас основни видове метали( мед, олово, цинк и др. продукти), като дял от световното производство, са в пъти по-големи, в сравнение с дела на нашето население. За цветната металургия такова съотношението има и в рамките на Европейския съюз. По редица технологични и качествени показатели постиженията на българските фирми са на нивото на най-добрите практики в света.

Българската асоциация на металургичната индустрия е член на две европейски структури: на организацията на производителите от черната металургия – EUROFER и на производителите от цветната металургия – EUROMETAUX. Председателят на Управителния съвет на БАМИ участва в управителния орган на EUROMETAUX – избран е за член на Изпълнителния Комитет на организацията.

Приемането на Р.България за редовен член на Европейския съюз наложи промени в облика на това издание. Все по-голямо внимание се отделя на показателите на металургичния сектор, като се прави анализ и сравнителна характеристика със тези в другите страни-членки и средните за Общността.

Българската асоциация на металургичната индустрия е член на европейските работодателски организации по черна металургия – Еврофер и по цветна металургия – Еврометали. Председателят на УС на БАМИ е член на Изпълнителния комитет на Еврометали.

Разработващият екип се извинява на нашите членове и ползващите годишника за евентуални пропуски или противоречиви с официалната статистика данни. Целта ни е всяка година те да се ограничават и свеждат до минимум.

Всички мнения и препоръки, целящи подобряването на този годишник, ще бъдат приети с благодарност и отчетени при подготовката на следващите издания.

Колективът, работил по настоящето издание, изразява своята благодарност към всички ръководители и специалисти от фирмите-членове на БАМИ за предоставените от тях данни по производството и реализацията, за получената информация относно направените инвестиции и тяхното развитие през годината, на външните организации и лица, които съдействаха за набиране на друга важна информация, необходима за съставянето на „Металургията в България през 2008 год.”.


ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАМИ“ Кремиковци ” АД “Аурубис България” АД

“ Тепро Метал ” ЕАД „ КЦМ ” АД

-„Стомана Индъстри” АД „Интертръст Холдинг ” АД

-„София Мед” АД - „ОЦК ” А Д

-„Стилмет” АД - „Интерпайп” АД

“Промет Стиил ” АД -„Steel Commodities Corp.” “Хелиос металург ” ООД “ Алкомет ” АД

„ Прециз Интер Холдинг ” АД Кльокнер Металснаб ” АД

“ Еврометал ” ООД “ Монбат ” АД

“ Жити ” АД“ “ Шамот ” АД

“ Труд ” АД “ РМО-Металургремонт ” АД

„ КГ ”ООД “ Булмет и Ко ” ООД

„ Бамекс ” АД “ Рефран ” ЕООД

“ ИПО ” ООД “ Стам Трейдинг ” АД

” Римпекс ” ООД “ Добив на цветни метали ” ООД

“ Полимет импорт експорт ” ООД “ София Метал ” ООД

“ Кометех ” ООД “ Армекс Трейд ” ЕООД

„ Рудметал ” АД “ Комотек – Ко ” ООД

“ Индустриална топлотехника ” ООД “ Ил Мет ” ЕООД “Ресурс мениджмънт ” ООД “ Рефракем “ ЕООД

“ Мулит ” ООД “ Анилс ” ООД

“ Огняново К” АД

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАМИ


Химико-технологичен и металургичен университет, София

Технически университет, София


Русенски технически университет „Ангел Кънчев”, Русе


ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТЮридически лица:

“Кремиковци” АД “Жити” АД

“Аурубис България” АД “Шамот” АД

“Еврометал” ООД “Прециз Интер Холдинг” АД

“Тепро Метал” ЕАД “КЦМ” АД

“Кльокнер Металснаб” АД “Алкомет” АД

“Интертръст Холдинг ” АД “Промет Стиил” АД

“РМО – Металургремонт” АД


Председател на УС– АНТОН ПЕТРОВ, Изп. директор „Тепро Метал” ЕАД

Изпълнителен директор - Политими Паунова

В годишника са възприети следните съкращения:


БВП – Брутен вътрешен продукт по цени на съответната година.

БДС – Брутна добавена стойност по базисни цени

EACT – Европейска асоциация за свободна търговия

СЦИЕ – Страни от Централна и Източна Европа

ОНД – Организация на независимите държави (бивш СССР)

ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ВЧМ – Валцувани черни метали (прокат)

ГВ – Горещовалцуван (прокат)

СВ – Студеновалцуван (прокат)

КЦМ – „Комбинат за цветни метали” АД, гр. Пловдив

ОЦК – „Оловно–цинков комплекс” АД, гр. Кърджали

ТЦМ – Тежки цветни метали (прокат от мед и месинг)


СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

Увод, членове и ръководство на БАМИ……………………………………………..2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

Българска асоциация на металургичната индустрия icon2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
Българска ассоциация на металургичната индустрия е сдружение с нестопанска цел на работодателите мениджъри на фирмите, произвеждащи...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconУстав на българска асоциация на металургичната индустрия общи положения
Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях,...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
В състава на бами влизат едни от най-големите български износители, които са и големи потребители на природен газ. Същите са поставени...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
България, което излиза редовно от 1994 год до сега, има за цел да информира широк кръг от специалисти в България, а чрез превода...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconЗакон за храните
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (бахпи), възложени им с този закон
Българска асоциация на металургичната индустрия iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом