Конспект за изпита за придобиване на право
ИмеКонспект за изпита за придобиване на право
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер242.3 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Conspekt_investconsultant.doc
  1   2   3
ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ

за изпита за придобиване на право

за извършване на дейност като инвестиционен консултант


Част Първа

Икономикс

(тегло в изпита: 10 %)


Тема 1: Еластичност

 1. Еластичност на търсенето.

 2. Видове еластичност на търсенето.

 3. Еластичност на предлагането.

референция

Michael Parkin, Economics, Addison Wesley, 2005, Ch. 4


Тема 2: Икономически цикли, заетост и ценови нива

 1. Бизнес цикъл. Индикатори. Интерпретация.

 2. Видове безработица.

 3. Индекс на потребителските цени. Проблеми при интерпретацията на индекса на потребителските цени.

референция

Michael Parkin, Economics, Addison Wesley, 2005, Ch. 22


Тема 3: Пари, Банки и роля на Централната банка

 1. Функция на парите.

 2. Видове депозитни институции. Сравнение.

 3. Как банковата система „създава” пари.

 4. Роля на централната банка.

референция

Michael Parkin, Economics, Addison Wesley, 2005, Ch. 26Тема 4: Пари, Лихвени нива, Реален БВП и ценови нива

 1. Фактори на търсенето на пари и ефектите върху БВП.

 2. Определяне на лихвените нива. Връзка между промените в лихвените нива и паричното предлагане.

 3. Теории за срочната структура на лихвения процент.

 4. Краткосрочни и дългосрочни ефекти на парите върху БВП.

 5. Количествена теория на парите.

референция

Michael Parkin, Economics, Addison Wesley, 2005, Ch. 27Тема 5: Инфлация

 1. Инфлация и ценови нива.

 2. Фактори, които влияят върху инфлацията.

 3. Очаквана и неочаквана инфлация. Ефекти.

 4. Крива на Филипс.

 5. Влияние на инфлацията върху номиналните лихвени проценти.

референция

Michael Parkin, Economics, Addison Wesley, 2005, Ch. 28


Тема 6: Фискална политика

 1. Източници на финансиране на инвестиции – външни заеми, частни и правителствени спестявания. Влияние на фискалната политика върху капиталовите пазари.

 2. Фискална политика и Бизнес цикъл.

 3. Ограничения на фискалната политика. Разлика между целенасочена фискална политика и автоматични стабилизатори.

референция

Michael Parkin, Economics, Addison Wesley, 2005, Ch. 31


Тема 7: Монетарна политика

 1. Ценова стабилност и ръст на БВП.

 2. Влияние на доверието в политиката върху търсенето, предлагането и кривата на Филипс.

 3. Ефект от неочаквано повишаване на паричното предлагане.

 4. Монетарна политика при паричен съвет.

референция

Michael Parkin, Economics, Addison Wesley, 2005, Ch. 32
Младенов М., Пари. Банки. Кредит, Тракия М, 2009


Тема 8: Валутни курсове

 1. Пазар на валута – котировки, спред, кръстосани курсове, арбитраж.

 2. Фактори, които влияят върху цената на валутата.

 3. Паритет на валутните курсове. Плаващи и фиксирани валутни курсове.

 4. Абсолютна и релативна покупателна способност.

референция

Bruno Solnik & Dennis McLeavy, Global Investments, Addison Wesley, 2004, Ch. 1


Тема 9: Платежен баланс

 1. Платежен баланс - влияние на компонентите на платежния баланс.

 2. Влияние на монетарната и фискалната политика върху валутния курс и компонентите на платежния баланс.

референция

Michael Parkin, Economics, Addison Wesley, 2005, Ch. 34


Тема 10: Икономически растеж

 1. Предпоставки за икономически растеж.

 2. Основни фактори, които стимулират икономическия растеж.

 3. Производителност.

 4. Измерване на БВП. Компоненти. БНП. Връзка между БНП и БВП.

 5. Макроикономически индикатори. Категоризация.

референция

Bruno Solnik & Dennis McLeavy, Global Investments, Addison Wesley, 2004, Ch. 2


Част Втора

Финансови пазари и финансови инструменти

(тегло в изпита: 15%)


Тема 11: Финансови пазари- същност, видове, особености

 1. Същност на финансовите пазари.

 2. Функции на финансовите пазари.

 3. Видове финансови пазари.

референция

Боди Зв., Кейн Ал., Маркъс. Ал., Инвестиции, Натурела, Глава 2
Мишкин Ф., Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари, Отворено общество, Глава 2
Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 2


Тема 12: Участници на финансовите пазари – световен опит и българска практика

 1. Инвестиционни посредници - същност и роля. Банки. Инвестиционна и финансово-посредническа дейност на банките.

 2. Инвестиционни дружества. Същност и особености.

 3. Управляващи дружества. Същност и особености.

 4. Дружества със специална инвестиционна цел. Същност и особености.

 5. Договорни фондове.

 6. Пенсионни фондове.

 7. Хедж фондове.

 8. Фондове за дялово инвестиране (Private equity funds).

 9. Застрахователни компании.

 10. Депозитарни институции. Същност и роля. Централен депозитар. Изисквания за членство.

 11. Регулирани пазари - организация и принципи на функциониране. Българска фондова борса – изисквания за членство, допускане на емисии и разкриване на информация. Клирингови къщи.

референция

Боди Зв., Кейн Ал., Маркъс. Ал., Инвестиции, Натурела, Глава 2, 16, 18
Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 2, 3


Тема 13: Регулиране на финансовия пазар в България

 1. Комисия за финансов надзор. Регулативни и контролни функции.

 2. Нормативна актове на КФН, касаещи инвестиционния надзор.

 3. Регулиране на дейността на инвестиционните консултанти.

 4. Регулиране на дейността на инвестиционните посредници.

 5. Регулиране на дейността на управляващите дружества, инвестиционните дружества и взаимните фондове.

 6. Регулиране на инвестиционната дейност на банки и пенсионни фондове.

 7. Регулиране на дейността на публичните компании.

референция

ЗКФН, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗПФИ, ЗДСИЦ, подзаконови нормативни актове, издадени от КФН
Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 3


Тема 14: Инфраструктура на финансовите пазари

 1. Видове системи за търговия – непрекъсната система и аукцион.

 2. Формиране на търсене, предлагане и цена на ценни книжа. Видове поръчки (нареждания).

 3. Сключване и приключване на сделки с финансови инструменти. Процедури за клиринг и сетълмент.

 4. Правила за търговия на организирания пазар.

 5. Гарантиране на сделките. Правила за поведение. Дейност на арбитражния съд при БФБ – София АД.

 6. Сделки на извънборсов пазар на финансови инструменти (OTC).

 7. Видовете индикатори на финансовите пазари - пазарни индекси.

референция

Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 3
Sharpe W. F., Alexander G. J., Bailey J. V., Investments, Prentice Hall International
Правилник на БФБ; Правилник на ЦДАД
Боди Зв., Кейн Ал., Маркъс. Ал., Инвестиции, Натурела, Глава 3


Тема 15: Финансови инструменти. Същност и видове.

 1. Изброяване, разграничаване и обясняване на характеристиките на инструментите на паричния пазар – депозити, депозитни сертификати, съкровищни бонове, репо сделки, търговски ценни книжа и др.

 2. Изброяване, разграничаване и обясняване на характеристиките на инструментите с фиксирана доходност – ДЦК, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации.

 3. Разграничаване и обясняване на характеристиките на обикновените и привилегированите акции.

 4. Обясняване организацията на първоначална емисия на ценни книжа.

 5. Изброяване и обясняване на етапите на публично предлагане и поемане на емисия финансови инструменти.

 6. Изброяване, разграничаване и обясняване на основните видове деривативни инструменти – фючърси, форуърди, опции, суапове, варанти, договори за разлика.

 7. Обясняване на същността на борсово-търгувани фондове (ETF).

 8. Изброяване и обясняване на основните характеристики на хибридните ценни книжа – конвертируеми облигации и конвертируеми привилегировани акции.

 9. Изброяване и обясняване на основните характеристики на структурираните продукти – ценни книжа, обезпечени с ипотека (MBS) и ценни книжа, обезпечени с активи (ABS).

 10. Обясняване и изчисляване на маржин покупките и къси продажбите (margin and short trades).

 11. Изброяване, разграничаване и обясняване на основните характеристики на различните видове алтернативни инвестиции – недвижими имоти, дялово инвестиране (Private Equity), хедж фондове (Hedge funds), стоки (Commodities), ценни книжа на емитенти в затруднено положение (Distressed securities), дялове от инвестиционни дружества от отворен и затворен тип (Closed-end and Open-end funds). Основни фактори влияещи върху оценката им.

 12. Обясняване и определяне на основните фактори влияещи върху стойността на недвижимите имоти.

референция

Боди Зв., Кейн Ал., Маркъс. Ал., Инвестиции, Натурела, Глава 2, 16, 18
Bruno Solnik and Dennis McLeavey, International Investments, AIMR, 2004, Ch. 8
Frank J. Fabozzi, Fixed Income Securities, Wiley, 2002
Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 1, 2, 3


Част Трета

Възвръщаемост и риск

(тегло в изпита: 15%)


Тема 16: Стойност на парите във времето (Time Value of Money)

 1. Обясняване на концепцията за настояща и бъдеща стойност.

 2. Изчисляване на бъдеща стойност на един паричен поток и на серия от парични потоци.

 3. Изчисляване на настояща стойност на един паричен поток и на серия от парични потоци.

 4. Изчисляване на проста и сложна лихва.

 5. Изчисляване на номинални и ефективни лихвени проценти.

 6. Изчисляване стойността на анюитет и вечна рента (перпетюитет).

референция

Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 4, 5
Sharpe W. F., Alexander G. J., Bailey J. V., Investments, Prentice Hall International
Боди Зв., Кейн Ал., Маркъс. Ал., Инвестиции, Натурела, части от различни глави


Тема 17: Анализ на инвестициите в ценни книжа

 1. Изчисляване на доходността на ценните книжа. Доходност до падежа. Доходност за периода на държане. Текуща Доходност. Доходност след облагане с данъци.

 2. Обясняване на кривата на доходност. Интерпретиране на кривите на доходност.

 3. Изчисляване на лихвения риск. Дюрационен (Duration) анализ. Конвекситет (Convexity) (изпъкналост).

 4. Изчисляване и прогнозиране на волатилността (Volatility) на лихвения риск.

 5. Общ пазарен риск и специфичен риск на емитента.

 6. Валутен риск.

 7. Кредитен риск. Кредитен рейтинг. Рейтингови агенции.

 8. Изчисляване на очакваната възвращаемост и риск на финансовите инструменти.

 9. Изчисляване на възвращаемостта при маржин покупките и късите продажби (Margin and short trade).

референция

Петранов С., Инвестиции, Класика и Стил, Глава 4, 5, 6 ,7
Sharpe W. F., Alexander G. J., Bailey J. V., Investments, Prentice Hall International
Боди Зв., Кейн Ал., Маркъс. Ал., Инвестиции, Натурела, Глава 13, 14


  1   2   3

Свързани:

Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект за изпита по "съвременна европа"
Крайната оценка по дисциплината се формира от равностойното участие от оценката на курсовата работа – есето на зададена тема и оценката...
Конспект за изпита за придобиване на право iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Конспект за изпита за придобиване на право iconВещно право
Вещно право e: +част от гражданското право + съвкупност от правни норми, които уреждат отношенията по придобиване, упражняване, ограничения...
Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект за изпита за придобиване на право iconДопуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект по банково право
Понятие за банково право. Предмет, метод система. Комплексен характер на законодателния клон банково право. Съпоставка със сходни...
Конспект за изпита за придобиване на право iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект за изпита за адвокати
Наказателноотговорни лица &ndash субект на престъплението, вменяемост и невменяемост
Конспект за изпита за придобиване на право iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом