Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения




ИмеХарта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер66.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ivaylovgrad.org/download/pravilnici/harta.doc
ХАРТА НА КЛИЕНТА

И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Хартата на клиента залага съвременни и по-високи стандарти и съдейства за подобряване на административното обслужване в Община Ивайловград.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ХАРТАТА

 • Да подобрява достъпа до административни услуги.

 • Да предоставя по-качествено административно обслужване.

 • Да насърчава участието на клиентите и служителите при обсъждане на услугите- начин на предоставяне, качество и стандарти за изпълнение.

 • Да помага на клиентите да разбират и защитават правата си и да изискват по-добро обслужване.

 • Да подпомага служителите от администрацията чрез по-ясно дефиниране на предоставяните от нея услуги.

За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖДАНЕ

Отношение към Вас, клиенти:

 • Да Ви предоставяме еднакъв достъп до услугите.

 • Да имаме равнопоставено отношение към всички Вас.

 • Да спазваме конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки един от Вас и всичко това независимо от Вашите потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.

 • Да постигаме високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват.

 • Да осигурим прозрачност, отзивчивост и възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване.

 • Да намалим възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

 • Да Ви предоставяме необходимата информация при спазване на Закона за достъп до обществена информация.

 • Да спазваме стриктно "Закона за защита на личните данни".

 • Да работим съвместно с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги, съобразени с Вашите изисквания.

Информация за Вас, клиенти:

 • При директната ни комуникация да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация по начин, удовлетворяващ Вашите изисквания.

 • Ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, отговаряща на потребностите Ви ще получавате и от Интернет-страницата на Община Ивайловград www ivaylovgrad.org.

 • За Вас сме подготвили ясни и лесно разбираеми формуляри и заявления, за да се опрости процеса на обслужване.

 • Всеки служител от общинската администрация излиза от анонимност и носи персонална отговорност за свършената си работа за Вас и Вие можете да го идентифицирате от картата с имената и длъжността му.

При комуникацията си с Вас, клиенти:

 • Чрез ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения и консултации да удовлетворяваме Вашите потребности.

 • При запитвания от Ваша страна усните или писмените ни отговори да бъдат ясни, лесно разбираеми, пълни и точни.

Канали за достъп до информация и услуги:

Всеки от Вас може да използва различни канали за достъп до информация и услуги в зависимост от потребностите си:

 • Център за административно и информационно обслужване на населението в сградата на Община Ивайловград на ул. "Георги Димитров" № 49 с работно време от понеделник до петък от 8,00 до 17,30 часа без прекъсване.

 • Зала за плащане на данъци - 08,00 - 17,30 ч., без прекъсване.

 • Интернет страницата на Общината – www ivaylovgrad.org, където ще намерите информация за административните услуги, структурата на общинската администрация, телефони за връзка, електронни адреси, анкета за нивото и качеството на административното обслужване, актуални новини, обяви, възможност за проверка на състоянието на обработваните в Общината Ваши документи и др. електронни услуги.

 • Книга в Центъра за административно обслужване за писмени сигнали, похвали и жалби.

 • Телефони на Община Ивайловград - централа 03661 6090.

 • ЦАИОН 03661 8091 и тел. Факс 03661 8162.

 • Приемни дни: КМЕТ - сряда от 09,00 до12,00 часа.

 • ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ - понеделник и вторник от 09,00 до 12,00 часа.

 • СЕКРЕТАР – петък от 09,00 до 12,00 часа.

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – четвъртък от 09,00 да 12,00 часа.

 • ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО – всеки ден от 08,00 до 17,30 часа.

 • Електронна поща /раздел Контакти в сайта на Общината/.

 • Поща - на адрес: Община Ивайловград, ул. Георги Димитров № 49.

 • В открита и предразполагаща обстановка Вие, клиенти ще получавате дължимото внимание и уважение в получаването на административно обслужване.

Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали чрез каналите за достъп.

Спазване на срокове:

 • Срокът за отговор на запитвания постъпили по пощата или електронната поща е 7 дни.

 • Когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - 14 дни.

 • Писмата засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия, се насочват към съответната институция в срок от 7 дни и ние се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

 • Ние се ангажираме да Ви предоставим необходимата информация още при първия установен контакт с нас.

 • Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в законово определените срокове.

 • Ще Ви уведомяваме, когато срокът се налага да бъде удължен, за причините и крайния срок, в който ще получите отговор.

Механизми за обратната връзка от клиента:

 • Анкетна карта за изразяване становище на гражданите по качеството на административните услуги.

 • Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате вече споменатите различни канали за достъп.

 • Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на Община Ивайловград.

 • Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма сигнал и/или жалба от Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.

А от Вас клиенти ще очакваме:

 • Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение.

 • Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти.

 • Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация.

 • Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга.

 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Отговорност и отчетност:

 • Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й.

 • Ние се ангажираме да извършваме административните услуги съобразно законите и да носим отговорност за качественото и срочното им изпълнение.

 • Ние се ангажираме постоянно да подобряваме достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това.

По жалба срещу незаконни, неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите.

 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.

 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.

Ние работим в услуга на Гражданите и Гостите на Община Ивайловград. Добросъвестното изпълнение на служебните ни задължения говори за висококачествена администрация и доволно общество.

Условията на бързоразвиващата се администрация налагат общинската администрация да реагира адекватно с минимизиране на рисковете.

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общинския съвет гр. Ивайловград.

Периодично Хартата на клиента ще се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни.

 

Свързани:

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconУтвърждавам : Директор дгс
Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Ние...
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconХарта на клиента на Община любимец
Стандарти за обслужване на потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Любимец
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconХарта на клиента на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация
Хартата на клиента на административни услуги е създадена в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconХарта на на клиента в община търговище
Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване. Създаването на Хартата е стъпка в посока удовлетворяване...
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconОбщина котел харта на клиента въз основа
Въз основа на чл. 21 от Наредбата за административно обслужване и формулираните основни принципи в приетата с Решение №878/ 29. 12....
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconХарта на клиента
Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна...
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconХарта на клиента Район "Южен"
Но тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента...
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconХарта на клиента риокоз-добрич
Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве-Добрич (риокоз-добрич) приоритетно си поставя цели, насочени...
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconОбщинска администрация върбица
Основната цел на настоящата Харта на клиента е да способства за повишаване качеството на административното обслужване
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения iconМинистерство на здравеопазване регионална здравна инспекция-добрич
С разработената Харта на клиента Регионалната здравна инспекция-Добрич (рзи-добрич) приоритетно си поставя цели, насочени към удовлетворяване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом