Република българия министерски съвет
ИмеРепублика българия министерски съвет
страница1/19
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер2.02 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sacp.government.bg/media/cms_page_media/22/dokl04_1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

република българия

министерски съветдър жавна агенция
за закрила на детето


Д о к л а д


2004 година


СЪДЪРЖАНИЕ


Въведение


I . План за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции в Р България 2003-2005г.


II. Национална стратегия за защита правата на децата на улицата


III. Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания – 2003-2005г.


IV. Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел - 2003-2005г.

V. Работа по приоритетни проблеми:


1.Превенция на насилието


2.Национална кампания за сигурност и безопасност на децата на пътя


3. Превенция на наркоманиите сред деца


VI. Изграждане на национална информационна система


VII. Методическо ръководство на отделите за закрила на детето


VІІI. Изграждането на система за мониторинг върху спазване правата на детето

ІХ. Лицензиране на доставчици на социални услуги за децаX. Участие при въвеждането в практиката на стандартите за социални услуги за децаXІ. Международно сътрудничество


XІI. Национален съвет за закрила на детето /НСЗД/


ХІІІ. Административно обслужване


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7


Въведение


В Редовния доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване за 2004г. се отчете положително създадената законова база, която даде уредба на системата за закрила на детето в България: “...Правната рамка за убежище и закрила на детето се подобри значително...” и “…В областта на правата на детето многообразие от стратегии, планове за действие и нормативни актове бяха приети по време на отчетния период, най-вече насочени към успешно прилагане на съществуващия Закон за закрила на детето. Национална стратегия и програма за закрила на детето 2004-2006 цели да гарантира условия за провеждане наблюдението на правата на детето…”.

През 2004г. Правителството на Република България концентрира усилията си в разработване и приемане на механизми за ефективно прилагане на вече приетото законодателство, с което се отговори и на препоръките в доклада на Европейската комисия.

Основните приоритети в работата на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ през 2004г. се определят от приетата от Министерски съвет Национална програма за закрила на детето за 2004 г. и свързаните с нея важни политически документи като:


 • План за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции в Р България 2003-2005г.;

 • Национална стратегия за защита правата на децата на улицата;

 • Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания – 2003-2005г., която стана част от Националната стратегия за равни шансове за хората с увреждания и

 • Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел 2003-2005г.


Експертите от Държавната агенция за закрила на детето са водещи в дейността на различни междуведомствени работни групи, създадени в изпълнение на тези важни политически документи.


І. План за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции в Република България - 2003-2005 г.


През 2004г. продължи работата по изпълнение на неотложните мерки, заложени в плана и свързани с изработване и внедряване на методически указания за превенция на изоставянето на ниво родилен дом. Разработеното от Държавната агенция за закрила на детето методическо ръководство за превенция на изоставянето на ниво родилен дом е одобрено от министъра на здравеопазването и с негово съдействие е изпратено за изпълнение на управителите на всички лечебни заведения, към които има родилни отделения. Обратната връзка, която Държавната агенция за закрила на детето получи от Регионалните центрове по здравеопазване показва, че благодарение на изпълнението на предписаните в ръководството основни стъпки е създадена добра координация между лечебните заведения и отделите за закрила на детето в работата по превенция на изоставянето на новородени и е повишена ефективността в работата по проблема.

В изпълнение на т. 4.1 от Неотложните мерки на Плана - оценка на специализираните институции за отглеждане на деца, със заповед на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето от 05.03.2004 г. се сформират междуведомствени комисии на регионално ниво за оценка на институциите, с председатели - експерти от Държавната агенция за закрила на детето. В състава на комисиите се включват и представители на Регионалните дирекции ”Социално подпомагане”, Дирекции”Социално подпомагане”, Регионалните инспекторати по образование, Регионалните центрове по здравеопазване и общинските администрации.

Проведени бяха предварителни срещи на комисиите, на които експертите на Държавната агенция за закрила на детето представяха методиката за оценка и набелязваха конкретните стъпки за осъществяване на оценките по места.

Основен инструмент, използван при оценяването е специално създадена структурирана карта за оценка, както и индивидуални анкетни карти за персонала. Въпросите в картата обхващат няколко ключови области за изследване и са групирани както следва: характеристика на местоположението на институцията; характеристика на децата, настанени в дома; характеристика на персонала; материална база; виждания на персонала по отношение реформирането на институцията.

Допълнителни методи за събиране на информация, използвани от комисиите, са преглед на документацията, водена в домовете, интервю с директора и членовете на персонала, разговори с децата, както и цялостно наблюдение и оглед на материалната база.

В периода май-октомври 2004 г. е извършена оценката на специализираните институции - 86 Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, 24 Дома за медико-социални грижи за деца, 18 Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в страната и 1 Дом за деца с физически увреждания и съхранен интелект.

Изготвени са доклади за състоянието на всяка от оценените институции, в които е описано подробно местонахождението на институцията, достъпа да социални и здравни услуги, състоянието на материалната база, качеството на грижите за децата, броя, квалификацията на персонала, както и нагласите и вижданията му за реформиране на институцията. В резултат на оценката за всяка институция са направени конкретни препоръки, отнасящи се до бъдещото й развитие и повишаване качеството на грижите за децата.

На базата на анкетните карти и докладите на междуведомствените комисии за всяка една институция, е направен задълбочен анализ на получените данни. Подготвени са обобщаващи доклади за състоянието на трите вида институции – Домове за деца и младежи с умствено изоставане, Домове за медико-социални грижи за деца и Домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи /Приложения 1,2,3/. Тези доклади отразяват състоянието на институциите по отношение на местоположение; материална база; персонал; характеристика на настанените деца; качество на грижата; участие в проекти и програми; виждания на персонала относно възможностите за реформиране на институцията. Направени са изводи и препоръки относно подобряване на качеството на грижата и възможностите за реформиране и преструктуриране. Докладите са представени на вниманието на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието и науката, както и на министъра на труда и социалната политика в качеството му на координиращ изпълнението на цялостния план.

В хода на оценката са идентифицирани проблеми, които пречат на изпълнението на две от основните оперативни цели на Плана, а именно: Развитие на алтернативни форми на грижа и социални услуги, базирани в общността, като необходимо условие за провеждане на реална деинституционализация и преструктуриране на специализираните институции; промяна на предназначението на съществуващия капацитет и ресурси /материална база, капацитет и др. на институциите/ за предлагане на алтернативни социални услуги.

При извършената оценка е установено, че на практика в някои домове за медико- социални грижи за деца и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа се предлагат алтернативни услуги – дневни центрове за деца с увреждания, дневна и седмична грижа. Тъй като предоставянето на тези услуги не е детайлно регламентирано, домовете не получават финансиране за тях, а децата, ползващи тези услуги, се водят като институционализирани деца. Поради тази причина, статистиката не е в състояние да отчете както реалното намаляване на броя на децата, които са трайно отделени от семействата си, така и увеличаването на броя на децата, получаващи услуги в общността.

Налага се изводът, че съществен фактор за доминирането на институционалната грижа над алтернативните социални услуги е осигуреното финансиране на институциите за разлика от услугите в общността.

Прекратяването на порочната практика на стимулиране на институционалната грижа предполага като задължителни условия:

1. Домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа /ДОВДРЛГ/ и домовете за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ да бъдат децентрализирани като общински заведения за социални услуги за деца и като такива да се впишат в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

2. От изключителна важност е да се разработят и да намерят практическо приложение механизмите за управление и финансиране на социалните услуги.

Във връзка с това, Държавната агенция за закрила на детето предложи на министъра на труда и социалната политика да се свика среща на отговорните за изпълнението на Плана министри, на която да се обсъдят проблемите и да се потърсят възможни бързи решения.

В изпълнение на т.4.2 от Плана, със заповед на министър Христина Христова е сформирана междуведомствена работна група за разработване на механизъм за реформиране, преструктуриране или закриване на специализираните институции. Разработват се критерии, по които ще се преценява бъдещето на всяка институция.

Критериите ще отчитат :

 • Брой деца;

 • Приблизителен брой деца настанени в институцията, с възможности да бъдат настанени в семейна или близка до семейната среда;

 • Физическо местоположение на институцията;

 • Достъпност на институцията;

 • Сграден фонд;

 • Структура, квалификация и нагласи на персонала;

 • Наличност на квалифицирани човешки ресурси в общността (като социални работници, психолози, арт-терапевти, трудови терапевти и така нататък);

 • Други институционални и алтернативни услуги в региона.

С цел развитието на професионалната приемната грижа, е разработено и предложено на Председателя ДАЗД и на Звеното за управление на проекта “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в Република България” предложение за промени в Семейния кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Целта на представените насоки за изменения е да се създадат предпоставки за законосъобразно реализиране на приемната грижа в интерес на детето и възможност за професионална приемна грижа. ЗУП пое ангажимент да представи на министър Христова становището на ДАЗД в контекста на решенията на Управителния съвет на проекта. Към настоящия момент обаче не се предвиждат изменения в посока на въвеждането на професионална приемна грижа в страната.


В изпълнение на ангажиментите на Държавната агенция за закрила на детето по Плана през месец юли 2004г. стартира и проект “Развитие на приемна грижа в регион Враца”. Проектът е финансиран от Детския фонд на ООН и е на стойност 28 032 щатски долара. През 2004г. бяха проведени обучения за работа по приемна грижа за Отделите за закрила на детето /20 началници на отдели и социални работници/, като преките хора отговорни за процеса на подбор, оценка и партниране на приемните семейства и Комисиите за закрила на детето от региона на гр. Враца /40 представители на местните комисии/, като отговорни за вземане на решение за настаняване на дете в приемно семейство. През месец декември стартира и мащабна информационна кампания по проекта с излъчване на радио и видео клип в местни електронни медии и разпространение на печатни материали.

Проектът цели укрепване на системата за закрила на детето чрез деинституционализация, развитие и предоставяне на приемна грижа в съответствие със стандартите за грижа за деца и най – добрите практики.

Експерти от ДАЗД взеха участие при подготовката на измененията на Правилника за прилагане на закона за закрила на детето. Целта на разработените предложения е да разшири възможността за отпускане на средства за превенция на изоставянето на деца на семействата на роднини и близки, като най-естествената и подходяща алтернатива на институционалното отглеждане.

Полезен опит за сравнение с насоките на развитие в страните от Централна и Източна Европа представляваше Международна конференция “Реформа в благосъстоянието на децата: нови реалности за децата в Централна и Източна Европа”, проведена в Букурещ, Румъния. Форумът беше организиран от Правителството на Румъния със съдействието на “Save the Children Roumania” и UNICEF и се проведе под патронажа на Министър-председателя на Румъния г-н Адриан Настасе. В конференцията взеха участие представители на 24 страни.

В представения доклад бяха набелязани основните приоритети на държавната политика в сферата на правата на детето, като e направeн кратък анализ на основните стратегически документи, които определят провеждането на единна държавна политика от всички ведомства, ангажирани в грижите за деца. Особено внимание се обърна на приетото законодателство, което създава законови гаранции и предвижда механизми за осъществяване на реформата за повишаване на благосъстоянието на детето и което беше положително оценено от ЕК в последния Редовен доклад за напредъка по присъединяването на България.

Разгледаните практики на другите страни от Централна и Източна Европа, както и обсъжданията на българския доклад, доказват, че реформата в системата за грижите за деца у нас кореспондира с добрите практики. На национална ниво са създадени законовите предпоставки чрез приемане на нормативна база, гарантираща правата на детето, както и чрез стратегическите документи, които регламентират основните стъпки и отговорности по реформата. Създадени са предпоставки за развитие на социални услуги и изграждане на система за контрол на качеството им. Все още липсва, обаче, адекватен механизъм за финансиране на алтернативните социални услуги, като основно се разчита на възможностите на неправителствените организации. Не са осигурени и възможности за директно финансиране на социални услуги от големите европейски донори, с изключение на проект “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата” в няколко пилотни общини. Този елемент, както и децентрализацията на специализираните институции с адекватно финансиране, са стратегически определящи за провеждане на деиституционализацията на децата в България. С това становище бяха запознати заинтересованите ведомства.


ІІ. Национална стратегия за защита правата на децата на улицата


Експертите от Държавната агенция за закрила на детето имат водещо място и в координиране на работата по изпълнението на приетата Национална стратегия за защита правата на децата на улицата. След приемането на Плана за действие за защита на правата на децата на улицата за периода 2003-2005 г., Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ създаде координиращ механизъм, който да осигури неговото изпълнение. Със Заповед на Председателя на ДАЗД е създадена междуинституционална работна група от представители на ДАЗД, МВР, МТСП, АСП, ОЗД, ЦКБППМН, ДАБ и НПО.

Проведени са работни срещи на междуинституционалната работна група за наблюдение, координация и контрол по изпълнението на дейностите, заложени в Националната стратегия за защита на правата на децата на улицата и Плана за действие. Създадени са условия за добро сътрудничество между държавните институции, общинските администрации и неправителствените организации.

Основните цели и дейности, заложени в Плана са насочени към намаляване на броя на децата на улицата и предотвратяване на причините за явлението чрез предоставяне на социални услуги.

По отношение на предоставянето и развиването на социалните услуги на общинско ниво за подкрепа на семействата при отглеждането на децата им, ДАЗД изиска информация с писма до областните управители в страната, за изпълнението на ангажиментите на кметовете на общините по Плана за действие за защита на правата на децата на улицата за периода 2003-2005 година. Поискана е информация за предоставяните социални услуги за деца на регионално ниво, дейностите по закрила на детето, залегнали в общинските стратегии и информация за общините, в които съществува проблемът “деца на улицата”. Предстои информацията да бъде анализирана и да се види изпълнението на Плана на ниво община.

В изпълнение на правомощието си по чл. 17 а, т. 5 от ЗЗД, Председателят на ДАЗД издава лиценз за предоставяне на социални услуги за деца. Лицензираните доставчици на социални услуги с целева група “деца на улицата” подпомагат общините в работата им по проблема и в търсенето на възможности за оказване на подкрепа на децата и техните семейства.До месец декември 2004 г. Председателят на ДАЗД е дал лиценз на следните доставчици на социални услуги за децата на улицата:

Сдружение “ Деца и юноши “ – гр. София

- предоставяне на социалните услуги за деца:

 • Център за работа с безнадзорни деца “ Вяра, Надежда и Любов”

 • Дневен младежки център “ 16+ ”

Сдружение за развитие на гражданското общество – гр. Кюстендил

- предоставяне на социалната услуга за деца:

- Дневен център

Сдружение “Шанс и закрила”– гр.Хасково

- предоставяне на социалната услуга за деца:

- Дневен център за безнадзорни деца.

Сдружение Детски център “ Ронкали “ – гр. Бургас

- предоставяне на социалната услуга:

 • Отглеждане и възпитание на деца в специализирана институция

 • Детски център “ Ронкали “

Български Червен кръст - със седалище и адрес на управление - гр. София

- предоставяне на социалните услуги за деца:

 • Дневен център – в градовете: Добрич, Сливен, Русе

 • Център за временно настаняване – в град Габрово

 • Приют – в градовете: Пазарджик, Русе, Търговище

Сдружение “Гаврош”гр. Варна

- предоставяне на социалната услуга за деца:

 • Дневен център

 • Приют

 • Кризисен център

 • Център за социална рехабилитация и интеграция

 • Социален асистент.


С цел регламентиране на партньорството по отношение на решаването на проблемите на една от целевите групи “деца на улицата” – просещи деца, експертите от дирекцията подготвиха Споразумение за сътрудничество между АСП, ДАЗД и МВР. Споразумението се подписа през м. март 2004г. На базата на споразумението е разработен и утвърден План за работа с просещи деца като част от Плана за действие за защита на правата на децата на улицата за периода 2003-2005 г., който ангажира с конкретни действия институциите по чл. 6 от ЗЗД. Осъществено е взаимодействие между специализираните служители на МВР, работещи с деца в районните полицейски управления, отделите “Закрила на детето” към Д”СП” и ДАЗД. По данни от всичките 27 Регионални дирекции за социално подпомагане, постъпили в ДАЗД, навсякъде в страната е изготвен график за извършване на обходите, като се следват методическите указания, изготвени от експертите на дирекцията, а именно:

- Уточнени са местата с концентрация на просещи и работещи на пътното платно деца.

- Изработени са схеми за работа в екип.

- Децата, просещи и работещи на пътното платно, са установени и регистрирани.

- Осъществен е контакт и връзка с тях.

- Създадена е система за проследяване на всеки конкретен случай.

- Осигурена е информация за лицата, които полагат грижа за децата.

В ДАЗД се получава месечна информация за проведените обходи. Анализът, изготвен от експерти на отдел “Информация и анализи” показва, че за периода април – октомври 2004 г. на територията на цялата страна като деца на улицата са идентифицирани 625 малолетни и непълнолетни. 400 от тях са били използвани за просия от възрастен придружител. Това означава, че явлението е организирано, а децата са експлоатирани от заинтересовани лица. През последните три месеца прокуратурата е сезирана, само от социалните служби, за 29 случая, при които родители, понякога и други близки, са принуждавали децата към просия, или са ги оставили без контрол и достатъчна грижа.

Във връзка с необходимостта от индивидуално оценяване на потребностите на децата на улицата, се сформира междуинституционална група от АСП с участието на експерти на ДАЗД, с цел изработване на методика за оценка. Разработената методика дава възможност да се изготви обективна оценка на конкретния случай, да се идентифицират потребностите на детето, както и възможностите за оказване на подкрепа на семейството при отглеждането и възпитаването на детето. Методиката е съгласувана от Председателя на ДАЗД и чрез Агенцията за социално подпомагане е предоставена на отделите за закрила на детето.

Проблемите на децата на улицата се отразяват и чрез участия от страна на ДАЗД в

различни медийни изяви и други обществени инициативи. Експертите от дирекцията са участвали в радио и телевизионни предавания, публикации и изявления в пресата, чрез които се апелира към нетолериране на детската просия и повишаване на чуствителността на обществото към проблемите на децата на улицата.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Република българия министерски съвет iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република българия министерски съвет iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Република българия министерски съвет iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Република българия министерски съвет iconРепублика България Чрез министерски съвет на Република България жалб а
Бакалов – в качеството си на председател на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”,...
Република българия министерски съвет iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), №002-00-7, внесена...
Република българия министерски съвет iconРепублика българия
По проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната...
Република българия министерски съвет iconРепублика българия министерски съвет зако н
Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерски съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането...
Република българия министерски съвет iconРепублика българия министерски съвет заповед
Въз основа на предложение на директора на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет и на основание чл. 46а, ал. 2, т. 2...
Република българия министерски съвет iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето

Република българия министерски съвет iconРепублика българия сметна палата доклад
Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (нсседв) към Министерски съвет за периода от 01. 01. 2005...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом