№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието
Име№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието
страница1/3
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер307.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://users.net1.cc/fLoOd/pomagalo/
  1   2   3

Тема № 5.2. Логистични процеси в предприятието

Тема 5.2. Логистични процеси в предприятието

І. Съдържание на темата

 1. Определения, особености и основни логистични понятия.

 2. Видове логистични системи, процеси, функции и задачи в предприятието

 3. Фактори, от които зависи осъщиствяването на логистичните процеси

 4. Методически аспекти на осъществяването на основните логистични функции


ІІ. Основни понятия, концепции и методически схеми

1. Определение, особености и основнилогистични понятия

Логистиката е една от основните дейности, които се осъществяват в индустриалните предприятия. С нея се свързва движението на материалните потоци от доставчиците към предприятието, в рамките на самото предприятие и от предприятието към неговите клиенти и крайни потребители.

В логистиката се включват множество разностранни по своя характер дейности и обекти: управление на транспорта, складово стопанство, материални запаси, хора, организация на търговската дейност и др.

Лотистичният подход се отличава от традиционния по единството на управление на функциите, свързани с движението на разностранните материалните потоци. Ефективността на управление на материалните потоци се постига чрез техническата, технологическата, икономическата и методологическата интеграция на отделните звена в единна логистична система.


Логистиката се характеризира със своя интердисциплинарен характер. Тя е тясно свързана с останалите области на функциониране на предприятието: доставки, производство, маркетинг.

Логистиката от теопетико-методологична гредна точка представлява система от подходи, принципи, методи и методика за планирането, контрола и управлението на транспорта, складирането и други материални и нематериални операции, свързани с: 1) процеса на доставка на суровини, материали, компоненти за вграждане, опаковка, амбалаж и др. до предприятието; 2) тяхното складиране и предвиждане до работните места; 3) движението на междинната продукция (незавършено производство и полуфабрикати) между тях; 4) доставката на готовата продукция да крайните клиенти и потребители в съответствие с техните потребности и изисквания и 5) предаването, съхранението и обработката на съответната информация.


Логистиката от практическа гледна точа е процес на управление на движението и съхранението на предметите на труда, готовата продукция, информация и свързаните с тях парични плащания към доставчици, транспортни фирми и др., от една страна и парични постъпления от клиентите на предприятието, от друга.


Логистичната система е елемент (подсистема) от цялостната икономическа система, каквато представлява предприятието. От тази гледна точка логистиката се характеризира със своя вътрешна структура от звена (изпълняващи съответни логистични функции), взаимосвързани в единен процес на материалните и свързаните с тях информационни, финансови и други потоци.

Логистична функция е съвкупност от операции, насочени към постигане на целите на логистичната система и зададените значения на показателите (снабдяване, производство, продажби и т.н.). Те се изпълняват от участници в макрологистичния процес: доставчици, транспортни и експедиционни фирми, даденото предприятието и неговите клиенти.

Логистичната операция е обособена съвкупност от действия насочени към движението на материалните и свързаните с тях информационни потоци. Те свеждат логистичните функции до конкретен набор от функции

Логистична верига е линейна последователност от участващите в логистичната система звена, осъществяващи логистичните операции по предвижването и съхранението на материалните потоци.

Звено от логистичната система е определен икономически и (или) функционално обособен обект, който не подлежи на по-нататъшна декомпозиция от гледна точка на задачите, които изпълнява в рамките на логистичната верига (съответната специфична цел, свързана с определена логистична функция и логистична операция).

Потоци в логистичният процес. Логистичният процес се характеризира с последователното или едновременно протичане на материални, информационни и финансови потоци. Материалният поток е основният поток в логистичния процес. Той обхваща движението на предмети на труда, незавършено производство, полуфабрикати и готова продукция. Той може да бъде входящ, вътрешнозаводски и изходящ. Входящия материален поток се съпътства от парични плащания към доставчиците и фирмите осъществяващи транспортни услуги. Между отделните звена е налице обмен на информация, която лежи в основата на вземането на управленски решения.

2. Видове логистични системи, процеси, функции и задачи

Преди да се пристъпи към класификацията на логистичните процеси в предприятието, е необходимо дефинирането на логистичните системи като макро и микро. От това произтича разглеждането на логистичните процеси в зависимост от тяхното равнище на макро и микро.

2.1. Макро и микрологистични системи и процеси

Макрологистичната система обхваща в укрупнен план всички участници в логистичната верига(фиг. 1). Най общо те са: 1) доставчици, 2) транспортно предприятие, 3) производственото предприятие, 4) неговите клиенти. В зависимост от мащаба на производството и географското присъствие макрологистичната система може да се разглежда за даден регион, страна или група страни. Между участниците в макрологистичния процес протичат: материални, информационни и финансови потоци.

Материалните потоци преминават през всички звена от макрологистичната верига от първо до шесто (на фиг......). От своя страна макрологистичната верига се подразделя на три допълнителни такива. Първата верига обхваща движението на суровини и материали съответно от доставчиците(първо звено) до производственото предприятие(трето звено). Втората верига включва логистичните звената в рамките на самото предприятие (микрологистичната система), а третата - готова продукция от производственото предприятие до неговите клиенти (звена 5 и 6). Клиентите на предприятието(звено шесто) от своя страна изпълняват изпълняват задачите по складиране на готовата продукция и предвижването и до крайните клиенти. Активно звено в логистичната верига са и транспортните предприятия, които осъществява физическото предвижване на материалните потоци, съответно звена две и четири.

Фиг 1: Принципна схема на макрологистичната система и макрологистична веригаИнформационният поток между звената (страните) в макрологистичния процес е двупосочен. Между тях се обменят различни видове информация. От клиентите се получава информация за очакваното търсено количество и продажбите, които предприятието може да се реализират в рамките на определен календарен период. Предприятието от своя страна изпращат към съществуващите и потенциалните си клиенти оферти и информация за продукцията, която е в състояние да произведе за даден период от време с разполагаемите производствените мощности.

На база на приетата за изпълнение производствена програма и разходната норма за производството на единица от отделните продукти, към доставчиците се подава информация за потребността (по време и място) от определен вид суровина, материал, компоненти, опаковка, амбалаж, които трябва да бъдат доставени.

Финансовият поток се обуславя от търговско-парични взаимоотношения, които са характерни за участниците в рамките на макрологистичния процес. Финансовия поток е в посока обратна на материалния поток. Така например предприятието–производител заплаща стойността на доставките за съответното доставено му количество суровини или материали, съответно на доставчика (доставено количество по цената за единица) и за тяхното транспортиране - на транспортното предприятие (цена по тонкилометър). Клиентите от своя страна заплащат за полученото количество готова продукция.

Микрологистичнните системи представляват отделните участници (подсистеми) структуриращи макрологистичната система. Към тях се отнасят доставчици, транспорт, производствени и търговски предприятия, териториално-производствени комплекси. Всяка микрологистичната система се състои от своя страна от отделни подсистеми - звената, функциите, действията и операциите обединени в единна логистична инфраструктура с цел постигането на определен икономически резултат.

Фиг. 2: Принципна схема на производственото предприятие като микрологистичната системаЛогистичният процес в производственото предприятие (фиг. 2) обхваща звената от микрологистичната система, участващи в целия цикъл на движение на материалните потоци – от оценката и избора на доставчици, през осъществяването на доставките на предмети на труда в съответния склад на предприятието до превръщането им в готовата продукция и нейната експедиция.

Основните звена на производственото предприятие, разглеждано като микрологистичната система са: 1) звената отговарящи за изпълнение на снабдителската функция; 2) производствени звена; 3) складове за предмети на труда; 4) звената, изпълняващи пласментно-търговска функции и 5) складовете за готова продукция. В зависимост от големината и прилаганата конкурентна стратегия в микрологистичня процес на предприятието може да се включат по-широк набор от логистични функции и етапи от цялостния макрологистичен процес. Така например транспортирането може да се осъществява от транспортно поделение към самото предприятие.

2.2. Логистични процеси от гледна точка на движението на материалните потоци

В зависимост от посоката и мястото на движението на материалните потоци в рамките на макро и микрологистината системи се обособяват входящи, вътрешни и изходящи логистични процеси (фиг. 1 и 2).

Входящата(доставната) логистика е логистичен процес, в рамките на който попада движението на материалните потоци от доставчиците към предприятието. Основната цел на доставната логистика е да бъдат доставени в точното време и място(склада на предприятието) необходимите предмети на труда, по начин, който способства за минимизиране на транспортните и складови разходи и обезпечава ритмичност на производствения процес и изпълнение на планираната производствена програма.

В рамките на доставния логистичен процес в дадено производствено или търговско предприятие като участници се разглеждат отделните логистични звена на макрологистичната система – доставчиците, звената транспортни услуги, отдел снабдяване на предприятието и специфичните функции, които те изпълняват: снабдителска, транспортна, информационна и складова

Производствената (вътрешната) логистика включва тези логистични процеси и потоци, които се осъществяват в рамките на самото предприятие(виж фиг.2). В нейния обхват се включват: 1) движението на материални и информационни потоци от склада за предмети на труда (суровини, материали, компоненти за вграждане, опаковки, амбалаж и пр.) до съответните производствени звена на предприятието - цехове, работни учатъци и места; 2) движението на потоците между самите производствени звена и 3) движението на потоците от производствените звена до звената за складиране на готовата продукция и нейната експедиция.

Вътрешната логистика се осъществява от звената в рамките на микрологистичната система. Тя e пряко свързана с организацията на производствените процеси в предприятието и се разглежда като част от производствения мениджмънт.

Основна задача на вътрешната логистика е оптимизирането на логистичните процеси и свързаните с тях операции в рамките на микрологистичната система. Като резултат от това се постига икономия на време, труд, минимизиране на разходите за предвижване и оптимизиране на нивото на материалните запаси, поддържани в складовете на предприятието.

Комплексът от задачи, които стоят за решаване (част от които не са чисто логистични, но имат отношение към логистичните процеси) в производствената микрологистична система са: оперативно-календарно планиране на готовата продукция; оперативно управление на технологичните процеси на производството; всеобхватен контрол на качеството и поддържането му в съответствие с качествените стандарти; стратегическо и оперативно планиране на доставката на материални ресурси и материалните запаси; организация на вътрешнопроизводственото складово стопанство; прогнозиране, планиране и нормиране на материални ресурси(предмети на труда) в производството; организация на работата на вътрешно производствения технологичен транспорт; контрол и управление на материалните ресурси, незавършеното производство, полуфабрикатите и готовата продукция на всички нива на производството; физическо вътрешнопроизводствено разпределение на материалните ресурси и готовата продукция и др.

Изходящата(разпределителна) логистика обхваща движението на готовата продукция от предприятието да крайните точки на продажба. За разпределителните логистични процеси са характерни сходни функции с тези изпълнявани от доставната логистика (складова, спедиторска, транспортна), с тази разлика, че се обхващат материалните потоци от предприятието до неговите клиенти.

Изпълняваните логистични функции са тясно свързани с дистрибуционнта политика на предприятието. В зависимост от избраната дистрибуционна система и броя на участниците в нея се определят логистичните нива и броя на операциите, които се извършват при предвижването на продукцията до крайното местоназначение:

Основната цел е да се обезпечи доставката и наличността на необходимите продукти (произведени от предприятието) в необходимото количество на точното място и в точното време, при минимизиране на разходите за транспорт, товаро-разтоварна и складова дейност.

В рамките на разпределителната логистика се разглеждат комплекс от задачи на макро и микро ниво. Задачите на микро ниво се състоят в: планиране на процеса на реализация на продукцията; организиране се на получаването, обработката и изпълнението на заявките; избиране се подходяща транспортна опаковка по вид и количество, което се съдържа; организиране и осъществяване на контрол на транспорта; организация на след продажбеното обслужване(сервиз). На макро ниво се осъществява избора и приложението на схема на разпределение на материалния поток от готова продукция, определя се оптималния брой и разпределението на складовете в обслужваните територии; определя се оптималното ниво на складовите запаси, точката и дните на заявките и тяхното изпълнение.

3. Методически аспекти на осъществяването на основните логистични функции

В рамките на предприятието като макрологистична система се очертават три важни логистични функции: снабдителска, складова и управление на запаси. транспортна, Пред тях се поставят две основни цели - техническа и икономическа. Към тях следва да се прибави и транспортната. От постигането им зависи нормалното протичане на производствения процес и повишаването на икономическата ефективност на производството

Техническата цел се състои в това предметите на труда и готовата продукция да се осигурят в точното време и на точното място в необходимите количество и качество.

Икономическата цел се отнася от минимизиране на разходите за изпълнение на микрологистичните функции и оптимизирането на запасите от предмети на труда и готова продукция. Тя се постига чрез вземане на решения за това какво да се купува, в какви количества, от кой да се купува, с какво честота на доставките, кака да се транспортира, какви запаси да се поддържат и пр.

И техническата, и икономическата цели се постигат чрез осъществяване на активно взаимодействие както между логистичните звена на самото предприятие така и между отделните участници в макрологистичната верига.

3.1. Снабдителска функция

В рамките на снабдителската функция се изпълняват комплекс от технически и икономически задачи: оценка и избор на доставчици, договаряне на условията на доставки, изпълнение на доставките и пр.

На база на параметрите на производствената програма на предприятието и разходните норми за производството на единица продукция се установяват потребностите от различните видове предмети на труда, които са необходими за нейното изпълнение (годишно, полугодшное, тримесечно, месечно, седмично).

Процесът на снабдяване може да се илюстрира схематично(фиг. 3) чрез последователност от етапи, през които той преминава.

Фиг3: Принципна схема на процеса на снабдяванеНа първия етап се създава на списък от доставчици, на втория се извършва анализ на списъка от доставчици, на трети етап се прави оценка и избор на доставчици като се идентифицират условията за изграждане на търговски (договорни и партньорски) взаимоотношение с тях, което включва работа с продажбените отдели на доставчиците и договаряне на икономически изгодни условия за страните, на четвърти етап се съгласуват и конкретизират технико-технологичните, икономическите и методологичните условия на доставка, в т.ч. и транспортиране, на петия етап се осъществяват фактическите доставки, на шестия етап се осъществява контрол върху изпълнението на условията на доставки, за да се премине към седмия, който е свързан с уреждане на финансовите взаимоотношения между страните.

В синтезиран вид същността на отделните етапи от процеса на снабдяване може да с представи в табличен вид(табл. 1).

Табл. 1: Същност на етапите на процеса на снабдяване

Етап от процеса на снабдяване

Същност на етапа: действия, инструменти, процедури

 1. Списък от доставчици

Използване на браншови организации и бизнес указатели

Интернет специализирани портали и търсачи

Обявяване на конкурс

Изучаване на рекламните материали – каталози, Интернет страници

Посещение на панаири и професионални изложения

 1. Анализ на потенциалните доставчици

Карта на доставчиците по региони

Групирането им по първични признаци

Отдалеченост на доставчиците

Срокове на изпълнени на доставките

Наличие на резервни мощности

Система за управление на качеството

Организационен климат и култура

Финансово положение на доставчика

Вътрешно фирмена комуникация

Доставка

Нетна цена

Качество

Надеждност на доставките

 1. Оценка и избор на доставчици

Експертна оценка

Метод на относителните тегла

Общи разходи за притежание

Аналитичен йерархичен процес

Многофакторен анализ

 1. Съгласуване и координиране

Договорни отношения

Търговски и партньорски взаимоотношения

Изграждане на информационни системи

Телефон, факс, Интернет, лични срещи

 1. Транспортиране и доставка

Определяне и изпълнение на маршрута

Пътни листове

 1. Контрол върху изпълнението на условията

По срок на доставка

Доставено количество

Качество на доставените предмети на труда

Установяване на дължими неустойки за неизпълнение

 1. Уреждане на финансовите взаимоотношения

Приемане на доставката

Обработка на придружаващите я документи

Приспадане на дължимите неустойки

Фактуриране и извършване на плащане
  1   2   3

Свързани:

№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconЛогистични аспекти на управление на процесите в операционната система на предприятието
Благоева, С., Логистични аспекти на управление на процесите в операционната система на предприятието, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция...
№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция...
№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция...
№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconСтилмет с продуктивна sap erp система, изградена от Сименс
Разрастването на компанията постави изискването за централизация и оптимизация на нейните финансови, логистични и административни...
№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconИкономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използване
Ктиката това понятие се определя, като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Следователно капиталът е...
№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconЗакони. Предприятието
Дефиниране на икономика на предприятието. Работно определение на предприятие. Подходи за изследване на предприятието
№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconСа всичко, което предприятието притежава. "Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода"
Пасивите са задълженията на предприятието. Те ще доведат до изтичане на икономическа изгода. Капиталът (в България, наричан собствен...
№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconЛекция 1 Икономика на предприятието научна и учебна
От гледна точка на равнището на управление на икономическите явления и процеси и обхвата на обекта различаваме 3 вида икономически...
№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието iconСистемни процеси
Това са процеси, които се стартират от операционната система. Отнасят се предимно за nt 4, 2000 и xp. Списъкът не е пълен, но това...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом