Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова
ИмеБиблиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер50.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/5070/1831168312751556644.doc
БИБЛИОГРАФИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА

ПРОФ. Д Ф Н ДОНКА ПЕТКАНОВА

I. Книги

 1. Дамаскините в българската литература. [Монография.] С., 1965, 259 с.

 2. Въпроси на старобългарската литература. [Сборник със статии.] С, 1966, 159 с.

3. Хилядолетна литература. [Сборник със статии и студии.] С., 1974, 288 с.

 1. Апокрифна литература и фолклор. [Монография.] С., 1978, 241 с.

 2. Qellen reinen Wassers. Eine Anthologie bulgarischer mittelalterlicher Literatur. Berlin (West), 1979.

 3. Стара българска литература. Т. I. Апокрифи. С., 1981, 427 с. (Състави­телство, предговор, преводи и бележки). Второ изд. С., 1982, 428 с.

 4. Константин—Кирил, денница на славянския род. С., 1983, 124 с. Второ допълнено изд. С., 1994, 143 с.

 5. Черноризец Храбър. С., 1984, 93 с.

 6. Старобългарска литература. Ч. I. С, 1986, 429 с. Ч. 2. С., 1987, 282 с. Второ преработено изд., С., 1992, 602 с. Трето допълнено изд., С., 1997, 681 с.

 7. Народното четиво през XVI—XVIII в. С., 1990, 420 с. (Съставителство, преводи, предговор и бележки.)

 8. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С., 1992, 519 с. (Съставителство, обща редакция и авторство на около 100 статии.)

 9. Приемственост и развитиеС., 1992, 350 с.

 1. Старобългарска есхатология. Антология. С., 1993, 247 с. [Съвместно с А. Милтенова.] (Съставителство, преводи, предговор и бележки.)

 2. Средновековна литературна символика. С., 1994, 142 с.

 3. Многолетна мъдрост. Сентенции и поуки, извлечени от средновековни книжовни извори. С., 1995, 327 с. (Съставителство [съвместно с М. Йонова], предговор и бележки).

 4. Слово за самата себе си. Откровения. София, 2005.

 5. По книжовния друм на миналото. София, 2005.

 6. Разноликото средновековие. Велико Търново, 2006.

 7. Безсънни нощи. Велико Търново, 2009.

 8. Григорий Цамблак. Избрани съчинения. Съставителство, предговор, бележки. Велико Търново, 2010.

II. Студии и статии в българския научен печат (невключени в книгите)

 1. Към въпроса за връзките на фолклора с богомилството. // Известия на Института за българска литература, 6, 1958, 81—100.

 2. Неделникът на Софроний Врачански. Извори и идеи. // Известия на Института за българска литература, 9, 1960, 199—246.

 3. Един непознат съвременник на Паисий Хилендарски. [Йосиф Хилендарски]. // Език и литература, 1962, 6, 41—54.

 4. "Горски пътник" и народната песен. // Славянска филология, 5, 1963, 53—68.

 5. Из гръцко-българските книжовни отношения през XVII—XVIII в. // Годишник на Софийския университет, Фак. слав. филолог., 62, 1968, 51—151.

 6. Развитие на просветните идеи в България през XVIII в. //Известия на Института за литература, 21, 1972, 23—42.

 7. Притчата в средновековната литература. // Славянска филология, 13,1973, 291—298.

 8. Реторическата проза през Средновековието. Родове, особености, обща характеристика. // Литературна мисъл, 1974, 6, 62—75.

 9. Фолклорът в апокрифните молитви.// Български фолклор, 1976,2, 23—29.

 1. Богомилството и апокрифната литература. // Paleobulgarica, 1982, 3, 143—153.

 2. Паисий Хилендарски и средновековната традиция. // Paleobulgarica, 1983,1, 11-17.

 3. Красивото в апокрифите. // Сб.: Литературознание и фолклористика. В чест на акад. Петър Динеков. С., 1983, 48—52.

 4. "Латини" и "немци" в старобългарската литература и в българската народна песен. // Български фолклор, 1984, 4, 28—34.

 5. Към въпроса за авторството на Житието на Методий. // Език и литература, 2, 1986, 5—10.

 6. Апокрифни въпроси и отговори. // Старобългарска литература, 21, 1987, 3-25.

 7. Страници из историята на Жеравна. 1. Хаджи Драган и неговите тефтери. // Език и литература, 1988, 2, 120—127.

 8. За условността на понятието 'време' в старобългарската агиография.// Paleobulgarica, 1991, 1, 13-18.

 1. Апокрифни мотиви в творчеството на Климент Охридски. // Кирило—Методиевски студии, 8, С., 1991, 11—21. [Същото с малки промени на немски език в сборник в чест на G. Mayer, Mьnchen, 1991, 271—286.]

 2. Средновековната литература като извор за балканския фолклор. // Старобългарска литература, 25/26, 1991, 85—89.

 3. Отново по въпроса апокрифи и фолклор. 1. Каин. 2. Детството на Исус. // Език и литература, 1992, 4, 124—138.

 4. Плачът и сълзите в средновековната литература. // Paleobulgarica, 1994, 2, 82—93.

 5. Схващания за името на човека във фолклора и в средновековната литература. // Старобългарска литература, 28—29, 1994, 52—55.

 6. Лечебните апокрифни молитви. // Paleobulgarica, 2001, 3.

 7. Луната в средновековната литература и във фолклора. // Преславска книжовна школа. Т. 5, 2001.

 8. Григорий Цамблак и Козма Индикоплевст. // Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. Румана павлова. София, 2003.

 9. Към въпроса за въздействието на Житие на Стефан Дечански върху сръбската летописна книжнина. // Сборник в чест на проф. Георги Данчев. Велико Търново, 2004.

 10. Ролята на монашеството за сближение на народите (върху материал от Средновековието). // Християнската идея в историята на културата на Европа. Варна, 2001.

 11. Канон и отклонения от него в житийната литература. // Канон и култура. Варна, 2007.

 12. Изображение на смъртта в старата литература и във фолклора. // Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева. София, 2008.

 13. Погребални текстове и обичаи, отразени в книжовни извори, под печат.

III. Научни публикации в чуждестранния печат

 1. Zur Frage des Einflusses der griechischen Literatur in Bulgarien während des 16. bis 18. Jhts. // Zeitschrift für Slawistik, Bd. 12, 1967, No 4.

 2. Die Apokryphen in der byzantinisch-slavischen Welt. // Enzyklopädie des Märchens. Bd. l, 3, 1976, 662-666.

 3. Folklore und Literatur während des Mittelalters in der byzantinisch-slavischen Welt. // Zeitschrift für Balkanologie, Bd. 15, 1979, 89—97.

 4. Die bulgarische musikalische Kultur im 9. und 10. Jahrhundert nach literarischen Quellen. // In: Musica antiqua. Bydgoszcz, 1982.

 5. Die Genres in der Apokryphenliteratur. // In: Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen. Wiesbaden, 1984, 85—95.

 6. Die polemischen Schriften Konstantin-Kyrills. // In: Szlávok-protobolgárok-bizánc. Szeged, 1986, 5—18.

 7. Числата в Пространното житие на Кирил. // In: Studia slavica medievalia et humanistica. Riccardo Picchio dicata. Roma, 1986, 563—576.

 1. Die Anschaungen über die Frau in der mittelalterlichen Literatur. // In: Die Stellung der Frau auf dem Balkan. Berlin, 1987, 189—192.

 2. Vorstellungen vom menschlichen Körper in der Apokryphenliteratur. // In: Körper, Essen und Trinken im Kulturverständnis der Balkanvölker. Berlin, 1991,249—255.

 1. Kain. // Enzyklopädie des Märchens, Bd. 7, 2/3, 1992, 841—845.

IV. Научни съобщения, обзори, портрети

 1. Руски печатни книги в с. Жеравна до Освобождението. // Известия на Института за българска литература, 11, 1961, 173—183.

 2. Един новонамерен ръкопис. // Известия на Института за българска литература, 12, 1962, 175—177.

 3. Един щастлив юбилей. [По повод 70-годишнината на проф. П. Динеков.] //Литературна мисъл, 1980, 10, с. 18—30.

 4. Възпоминание за проф. Александър Милев. // Старобългарска
  литература, 1981, 10, 100—102.

 5. С обич към родната култура. [Очерк за цялостната научна дейност на проф. Боню Ангелов.] // Език и литература, 1986, 4, 14—23.

 6. "Премъдростите" на Кирил Философ. // Старобългарска литература, 19, 1986, 107—113.

 7. Една неизвестна приписка на Йосиф Брадати. // Paleobulgarica, 1989, 1, 110—111.

 8. Професор Петър Динеков – ученият и човекът // Спомени и размисли за Петър Динеков. 100 години от рождението му. София, 2010.

Свързани:

Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconДоклад Старобългарските азбуки
Увод: Този доклад има целта да ни запознае със създаването и разпространението на старобългарската азбука. Ще използваме за основа...
Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconАлександрова, Донка Христоматия по реторика / Донка Александрова. София : Полимона оод, 1997; 101/А51

Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconПроф. Д-р донка правдомирова
Историята на България в художествената литература: Библиогр указ: Ч. 1 – София: Нар библ. Кирил и Методий, 1981-1983. – 260 с.; 266...
Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconСписък на публикациите на Проф д-р Сабина Захариева, дмн

Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconДепозитен списък на книги №16/2012 г
Атанасова, Атанаска. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950 – 2010. – Аи „Проф. Марин Дринов”,...
Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconБиблиография на проф д-р Антоний Хубанчев
Антропологични аспекти на съвременния богословски диалог; под заглавие : Човекът като Божие създание и неговото място в творението...
Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconСписък на публикациите на проф д-р Марияна Стефанова
Знание за религията. Психичното насилие в деструктивните култове. Превенция. (в съавт.). С., 2001. (466 с.)
Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconПроизводство по Р. на чл. 435 и сл от гпк
Донка Желязкова Първова-майка на съпругата му, като семейството му само ползва същите, в какъвто смисъл е възразил и пред чси. За...
Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconНа публикациите на проф дпн Владимир Маринов Радулов
Децата със специални педагогически нужди в училището и обществото, рекламно-издателска къща “дарс”, Бургас 1996
Библиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова iconСписък на публикациите на проф
А. Шелудко, Ст. Стоилов, “Изменение на опалесценцията на водни колоидни разтвори под влиянието на променливо електрично поле”, Известия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом