Харта на клиента Район "Южен"
ИмеХарта на клиента Район "Южен"
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер43.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://south.plovdiv.bg/Harta na klienta south.doc

Харта на клиента
Район “Южен”

І. ВЪВЕДЕНИЕ.
    Създаването на Харта на клиента в Община Пловдив е стъпка в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към администрацията. Основна цел е подобряване достъпа до административни услуги и повишаване на качеството им , постигнато чрез насърчаване участието на клиентите и служителите при обсъждане на услугите, начина им на предоставяне, необходимото качество и стандарти на изпълнение. Хартата сама по себе си не е юридически документ и не създава юридически права. Но тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента подпомага също и работата на служителите от администрацията чрез по-ясно дефиниране на предоставяните от нея услуги.


ІІ. ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ.
    Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и Административнопроцесуалния кодекс, както и при гарантиране на :
•    Равен достъп до административни услуги и до информация за административното обслужване;
•    Различен достъп до административни услуги и информация за тях;
•    Любезно и отзивчиво отношение;
•    Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
•    Надеждна обратна връзка;
•    Качество на предоставяните услуги.


ІІІ. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
    В процеса на административното обслужване , служителите в общинската администрация се ангажират да спазват следните общи стандарти:
    1. Отношение към клиентите:
Предоставяне на еднакъв достъп до услуги и равно поставено отношение към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.
Спазване на конфеденциалност относно запитвания и жалби на всеки един клиент.
    2. Информация за клиента.
Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация на клиентите по начин удовлетворяващ техните потребности и чрез различни канали за достъп: информационни табла, диплянки , интернет – страница
    3. Комуникация с клиенти.
Предоставяне на ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения, консултации , писмени отговори на клиентите.
    4. Канали за достъп до информация и услуги и механизми за обратна връзка.
В район “Южен “ - Община Пловдив има изграден фронт офис. Тук се намира информационното табло на общината, кутия за сигнали за корупция, анонимни анкетни карти за обратна връзка с гражданите, диплянки , съдържащи информация за вида, таксата и  срока  за предоставените услуги в общината.

Подробна информация за административното обслужване и дейността на администрацията може да бъде получена и на интернет-адреса на общината www.south.plovdiv.bg
Работното време на администрацията съгласно Устройствения  правилник е от 8,30 ч до 12,00ч. и от 12,30ч. до 17,00ч.
Писменни молби, жалби и запитвания се подават в деловодствата на общината в административната сграда на бул. “Македония”№73А или чрез e-mail signal_ujen@abv.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Регламентираните приемни часове на ръководния състав в общината включва приемни дни на Кмет, Заместник кмет, Секретар, Директори на Дирекции. Утвърденият график  както и записвания, може да се получи в сградата на администрацията на  бул. “Македония”№73А.

На тел. 276 110 ; 276 149 гражданите могат да получат информация за структурата и   приема в общината. На тел 276 115 се подават сигнали за корупция.
    5. Спазване на срокове.
 Предоставяне на цялата необходима информация на клиента още при първия контакт с администрацията, уведомяването му за регламентираните законови срокове за получаване на административна услуга.
    6. Отговорност и отчетност.
•    Поемане на отговорност за работа на администрацията според приетите стандарти на обслужване;
•    Ангажираност на ръководството за подобряване на административното обслужване и изпълнение на стандартите на обслужване;
•    Измерване и публикуване на оценката за удовлетвореността на клиентите на период от една година;


ІV. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА:

 • Конституция на Република България;

 • Закон за администрацията;

 • Закон за местното управление и местната администрация;

 • Закон за административното производство;

 • Административнопроцесуален кодекс;

 • Устройствен правилник на Община Пловдив;

 • Закон за достъп до обществена информация;

 • Закон за защита на класифицираната информация;

 • Закон за защита на личните данни;

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

 • Други нормативни актове касаещи дейността на общинската администрация.

V. ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ.
    Подробна информация за вида на услугите, срока за предоставяне, необходимите документи може да получите от интернет –сайта на общината.

  VІ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ.
От потребителите на услуги се очаква:
•    Да се отнасят с уважение към служителите , които ги обслужват;
•    Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на услугата;
•    Да се отнасят позитивно и с доверие към възможностите, които Ви дават предоставяните услуги или информация;
•    Да предоставят предложения за подобряване на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали.


VІІ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ЗНАЕ:
•    Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;
•    Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на жалби и оплаквания , съдържащи нецензурни изрази, неморални изказвания, уронващи престижа на институцията;
•    Общинската администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани с лични данни и класифицирана информация;
•    Всички стандарти на административното обслужване са регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от административни актове, приети от Общински съвет – Пловдив. Информация за тях може да получите от интернет-страницата на община Пловдив, или на хартиен носител от деловодството на общината срещу регламентирана такса.

 

Свързани:

Харта на клиента Район \"Южен\" iconХарта на клиента
Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна...
Харта на клиента Район \"Южен\" iconХарта на клиента на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация
Хартата на клиента на административни услуги е създадена в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
Харта на клиента Район \"Южен\" iconХарта на на клиента в община търговище
Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване. Създаването на Хартата е стъпка в посока удовлетворяване...
Харта на клиента Район \"Южен\" iconХарта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения
...
Харта на клиента Район \"Южен\" iconХарта на клиента
Административните услуги, извършвани от Регионален инспекторат по образованието-Търговище и срока на изпълнение
Харта на клиента Район \"Южен\" iconИзпълнение на регионален план за развитие на южен централен
Актуализиран социално-икономическия профил на южен централен район
Харта на клиента Район \"Южен\" iconРегионален план за развитие на Южен Централен Район 2014-2020 г. 2013 г
Описание на съдържанието на основните цели на Регионален план за развитие на Южен Централен Район 2014-2020г и връзката му с други...
Харта на клиента Район \"Южен\" iconРегионален план за развитие на Южен Централен Район 2014-2020 г
Описание на съдържанието на основните цели на Регионален план за развитие на Южен Централен Район 2014-2020г и връзката му с други...
Харта на клиента Район \"Южен\" iconОбщинска администрация върбица
Основната цел на настоящата Харта на клиента е да способства за повишаване качеството на административното обслужване
Харта на клиента Район \"Южен\" iconРепублика българия
Въз основа на тези принципи е разработена настоящата Харта на клиента, с която сме си поставили следните цели
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом