Харта на клиента
ИмеХарта на клиента
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер42.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://caa.gateway.bg/upload/docs/HARTACUST.doc
Прил. №1 към Заповед №45-01-21/17.01.2008 г.


ХАРТА НА КЛИЕНТА

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”

За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка относно нашата стъпка в посока удовлетворяване на Вашите изисквания към нас и нашата работа.

Усилията на нашата администрация във връзка с административното обслужване са насочени към постигането на:

 • Ефикасна организация на работата с клиентите и облекчаване на процедурите в рамките на съществуващите изисквания;

 • Предоставяне на достъп до информация и услуги чрез различни канали.

 • Улеснение за гражданите и юридическите лица при получаване на информация за видовете административни услуги, необходимите документи за услугата, начина на приемане на заявленията за услуги, получаването на справки за текущото състояние на преписките, информация за сроковете.

 • Повишаване качеството на предоставяната услуга и гарантиране на нейното съответствие с нормативните изисквания в гражданското въздухоплаване като съдействаме максимално за намаляване на личните разходи и за спазване на установените срокове за получаване на услугата.

 • Предоставяне на ясни процедури за всяка от извършваните услуги.

 • Създаване на обстановка за отзивчиво, вежливо и качествено обслужване на потребителите на административни услуги при осигуряване на равен достъп до услугите;

 • Подобрена координация между звената в главната дирекция и контрол върху дейността на служителите, работещи по предоставянето на административни услуги;

 • Ефикасни условия за обратна връзка

 • Повишено участие от Ваша страна в разработването на оптимални механизми за обслужване;

 • Отстраняване възможностите за корупция при предоставянето на услуги;

За да постигнем тези цели е необходимо Вие:

 • Да се отнасяте с уважение и разбиране към служителите, които Ви обслужват;

 • Да предоставяте пълна и точна информация и изискващите се документи за извършването на съответната услуга;

 • Да спазвате изискванията на процедурата по предоставяната Ви услуга;

 • Да изразявате свободно своето мнение, предложения, коментари относно нашата работа с оглед подобряване качеството на услугите.А нашата задача е:

 • Да Ви предоставяме ясна, точна и пълна информация чрез различни и удобни за Вас комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;

 • Да Ви предоставяме заявените от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване при спазване на изискванията на националната и европейската нормативна база;

 • Да съблюдаваме Вашите права без да проявяваме субективно отношение

 • Да осигурим начин да предоставяте Вашите мнения, коментари и оплаквания относно качеството на административното обслужване;

 • Да се държим професионално, коректно, с уважение, внимание и разбиране към всеки от Вас;

 • Да спазваме конфиденциалност относно всички Ваши запитвания, молби и жалби;

 • Да анализираме регулярно получените оплаквания, предложения и коментари и да Ви уведомяваме за предприетите действия

При предоставянето на административни услуги ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация” се ръководи от следните нормативни актове:

 • Закон за гражданското въздухоплаване и подзаконовите към него нормативни документи;

 • Устройствен правилник на ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”;

 • Регламентите на ЕС в областта на гражданското въздухоплаване.

 • Административно-процесуален кодекс;

 • Закон за администрацията;

 • Закон за държавния служител;

 • Закон за защита на личните данни;

 • Закон за защита на класифицираната информация;

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;* За да получите качествена и в регламентирания срок услуга, предлагана от ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”, очакваме Вашето съдействие като:

 • се запознаете предварително с конкретните и пълни стандарти и изисквания за съответната административна услуга;

 • спазвате и отговаряте на изискванията в действащата нормативна база;

 • пестите Вашето и нашето време и усилия като не допускате непълноти и неточности в предоставените от Вас документи.

Вие можете да подавате Заявления (по образец) за извършване на желаната от Вас административна услуга и необходимите прилагани документи в Деловодството на ГД “ГВА” в София на официалния адрес на администрацията.


* Информация за движението на Вашата преписка можете да получите лесно и бързо в деловодството на Главната дирекция като съобщите регистрационния номер, с който е регистрирано Вашето заявление.

* В случай, че:

 • не сте удовлетворени от начина на обслужване или

 • имате някакви оплаквания относно незаконни или пораждащи съмнение за корупция действия, както и бездействия на служители, ние искаме да знаем за това.

Моля да ни информирате като се обърнете лично или чрез писмо към Главния директор или главния секретар на ГД “ГВА”. Може да позвъните и на телефона за подаване на сигнали за корупцията, посочен на Интернетстаницата на администрацията.

Ще бъде извършена необходимата проверка и ще бъдете уведомени възможно най-бързо на оставените от Вас пощенски или електронен адрес, и телефон.

  Ние поемаме отговорност за работата на нашите служители в процеса на предоставяне на административните услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване.

Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме необходимите действия за нейното повишаване.

Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка подадена в писмена форма жалба от Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването (освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка).

* За нас е необходимо и важно

Да получаваме вашите мнения, предложения, допълнения и забележки относно работата на служителите на нашата администрация, за да подобрим качеството на предоставяните услуги.

Настоящата Харта е отворена за изменения и допълнения, съобразени с Вашите нужди и изисквания.

София, 2007 г.

Свързани:

Харта на клиента iconХарта на клиента на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация
Хартата на клиента на административни услуги е създадена в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
Харта на клиента iconХарта на клиента Район "Южен"
Но тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента...
Харта на клиента iconХарта на на клиента в община търговище
Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване. Създаването на Хартата е стъпка в посока удовлетворяване...
Харта на клиента iconХарта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения
...
Харта на клиента iconХарта на клиента
Административните услуги, извършвани от Регионален инспекторат по образованието-Търговище и срока на изпълнение
Харта на клиента iconОбщинска администрация върбица
Основната цел на настоящата Харта на клиента е да способства за повишаване качеството на административното обслужване
Харта на клиента iconРепублика българия
Въз основа на тези принципи е разработена настоящата Харта на клиента, с която сме си поставили следните цели
Харта на клиента iconХарта на клиента
Общинска администрация Брусарци, като орган на изпълнителната власт осъществява държавната политика на Р. България в сферата на публичните...
Харта на клиента iconИзпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента
Националната служба по зърното (нсз) е специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните
Харта на клиента iconУтвърждавам : Директор дгс
Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Ние...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом