Конспект за изпита за придобиване на право
ИмеКонспект за изпита за придобиване на право
страница3/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер242.3 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Conspekt_investconsultant.doc
1   2   3
Тема 35: Дивидентна политика

 1. Обясняване на дивидентната политика на дружеството - парични дивиденти (Cash dividends), увеличение на акционерния капитал със собствени средства (Stock dividends), сплитове (Stock splits), обратни изкупувания (Shares repurchase / buyback) и техните ефекти върху акционерите.

 2. Определяне на фактори, които определят дивидентната политика.

 3. Определяне на ефекта от обратно изкупуване, когато изкупуването се извършва със заемни средства и цената (след данъци) на дълга в по-висока (по-ниска) от съотношението печалба/ цена на акция.

 4. Определяне на ефекта върху нетната балансова стойност на акция при обратно изкупуване при което пазарната цена е под (над) нетната балансова стойност на акция.

 5. Обясняване на теориите за преференциите на инвеститорите относно дивидентната политика (Irrelevance theory, Bird-in-the-hand, Tax aversion theories).

референция

Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.F., Corporate Finance, McGraw-Hill, 2008


Тема 36: Сливания и придобивания (Mergers and Acquisitions)

 1. Обясняване на типовете сливания и придобивания.

 2. Обясняване на причини за придобивания и сливания.

 3. Обясняване на видовете защитни тактики (Pre-offer and post-offer takeover defense mechanisms).

 4. Изчисляване на печалбата, нетната настояща стойност (NPV) и разходите от сливания при използване на парични средства или акции.

 5. Изчисляване на разпределението на печалбите между акционерите на придобиващата и придобитата компания.

 6. Обясняване и разграничаване на често цитирани, но необосновани причини за придобивания и сливания.

референция

R.A. Brealey, S.C.Meyers, and F. Allen, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, 2006, Ch. 32


Тема 37: Преобразувания

 1. Обясняване на типовете преобразувания (Divestitures, Equity carve-outs, Spin-offs, Split-offs и Liquidation).

 2. Обясняване и разграничаване на основните причини и често срещани грешки за предприемане на преобразувания.

референция

Patrick A. Gaughan, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, Wiley, 2002, Ch. 10


Част Седма

Управление на портфейли

(тегло в изпита: 20%)


Тема 38: Основни принципи и теории при управлението на портфейли

 1. Обясняване на процеса по управлението на портфейли.

 2. Обясняване и интерпретиране на инвестиционни цели и ограничения.

референция

Frank K. Reilly & Keith C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, South-Western, 2005, Ch.2


Тема 39: Въведение в управлението на портфейли

 1. Обясняване на рискова (не)толерантност.

 2. Обясняване на портфейлна теория на Марковиц. Обясняване и разграничаване на компоненти на портфейлния риск.

 3. Обясняване, изчисляване и интерпретиране на очаквана доходност. Вариация и стандартно отклонение. Ковариация и корелация. Ефективна граница (Markowitz Efficient Frontier). Оптимален портфейл.

референция

Frank K. Reilly & Keith C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, South-Western, 2005, Ch.7


Тема 40: Въведение в управлението на портфейли

 1. Обясняване на CML – capital market line. Пазарен портфейл. Систематичен и несистематичен риск. CAPM – capital asset pricing model (SML).Разлика между CML и SML.

 2. Обясняване на многофакторни модели.

 3. Обясняване и разграничаване на типове управление на портфейл. Бенчмарк анализи.

референция

Frank K. Reilly & Keith C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, South-Western, 2005, Ch.8


Тема 41: Управление на индивидуални портфейли

 1. Обясняване на склонност към поемане на риск. Определяне на поведенчески профил и типове инвеститори.

 2. Определяне и интерпретация на инвестиционни цели на индивидуален клиент.

 3. Определяне на инвестиционна политика на клиент (Investment policy statement)

 4. Обясняване и разграничаване между различните типове инвеститори – Предприемач, Мениджър, Инвеститор.

 5. Обясняване на взаимовръзката между инвестиции и възраст.

 6. Обясняване на значението на човешкия капитал и разпределението на активи. (Human Capital Investing).

референция

John L., Maginn, Donald L. Tuttle, Jerald E. Pinto, and Dennis W. McLeavey, Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, 2007
Jean L. P. Brunel, Integrated Wealth Management: The New Direction for Portfolio Managers, 2nd edition


Тема 42: Управление на институционални портфейли

 1. Обяснение и разграничаване между управлението на портфейли за Пенсионни дружества, Животозастрахователни компании, Общозастрахователни компании, Банки.

 2. Определяне на инвестиционна политика на институционален инвеститор (IPS).

референция

John L., Maginn, Donald L. Tuttle, Jerald E. Pinto, and Dennis W. McLeavey, Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, 2007


Тема 43: Оценка на представянето на портфейл

 1. Изчисляване и интерпретация на коефициент на Шарп, Алфа, Коефициент на Трейнър.

 2. Изчисляване и интерпретация на Сортино коефициент.

референция

John L., Maginn, Donald L. Tuttle, Jerald E. Pinto, and Dennis W. McLeavey, Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, 2007


Тема 44: Приложение на стратегии с фючърси и форуърди

 1. Обясняване на коригиране на портфейл (акции, облигации) (Portfolio adjustment).

 2. Определяне на авансово инвестиране.

 3. Определяне и изчисляване на валутен хедж.

 4. Обясняване на ограниченията при хеджиране.

референция

Don Chance, Analysis of Derivatives for the CFAProgram, AIMR, 2003


ЛИТЕРАТУРА

за подготовка за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант:


 1. Боди Зв., Кейн Ал., Маркъс. Ал., Инвестиции, Натурела;

 2. Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил;

 3. Мишкин Ф., Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари, Отворено общество;

 4. Младенов М., Пари. Банки. Кредит, Тракия М, 2009;

 5. Michael Parkin, Economics, Addison Wesley, 2005;

 6. Bruno Solnik & Dennis McLeavy, Global Investments, Addison Wesley, 2004;

 7. Sharpe W. F., Alexander G. J., Bailey J. V., Investments, Prentice Hall International;

 8. Bruno Solnik and Dennis McLeavey, International Investments, AIMR, 2004;

 9. Frank J. Fabozzi, Fixed Income Securities, Wiley, 2002;

 10. Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi and Dov. Fried, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, 2003;

 11. Belverd E. Needles, Jr. and Marian Powers, Financial Accounting, Houghton Mifflin;

 12. Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, Wiley, 2004;

 13. Frank K. Reilly and Keith C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, Dryden, 2003;

 14. J. D. Stowe, T. R. Robinson, J. E. Pinto, and De. W. McLeavey, Analysis of Equity Investments: Valuation, AIMR, 2002;

 15. Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, 1998;

 16. Fabozzi, Frank J., Fixed Income Analysis, Fabozzi Associates, 2004;

 17. Don Chance, Analysis of Derivatives for the CFAProgram, AIMR, 2003;

 18. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.F., Corporate Finance, McGraw-Hill, 2008;

 19. R.A. Brealey, S.C.Meyers, and F. Allen, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, 2006;

 20. Patrick A. Gaughan, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, Wiley, 2002;

 21. Frank K. Reilly & Keith C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, South-Western, 2005;

 22. John L., Maginn, Donald L. Tuttle, Jerald E. Pinto, and Dennis W. McLeavey, Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, 2007;

 23. Jean L. P. Brunel, Integrated Wealth Management: The New Direction for Portfolio Managers, 2nd edition.


Нормативни актове:

 1. Закон за публичното предлагане на ценни книжа;

 2. Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;

 3. Закон за Комисията за финансов надзор;

 4. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел;

 5. Закон за пазарите на финансови инструменти;

 6. Регламент (EО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами дружества и другите емитенти на ценни книжа;

 7. Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на тази директива;

 8. Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг

 9. Наредба от 17.12.1997 г. за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане;

 10. Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

 11. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност;

 12. Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа;

 13. Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел;

 14. Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции;

 15. Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства;

 16. Наредба № 16 за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа;

 17. Наредба № 22 за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на комисията за финансов надзор;

 18. Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи;

 19. Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове;

 20. Наредба № 26 за изискванията към дейността на управляващите дружества;

 21. Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници;

 22. Наредба № 37 за признаване на приетите пазарни практики;

 23. Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;

 24. Наредба № 39 за разкриване на дялово участие в публично дружество;

 25. Наредба № 40 за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар;

 26. Наредба № 41 за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане;

 27. Правилник на “Българска фондова борса – София ” АД;

 28. Правилник на „Централен депозитар” АД;

 29. Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.


Забележка: Кандидатите следва да са запознати с актуалните към момента на провеждане на изпита редакции на изброените нормативни актове.


Референциите към всяка тема имат препоръчителен характер и не ограничават кандидатите в използването на допълнителна литература, а имат за цел единствено да подпомогнат подготовката.


В част от темите са използвани Ключови думи, които описват конкретните умения (действия), които кандидатите трябва да притежават (изпълняват), за да могат успешно да преминат съответния изпит. В настоящият конспект са използвани следните ключови думи:


Ключова дума

Действие

Разграничение

Да се раздели на видове, класове или категории.

Изчисляване

Да се уточни или определи по математически начин.

Определяне

Да се стигне до решение, в резултат на анализ; да се разреши или да се реши с избор между различни възможности.

Интерпретиране

Да се обясни или каже смисъла на; да се представи по разбираем начин

Обясняване

Да се даде значение и важност на; да се разбере; да се даде причина за.

Изброяване

Да се изброи.


Тематичният конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант е приет с решение по Протокол № 40 от 01.08.2012 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.
1   2   3

Свързани:

Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект за изпита по "съвременна европа"
Крайната оценка по дисциплината се формира от равностойното участие от оценката на курсовата работа – есето на зададена тема и оценката...
Конспект за изпита за придобиване на право iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Конспект за изпита за придобиване на право iconВещно право
Вещно право e: +част от гражданското право + съвкупност от правни норми, които уреждат отношенията по придобиване, упражняване, ограничения...
Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект за изпита за придобиване на право iconДопуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект по банково право
Понятие за банково право. Предмет, метод система. Комплексен характер на законодателния клон банково право. Съпоставка със сходни...
Конспект за изпита за придобиване на право iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект за изпита за адвокати
Наказателноотговорни лица &ndash субект на престъплението, вменяемост и невменяемост
Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом