Конспект за изпита за придобиване на право
ИмеКонспект за изпита за придобиване на право
страница2/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер242.3 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Conspekt_investconsultant.doc
1   2   3
Тема 18: Основни техники на фундаменталния и технически анализ

 1. Разграничаване и обясняване на различните подходи на фундаментален анализ (Bottom-up и Top-down approach).

 2. Обясняване на предположенията, предимствата и недостатъците на техническия анализ.

 3. Изброяване на основните категории технически правила и индикатори.

референция

Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 9
Sharpe W. F., Alexander G. J., Bailey J. V., Investments, Prentice Hall International
Боди Зв., Кейн Ал., Маркъс. Ал., Инвестиции, Натурела


Част Четвърта

Анализ на финансови отчети

(тегло в изпита: 15%)


Тема 19: Въведение във финансовите отчети. Видове и основни компоненти

 1. Изброяване на основните принципи при изготвяне на финансовите отчети.

 2. Изброяване на основните компоненти на финансовите отчети.

референция

Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi and Dov. Fried, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, 2003, Ch. 1


Тема 20: Баланс

 1. Изброяване на основните принципи при изготвянето на баланса.

 2. Разграничение между различните счетоводни методи за определяне на запасите – FIFO, LIFO, метод на средно-претеглената цена.

 3. Обясняване на счетоводното отчитане на финансови активи.

 4. Обясняване на счетоводното отчитане на задълженията. Лизинг – оперативен и финансов.

референция

Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi and Dov. Fried, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, 2003, Ch. 6, 7, 8, 10, 11


Тема 21: Отчет за дохода

 1. Разграничение между разсилните методи за изчисляване на счетоводната амортизация.

 2. Разграничение между различните методи за признаване на приходите.

 3. Изчисляване на доход на акция (EPS).

 4. Обясняване на предназначението на Отчет за всеобхватния доход (Statement of comprehensive income).

референция

Belverd E. Needles, Jr. and Marian Powers, Financial Accounting, Houghton Mifflin, Ch. 10.
Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi and Dov. Fried, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, 2003, Ch. 2
Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, Wiley, 2004, Ch. 16


Тема 22: Отчет за паричните потоци

 1. Разграничаване между основните компоненти – парични потоци от основна дейност (пряк и косвен метод), от инвестиционна дейност и от финансова дейност.

референция

Belverd E. Needles, Jr. and Marian Powers, Financial Accounting, Houghton Mifflin, Ch.14


Тема 23: Анализ на финансови коефициенти

 1. Разграничаване между основните видове финансови коефициенти – ефективност, ликвидност, рентабилност, финансова автономност и др.

 2. Обясняване и изчисляване на коефициентите в анализа на Дюпон (DuPont analysis).

референция

Frank K. Reilly and Keith C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, Dryden, 2003, Ch. 10


Част Пета

Оценка и приложение на финансови инструменти

(тегло в изпита: 20%)


Секция 1: Оценка на акции

Тема 24: Анализ на индустрията, определяне на изискваната норма на възвращаемост на собствения капитал (CAPM, APT и bond yield method) и дългосрочен растеж в моделите за оценка на акции (g)

 1. Разграничение между основните модели за анализ на индустрията – анализ на търсенето, анализ на жизнения цикъл на индустрията, анализ на конкурентните предимства на дружеството и др.

 2. Разграничение между основните концепции за оценка на риска при инвестирането в дадена индустрия.

 3. Разграничение между 5те конкурентни сили на Майкъл Портър, които формират корпоративната стратегия.

 4. Изчисляване на изискваната норма на възвращаемост на собствения капитал - CAPM, APT и Bond yield method.

 5. Изчисляване на дългосрочния растеж в моделите за оценка на акции (g) и фактори, влияещи върху него.

референция

J. D. Stowe, T. R. Robinson, J. E. Pinto, and De. W. McLeavey, Analysis of Equity Investments: Valuation, AIMR, 2002, Ch.2
Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, 1998, Ch.1
Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 12, 13


Тема 25: Модел на дисконтираните дивиденти (Dividend Discount Model)

 1. Определяне на ситуации, в които моделът е приложим.

 2. Изчисляване на стойността на акция с едностепенен модел (модел на растеж на Гордън - Gordon growth model) и неговата приложимост.

 3. Изчисляване на стойността на акция с двустепенен, H-модел и тристепенен модел и тяхната приложимост.

 4. Изчисляване на стойността на преференциални акции с фиксиран купон.

 5. Изчисляване на алтернативи за изчисляване на терминална стойност.

референция

J. D. Stowe, T. R. Robinson, J. E. Pinto, and De. W. McLeavey, Analysis of Equity Investments: Valuation, AIMR, 2002, Ch.2, 4


Тема 26: Модел на дисконтираните парични потоци (Free Cash Flow Valuation)

 1. Определяне на ситуации, в които моделът е приложим.

 2. Изчисляване на паричните потоци на собствения капитал (FCFE) и паричните потоци на дружеството (FCFF).

 3. Интерпретиране как дивидентите, издаване на нови акции, обратно изкупуване и промяна в капиталовата структура влияят върху изчисляването на FCFE и FCFF.

 4. Изчисляване и разграничаване на стойността на акция с едностепенен, двустепенен и тристепенен модел на дисконтираните парични потоци.

 5. Изчисляване на алтернативи за изчисляване на терминална стойност.

референция

J. D. Stowe, T. R. Robinson, J. E. Pinto, and De. W. McLeavey, Analysis of Equity Investments: Valuation, AIMR, 2002, Ch.3


Тема 27: Модел на пазарните множители (Price и Enterprise Multiples)

 1. Определяне на ситуации, в които моделът е приложим.

 2. Разграничение между предимствата и недостатъците на различните множители (Price и Enterprise multiples).

 3. Разграничение между пазарно-основани (Method of comparables) и фундаментално-основани множители (Method based on forecasted fundamentals) и фактори, които оказват влияние върху тях.

 4. Изчисляване на пазарно-основани (Method of comparables) и фундаментално-основани множители (Method based on forecasted fundamentals).

 5. Изчисляване на цена на акция въз основа на пазарните множители.

 6. Изчисляване на PEG и неговото значение.

референция

J. D. Stowe, T. R. Robinson, J. E. Pinto, and De. W. McLeavey, Analysis of Equity Investments: Valuation, AIMR, 2002, Ch.3, 4
Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 8


Тема 28: Други модели за оценка на акции и особености на оценката на дружества, работещи в развиващи се пазари

 1. Определяне и разграничаване на ситуации, в които моделът на остатъчната стойност (Residual Value) е приложим.

 2. Изчисляване на остатъчната стойност на акциите.

 3. Обясняване на методите за анализ на промените на съществени предположения в моделите за оценка на акции – анализ на чувствителността, анализ на сценариите, Монте Карло симулация.

 4. Разграничение между използването на анализ на сценариите с корекция на паричните потоци на дружеството и корекция на дисконтовия фактор за отчитане на риска за дружествата, работещи в развиващи се пазари.

референция

J. D. Stowe, T. R. Robinson, J. E. Pinto, and De. W. McLeavey, Analysis of Equity Investments: Valuation, AIMR, 2002, Ch. 3, 5


Секция 2: Оценка на инструменти с фиксирана доходност

Тема 29: Оценка на различни видове облигации

 1. Обясняване на връзка между лихвен процент, очаквана възвращаемост и цената на облигацията.

 2. Изчисляване стойността на обикновени облигации.

 3. Изчисляване стойността на облигации с нулев купон.

 4. Изчисляване стойността на облигации с плаващ купон.

 5. Обясняване и интерпретация на модела за оценка на облигации с вградени опции (Bonds with embedded options).

референция

Fabozzi, Frank J., Fixed Income Analysis, Fabozzi Associates, 2004, Ch. 2, 4, 9
Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 5, 6 и 7


Тема 30: Специфични фактори при оценка на определени видове облигации

 1. Обясняване на специфични фактори, влияещи върху оценката на държавни ценни книжа.

 2. Обясняване на специфични фактори, влияещи върху оценката на общински облигации.

 3. Обясняване на специфични фактори, влияещи върху оценката на ипотечни облигации.

 4. Обясняване на специфични фактори, влияещи върху оценката на структурирани продукти.

 5. Обясняване на специфични фактори, влияещи върху оценката на хибридни инструменти.

референция

Fabozzi, Frank J., Fixed Income Analysis, Fabozzi Associates, 2004, Ch. 10, 15


Секция 3: Оценка на деривативни инструменти

Тема 31: Суапове

 1. Изчисляване на стойността на лихвен суап.

 2. Изчисляване на стойността на валутен суап.

референция

Fabozzi, Frank J., Fixed Income Analysis, Fabozzi Associates, 2004, Ch. 5


Тема 32: Опции. Модели за оценка на опции, фактори, влияещи върху цената на опцията (гръцки букви)

 1. Обясняване и разграничение между моделите за оценка на опции - биномен модел и модел на Black-Scholes-Merton.

 2. Обясняване на основните фактори, влияещи върху цената на опцията (гръцки букви).

референция

Don Chance, Analysis of Derivatives for the CFAProgram, AIMR, 2003, Ch. 4
Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 10


Тема 33: Фючърси и форуърди

 1. Изчисляване на стойността на форуърд.

 2. Изчисляване на стойността на фючърс.

референция

Don Chance, Analysis of Derivatives for the CFAProgram, AIMR, 2003, Ch. 2, 3
Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 10


Част Шеста

Корпоративни финанси и проектно финансиране

(тегло в изпита: 5%)


Тема 34: Избор на инвестиционни проекти. Капиталова структура

 1. Обясняване на принципа на капиталовото бюджетиране.

 2. Определяне на приложим дисконтов фактор. Изчисляване на бета с ливъридж / без ливъридж.

 3. Определяне на ефекта от инфлацията върху анализа; ефекта от избрания метод на амортизация.

 4. Изчисляване на методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционни проекти.

  1. Нетна настояща стойност (NPV)

  2. Вътрешна норма на възвращаемост (IRR)

  3. Период на изплащане (Payback period)

  4. Дисконтиран период на изплащане (Discounted payback period)

  5. Индекс на рентабилността (PI)

 5. Определяне на инвестиционен проект в ситуация на:

  1. Независими и изключващи се проекти (Independent versus mutually exclusive projects)

  2. Последователни проекти (Project sequencing)

  3. Неограничени ресурси и ограничен бюджет (Unlimited funds versus capital rationing)

  4. Изключващи се проекти с различна продължителност (Mutually exclusive projects with unequal lives)

 6. Обясняване и разграничаване на предимствата и недостатъците на различните методи за капиталово бюджетиране.

 7. Определяне на бизнес риска, оперативния риск и финансовия риск.

 8. Обясняване и интерпретиране на капиталовата структура на дружество.

 9. Изчисляване на степента на оперативен ливъридж, финансов ливъридж и общ ливъридж.

 10. Изчисляване на средно-претеглената цена капитала. Алтернативни методи за определяне на теглата в капиталовата структура, вкл. целева капиталова структура (Target capital structure).

 11. Обясняване на схемата на пределната цена на капитала (Marginal cost of capital schedule).

референция

J. D. Stowe, T. R. Robinson, J. E. Pinto, and De. W. McLeavey, Analysis of Equity Investments: Valuation, AIMR, 2002
Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.F., Corporate Finance, McGraw-Hill, 2008


1   2   3

Свързани:

Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект за изпита по "съвременна европа"
Крайната оценка по дисциплината се формира от равностойното участие от оценката на курсовата работа – есето на зададена тема и оценката...
Конспект за изпита за придобиване на право iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Конспект за изпита за придобиване на право iconВещно право
Вещно право e: +част от гражданското право + съвкупност от правни норми, които уреждат отношенията по придобиване, упражняване, ограничения...
Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект за изпита за придобиване на право iconДопуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект по банково право
Понятие за банково право. Предмет, метод система. Комплексен характер на законодателния клон банково право. Съпоставка със сходни...
Конспект за изпита за придобиване на право iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект за изпита за адвокати
Наказателноотговорни лица &ndash субект на престъплението, вменяемост и невменяемост
Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом