Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим" на Главна дирекция „Гранична полиция"
ИмеПрограма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим" на Главна дирекция „Гранична полиция"
страница1/3
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер361.65 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-P-granitsa-GDGP-odob[1].doc
  1   2   3


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършен одит на Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим” на Главна дирекция „Гранична полиция”, за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2009 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Въз основа на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2009 г. и в изпълнение на заповеди № ОР-9-014 от 16.07.2009 г. и № ОР-9-016 от 04.09.2009 г., издадени от Румяна Денева Георгиева, член на Сметната палата и ръководител на Отделение ІХ, е извършен одит на Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим” (Програмата) на Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП), който обхвана периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2009 г.

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад № 0900001409, приет с решение № 29 от 04.02.2010 г. на Сметната палата.

ГДГП е национална специализирана охранителна и оперативно-издирвателна структура на Министерството на вътрешните работи (МВР) за охрана на държавната граница, наблюдение и контрол за спазването на граничния режим и дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, която осъществява своите функции в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), международните летища и пристанища, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав, другите гранични реки и водоеми.

Установената на етапа на предварителното проучване липса на взаимообвързаност между резултати и ресурси при планирането, утвърждаването, изпълнението и отчитането на Програмата не отговаря на концепцията за програмно бюджетиране и затруднява реалното измерване на степента, до която се постигат поставените цели и търсените въздействия. По тази причина обхватът на одита е насочен към анализ и формиране на становище за наличие на необходимите условия и ресурси за изпълнение на дейностите по Програмата и за оценка на действията на ръководството на ГДГП за осъществяване на възложените задачи, в т.ч. и по отношение на постигане на определените цели и приоритети, свързани с готовността на страната за изпълнение на достиженията на правото на Европейския съюз (ЕС) от Шенген.

При одита са ползвани следните критерии за оценка:

1. Правно-нормативно регулиране на дейностите по Програмата

2. Изградена организационна структура и управленски решения за изпълнение на дейностите по Програмата

3. Ресурсно осигуряване:

3.1. кадрово;

3.2. финансово;

3.3. материално-техническо, инфраструктура и сграден фонд;

3.4. Комуникационни и информационни системи

4. Взаимодействие и координация при изпълнение на дейностите по Програмата със структурните звена на МВР и органите на изпълнителната власт. Международно сътрудничество

5. Управленски контрол и мониторинг на изпълнението на дейностите по Програмата.


За одитирания период директори на ГДГП са: до 20.08.2009 г. - главен комисар Красимир Петров Петров, а от 21.08.2009 г. временно назначен на длъжността директор е комисар Захарин Евлогиев Пенов, които съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) носят управленската отговорност.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП), по одитния доклад не е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект.


ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ


1. Правно-нормативно регулиране на дейностите по програма “Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим”.


1.1. Законът за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), в сила от 01.05.2006 г., включва в основните задачи на министерството охраната и контрола на държавната граница.

В изпълнение на задачите си ГДГП извършва дейности по:

а) охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора;

б) контрол на преминаващите през границата лица и транспортни средства;

в) приемане и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави, в съответствие със закон или международен договор, по които Република България е страна;

г) поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на държавната граница, недопускане на разрушаване, изместване или на други действия по отношение на държавната граница;

д) изработване на карти и друга документация на държавната граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;

е) методическо ръководство и контрол за осъществяване на дейностите.

За изпълнение на цитираните задачи в ЗМВР и Правилника за неговото прилагане са уредени:

 • устройството и органите на управление на ГДГП;

 • основните дейности и правомощията на ГДГП.

За периода 2006-2008 г. са извършени две съществени промени в ЗМВР, засягащи организационно-управленската структура на ГДГП.

С отнемането на юридическата самостоятелност и правосубектността на Национална служба “Гранична полиция” и преобразуването й през 2006 г. в ГДГП към Генерална дирекция “Полиция” (ГДП) на Националната служба “Полиция” (НСП)1, е затруднено осъществяването на функциите по общото и непосредствено ръководство на териториалните структурни звена. С включването на ГДГП в структурата на ГДП на НСП в съподчиненост, заедно с други служби с коренно различни функции и дейности, са увеличени йерархическите нива на подчиненост. По този начин са създадени предпоставки за забавяне на процеса по вземане и изпълнение на управленските решения при осъществяването на дейностите по охрана на държавната граница и контрола за спазването на граничния режим.

С промените на ЗМВР2 от август 2008 г. ГДГП е определена за основно структурно звено на МВР, като по този начин са облекчени управлението и координацията при изпълнението на основните дейности и задачи. Въпреки дадената самостоятелност на дирекцията като основно структурно звено на министерството и определянето на директора й за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити3, липсата на юридическа правосубектност продължава да се отразява неблагоприятно на договорно-правната дейност, управлението на бюджета и предоставеното имущество.

С измененията и допълненията на ЗМВР са наложени ограничения на органите на ГДГП по отношение на разследването на престъпления, извършени в зоните на отговорност на дирекцията, като тази дейност е предоставена на Главна дирекция “Досъдебно производство” и на Областните дирекции на МВР. Законовата промяна възпрепятства своевременното осъществяване на действията по разследване на престъпленията непосредствено след тяхното разкриване и предотвратяване, което се отразява на бързината, качеството и ефективността на процеса. Този факт е констатиран и от европейските експерти, участващи в извършването на текущите оценки по Шенген.

В действащите ЗМВР и Правилника за неговото прилагане липсват разпоредби относно функциите на директорите на Регионалните дирекции “Гранична полиция” (РДГП) по управлението и ръководството на подчинените им структурни звена.

С измененията и допълненията на ЗМВР от ноември 2009 г.4 ГДГП е определена за юридическо лице, като на директора са определени функции5 по управление на бюджета и предоставените държавни имоти.


1.2. През 2009 г. от ръководството на ГДГП са направени предложения до министъра на вътрешните работи във връзка с проектите за изменение и допълнение на ЗМВР и Правилника за неговото прилагане. По съществените от тях са свързани с:

 • Предоставяне на органите на ГДГП на правомощия по разследване на престъпления и по опазване на обществения ред и контрол на безопасността на движението в зоните на отговорност на дирекцията.

Предложението е мотивирано с направените констатации и препоръки от европейските експерти при извършените текущи оценки, във връзка с правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген. Целта на предлаганите промени е повишаване на бързината, качеството и ефективността, както и икономия на ресурси при предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, извършени в зоните и обектите, в които ГДГП изпълнява своите задачи.

 • Регламентиране на правомощията на директорите на РДГП по отношение на управлението на подчинените им структурни звена в Правилника за прилагане на ЗМВР.

Предложението е обосновано с мотива, че по този начин ще се облекчат ръководството, организацията и координацията при изпълнението на дейностите по охрана на държавната граница и контрол на граничния режим.

 • Увеличаване на дълбочината на граничната зона от 15 на 30 км в дефиницията за “гранична зона” в чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗМВР.

Като мотив за направеното предложение е посочено, че увеличаването на дълбочината на граничната зона е необходимо с оглед съответствието с разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕО) 1931/2006 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета за определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите членки и за изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция, съдържаща легална дефиниция за “граничен район”, както и във връзка с предстоящото пълно премахване на граничния контрол на вътрешните граници и въвеждането на компенсиращи мерки, които ще се извършват на място и в границата на тази зона.

 • Уеднаквяване на терминологията по отношение на понятието “граничен контрол” в Правилника за прилагане на ЗМВР с определенията в европейските регламенти.


Като мотив за направеното предложение е посочено несъответствието между понятието „граничен контрол” в смисъла, употребен в разпоредбите на Глава втора, раздел IV от Правилника за прилагане на ЗМВР, и определенията в чл. 2, т.т. 9-11 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на ЕП и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режим на движение на лица през границите, констатирано и при реалната Оценка по Шенген на Морска граница.


Независимо, че предложенията на експертите от ГДГП са добре мотивирани и обосновани, същите не са намерили отражение в последния вариант на ЗМВР6 и в Правилника за неговото прилагане.


1.3. Освен в ЗМВР обществените отношения по охраната и контрола на държавната граница са регламентирани и в други правно-нормативни актове като Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Закона за чужденците в Република България, Закона за митниците, Закона за устройството на територията, Закона за държавната собственост, Закона за ветеринарно-медицинската дейност и редица подзаконови нормативни актове. В тези актове са уредени правомощията и задълженията на правните субекти извън органите на ГДГП по отношение на граничния контрол и са предвидени механизми за взаимодействие и координация при осъществяването на дейностите.

В изпълнение на разпоредбите на ЗМВР от министъра на вътрешните работи са определени реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на ГКПП и способите и организацията за осъществяване на охрана на сухоземните, морските и речните участъци от държавната граница.

1.4. В Договора за присъединяване на Република България към ЕС са посочени разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, които са задължителни и се прилагат в България от 01.01.2007 г. България прилага Шенгенския граничен кодекс - Регламент (ЕО) № 562/2006 на ЕП и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите от датата на присъединяването към ЕС – 1 януари 2007 година, с изключение на:

  • чл. 7, т. 3 (в частта, регламентираща проверки в Шенгенската информационна система) и чл. 8 (относно възможността за облекчаване на граничните проверки - Глава II „Контрол на външните граници и отказ за влизане”);

  • разпоредбите от Дял ІІІ „Вътрешни граници” - по отношение на бъдещите вътрешни граници с Румъния и Република Гърция.

Изискванията на директивите на ЕС в областта на граничния контрол и наблюдение са транспонирани в националното законодателство.

Директива 2004/38/ЕО на ЕП и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки е изцяло транспонирана в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства.

Директива 2003/109/ЕО на ЕП и на Сьвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни е транспонирана в Закона за чужденците в Република България.

Останалата част от правните норми на Шенген, свързани основно с отпадането на проверките по вътрешните граници след присъединяването на Република България, ще се прилагат след решение на Съвета, предхождано от проверки, реализирани чрез мисии за оценка по Шенген в различни области.

Двустранното и многостранно международно сътрудничество на Република България в областта на сигурността на границите е регламентирано с международни правни актове – споразумения и протоколи, при отчитане на спецификата на съответните граници.

С Декларацията за готовност на Република България за оценка по Шенген, депозирана пред Генералния секретариат през септември 2007 г., България заявява готовност да бъде проверявана от 1 януари 2008 г. и предлага началото на 2011 г. за краен срок за приемане на Решение на Съвета за пълното прилагане на разпоредбите на Шенгенското законодателство. С оглед решителния етап в подготовката за присъединяване на Република България към Шенгенското пространство през 2008 г. е изготвен проект на Национален план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници (Национален Шенгенски план за действие – НШПД), който да гарантира успешното присъединяване на страната. Планът е изготвен в рамките на създадения национален координационен механизъм7 и дефинира необходимите законодателни и практически мерки, в т.ч. и по отношение на граничния контрол, които трябва да се осъществят в процеса на подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство.

От ръководството на ГДГП са предприети навременни действия и е създадена организация за изпълнението на правно-нормативните задачи, включени в проекта на Национален план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници, в резултат на което:

 • С Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 206 от 19.08.2009 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗМВР8 е изменен чл. 93, с което отпада задължението за извършване на задължителни справки в автоматизираните информационни фондове за гражданите на ЕС и членовете на техните семейства при преминаването им през ГКПП.

 • С ПМС № 34 от 16.02.2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ГКПП9 е въведено разграничение на границата на “външна” и “вътрешна”, както и на видовете граничен контрол, които се извършват на ГКПП, като в § 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата са дадени и легални дефиниции за “външна” и “вътрешна” граница, в съответствие с Регламент (ЕО) № 526/2006 на ЕП и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите.

 • От министъра на вътрешните работи е утвърден изготвеният от експертите на ГДГП нов проект на Инструкция за реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове10, съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 526/2006 на ЕП и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите.

 • Изготвени са предложения до министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредбата за ГКПП относно функциите и дейностите на граничните органи на вътрешните и външни граници, съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 526/2006 на ЕП и на Съвета.

 • В процес на подготовка е изготвянето на проект на Инструкция за способите и организацията за осъществяване на охрана на сухоземни, морски и речни участъци от държавната граница.

 • Изготвено е предложение за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, свързано с промяна на реда за определяне на председател на Междуведомствения съвет, както и на неговия състав. Предложените промени са необходими с оглед осигуряване на нормално функциониране на Междуведомствения съвет като колективен орган, изпълняващ основни координационни функции върху дейността на органите за граничен контрол, както и за тяхното взаимодействие на национално равнище.

 • Предвид резултатите от извършените самооценки и стартирането на реалните оценки по Шенген, както и първия доклад от приключилата реална оценка по Шенген на Морска граница, са изготвени предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, относими към дейността по охрана на държавната граница и контрол на граничния режим – Наказателния кодекс, Закона за чужденците в Република България и Закона за българските документи за самоличност.


Действащото законодателство и приетите подзаконови и вътрешни актове съдържат достатъчно ясни разпоредби, свързани с дейностите по охрана на държавната граница и контрол на граничния режим, осъществявани от органите на ГДГП. Постигнато е съответствие между правото на ЕС и националното ни законодателство в областта на граничния контрол. В хода на подготовката на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство процесът на хармонизация продължава, като в националното законодателство периодично се транспонират изискванията на новоприетите актове на ЕС. Честите промени на ЗМВР по отношение на структурата, организацията и ръководството на ГДГП изискват време за пренастройване на системата за граничен контрол и се отразяват негативно на изпълнението на дейностите.

  1   2   3

Свързани:

Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconСметна палата
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим” на Главна дирекция „Гранична полиция”
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconИнструкция № iз-1405 от 24 юли 2009 Г. За реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове издадена от Министерството на вътрешните работи
Чл. Тази инструкция определя реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол (гпвк) на граничните контролно-пропускателни...
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconКонспект Организация и функциониране на митническата дейност 11 клас Външнотърговски режим на Република България и митнически контрол > Разрешителен режим Регистрационен режим
Национална служба Гранична полиция – документи за преминаване на граничните контролно-пропускателни пунктове
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconКомисар Никола Бенчев началник на отдел "Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси" към Главна дирекция "Охрана"- председател
...
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconКомисар Никола Бенчев началник на отдел "Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси" към Главна дирекция "Охрана"
Председател: комисар Никола Бенчев – началник на отдел “Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси” към Главна дирекция...
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconКомисар Никола Бенчев началник на отдел "Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси" към Главна дирекция "Охрана"
Председател: комисар Никола Бенчев – началник на отдел “Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси” към Главна дирекция...
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconКомисар Никола Бенчев началник на отдел "Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси" към Главна дирекция "Охрана"
Председател: комисар Никола Бенчев – началник на отдел “Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси” към Главна дирекция...
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconКомисар Никола Бенчев началник на отдел "Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси" към Главна дирекция "Охрана"
Председател: комисар Никола Бенчев – началник на отдел “Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси” към Главна дирекция...
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconКомисар Никола Бенчев началник на отдел "Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси" към Главна дирекция "Охрана" председател
...
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\" iconКомисар Никола Бенчев началник на отдел "Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси" към Главна дирекция "Охрана"
Председател: комисар Никола Бенчев – началник на отдел “Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси” към Главна дирекция...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом